Ydy Ysmygu Chwyn yn Pechod? (13 Gwirionedd Beiblaidd ar Farijuana)

Ydy Ysmygu Chwyn yn Pechod? (13 Gwirionedd Beiblaidd ar Farijuana)
Melvin Allen

A all Cristnogion ysmygu chwyn? Na, ac ie pot ysmygu yn wir yn bechod. Nid yw’r genhedlaeth newydd hon o Gristnogion proffesedig yn gofalu am Air Duw. Byddan nhw'n gwneud cymaint o wahanol esgusodion ac yn troelli geiriau i gyfiawnhau pechod. Cyn i mi ddod yn Gristion roeddwn yn pothead. Yr oedd fy eilun.

Er ei fod yn hynod o brin, gallwch farw o farijuana. Yn groes i'r gred boblogaidd, gall canabis yn wir sbarduno cymhlethdodau calon. Rwy'n bersonol yn adnabod rhywun a fu farw tra'n ysmygu cymal. Mae'n lladd eich ysgyfaint. Cynyddodd fy mhryder.

Mae'r byd hwn yn wallgof am ganabis. Mae marijuana meddygol yn jôc llwyr. Mae chwyn yn gyffur porth sy'n gwneud i lawer o bobl dorri. Er bod pobl yn ceisio ei wadu, mae chwyn yn gaethiwus ac mae llawer o bobl yn gorfod mynd i adsefydlu ar ei gyfer.

Mae pobl yn gwario $20 doler y gram am ychydig oriau o uchder. A yw'n wir werth chweil? Mae pobl yn gwneud penderfyniadau hynod o wael ac mae'r diafol yn hyrwyddo hyn trwy gerddoriaeth fydol. Os ydych chi'n arddegau rhaid i chi beidio â cheisio cyd-fynd â'r dorf ddrwg.

Mae ffyrdd Duw yn uwch na’n ffyrdd ni. Roeddwn i'n arfer gwneud esgusodion bob amser ac roedd Satan yn fy nhwyllo, ond dangosodd Duw i mi a'm collfarnu ac ni allwn ddweud celwydd wrthyf fy hun mwyach. Stopiwch wneud esgusodion! Rydych chi'n gwybod ei fod yn bechod! Edifarhewch a throwch at Grist! Cliciwch ar y ddolen hon i ddysgu sut i gael eich cadw.

A all Cristnogion ysmygu chwyn yn ôl y Beibl?

A allwch chi ysmygu chwyn, sefyn niweidio dy gorff er gogoniant Duw? 1 Corinthiaid 10:31 Pa un ai bwyta, ai yfed, neu beth bynnag a wnewch, gwnewch bopeth er gogoniant Duw.

Colosiaid 3:17 A pha beth bynnag a wnewch, ar air neu ar weithred, gwnewch y cwbl yn enw yr Arglwydd Iesu, gan ddiolch i Dduw Dad trwyddo ef.

Pam mae ysmygu chwyn yn bechod?

Beth ddywedodd Paul yn y Beibl? Dywedodd, "Ni'm dygir dan allu neb." Unig bwrpas marijuana yw i chi fynd yn uchel a derbyn effeithiau'r straen o ganabis rydych chi'n ei ysmygu. Gyda mariwana yr ydych yn ildio rheolaeth i rym allanol ac yn rhyddhau hunanreolaeth.

1. 1 Corinthiaid 6:12 Y mae pob peth yn gyfreithlon i mi, ond nid yw pob peth yn fuddiol: pob peth sydd gyfreithlon i mi , ond ni'm dygir dan allu neb.

Pam na ddylai Cristnogion ysmygu chwyn: Rhaid inni ufuddhau i gyfraith ffederal a gwladwriaethol

2. Rhufeiniaid 13:1-4 Rhaid i bob un ohonoch ildio i'r llywodraethwyr y llywodraeth. Nid oes neb yn llywodraethu oni bai fod Duw wedi rhoi'r gallu iddo i reoli, ac nid oes neb yn llywodraethu yn awr heb y gallu hwnnw gan Dduw. Felly y mae'r rhai sydd yn erbyn y llywodraeth mewn gwirionedd yn erbyn yr hyn a orchmynnodd Duw. A byddan nhw'n dod â chosb arnyn nhw eu hunain. Nid oes raid i'r rhai sy'n gwneud iawn ofni'r llywodraethwyr; dim ond y rhai sy'n gwneud cam sy'n eu hofni. Ydych chi am fod yn ddi-ofn o'r llywodraethwyr? Yna gwnewch yr hyn sy'n iawn, a byddant yn gwneud hynnycanmol di. Mae'r pren mesur yn was Duw i'ch helpu chi. Ond os gwnewch chi'n anghywir, yna byddwch yn ofni. Mae ganddo allu i gosbi; ef yw gwas Duw i gosbi'r rhai sy'n gwneud cam.

1 Pedr 2:13-14 Er mwyn yr Arglwydd, parchwch bob awdurdod dynol – boed y brenin yn bennaeth y wladwriaeth, neu’r swyddogion y mae wedi eu penodi. Oherwydd y mae'r brenin wedi eu hanfon i gosbi'r rhai sy'n gwneud cam, ac i anrhydeddu'r rhai sy'n gwneud drwg.

A greodd Duw chwyn?

Y mae rhai pobl a allai ddweud, “Gwnaeth Duw chwyn i'w fwynhau!” Fodd bynnag, gwnaeth eiddew gwenwynig hefyd, mae rheswm pam nad ydym yn ceisio hynny! Creodd Duw bren gwybodaeth, ond gorchmynnodd i Adda beidio â bwyta ohono.

Genesis 2:15-17 Cymerodd yr Arglwydd Dduw y dyn a'i osod yng ngardd Eden i'w weithio ac i wylio drosti. A gorchmynnodd yr Arglwydd Dduw i'r dyn, “Yr wyt yn rhydd i fwyta o unrhyw bren yn yr ardd, ond peidiwch â bwyta o bren gwybodaeth da a drwg, oherwydd ar y dydd y byddwch yn bwyta ohono, byddwch yn sicr o farw. .”

Cyn cwymp dyn

Genesis 1:29-30 Dywedodd Duw hefyd, “Edrychwch, rhoddais i chwi bob planhigyn sy'n dwyn hadau ar wyneb y ddaear. y ddaear gyfan a phob coeden y mae ei ffrwyth yn cynnwys had. Bydd y bwyd hwn i ti, i holl fywyd gwyllt y ddaear, i holl aderyn yr awyr, ac i bob creadur sy'n cropian ar y ddaear - popeth ag anadl einioes ynddo. Rwyf wedi rhoi pob planhigyn gwyrdd ar gyferbwyd.” Ac felly y bu.

Am fwyd, nid i smocio, i beidio â bod mewn bong, i beidio â chael ei roi yn blaen, ond i fwyd.

Ar ôl i Adda bechu

Rydym bob amser yn anghofio hyn. Nid oedd popeth yn dda ar ôl y cwymp.

Genesis 3:17-18 Dywedodd wrth Adda, “Am iti wrando ar dy wraig a bwyta ffrwyth y goeden y gorchmynnais iti amdano, ‘Paid â bwyta ohono,’ “Melltith ar y ddaear. o'ch herwydd; trwy lafur poenus y bwytewch fwyd ohono holl ddyddiau eich bywyd. Bydd yn cynhyrchu drain ac ysgall iti, a byddi'n bwyta planhigion y maes.”

Sut mae Duw yn gweld ysmygu chwyn?

Mae llawer o bobl yn pendroni, sut mae Duw yn teimlo am farijuana? Beth mae'r Beibl yn ei ddweud?

Mae'r Beibl yn rhybuddio rhag meddwdod a newid eich meddwl. Efallai y byddwch chi'n dweud, “mae hynny ar gyfer alcohol,” ond nid alcohol yn unig y mae meddwdod. Gallwch yfed gwydraid o win a byddwch yn iawn, ond pwrpas ysmygu yw newid eich meddwl. Rydych chi'n ysmygu er mwyn mynd yn uchel.

Diarhebion 23:31-35 Peidiwch ag edrych ar y gwin pan fyddo'n goch, pan fydd yn pefrio yn y cwpan, ac yn disgyn yn esmwyth. Wedi hynny mae'n brathu fel neidr , ac yn pigo fel gwiberod . Bydd dy lygaid yn gweld pethau rhyfedd, a bydd dy feddwl yn siarad pethau gwrthnysig. A byddi fel un sy'n gorwedd yng nghanol y môr, ac fel un sy'n gorwedd ar ben y rigio. Byddwch chi'n dweud, “Maen nhwwedi fy nharo, ond nid wyf yn cael niwed! Maent yn curo fi, ond doeddwn i ddim yn gwybod! Pryd fyddaf yn deffro? Byddaf yn edrych am ddiod arall.”

Marijuana a Christnogaeth: Mae'r byd yn hybu ysmygu chwyn

Nid yw marijuana a'r ffydd Gristnogol yn cymysgu'n dda â'i gilydd. Mae pobl fyd-eang fel y rapiwr Wiz Khalifa yn dylanwadu ar y budreddi hwn i blant. Dyna faner goch fawr pan fydd y byd yn ei hyrwyddo. Yn union fel y mae’r byd yn hyrwyddo anlladrwydd, trachwant, a meddwdod.

Rhufeiniaid 12:2 Peidiwch â chopïo ymddygiad ac arferion y byd hwn, ond bydded i Dduw eich trawsnewid yn berson newydd trwy newid eich ffordd o feddwl. Yna byddwch chi'n dysgu gwybod ewyllys Duw ar eich cyfer chi, sy'n dda ac yn ddymunol ac yn berffaith.

Iago 4:4 Odinebwyr, oni wyddoch fod cyfeillgarwch â'r byd yn golygu gelyniaeth tuag at Dduw? Felly mae pwy bynnag sy'n penderfynu bod yn ffrind i'r byd yn ei wneud ei hun yn elyn i Dduw.

A yw Duw yn erbyn chwyn?

O’r hyn a welaf yn yr Ysgrythur a’r hyn a ddeallaf am farijuana, credaf yn gryf fod Duw yn gwrthwynebu mariwana hamdden. Gwaherddir defnyddio cyffuriau. Sorcery - ffarmakeia wedi'i gyfieithu sy'n golygu defnyddio cyffuriau.

Galatiaid 5:19-21 Nawr mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg: anfoesoldeb rhywiol, amhuredd moesol, anweddusrwydd, eilunaddoliaeth, dewiniaeth, casineb, cynnen, cenfigen, pyliau o dicter, uchelgeisiau hunanol, anghytundebau, carfannau, cenfigen, meddwdod, cynnwrf, ac unrhyw beth tebyg. Rwy'n dweud wrthych amy pethau hyn ymlaen llaw fel y dywedais wrthych o'r blaen na fydd y rhai sy'n gwneud pethau o'r fath yn etifeddu teyrnas Dduw.

Mae smygu chwyn yn brifo eich ysgyfaint ac mae defnyddio potiau yn cael llawer o effeithiau niweidiol cudd.

1 Corinthiaid 3:16-17 Oni wyddoch mai teml Dduw ydych chi eich hunain a bod Ysbryd Duw yn trigo yn eich plith? Os bydd rhywun yn dinistrio teml Dduw, bydd Duw yn dinistrio'r person hwnnw; oherwydd y mae teml Dduw yn gysegredig, a chwithau yw'r deml honno.

Rhufeiniaid 12:1 Yr wyf yn atolwg i chwi gan hynny, frodyr, trwy drugareddau Duw, eich bod yn cyflwyno eich cyrff yn aberth bywiol, sanctaidd, cymeradwy gan Dduw, yr hyn yw eich gwasanaeth rhesymol.

Ochr dywyll chwyn

Mae pobl yn marw oherwydd chwyn, yn mynd yn gaeth iddo, yn ei werthu'n anghyfreithlon, etc.

Pregethwr 7:17 Do peidiwch â bod yn rhy ddrwg, a pheidiwch â bod yn ffôl; fel arall fe allech chi farw cyn eich amser.

Nid yw gwario arian ar farijuana yn ddoeth.

Eseia 55:2 Pam yr ydych yn gwario arian ar yr hyn na all eich maethu a'ch cyflog ar yr hyn nad yw'n bodloni ti? Gwrandewch yn ofalus arnaf: Bwytewch yr hyn sy'n dda, a mwynhewch y bwydydd gorau.

Iago 4:3 Yr ydych yn gofyn ac nid ydych yn derbyn, oherwydd eich bod yn gofyn ar gam, i'w wario ar eich nwydau.

Gweld hefyd: Beth Yw'r 4 Math o Gariad Yn Y Beibl? (Geiriau Groeg ac Ystyr)

Chwyn ac eilunaddoliaeth

Os ydych chi'n cyfeirio atoch chi'ch hun fel pen pot, yna mae'n debyg eich bod chi'n gaeth i farijuana ac nid ydych chi'n gwybod hynny eto . Waeth beth yw pobldywedwch, rwy'n gweld bod marijuana yn gaethiwus iawn. Os ydych chi'n treulio cannoedd yr wythnos ar farijuana, mae hynny'n ddibyniaeth.

Os ydych chi wedi addo i chi'ch hun ac wedi dweud wrth eich ffrindiau eich bod chi'n mynd i roi'r gorau iddi, ond i chi dorri'ch addewid, yna dibyniaeth yw hynny. Rydych chi'n ei glywed trwy'r amser. “Mae angen i hyn fod yn uchel, mae angen hyn arnaf i ymlacio, mae angen hyn arnaf i helpu fy straen, i gysgu, i fwyta.” Nac ydw! Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw Crist. Digon yw Iesu.

1 Corinthiaid 10:14 Felly, fy nghyfeillion annwyl, ffowch oddi wrth eilunaddoliaeth.

Dywed Satan, “Nid yw’n bechod, a ddywedodd Duw mewn gwirionedd na allwch ei ysmygu?”

Ydy hyn yn swnio’n gyfarwydd i chi? Paid â syrthio i fagl Satan.

Genesis 3:1 Yr oedd y sarff yn fwy cyfrwys nag unrhyw un o'r anifeiliaid gwyllt yr oedd yr ARGLWYDD Dduw wedi eu gwneud. Dywedodd wrth y wraig, “A ddywedodd Duw mewn gwirionedd, ‘Peidiwch â bwyta o unrhyw goeden yn yr ardd’?”

Atgofion

1 Pedr 5:8  Byddwch sobr; byddwch yn wyliadwrus. Y mae dy wrthwynebydd y diafol yn prowla o gwmpas fel llew yn rhuo, yn ceisio rhywun i'w ddifa.

Effesiaid 5:17 Am hynny peidiwch â bod yn ffôl, ond deallwch beth yw ewyllys yr Arglwydd.

Gweld hefyd: 30 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Roi I’r Tlodion / Anghenus

Rhufeiniaid 14:23 Ond y mae pwy bynnag sydd ganddo amau ​​yn cael ei gondemnio os bwytaant, am nad yw eu bwyta o ffydd; ac y mae pob peth nid yw yn dyfod o ffydd yn bechod.

Allwch chi ysmygu chwyn a dal i fynd i'r nefoedd?

Rwy'n meddwl bod hwn yn gwestiwn drwg. Nid ysmygu chwyn sy'n achosi poblmynd i uffern. Rydych chi'n mynd i uffern trwy beidio ag edifarhau ac ymddiried yng Nghrist yn unig. Os nad ydych wedi eich achub trwy ffydd yng Nghrist yn unig, yna nid ewch i'r nefoedd.

Gadewch imi ddweud hyn eto, os nad ydych wedi ymddiried yng ngwaith perffaith Iesu Grist ar eich rhan ac wedi ymddiried ynddo am faddeuant pechodau, yna nid ewch i'r nefoedd. Nid trwy weithredoedd y cawn ein hachub. Rydych chi'n cyrraedd y nefoedd trwy orffwys ar waith perffaith Iesu yn unig.

Tynnodd Crist ymaith y pechod oedd yn ein rhwystro ni oddi wrth Dduw. Roedd yn byw bywyd perffaith na allwn ni ei fyw. Bu farw Iesu, claddwyd Ef, a chafodd ei atgyfodi am ein pechodau. Ymddiried yn Nghrist yn unig. Fodd bynnag, gadewch imi ddweud hyn hefyd. Bydd gwir ffydd yng Nghrist yn newid eich bywyd yn sylweddol. Tystiolaeth eich bod wedi rhoi eich ffydd yng Nghrist yw y byddwch yn greadur newydd gyda dymuniadau a serchiadau newydd ar gyfer Crist a'i Air. Mae 2 Corinthiaid 5:17 yn dweud, “felly, os oes rhywun yng Nghrist, mae’r greadigaeth newydd wedi dod Yr hen wedi mynd, mae’r newydd yma!” Mae Cristion dilys yn dal i frwydro â phechod, ond yr hyn na fydd Cristion yn ei wneud yw byw bywyd parhaus o wrthryfel a phechu tuag at Dduw. Os yw'n Gristion mewn gwirionedd, yna mae'n greadur newydd. Os yw'n gwybod bod chwyn yn bechadurus, ni fydd am fwynhau'r ffordd honno o fyw.

A yw chwyn yn niweidiol?

Mae yna lawer o bobl a fydd yn gwadu ac yn anwybyddu effeithiau niweidiolmariwana. Efallai y byddwch chi hyd yn oed yn clywed pobl yn dweud, “mae yfed a sigaréts yn waeth o lawer i chi.” Ers pryd y gwnaeth dau gamwedd hawl? Mae astudiaethau a gynhaliwyd ar fyfyrwyr coleg wedi dangos bod defnydd chwyn wedi effeithio ar y cof, sylw, a dysgu mewn ffordd negyddol. Mae astudiaethau hefyd wedi dangos bod gweithwyr post sydd wedi profi'n bositif am farijuana wedi cael dros 50% yn fwy o ddamweiniau a chynnydd o 75% mewn bod yn absennol o'r gwaith. Nid yn unig y mae marijuana yn niweidio'ch iechyd, ond mae hefyd yn niweidio'ch gyrfa a'ch dyheadau. Mae defnydd parhaus o chwyn yn lleihau eich IQ, yn cynyddu'r tebygolrwydd o gael broncitis cronig, yn cynyddu cyfraddau tynnu'n ôl, yn cynyddu dibyniaeth, yn gallu creu problemau rhywiol, yn lleihau eich cydsymudiad, yn cynyddu pryder/iselder, ac yn cynyddu eich risg o gael trawiad ar y galon.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.