25 belangrijke bijbelverzen over vriendjespolitiek

25 belangrijke bijbelverzen over vriendjespolitiek
Melvin Allen

Zie ook: 25 Belangrijke Bijbelverzen over jezelf bedriegen

Bijbelverzen over vriendjespolitiek

Als christenen worden wij geacht Christus na te volgen die geen vriendjespolitiek bedrijft, dus moeten wij dat ook niet doen. In de Schrift leren we dat het verboden is en dat het vooral nooit met kinderen mag gebeuren.

In het leven tonen we vriendjespolitiek door de rijken boven de armen te bevoordelen, anderen anders te behandelen omdat we hen verkeerd beoordelen, een ras boven een ander ras, een geslacht boven een ander geslacht, iemands status op het werk of in de kerk boven die van een ander, en wanneer we partij kiezen.

Wees respectabel en vriendelijk tegen iedereen. Beoordeel niet op uiterlijk en heb berouw over alle partijdigheid.

Citaat

Favorieten spelen is een van de meest schadelijke problemen in elke groep mensen.

Vriendjespolitiek is een zonde.

1. Jakobus 2:8-9 Als u zich werkelijk houdt aan de koninklijke wet die in de Schrift staat: "Heb uw naaste lief als uzelf", doet u het goed. Maar als u vriendjespolitiek bedrijft, zondigt u en wordt u door de wet veroordeeld als wetsovertreders.

2. Jakobus 2:1 Mijn broeders en zusters, de gelovigen in onze glorierijke Heer Jezus Christus mogen geen vriendjespolitiek bedrijven.

3. 1 Timoteüs 5:21 Ik beveel u plechtig in aanwezigheid van God en Christus Jezus en de hoogste engelen deze instructies op te volgen zonder partij te kiezen of iemand te bevoordelen.

God toont geen favoritisme.

4. Galaten 3:27-28 Voorwaar, u allen die in de Messias gedoopt bent, hebt u met de Messias bekleed. Omdat u allen één bent in de Messias Jezus, is iemand niet langer een Jood of een Griek, een slaaf of een vrije, een man of een vrouw.

5. Handelingen 10:34-36 Toen antwoordde Petrus: "Ik zie heel duidelijk dat God geen vriendjespolitiek bedrijft. In elk volk neemt hij hen aan die hem vrezen en doen wat juist is. Dit is de boodschap van het goede nieuws voor het volk Israël - dat er vrede is met God door Jezus Christus, die Heer is van allen.

6. Romeinen 2:11 Want God toont geen vriendjespolitiek.

7. Deuteronomium 10:17 Want de Heer uw God is de God der goden en de Heer der heren. Hij is de grote God, de machtige en ontzagwekkende God, die geen partijdigheid toont en zich niet laat omkopen.

8. Kolossenzen 3:25 Want de onrechtvaardige zal worden terugbetaald voor het onrecht dat hij heeft gedaan, en er is geen partijdigheid.

9. 2 Kronieken 19:6-7 Josafat zei tegen hen: "Let op wat jullie doen, want jullie oordelen niet voor mensen maar voor de Heer. Hij zal bij jullie zijn als jullie een beslissing nemen. Laat ieder van jullie nu de Heer vrezen. Let op wat jullie doen, want de Heer onze God wil dat mensen eerlijk zijn. Hij wil dat alle mensen gelijk behandeld worden, en hij wil niet dat beslissingen beïnvloed worden door geld."

10. Job 34:19 die geen partijdigheid toont aan vorsten, noch de rijken meer acht dan de armen, want zij zijn allen het werk van zijn handen?

Maar God luistert wel naar de rechtvaardigen, maar niet naar de goddelozen.

11. 1 Petrus 3:12 Want de ogen van de Heer zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren staan open voor hun gebed. Maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen."

12. Johannes 9:31 Wij weten dat God niet luistert naar zondaars, maar als iemand een aanbidder van God is en zijn wil doet, luistert God naar hem.

13. Spreuken 15:29 De Heer is ver van de goddelozen, maar Hij hoort het gebed van de rechtvaardigen.

14. Spreuken 15:8 De HEERE verafschuwt het offer van de goddelozen, maar het gebed van de oprechten behaagt Hem.

15. Spreuken 10:3 De HEER laat de rechtvaardige niet hongerig worden, maar hij verijdelt het verlangen van de goddeloze.

Bij het beoordelen van anderen.

Zie ook: Vers van de dag - Oordeel niet - Matteüs 7:1

16. Spreuken 24:23 Dit zijn ook spreuken der wijzen: partijdigheid in het oordelen is niet goed:

17. Exodus 23:2 "Volg de menigte niet in het doen van onrecht. Wanneer u getuigt in een rechtszaak, verdraai dan niet het recht door de kant van de menigte te kiezen,

18. Deuteronomium 1:17 Wees niet partijdig in het oordelen; hoor zowel klein als groot. Wees voor niemand bang, want het oordeel behoort aan God toe. Breng mij elke zaak die voor u te zwaar is, en ik zal haar horen."

19. Leviticus 19:15 "Wendt het recht niet af; wees de arme niet partijdig en de grote niet bevoordeeld, maar oordeel uw naaste rechtvaardig.

Herinneringen

20. Efeziërs 5:1 Wees daarom navolgers van God, als geliefde kinderen.

21. Jakobus 1:22 Luister niet alleen naar het woord en bedrieg zo uzelf. Doe wat het zegt.

22. Romeinen 12:16 Leef in harmonie met elkaar. Wees niet trots, maar wees bereid om met mensen van lage stand om te gaan. Wees niet verwaand.

Voorbeelden

23. Genesis 43:33-34 Intussen zaten de broers voor Jozef in geboortevolgorde, van eerstgeborene tot jongste. De mannen staarden elkaar verbaasd aan. Jozef zelf bracht hun porties van zijn eigen tafel, behalve dat hij aan Benjamin vijf keer zoveel gaf als aan elk van de anderen. Zo feestten zij samen en dronken vrijuit met Jozef.

24. Genesis 37:2-3 Dit zijn de geslachten van Jakob. Jozef, zeventien jaar oud, was met zijn broeders de kudde aan het hoeden; en de knaap was bij de zonen van Bilha en bij de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader; en Jozef bracht zijn vader hun kwaad rapport. Israël nu had Jozef meer lief dan al zijn kinderen, omdat hij de zoon van zijn ouderdom was; en hij maakte hem een mantel van velekleuren.

25. Genesis 37:4-5 En toen zijn broeders zagen, dat hun vader hem meer liefhad dan al zijn broeders, haatten zij hem en konden niet in vrede met hem spreken. En Jozef droomde een droom, en hij vertelde die aan zijn broeders; en zij haatten hem des te meer. (Dromen in de Bijbel)

Bonus

Lucas 6:31 Doe aan anderen zoals u wilt dat zij aan u doen.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is een gepassioneerd gelovige in het woord van God en een toegewijde student van de Bijbel. Met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende bedieningen heeft Melvin een diepe waardering ontwikkeld voor de transformerende kracht van de Schrift in het dagelijks leven. Hij heeft een bachelordiploma in theologie van een gerenommeerd christelijk college en volgt momenteel een masterdiploma in bijbelstudies. Als auteur en blogger is het Melvin's missie om individuen te helpen een beter begrip van de Schrift te krijgen en tijdloze waarheden toe te passen in hun dagelijks leven. Als hij niet aan het schrijven is, brengt Melvin graag tijd door met zijn gezin, het verkennen van nieuwe plaatsen en het verrichten van gemeenschapswerk.