25 एखाद्याला हरवल्याबद्दल बायबलमधील वचनांना प्रोत्साहन देणारी वचने

25 एखाद्याला हरवल्याबद्दल बायबलमधील वचनांना प्रोत्साहन देणारी वचने
Melvin Allen

कोणीतरी हरवल्याबद्दल बायबलमधील वचने

तुम्हाला कुटुंबातील सदस्य किंवा दूर गेलेल्या मित्राची आठवण येत आहे का? कदाचित हे कोणीतरी आहे जे फक्त क्षणासाठी दूर आहे किंवा कोणीतरी गेले आहे? जेव्हा तुम्ही एखाद्या प्रिय व्यक्तीला हरवत असाल तेव्हा सांत्वनासाठी देवाची मदत घ्या.

तुमच्या हृदयाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बरे करण्यासाठी देवाला विचारा. सर्व परिस्थितीत लक्षात ठेवा, तो आपला सर्वशक्तिमान देव आहे.

त्याला नीतिमानांच्या प्रार्थना ऐकायला आवडतात आणि तो आमच्यासाठी आहे आणि तो तुम्हाला शक्ती प्रदान करेल.

कोट

  • "एखादी व्यक्ती गमावणे ही तुमची मनापासून आठवण करून देण्याची पद्धत आहे की तुम्ही त्यांच्यावर प्रेम करता."

मदत, सांत्वन आणि प्रोत्साहनासाठी परमेश्वराला प्रार्थना करा.

1. फिलिप्पैकर 4:6-7 कशाचीही काळजी करू नका, परंतु तुमच्या सर्व प्रार्थनेत तुम्हाला जे हवे आहे ते देवाकडे मागा, नेहमी कृतज्ञ अंतःकरणाने त्याला मागा. आणि देवाची शांती, जी मानवी समजुतीच्या पलीकडे आहे, तुमची अंतःकरणे आणि मने ख्रिस्त येशूसोबत सुरक्षित ठेवतील.

2. स्तोत्र 62:8 तुम्ही लोकांनो, नेहमी त्याच्यावर विश्वास ठेवा! त्याच्यासमोर तुमची अंतःकरणे ओता! देव आमचा आश्रय आहे!

3. स्तोत्र 102:17 तो निराधारांच्या प्रार्थनेला प्रतिसाद देईल; तो त्यांच्या याचना तुच्छ मानणार नाही.

4. स्तोत्र 10:17 परमेश्वरा, तू दुःखी लोकांची इच्छा ऐक. तुम्ही त्यांना प्रोत्साहन देता, आणि तुम्ही त्यांची हाक ऐकता.

तुटलेले मन

5. स्तोत्र 147:3 तो तुटलेल्या मनाला बरे करतो आणि त्यांच्या जखमा बांधतो.

६. स्तोत्र ३४:१८-१९ दजे निराश आहेत त्यांच्या जवळ परमेश्वर आहे. ज्यांनी सर्व आशा गमावल्या आहेत त्यांना तो वाचवतो. चांगल्या लोकांना पुष्कळ त्रास सहन करावा लागतो, परंतु परमेश्वर त्या सर्वांपासून त्यांचे रक्षण करतो;

आनंदी हृदय

7. नीतिसूत्रे 15:13 आनंदी अंतःकरण आनंदी चेहरा बनवते, परंतु हृदयाच्या दु:खाने आत्मा चिरडला जातो.

8. नीतिसूत्रे 17:22 आनंदी अंतःकरण चांगले औषध आहे, परंतु चुरचुरलेला आत्मा हाडे कोरडे करतो.

9. जॉन 16:22 त्याचप्रमाणे आता तुम्हांलाही दु:ख आहे, पण मी तुम्हाला पुन्हा भेटेन, आणि तुमची अंतःकरणे आनंदित होतील आणि तुमचा आनंद कोणीही हिरावून घेणार नाही.

तो सांत्वन देणारा देव आहे

10. यशया 66:13 “जशी आई आपल्या मुलाचे सांत्वन करते, तसे मी तुमचे सांत्वन करीन; आणि जेरुसलेमवर तुमचे सांत्वन होईल.”

11. यशया 40:1 माझ्या लोकांना सांत्वन दे, तुमचा देव म्हणतो.

या क्षणी कोणी तुमच्यापासून दूर असेल तर एकमेकांसाठी प्रार्थना करा.

12. उत्पत्ती 31:49 "आणि मिस्पा, कारण तो म्हणाला, "जेव्हा आपण एकमेकांच्या नजरेतून बाहेर पडतो तेव्हा परमेश्वर तुझ्या आणि माझ्यामध्ये लक्ष ठेवतो."

13. 1 तीमथ्य 2:1 सर्व प्रथम, मी विनंति करतो की सर्व लोकांसाठी विनंत्या, प्रार्थना, मध्यस्थी आणि आभार मानले पाहिजेत,

हे देखील पहा: NLT Vs NIV बायबल भाषांतर (11 प्रमुख फरक जाणून घ्या)

देव आपल्याला शांती देईल आमच्या गरजेच्या वेळी.

14. कलस्सैकर 3:15 ख्रिस्ताची शांती तुमच्या अंतःकरणावर राज्य करू द्या, कारण एका शरीराचे अवयव म्हणून तुम्हाला शांतीसाठी बोलावण्यात आले आहे. आणि कृतज्ञ व्हा.

15. यशया 26:3 ज्याचे मन तुझ्यावर टिकून आहे त्याला तू परिपूर्ण शांततेत ठेवतोस, कारण तोतुमच्यावर विश्वास आहे.

सर्व परिस्थितीत प्रभूचे आभार माना

16. 1 थेस्सलनीकाकर 5:16-18 नेहमी आनंदी राहा, नेहमी प्रार्थना करा, सर्व परिस्थितीत कृतज्ञ रहा. ख्रिस्त येशूच्या एकात्मतेने तुमच्या जीवनात देवाला तुमच्याकडून हेच ​​हवे आहे.

17. इफिसकर 5:20 नेहमी आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या नावाने सर्व गोष्टींसाठी देव पित्याचे आभार मानतो.

देव हे आपले सामर्थ्य आहे

18. स्तोत्र 46:1 देव आपला आश्रय आणि सामर्थ्य आहे, एक मदतनीस आहे जो संकटाच्या वेळी नेहमी आढळतो.

19. फिलिप्पैकर 4:13 जो मला सामर्थ्य देतो त्याच्याद्वारे मी सर्व काही करू शकतो.

हे देखील पहा: लोकांवर विश्वास ठेवण्याबद्दल 25 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने (शक्तिशाली)

20. स्तोत्र 59:16 पण मी तुझ्या शक्तीचे गाणे गाईन; मी सकाळी तुझ्या अविचल प्रेमाचे मोठ्याने गाईन. कारण माझ्या संकटाच्या दिवसात तू माझ्यासाठी किल्ला आणि आश्रय झाला आहेस.

21. स्तोत्र 59:9-10  मी तुझ्यासाठी जागरुक राहीन, माझी शक्ती, कारण देव माझा गड आहे. माझा विश्वासू देव मला भेटायला येईल; देव मला माझ्या शत्रूंकडे तुच्छ लेखू दे.

स्मरणपत्रे

22. स्तोत्र 48:14 की हा देव आहे, आमचा देव अनंतकाळचा आहे. तो आपल्याला सदैव मार्गदर्शन करेल.

23. यशया 40:11 तो मेंढपाळाप्रमाणे आपल्या कळपाचे पालनपोषण करील. तो कोकरू आपल्या हातात घेऊन जाईल, त्यांना त्याच्या हृदयाच्या जवळ धरेल. तो हळूवारपणे आई मेंढरांना त्यांच्या पिलांसह नेईल.

24. स्तोत्र 23:1-5 परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे; मला नको आहे . तो मला हिरव्या कुरणात झोपायला लावतो. तो मला शांत पाण्याच्या बाजूला घेऊन जातो.तो माझा आत्मा पुनर्संचयित करतो. त्याच्या नावासाठी तो मला धार्मिकतेच्या मार्गावर नेतो. जरी मी मृत्यूच्या सावलीच्या दरीतून चालत असलो तरी मी कोणत्याही वाईटाला घाबरणार नाही, कारण तू माझ्याबरोबर आहेस; तुझी काठी आणि तुझी काठी, ते मला सांत्वन देतात. माझ्या शत्रूंसमोर तू माझ्यासमोर मेज तयार करतोस. तू माझ्या डोक्याला तेल लाव.

25. जेम्स 5:13 तुमच्यापैकी कोणी दुःखी आहे का? त्याला प्रार्थना करू द्या. कोणी आनंदी आहे का? त्याला गुणगान गाऊ द्या.
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.