15 padrąsinančių Biblijos eilučių apie žvejybą (žvejus)

15 padrąsinančių Biblijos eilučių apie žvejybą (žvejus)
Melvin Allen

Ką Biblija sako apie žvejybą?

Būkite Kristaus žvejai ir sugaukite kuo daugiau žuvų. Jūsų tinklas ir meškerė - tai Kristaus Evangelija. Pradėkite skleisti Dievo žodį jau šiandien. Žvejyba yra puikus užsiėmimas su vaikais, draugais ir žmona, be to, matome daugybę atvejų, kai Jėzus darė daug stebuklų su žuvimis.

Šiandien raginu jus elgtis su evangelizacija kaip su žvejyba. Pasaulis yra jūra. Jūs turite visus reikiamus įrankius, tad eikite, gaudykite žuvį ir mėgaukitės šiomis Rašto eilutėmis.

Krikščioniškos citatos apie žvejybą

"Dievas palaidoja mūsų nuodėmes jūros gelmėse, o paskui iškelia ženklą: "Žvejoti draudžiama"." Corrie ten Boom

"Religija - tai žmogus, sėdintis bažnyčioje ir galvojantis apie žvejybą. Krikščionybė - tai žmogus, sėdintis prie ežero, žvejojantis ir galvojantis apie Dievą."

"Kristus nemėgsta gaudyti kiekvieno žmogaus jo amato kelyje - burtininkų su žvaigžde, žvejų su žuvimi." Jonas Auksaburnis.

"Šėtonas, kaip žvejys, masalą užmeta ant kabliuko pagal žuvies apetitą." Tomas Adamsas

"Negalima žvejoti, kai esi įsitvirtinęs dykumoje."

"Žvejoju vyrus su tam tikru masalu, o masalas, kurį siūlau, nėra saldainis; aš siūlau labai konkretų dalyką - gilią Evangeliją ir gilų atsivertimą."

Sekite Kristumi ir tapkite žmonių žvejais

1. Mato 13, 45-50 "Vėl dangaus karalystė panaši į pirklio, ieškančio gražių perlų. Radęs labai vertingą perlą, jis nuėjo, pardavė viską, ką turėjo, ir jį nusipirko." " Vėl dangaus karalystė panaši į didelį tinklą, įmestą į jūrą, kuris surinko visokių žuvų. Kai jis buvo pilnas, žvejai ištraukė jį į krantą. Tada jie susėdo, surūšiavo geras žuvis įkonteinerius, o bloguosius išmetė. Taip bus amžiaus pabaigoje. Angelai išeis, išrinks blogus žmones iš teisiųjų ir įmes juos į liepsnojančią krosnį. Toje vietoje bus verksmas ir dantų griežimas.

2. Mk 1, 16-20. Eidamas palei Galilėjos jūrą, Jėzus pamatė Simoną ir jo brolį Andriejų. Jie metė tinklus į jūrą, nes buvo žvejai. Jėzus jiems pasakė: "Sekite paskui mane, ir aš padarysiu jus žmonių žvejais!" Taigi jie tuojau paliko tinklus ir nusekė paskui jį. Eidamas kiek toliau, Jėzus pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jie buvo valtyje.taisydami savo tinklus. Jis tuojau juos pašaukė, ir jie, palikę tėvą Zebediejų valtyje su samdiniais, nusekė paskui jį.

Šventajame Rašte daug rašoma apie žvejybą

3. Lk 5, 4-7 Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: "Išplauk į gilų vandenį ir nuleisk tinklus, kad sugautų." Simonas atsakė: "Mokytojau, visą naktį sunkiai dirbome ir nieko nesugavome. Bet kadangi tu taip sakai, aš nuleisiu tinklus." Tai padarę, jie sugavo tiek daug žuvų, kad jų tinklai ėmė trūkinėti. Taigi jie davė ženklą savo partneriams kitojevaltis, kad atplauktų ir jiems padėtų, ir jie atplaukė ir pripildė abi valtis taip, kad jos ėmė skęsti.

4. Jn 21, 3-7 "Aš einu žvejoti", - pasakė jiems Simonas Petras, o jie atsakė: "Eisime su jumis." Taigi jie išėjo ir įlipo į valtį, bet tą naktį nieko nesugavo .anksti rytą Jėzus stovėjo ant kranto, bet mokiniai nesuprato, kad tai Jėzus. Jis pašaukė juos: "Draugai, ar neturite žuvies?" "Ne", - atsakė jie. Jis tarė: "Meskite tinklus į dešinę pusę.iš valties, ir kai ką rasite." Kai jie tai padarė, dėl didelio žuvų kiekio negalėjo ištraukti tinklo. Tada mokinys, kurį Jėzus mylėjo, tarė Petrui: "Tai Viešpats!" Vos tik Simonas Petras išgirdo jį sakant: "Tai Viešpats", jis apsivilko viršutinį drabužį (nes buvo jį nusivilkęs) ir šoko į vandenį.

5. Jn 21, 10-13 Jėzus jiems tarė: "Atneškite ką tik sugautų žuvų." Taigi Simonas Petras įlipo atgal į valtį ir ištraukė tinklą į krantą. Jame buvo 153 daug didelių žuvų, bet net ir su tokia gausybe tinklas nebuvo suplyšęs. Jėzus jiems tarė: "Ateikite ir pusryčiaukite." Nė vienas iš mokinių neišdrįso jo paklausti: "Kas tu esi?" Jie žinojo, kad tai Viešpats. Jėzus priėjo, paėmė duonos ir davėir padarė tą patį su žuvimis.

6. Lk 5, 8-11. Tai pamatęs Simonas Petras puolė Jėzui ant kelių ir tarė: "Eik šalin nuo manęs, Viešpatie, nes esu nuodėmingas žmogus!" Petras ir visi, kurie buvo su juo, stebėjosi pagauta žuvimi , taip pat Jokūbas ir Jonas, Zebediejaus sūnūs, Simono verslo partneriai. Tada Jėzus tarė Simonui: "Nebijok, nuo šiol tu gaudysi žmones!" Taigi Simonas ir visi kiti, kurie buvo su juo, stebėjosi pagauta žuvimi.ištraukę savo valtis į krantą, jie viską paliko ir nusekė paskui jį.

7. Jeremijo 16,14-16 "Tačiau ateina dienos, - skelbia Viešpats, - kai nebebus sakoma: 'Kaip gyvas Viešpats, kuris išvedė izraelitus iš Egipto, bet bus sakoma: 'Kaip gyvas Viešpats, kuris išvedė izraelitus iš šiaurės krašto ir iš visų šalių, į kurias juos buvo išvaręs', nes aš juos sugrąžinsiu į žemę, kurią daviau jųprotėviai. "Bet dabar aš siųsiu daug žvejų, - skelbia Viešpats, - ir jie juos sugaus. Po to siųsiu daug medžiotojų, ir jie juos medžios ant visų kalnų ir kalvų bei uolų plyšiuose.

Taip pat žr: Baptistų ir metodistų įsitikinimai: (10 pagrindinių skirtumų, kuriuos reikia žinoti)

Priminimai

8. Lk 11, 9-13 "Taigi aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir jums bus atidarytos durys. Juk kiekvienas, kuris prašo, gauna; kas ieško, randa; o kas beldžia, tam bus atidarytos durys." Kas iš jūsų, tėvai, jei jūsų sūnus paprašys žuvies, duos jam vietoj jos gyvatę? Arba jei paprašys kiaušinio, duos jam skorpioną? Jei jūs tada, nors irjūs esate blogi, mokate duoti gerų dovanų savo vaikams, juo labiau jūsų Tėvas danguje duos Šventąją Dvasią tiems, kurie jo prašo!"

9. Pradžios 1:27-28 Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal Dievo paveikslą sukūrė jį; sukūrė vyrą ir moterį. Dievas palaimino juos ir tarė: "Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir ją valdykite. Valdykite žuvis jūroje, paukščius danguje ir visus gyvius, kurie juda žemėje." Dievas palaimino juos ir tarė: "Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir ją valdykite.

10. 1 Korintiečiams 15:39 Juk ne visas kūnas yra vienodas, bet yra vienos rūšies žmonių, kitos - gyvulių, kitos - paukščių, kitos - žuvų.

Žvejybos pavyzdžiai Biblijoje

11. Jona 2, 1-2. Tada Jona meldėsi Viešpačiui, savo Dievui, iš žuvies vidaus. Jis tarė: "Savo bėdoje šaukiausi Viešpaties, ir jis man atsakė. Iš mirusiųjų karalystės gelmių šaukiausi pagalbos, ir tu išklausei mano šauksmą.

12. Lk 5, 1-3. Vieną dieną Jėzui stovint prie Genezareto ežero, žmonės būriavosi aplink jį ir klausėsi Dievo žodžio. Jis pamatė prie vandens kranto dvi valtis, paliktas ten žvejų, kurie plovė tinklus. Jis įlipo į vieną iš valčių, tą, kuri priklausė Simonui, ir paprašė jį išplaukti kiek toliau nuo kranto. Tada atsisėdo ir iš valties mokė žmones.

13. Ezechielio 32,3 "'Štai ką sako viešpats Viešpats: 'Su dideliu būriu žmonių užmesiu ant tavęs savo tinklą, ir jie tave ištrauks į mano tinklą.

14. Job 41, 6-7 Ar partneriai derėsis dėl jo? Ar padalys jį pirkliams? Ar galės jo odą pripildyti harpūnais, o galvą - žvejų ietimis?

15. Ezechielio 26,14 Tavo salą paversiu plika uola, vieta žvejams išskleisti tinklus. Tu niekada nebūsi atstatyta, nes aš, Viešpats, kalbėjau. Taip, suverenus Viešpats kalbėjo!

Mums visiems reikia liudyti kitiems.

Jei nepažįstate Kristaus ir Evangelijos, spustelėkite šią nuorodą.

Taip pat žr: 21 svarbi Biblijos eilutė apie legalizmą

Mato 28:19-20 "Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, ir mokydami juos klausyti visko, ką esu jums įsakęs. Ir tikrai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.