25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Paporitisme

25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Paporitisme
Melvin Allen

Ayat-ayat Alkitab ngeunaan pilih kasih

Salaku urang Kristen, urang kedah nyonto Kristus anu henteu nunjukkeun pilih kasih, kitu ogé urang. Dina Kitab Suci urang diajar yén éta dilarang sareng khususna henteu kedah dilakukeun sareng murangkalih.

Dina kahirupan urang némbongkeun pilih kasih ku cara leuwih milih nu beunghar ti nu miskin, ngabeda-bedakeun batur lantaran salah nganggap maranéhna, hiji ras kana ras séjén, hiji génder leuwih génder séjén, status hiji jalma di tempat gawé atawa garéja. batur, jeung lamun urang nyokot sisi.

Sing hormat jeung bageur ka sadayana. Ulah nangtoskeun tina penampilan sareng tobat tina sagala kabeungharan.

Kutipan

Maén paporit nyaéta salah sahiji masalah anu paling ngarusak dina sakelompok jalma.

Tempo_ogé: 90 Kutipan Inspiratif Ngeunaan Alkitab (Petikan Diajar Alkitab)

Paporitisme téh dosa.

1. Yakobus 2:8-9 Lamun bener-bener nurut kana hukum karajaan anu aya dina Kitab Suci, "Nyaah ka batur sakumaha ka diri sorangan," anjeun bener. Tapi lamun némbongkeun pilih kasih, anjeun dosa sarta disabit ku hukum salaku lawbreakers.

2. Yakobus 2:1 Dulur-dulur, dulur-dulur, dulur-dulur, anu percaya ka Gusti urang Yesus Kristus anu Maha Agung, ulah pilih kasih.

3. 1 Timoteus 5:21 Di payuneun Allah jeung Kristus Yesus jeung malaikat-malaikat nu pangluhurna, sim kuring marentahkeun ka aranjeun supaya nurut kana parentah-parentah ieu, tanpa mimindengkeun atawa mimindengkeun ka saha bae.

Allah teu aya pilih kasih.

4. Galata 3:27-28 Saestuna, aranjeun kabeh anu geus dibaptis kana Al Masih teh geusanggoan ka Al Masih. Sabab aranjeun kabeh geus jadi hiji dina Al Masih Yesus, hiji jalma geus lain urang Yahudi atawa Yunani, budak atawa merdika, lalaki atawa awewe.

5. Rasul-rasul 10:34-36 Petrus ngawaler, “Abdi katenjo pisan yen Allah teh teu pilih kasih. Di unggal bangsa Anjeunna nampi jalma anu sieun ka Anjeunna sareng ngalakukeun anu leres. Ieu amanat Injil Kasalametan pikeun urang Israil, nya eta yen aya katengtreman jeung Allah ku jalan Isa Al Masih, anu jumeneng Gusti sakabeh.

6. Rum 2:11 Sabab Allah mah teu pilih kasih.

7. Deuteronomy 10:17 Sabab PANGERAN Allah maraneh teh Allahna dewa-dewa jeung Gustina para gusti. Mantenna teh Allah nu agung, nu kawasa jeung nu Maha Kawasa, nu teu boga pilih kasih jeung teu bisa disogok.

8. Kolosa 3:25 Sabab nu jahat bakal dibales ku kalakuanana, jeung teu aya pilih kasih.

9. 2 Babad 19:6-7 Yosapat nimbalan ka maranehna, “Awas maraneh, sabab maraneh ngahukum teh lain pikeun jelema, tapi pikeun PANGERAN. Anjeunna bakal sareng anjeun nalika anjeun nyandak kaputusan. Ayeuna hayu urang masing-masing sieun ka Gusti. Perhatikeun naon anu anjeun lakukeun, sabab PANGERAN Allah urang hoyong jalma-jalma adil. Anjeunna hoyong sadayana jalma diperlakukeun sami, sareng anjeunna henteu hoyong kaputusan dipangaruhan ku artos.

10. Ayub 34:19 Saha anu henteu ngabeda-bedakeun ka pangéran, anu henteu nganggap anu beunghar tibatan anu miskin, sabab éta sadayana mangrupikeun padamelan panangan-Na?

Tapi Allah ngadangukeun ka nu bener, tapi henteujahat.

11. 1 Petrus 3:12 Sabab panon Pangeran teh neuteup ka jelema-jelema anu bener, sarta ceuli-Na geus muka kana doa-doa maranehna. Tapi Gusti ngalawan jalma-jalma anu jahat."

12. Yohanes 9:31 Urang terang yen Allah teu ngadenge ka jelema nu ngalakukeun dosa, tapi lamun aya anu nyembah ka Allah jeung ngalakonan pangersa-Na, Allah ngadenge ka manehna.

13. Siloka 15:29 PANGERAN jauh ti nu jahat, tapi ngadenge doa jalma bener.

14. Siloka 15:8 Pangorbanan jalma jahat ku PANGERAN dibenci, tapi pangdoa jalma bener bakal nyenangkeun.

15. Siloka 10:3 PANGERAN moal ngantep jalma bener kalaparan, tapi ngahalangan kahayang jalma jahat.

Lamun nganilai batur.

16. Siloka 24:23 Ieu oge paribasa jalma-jalma anu bijaksana: Mimihak dina ngahukum mah teu hade:

17. Budalan 23:2 “Ulah nurutan jalma rea. dina ngalakukeun salah. Lamun anjeun mere kasaksian dina hiji gugatan, ulah nyimpang kaadilan ku samping jeung balaréa,

18. Deuteronomy 1: 17 Ulah némbongkeun partiality dina nangtoskeun; ngadenge boh nu leutik boh nu gede. Tong sieun ku saha-saha, sabab pangadilan teh kagungan Allah. Bawa ka kuring naon waé anu hésé teuing pikeun anjeun, sareng kuring bakal ngadangukeunana."

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Urang Kristen Suam

19. Imamat 19:15 “Ulah nyimpang kaadilan; Ulah pilih kasih ka nu miskin atawa pilih kasih ka nu gede, tapi kudu adil batur anjeun.

Pangéling-ngéling

20. Epesus 5:1 Ku sabab kitu kudu nurut ka Allah, sabagé barudak anu dipikacinta.

21. Yakobus 1:22 Ulah ngan saukur ngadengekeun pangandika, nepi ka nipu diri sorangan . Ngalakukeun naon nyebutkeun.

22. Rum 12:16 Hirup rukun jeung sasama. Ulah reueus, tapi kudu daek gaul jeung jalma-jalma nu handap kalungguhanana. Ulah sombong.

Conto

23. Kajadian 43:33-34 Samentara éta, saderek-saderekna calik di payuneun Yusup, ti mimiti cikal nepi ka bungsu. Lalaki-lalaki silih teuteup kareuwaseun. Yusup sorangan mawa porsi ka aranjeunna tina meja sorangan, iwal anjeunna nyadiakeun ka Binyamin lima kali leuwih loba ti anjeunna pikeun tiap batur. Jadi maranehna salametan babarengan jeung bebas nginum jeung Yusup.

24. Kajadian 37:2-3 Ieu turunan Yakub. Yusup, yuswa tujuh belas taun, nuju ngangon domba sareng dulur-dulurna; jeung budak éta jeung putra Bilha, jeung jeung putra Zilpa, pamajikan bapana: jeung Joseph dibawa ka bapana laporan jahat maranéhanana. Ayeuna Israil mikanyaah Yusup leuwih ti sakabeh anakna, sabab anjeunna putra sepuh na, sarta anjeunna ngadamel anjeunna jaket tina loba kelir.

25. Kajadian 37:4-5  Sanggeus narenjo ku dulur-dulurna, yen bapana leuwih mikanyaah ka bapana ti batan dulur-dulurna, maranehna ngaheureuyan anjeunna, teu bisa nyarita kalawan tengtrem. Yusup ngimpi ngimpi, tuluy dicaritakeun ka dulur-dulurna; – (Impian dina Kitab Suci)

Bonus

Lukas 6:31 Lakukeun kabatur sakumaha anjeun hoyong aranjeunna laksanakeun ka anjeun.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.