30 Prif Bennod o’r Beibl Am Ddewrder (Bod yn Ddewr Fel Llew)

30 Prif Bennod o’r Beibl Am Ddewrder (Bod yn Ddewr Fel Llew)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ddewrder?

Ni all Cristnogion wneud ewyllys Duw heb ddewrder. Weithiau mae Duw yn gofyn i gredinwyr ymddiried ynddo, gwahanu oddi wrth y normal, a mentro. Heb ddewrder rydych chi'n mynd i adael i gyfleoedd fynd heibio i chi. Rydych chi'n mynd i ymddiried mewn pethau yn hytrach nag ymddiried yn Nuw.

“Mae'n iawn bod gen i fy nghyfrif cynilo, does dim angen Duw arna i.” Stopiwch amau ​​Duw! Gollwng ofn oherwydd ein Duw Hollalluog sy'n rheoli pob sefyllfa.

Os mai ewyllys Duw yw i chi wneud rhywbeth, gwnewch hynny. Pe bai Duw yn caniatáu ichi fod mewn sefyllfa anodd, byddwch yn gryf ac ymddiried ynddo oherwydd ei fod yn gwybod beth mae'n ei wneud.

Os bydd Duw yn dweud wrthych am aros yn amyneddgar, safwch yn gadarn. Os dywedodd Duw wrthych am efengylu defnyddiwch nerth Duw a phregethwch Air Duw yn eofn.

Mae Duw yn fwy na'ch sefyllfa chi ac ni fydd byth yn eich gadael na'ch gadael. Gweddïwch am help bob dydd a pheidiwch â dibynnu ar eich cryfder eich hun, ond dibynna ar gryfder Duw.

Duw yw'r un Duw a helpodd Moses, Joseff, Noa, Dafydd, a mwy. Pan fydd eich ymddiriedaeth yn Nuw yn cynyddu a'ch bod chi'n dod i'w adnabod yn fwy yn ei Air, yna bydd eich dewrder yn tyfu. “Mae Duw wedi fy ngalw i a bydd yn fy helpu!”

Dyfyniadau Cristnogol am ddewrder

“Mae dewrder yn heintus. Pan fydd dyn dewr yn sefyll, mae meingefnau pobl eraill yn aml yn anystwyth.” Billy Graham

“Byddwch yn ddewr. Cymerwch risgiau. Ni all unrhyw beth gymryd lleprofiad.” Paulo Coelho

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gristnogion Lucwarm

“Dysgais nad diffyg ofn oedd dewrder, ond buddugoliaeth drosto. Nid y dyn dewr yw'r un nad yw'n teimlo ofn, ond y sawl sy'n gorchfygu'r ofn hwnnw." Nelson Mandela

“Cwympwch saith gwaith, safwch wyth.”

Gweld hefyd: Gwahaniaethau rhwng Cristnogaeth a Mormoniaeth: (10 Dadl Cred)

“Mae angen dewrder i wneud rhywbeth nad oes neb arall o'ch cwmpas yn ei wneud.” Amber Heard

“Dewrder! Mae'r gogoniant mwyaf mewn byw yn gorwedd nid mewn byth yn cwympo, ond mewn codi bob tro rydyn ni'n cwympo.”

“Ni all dim ond anogaeth ddod i ni wrth inni drigo yn ffyddlondeb ein Tad Nefol yn y canrifoedd a fu. Nid yw ffydd yn Nuw wedi achub pobl rhag caledi a threialon, ond mae wedi eu galluogi i ddioddef gorthrymderau yn ddewr ac i ddod i’r amlwg yn fuddugoliaethus.” Lee Roberson

“Mae dynion dewr i gyd yn fertebratau; mae ganddyn nhw eu meddalwch ar yr wyneb a'u caledwch yn y canol.” Mae G.K. Chesterton

Duw a fyddo bob amser wrth eich ochr

1. Mathew 28:20 Gan ddysgu iddynt gadw pob peth a orchmynnais i chwi: ac wele fi gyda chwi bob amser, hyd ddiwedd y byd. Amen.

2. Eseia 41:13 Canys myfi yr ARGLWYDD dy DDUW a ddaliaf dy ddeheulaw, gan ddywedyd wrthyt, Nac ofna; mi a'th gynnorthwyaf.

3. 1 Cronicl 19:13 “Byddwch gryf, a gad inni ymladd yn ddewr dros ein pobl a dinasoedd ein Duw. Bydd yr ARGLWYDD yn gwneud yr hyn sy'n dda yn ei olwg.”

Pwy a ofnaf?

4. Salm 27:1-3Arglwydd yw fy ngoleuni a'm hiachawdwriaeth— felly paham y dylwn ofni? Yr Arglwydd yw fy nghaer, yn fy amddiffyn rhag perygl, felly pam ddylwn i grynu? Pan ddaw pobl ddrwg i'm difa, a'm gelynion a'm gelynion yn ymosod arnaf, byddant yn baglu ac yn syrthio. Er bod byddin gref o'm hamgylch, nid ofna fy nghalon. Hyd yn oed os bydd rhywun yn ymosod arnaf, byddaf yn parhau i fod yn hyderus.

5. Rhufeiniaid 8:31 Felly beth ddylen ni ei ddweud am hyn? Os yw Duw trosom, ni all neb ein trechu.

6. Salm 46:2-5 Felly nid ofnwn pan ddaw daeargrynfeydd a’r mynyddoedd yn dadfeilio i’r môr. Rhued y moroedd ac ewyn . Bydded i'r mynyddoedd grynu wrth i'r dyfroedd ymchwyddo! Mae afon yn dod â llawenydd i ddinas ein Duw, cartref cysegredig y Goruchaf. Y mae Duw yn trigo yn y ddinas honno; ni ellir ei ddinistrio. O doriad dydd, bydd Duw yn ei amddiffyn.

Byddwch yn ddewr! Ni'th gywilyddir.

7. Eseia 54:4 Paid ag ofni, oherwydd ni fydd arnat gywilydd; nac ofnwch gywilydd , canys ni'th gywilyddir oherwydd yr anghofi warth dy ieuenctid, a gwaradwydd dy weddwdod ni chofia mwyach.

8. Eseia 61:7 Yn lle eich cywilydd bydd gennych ran ddwbl, Ac yn lle darostyngiad byddant yn bloeddio llawenydd dros eu rhan. Am hynny fe feddant ddwy ran yn eu gwlad, Llawenydd tragwyddol fydd eiddot.

Mae Duw yn ein gwneud ni’n ddewr ac mae’n rhoi nerth inni

9.Colosiaid 1:11 yn cael eich cryfhau â phob nerth yn ôl ei allu gogoneddus ef, er mwyn i chwi gael dyfalbarhad ac amynedd mawr.

10. 1 Corinthiaid 16:13 Byddwch yn effro. Daliwch i sefyll yn gadarn yn eich ffydd. Daliwch ati i fod yn ddewr ac yn gryf.

11. Eseia 40:29 Efe a rydd nerth i'r gwan; ac i'r rhai heb allu y mae efe yn cynyddu nerth.

Duw a’ch cynorthwyo ym mhob sefyllfa; nid oes dim yn rhy anodd iddo

12. Jeremeia 32:27 Wele, myfi yw yr ARGLWYDD, Duw pob cnawd. . A oes unrhyw beth yn rhy anodd i mi?

13. Mathew 19:26 Ond yr Iesu a edrychodd arnynt, ac a ddywedodd wrthynt, Gyda dynion y mae hyn yn amhosibl; ond gyda Duw y mae pob peth yn bosibl.

Bydd ymddiried yn yr Arglwydd yn dy helpu gyda dewrder

14. Salm 56:3-4 Pa ham yr ofnaf, ymddiriedaf yn yr e. Yn Nuw clodforaf ei air, yn Nuw yr ymddiriedais; Nid ofnaf beth a all cnawd ei wneud i mi.

15. Salm 91:2 Dywedaf wrth yr Arglwydd, “Ti yw fy lle diogel ac amddiffyn. Ti yw fy Nuw ac rwy'n ymddiried ynot ti."

16. Salm 62:8 Bobol, ymddiriedwch yn Nuw. Dywedwch wrtho eich holl broblemau, oherwydd Duw yw ein hamddiffyn.

17. Salm 25:3 Ni chaiff neb sy'n ymddiried ynot byth warth, ond daw gwarth ar y rhai sy'n ceisio twyllo eraill.

Atgofion

18. 2 Corinthiaid 4:8-11 Ym mhob ffordd rydyn ni'n gythryblus, ond heb ein gwasgu, yn rhwystredig ond nid mewn anobaith,cael ei erlid ond heb ei adael, ei daro i lawr ond heb ei ddinistrio . Rydyn ni bob amser yn cario o gwmpas marwolaeth Iesu yn ein cyrff, er mwyn i fywyd Iesu gael ei ddangos yn glir yn ein cyrff. Tra ein bod ni’n fyw, rydyn ni’n cael ein trosglwyddo’n gyson i farwolaeth er mwyn Iesu, er mwyn i fywyd Iesu gael ei ddangos yn glir yn ein cyrff marwol.

19. 2 Timotheus 1:7 ESV “canys Duw a roddodd inni ysbryd nid ofn ond o nerth a chariad a hunanreolaeth.”

20. Diarhebion 28:1 KJV “Y mae'r drygionus yn ffoi pan nad oes neb yn erlid; ond y cyfiawn sydd feiddgar fel llew.”

21. Ioan 15:4 “Aros ynof fi, fel yr wyf finnau yn aros ynoch. Ni all unrhyw gangen ddwyn ffrwyth ar ei phen ei hun; rhaid iddo aros yn y winwydden. Ni allwch chwaith ddwyn ffrwyth oni bai eich bod yn aros ynof fi.”

Enghreifftiau o ddewrder yn y Beibl

22. 2 Samuel 2:6-7 Bydded i'r ARGLWYDD ddangos yn awr yr ydych yn garedig ac yn ffyddlon, a byddaf finnau hefyd yn dangos yr un ffafr i chwi am eich bod wedi gwneud hyn. Yn awr, gan hynny, bydd gryf a dewr, oherwydd y mae dy feistr Saul wedi marw, ac y mae pobl Jwda wedi fy eneinio i yn frenin arnynt.

23. 1 Samuel 16:17-18 Felly dywedodd Saul wrth ei weision, “Chwiliwch am rywun sy'n chwarae'n dda, a dewch ag ef ataf fi.” Atebodd un o'r gweision, “Dw i wedi gweld mab i Jesse o Fethlehem sy'n gwybod sut i ganu'r delyn. Mae'n ddyn dewr ac yn rhyfelwr. Mae'n siarad yn dda ac yn ddyn hardd ei olwg. Ac y mae'r ARGLWYDD gydag ef.”

24. 1 Samuel 14:52 Ymladdodd yr Israeliaidyn gyson gyda'r Philistiaid trwy gydol oes Saul. Felly pan welodd Saul ddyn ifanc dewr a chryf, dyma fe'n ei anfon i'w fyddin.

25. 2 Samuel 13:28-29 Gorchmynnodd Absalom i’w ddynion, “Gwrandewch! Pan fydd Amnon mewn hwyliau mawr ar ôl yfed gwin, a minnau'n dweud wrthych, ‘Tro Amnon,’ lladdwch ef. Peidiwch â bod ofn. Onid wyf wedi rhoi'r gorchymyn hwn ichi? Byddwch yn gryf ac yn ddewr.” Felly gwnaeth gwŷr Absalom i Amnon yr hyn a orchmynnodd Absalom. Yna cododd holl feibion ​​y brenin, gosod eu mulod a ffoi.

26. 2 Cronicl 14:8 “Yr oedd gan Asa fyddin o dri chan mil o wŷr o Jwda, wedi eu cyfarparu â tharianau mawr a gwaywffyn, a dau gant wyth deg o filoedd o Benjamin, yn arfog â tharianau bychain ac â bwâu. Roedd y rhain i gyd yn ymladdwyr dewr.”

27. 1 Cronicl 5:24 “Dyma benaethiaid eu teuluoedd: Effer, Ishi, Eliel, Asriel, Jeremeia, Hodafia a Jahdiel. Roeddent yn rhyfelwyr dewr, yn wŷr enwog, ac yn benaethiaid eu teuluoedd.”

28. 1 Cronicl 7:40 (NIV) “Roedd y rhain i gyd yn ddisgynyddion i Aser—penaethiaid teuluoedd, dynion dewis, rhyfelwyr dewr ac arweinwyr rhagorol. Nifer y dynion yn barod i frwydr, fel y rhestrir yn eu hachau, oedd 26,000.”

29. 1 Cronicl 8:40 “Roedd meibion ​​Ulam yn rhyfelwyr dewr a fedrai drin y bwa. Bu iddynt lawer o feibion ​​ac wyrion—150 i gyd. Roedd y rhain i gyd yn ddisgynyddion i Benjamin.”

30. 1 Cronicl 12:28 “Hwnhefyd yn cynnwys Zadok, rhyfelwr ifanc dewr, gyda 22 aelod o’i deulu a oedd i gyd yn swyddogion.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.