Ydy Duw yn Caru Anifeiliaid? (9 Peth Beiblaidd i'w Gwybod Heddiw)

Ydy Duw yn Caru Anifeiliaid? (9 Peth Beiblaidd i'w Gwybod Heddiw)
Melvin Allen

Rydym yn caru ein cŵn, cathod, adar, crwbanod, ond mae Duw yn eu caru nhw hefyd. Nid yn unig y mae'n caru anifeiliaid anwes, ond mae Duw yn caru pob anifail. Nid ydym byth yn cymryd yr amser i adnabod creadigaeth anhygoel Duw. Mae anifeiliaid yn gallu caru, maen nhw'n gallu galaru, maen nhw'n cyffroi, ac ati. Mewn ffordd maen nhw'n union fel ni. Mae anifeiliaid yn dangos i ni sut mae Duw yn ein caru ni hefyd. Pan fyddwch chi'n gweld llew yn amddiffyn ei cenaw sy'n dangos sut y bydd Duw yn ein hamddiffyn.

Pan welwch aderyn yn darparu ar gyfer ei chywion sy'n dangos sut y bydd Duw yn darparu ar ein cyfer. Mae Duw eisiau inni ofalu am ei anifeiliaid. Yn union fel Mae'n eu caru nhw Mae e eisiau i ni fod yn adlewyrchiad ohono a'u caru nhw hefyd.

Duw a greodd anifeiliaid er ei ogoniant.

Datguddiad 4:11 “Ein Harglwydd a'n Duw, yr ydych yn haeddu derbyn y gogoniant, yr anrhydedd, a'r gallu am i chwi greu pob peth. Daeth popeth i fodolaeth a chafodd ei greu oherwydd eich ewyllys."

Boddlonodd Duw ei greadigaeth.

Genesis 1:23-25 ​​A’r hwyr a’r bore oedd y pumed dydd. A DUW a ddywedodd, Dyged y ddaear y creadur byw wrth ei rywogaeth, anifeiliaid, ac ymlusgiaid, ac anifeiliaid y ddaear wrth eu rhywogaeth: ac felly y bu. A DUW a wnaeth fwystfil y ddaear wrth ei rywogaeth, ac anifeiliaid wrth eu rhywogaeth, a phob peth a ymlusgo ar y ddaear wrth ei rywogaeth: a gwelodd DUW mai da oedd.

Gwnaeth Duw ei gyfamod nid yn unig i Noa, ond i anifeiliaid hefyd.

Genesis 9:8-15 Yn ddiweddarach, dywedodd Duw wrth Noa a’i feibion, “Rhowch sylw! Yr wyf yn sefydlu fy nghyfamod â thi ac â'th ddisgynyddion ar dy ôl, ac â phob creadur byw sydd gyda thi - y creaduriaid hedegog, y da byw, a holl fywyd gwyllt y ddaear sydd gyda thi - holl anifeiliaid y ddaear a ddaeth. allan o'r arch. Sefydlaf fy nghyfamod â thi: ni thorrir ymaith unrhyw fodau byw byth gan ddyfroedd dilyw, ac ni bydd dilyw byth eto yn difetha'r ddaear.” Pryd bynnag y dof â chymylau dros y ddaear a'r enfys i'w weld yn y cymylau , byddaf yn cofio fy nghyfamod rhyngof fi a thi a phob creadur byw , fel na ddaw dŵr byth yn ddilyw i ddinistrio pob bod byw. Dywedodd Duw hefyd, “Dyma’r symbol sy’n cynrychioli’r cyfamod rydw i’n ei wneud rhyngof fi a chi, a phob bywoliaeth gyda chi, ar gyfer holl genedlaethau’r dyfodol: dw i wedi gosod fy enfys yn yr awyr i symboleiddio’r cyfamod rhyngof fi a’r teulu. ddaear. Pan ddof â chymylau dros y ddaear a'r enfys i'w weld yn y cymylau, byddaf yn cofio fy nghyfamod rhyngof fi a thi a phob creadur byw, fel na ddaw dŵr byth yn ddilyw i ddinistrio pob bod byw.”

Duw sy’n hawlio anifeiliaid iddo’i Hun.

Salm 50:10-11 Canys eiddof fi holl fwystfilod y goedwig, a’r anifeiliaid ar fil o fryniau. Mi a adwaen holl ehediaid y mynyddoedd : ac yrbwystfilod gwylltion y maes sydd eiddof fi.

Mae Duw yn clywed cri anifeiliaid. Mae'n tosturio wrthynt ac yn darparu ar eu cyfer.

Salm 145:9-10 Da yw'r ARGLWYDD i bawb, a'i drugareddau sydd dros ei holl weithredoedd.

Salm 145:15-17 Y mae llygaid pob creadur yn edrych arnat, ac yr wyt yn rhoi eu bwyd iddynt ar yr amser priodol. Yr wyt yn agor dy law, ac yn bodloni awydd pob peth byw. Y mae'r Arglwydd yn deg yn ei holl ffyrdd, ac yn ffyddlon ym mhopeth a wna.

Salm 136:25 Mae'n rhoi bwyd i bob creadur. Mae ei gariad yn para am byth.

Job 38:41 Pwy sydd yn darparu bwyd i'r gigfran? pan lefai ei rai ieuainc ar Dduw, y maent yn crwydro am ddiffyg ymborth.

Gweld hefyd: 30 Adnod Pwysig o’r Beibl Ynghylch Gweddïo Dros Eraill (EPIC)

Salm 147:9 Efe a rydd ei fwyd i'r bwystfil, ac i'r cigfrain ieuainc sy'n llefain.

Gweld hefyd: 50 o Adnodau Pwysig o'r Beibl Ynghylch Dechreuad Bywyd Ar Feichiogi

Nid yw Duw yn anghofio Ei greadigaeth.

Luc 12:4-7 “Fy ffrindiau, gallaf warantu nad oes angen i chi ofni'r rhai sy'n lladd y corff. Ar ôl hynny ni allant wneud dim mwy. Byddaf yn dangos i chi yr un y dylech fod yn ofni. Byddwch ofn yr un sydd â'r gallu i'ch taflu i uffern ar ôl eich lladd. Rwy'n eich rhybuddio i fod yn ofnus ohono. “Onid yw pum aderyn y to yn cael eu gwerthu am ddwy sent? Nid yw Duw yn anghofio unrhyw un ohonynt. Mae hyd yn oed pob gwallt ar eich pen wedi'i gyfrif. Peidiwch â bod ofn! Rydych chi'n werth mwy na llawer o adar y to.”

Mae Duw yn malio am anifeiliaid a’u hawliau.

Numeri 22:27-28 Pan welodd yr asyn angelyr ARGLWYDD a orweddodd dan Balaam, a digiodd a'i guro â'i wialen. Yna agorodd yr ARGLWYDD safn yr asyn, a dywedodd wrth Balaam, “Beth a wneuthum i ti i'm curo y tair gwaith hyn?”

Y mae Duw am inni barchu a gofalu am anifeiliaid.

Diarhebion 12:10 Y mae'r cyfiawn yn ystyried einioes ei anifail : ond tyner drugareddau'r drygionus yn greulon.

Mae anifeiliaid yn y Nefoedd yn dangos cymaint y mae Duw yn eu caru.

Eseia 11:6-9 Bydd bleiddiaid yn byw gydag ŵyn. Bydd llewpardiaid yn gorwedd gyda geifr. Bydd lloi, llewod ifanc, ac ŵyn blwydd gyda'i gilydd, a phlant bach yn eu harwain. Bydd gwartheg ac eirth yn bwyta gyda'i gilydd. Bydd eu rhai ifanc yn gorwedd gyda'i gilydd. Bydd llewod yn bwyta gwellt fel ychen. Bydd babanod yn chwarae ger tyllau cobras. Bydd plant bach yn rhoi eu dwylo yn nythod gwiberod. Ni fyddant yn niweidio nac yn dinistrio neb yn unman ar fy mynydd sanctaidd. Bydd y byd yn cael ei lenwi â gwybodaeth yr Arglwydd fel dŵr yn gorchuddio'r môr.

Dyfyniadau

  • “Bydd Duw yn paratoi popeth ar gyfer ein hapusrwydd perffaith yn y nefoedd, ac os bydd yn cymryd bod fy nghi yno, rwy'n credu y bydd yno .” Billy Graham
  • “Pan mae dyn yn caru cathod, fi yw ei ffrind a'i gymrawd, heb gyflwyniad pellach.” Mark Twain
  • “Pan edrychaf i lygaid anifail , nid wyf yn gweld anifail. Rwy'n gweld bod byw. Rwy'n gweld ffrind. Rwy'n teimlo enaid." A.D. WilliamsMelvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.