30 pagrindinių Biblijos eilučių apie drąsą (būti drąsiam kaip liūtas)

30 pagrindinių Biblijos eilučių apie drąsą (būti drąsiam kaip liūtas)
Melvin Allen

Ką Biblija sako apie drąsą?

Krikščionys negali vykdyti Dievo valios be drąsos. Kartais Dievas reikalauja, kad tikintieji pasitikėtų Juo, atsiribotų nuo įprastų dalykų ir rizikuotų. Be drąsos praleisite pro akis galimybes. Pasitikėsite daiktais, o ne Dievu.

"Viskas gerai, aš turiu savo taupomąją sąskaitą, man nereikia Dievo." Liaukitės abejoti Dievu! Atleiskite baimę, nes mūsų Visagalis Dievas kontroliuoja visas situacijas.

Jei Dievas nori, kad ką nors darytumėte, padarykite tai. Jei Dievas leido jums atsidurti sunkioje situacijoje, būkite stiprūs ir pasitikėkite Juo, nes Jis žino, ką daro.

Jei Dievas jums liepė kantriai laukti, tvirtai stovėkite. Jei Dievas jums liepė evangelizuoti, naudokitės Dievo jėga ir drąsiai skelbkite Dievo žodį.

Dievas yra didesnis už jūsų padėtį ir niekada jūsų nepaliks ir neapleis. Kasdien melskitės pagalbos ir nebesikliaukite savo jėgomis, bet pasikliaukite Dievo stiprybe.

Taip pat žr: 25 padrąsinančios Biblijos eilutės apie nesėkmę

Dievas yra tas pats Dievas, kuris padėjo Mozei, Juozapui, Nojui, Dovydui ir kitiems. Kai augs jūsų pasitikėjimas Dievu ir geriau Jį pažinsite Jo Žodyje, augs ir jūsų drąsa. "Dievas mane pašaukė ir Jis man padės!"

Krikščioniškos citatos apie drąsą

"Drąsa yra užkrečiama. Kai drąsus žmogus užima tvirtą poziciją, kitų stuburas dažnai sustingsta." Billy Grahamas

"Būkite drąsūs. Rizikuokite. Niekas negali pakeisti patirties." Paulo Coelho

"Išmokau, kad drąsa - tai ne baimės nebuvimas, o jos nugalėjimas. Drąsus žmogus yra ne tas, kuris nejaučia baimės, o tas, kuris tą baimę nugali." Nelsonas Mandela

"Septynis kartus nukristi, aštuonis kartus atsistoti."

"Reikia drąsos daryti tai, ko nedaro niekas kitas aplink tave." Amber Heard

"Drąsa! Didžiausia gyvenimo šlovė - ne niekada nenukristi, bet kaskart, kai krentame, pakilti."

"Nieko kito, kaip tik padrąsinimas, mus gali aplankyti, kai apmąstome ištikimą Dangiškojo Tėvo elgesį praėjusiais amžiais. Tikėjimas į Dievą neišgelbėjo žmonių nuo sunkumų ir išbandymų, bet įgalino juos drąsiai pakelti sunkumus ir išeiti iš jų pergalės keliu." Lee Robersonas

"Visi drąsūs vyrai yra stuburiniai; jų minkštumas yra paviršiuje, o kietumas - viduryje." G. K. Čestertonas

Dievas visada bus šalia jūsų

1. Mt 28, 20. Išmokykite juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs, ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen.

2. Iz 41,13 Nes aš, Viešpats, tavo Dievas, laikysiu tavo dešinę ir sakysiu: 'Nebijok, aš tau padėsiu'.

3. 1 Kronikų 19,13 "Būkite stiprūs ir drąsiai kovokime už savo tautą ir mūsų Dievo miestus. Viešpats padarys, kas gera jo akyse".

Ko man bijoti?

4. Ps 27, 1-3. Viešpats yra mano šviesa ir mano išgelbėjimas - tad kodėl turėčiau bijoti? Viešpats yra mano tvirtovė, sauganti mane nuo pavojų, tad kodėl turėčiau drebėti? Kai pikti žmonės ateis manęs pasiglemžti, kai priešai ir priešai mane užpuls, jie suklups ir kris. Nors mane supa galinga kariuomenė, mano širdis nebijos. Net jei būsiu užpultas, išliksiu pasitikintis.

5. Rom 8, 31 Taigi ką turėtume apie tai pasakyti? Jei Dievas yra už mus, niekas negali mūsų nugalėti.

6. Ps 46, 2-5. Tad nebijosime, kai ateis žemės drebėjimai ir kalnai sugrius į jūrą. Tegul vandenynai šniokščia ir putoja. Tegul kalnai drebės, kai vandenys šėlsta! Upė neša džiaugsmą į mūsų Dievo miestą, šventus Aukščiausiojo namus. Dievas gyvena tame mieste, jis negali būti sunaikintas. Nuo pat dienos pradžios Dievas jį saugos.

Būkite drąsūs! Jums nebus gėda.

7. Iz 54, 4 Nebijok, nes tau nebus gėda; nebijok gėdos , nes nebūsi pažemintas, nes užmirši savo jaunystės gėdą, ir savo našlystės gėdos nebeprisiminsi.

8. Iz 61,7 Vietoj savo gėdos turėsite dvigubą dalį, Vietoj pažeminimo jie šauks iš džiaugsmo dėl savo dalies. Todėl jie turės dvigubą dalį savo žemėje, Amžinas džiaugsmas bus jų.

Dievas daro mus drąsius ir suteikia mums jėgų

9. Kolosiečiams 1,11 stiprinami visa galia pagal jo šlovingą galybę, kad turėtumėte didelę ištvermę ir kantrybę.

10. 1 Kor 16, 13 Išlikite budrūs. Tvirtai stovėkite savo tikėjime. Išlikite drąsūs ir stiprūs.

11. Iz 40, 29 Jis duoda galią silpniems, o neturintiems jėgų didina jėgas.

Dievas padės jums visose situacijose, Jam nėra nieko per sunku.

12. Jeremijo 32,27 Štai aš esu Viešpats, viso kūno Dievas. Argi man kas nors per sunku?

13. Mt 19,26 Bet Jėzus, pažvelgęs į juos, tarė: "Žmonėms tai neįmanoma, o Dievui viskas įmanoma.

Pasitikėjimas Viešpačiu padės jums būti drąsiems

14. Ps 56, 3-4. Kokį kartą išsigąsiu, pasitikėsiu e. Dievu šlovinsiu jo žodį, Dievu pasitikiu, nebijosiu, ką man gali padaryti kūnas.

15. Ps 91, 2. Sakysiu Viešpačiui: "Tu esi mano saugumo ir apsaugos vieta. Tu esi mano Dievas ir aš tavimi pasitikiu".

16. Ps 62, 8. Žmonės, visą laiką pasitikėkite Dievu. Pasakykite jam visas savo problemas, nes Dievas yra mūsų apsauga.

17. Ps 25, 3. Niekas, kas pasitiki tavimi, niekada nebus sugėdintas , bet gėda ateina tiems, kurie bando apgauti kitus.

Priminimai

18. 2 Korintiečiams 4,8-11. Visaip esame sutrikę, bet ne sugniuždyti, nusivylę, bet ne nusiminę, persekiojami, bet ne apleisti, priblokšti, bet ne sunaikinti. Savo kūnuose nuolat nešiojamės Jėzaus mirtį, kad mūsų kūnuose aiškiai atsiskleistų Jėzaus gyvenimas. Kol esame gyvi, nuolat esame atiduodami mirčiai dėl Jėzaus, kad Jėzaus gyvenimasgali aiškiai atsiskleisti mūsų mirtinguose kūnuose.

19. 2 Timotiejui 1,7 ESV "nes Dievas davė mums ne baimės, bet jėgos, meilės ir susivaldymo dvasią".

20. Patarlių 28:1 "Nedorėliai bėga, kai jų niekas nepersekioja, o teisieji drąsūs kaip liūtas".

21. Jn 15, 4: "Pasilikite manyje, kaip ir aš jumyse pasilieku. Jokia šakelė negali duoti vaisių pati savaime, ji turi pasilikti vynmedyje. Taip ir jūs negalite duoti vaisių, jei nepasiliksite manyje".

Drąsos pavyzdžiai Biblijoje

22. 2 Samuelio 2,6-7 Tegul dabar Viešpats parodo tau gerumą ir ištikimybę, ir aš tau parodysiu tokį pat palankumą, nes tu tai padarei. Dabar gi būk stiprus ir drąsus, nes tavo valdovas Saulius mirė ir Judo žmonės patepė mane savo karaliumi.

23. 1 Samuelio 16,17-18 Saulius tarė savo tarnams: "Suraskite ką nors, kas gerai groja, ir atveskite pas mane." Vienas iš tarnų atsakė: "Mačiau Jesės sūnų iš Betliejaus, kuris moka groti lyra. Jis yra drąsus vyras ir karys. Jis gerai kalba ir yra gražios išvaizdos vyras. Su juo yra Viešpats".

24. 1 Samuelio 14:52 Visą Sauliaus gyvenimą izraelitai nuolat kariavo su filistinais. Todėl kai tik Saulius pastebėdavo drąsų ir stiprų jaunuolį, jis jį pašaukdavo į savo kariuomenę.

25. 2 Samuelio 13,28-29 Abšalomas įsakė savo vyrams: "Klausykite! Kai Amnonas bus pakilios nuotaikos nuo vyno gėrimo, o aš jums pasakysiu: 'Užmuškite Amnoną', tada jį nužudykite. Nebijokite. Argi ne aš jums daviau tokį įsakymą? Būkite stiprūs ir drąsūs!" Taigi Abšalomo vyrai padarė Amnonui tai, ką Abšalomas buvo įsakęs. Tada visi karaliaus sūnūs atsistojo, sėdo ant mulų ir pabėgo.

26. 2 Kronikų 14,8 "Asa turėjo trijų šimtų tūkstančių vyrų kariuomenę iš Judo, apsiginklavusių dideliais skydais ir ietimis, ir du šimtus aštuoniasdešimt tūkstančių iš Benjamino, apsiginklavusių mažais skydais ir lankais. Visi jie buvo narsūs kovotojai".

27. 1 Kronikų 5:24 "Šitie buvo jų šeimų galvos: Eferas, Iši, Elielis, Azrielis, Jeremijas, Hodavijas ir Jahdielis. Jie buvo drąsūs kariai, garsūs vyrai ir savo šeimų galvos".

28. 1 Kronikų 7:40 (NIV) "Visi jie buvo Ašero palikuonys - šeimų galvos, rinktiniai vyrai, drąsūs kariai ir iškilūs vadai. Jų genealogijoje išvardytas kovai pasirengusių vyrų skaičius buvo 26 000."

29. 1 Kronikų 8:40 "Ulamo sūnūs buvo drąsūs kariai, mokėję valdyti lanką. Jie turėjo daug sūnų ir anūkų - iš viso 150. Visi jie buvo Benjamino palikuonys".

30. 1 Kronikų 12:28 "Tarp jų buvo ir drąsus jaunas karys Cadokas su 22 savo šeimos nariais, kurie visi buvo karininkai".

Taip pat žr: 25 svarbios Biblijos eilutės apie paslapčių saugojimąMelvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.