21 alarmujúcich biblických veršov o vúdú

21 alarmujúcich biblických veršov o vúdú
Melvin Allen

Biblické verše o voodoo

Voodoo je skutočne skutočné a praktizuje sa na mnohých miestach v USA, napríklad v Miami, New Orleanse a New Yorku. Informácie nájdete na stránke: "Je voodoo skutočné?" Stretol som sa s mnohými ľuďmi, ktorí tvrdili, že voodoo nie je hriešne, že je to len náboženstvo, ale to je lož od otca všetkých lží. Veštenie, čarodejníctvo a nekromancia sú v Písme jasne odsúdené a nie je možné ospravedlniť vzburu.Vedeli ste, že niektorí ľudia používajú voodoo aj na oživenie mŕtvych ? Kresťania by nikdy nemali ani len pomyslieť na praktizovanie voodoo. Vždy by sme mali dôverovať Bohu, pretože On sa postará o všetky naše problémy.

Zlo by nikdy nemalo byť pre nikoho možnosťou. Boh nemá nič spoločné s diablom a práve to je voodoo, je to práca pre diabla. Vpúšťate do svojho života démonické vplyvy a tie vám ublížia. Počujete o mnohých ľuďoch na Haiti a v Afrike, ktorí chodia k voodoo kňazom, aby ich uzdravili, a je to smutné. Možno sa to v danom momente zdá bezpečné, ale každé uzdravenie od satana je mimoriadne nebezpečné!Nemali by ľudia namiesto toho hľadať svojho Boha? Oklamaní ľudia chodia ku kňazom voodoo kvôli veciam, ako je láska, falošná ochrana a spôsobenie škody, ale buďte si istí, že kresťanovi satanova zloba nikdy nemôže ublížiť.

Čo hovorí Biblia?

1. 3. Mojžišova 19,31 Nepoškvrňujte sa tým, že sa budete obracať na média alebo na tých, ktorí sa radia s duchmi mŕtvych. Ja som Hospodin, váš Boh.

2. Dt 18, 10-14 Nikdy nesmieš obetovať svojich synov alebo dcéry upálením zaživa, praktizovať čiernu mágiu , byť veštkyňou, čarodejnicou alebo čarodejníkom, zaklínať, žiadať duchov alebo duchov o pomoc alebo sa radiť s mŕtvymi. Kto robí tieto veci, je Hospodinovi odporný. Hospodin, tvoj Boh, vytláča tieto národy z cesty pre ich odporné praktiky. Musíš maťčestnosť v styku s Pánom, tvojím Bohom. Tieto národy nútiš počúvať veštcov a tých, čo praktizujú čiernu mágiu. Ale Pán, tvoj Boh, ti nič také nedovolí.

3. 3. Mojžišova 19,26 Nejedzte mäso, z ktorého nebola odstránená krv. " Neveštte a nečakajte.

4. Iz 8,19 Niekto vám možno povie: "Pýtajme sa médií a tých, ktorí sa radia s duchmi mŕtvych. Svojím šepotom a mrmlaním nám povedia, čo máme robiť." Ale nemali by ľudia žiadať Boha o vedenie ? Mali by živí žiadať vedenie od mŕtvych?

Môže voodoo ublížiť kresťanom?

5. 1 Jn 5,18-19 Vieme, že každý, kto sa narodil z Boha, nepokračuje v hriechu; ten, kto sa narodil z Boha, ho chráni a zlý mu nemôže ublížiť. Vieme, že sme Božie deti a že celý svet je pod vládou zlého.

6. 1 Jn 4,4-5 Vy, milé deti, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Oni sú zo sveta, a preto hovoria z hľadiska sveta a svet ich počúva.

Ako sa cíti Boh?

7. 3 Moj 20,26-27 Musíte byť svätí, lebo ja, Hospodin, som svätý. Oddelil som vás od všetkých ostatných ľudí, aby ste boli mojimi vlastnými." Muži a ženy medzi vami, ktorí sa správajú ako média alebo sa radia s duchmi mŕtvych, musia byť usmrtení ukameňovaním. Sú vinní z hrdelného zločinu."

8. 2 Moj 22,18 Čarodejnici nedovolíš žiť.

9. Zj 21,7-8 Každý, kto zvíťazí, zdedí tieto veci. Ja budem ich Bohom a oni budú mojimi deťmi. Ale zbabelí, neverní a odporní ľudia, vrahovia, sexuálni hriešnici, čarodejníci, modloslužobníci a všetci klamári sa ocitnú v ohnivom jazere horiacej síry. To je druhá smrť."

Pozri tiež: 25 dôležitých biblických veršov o správnom konaní

10. Galaťanom 5,19-21 Zlé veci, ktoré robí hriešne ja, sú jasné: páchanie sexuálneho hriechu, mravne zlé správanie, robenie všelijakých hanebností, uctievanie falošných bohov, účasť na čarodejníctve , nenávisť voči ľuďom, vyvolávanie problémov, závisť, hnev alebo sebectvo, vyvolávanie hádok a rozdeľovanie ľudí na jednotlivé skupiny, naplnenie závisťou, opíjanie sa, divoké večierky a inéVarujem vás teraz tak, ako som vás varoval predtým: Ľudia, ktorí robia tieto veci, nebudú mať účasť v Božom kráľovstve.

Nemôžete sa spájať s Bohom a diablom.

11. 1 Kor 10, 21 - 22. Nemôžete piť Pánov kalich a zároveň kalich démonov ; nemôžete mať účasť na Pánovom stole aj na stole démonov. Snažíme sa vzbudiť Pánovu žiarlivosť? Sme silnejší ako on?

12. 2 Kor 6,14-15 Nebuďte spolu s neveriacimi. Veď čo má spoločné spravodlivosť a bezbožnosť? Alebo aké spoločenstvo môže mať svetlo s tmou? Aká je harmónia medzi Kristom a Beliom? Alebo čo má spoločné veriaci s neveriacim?

Satan je veľmi ľstivý

13. 2 Korinťanom 11,14 A niet divu, veď aj satan sa vydáva za anjela svetla.

14. Príslovia 14,12 Je cesta, ktorá sa človeku zdá správna, ale jej koniec je cesta k smrti.

Dôverujte Pánovi a odvráťte sa od zlého

15. Príslovia 3,5-7 Dôveruj Pánovi celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoj rozum; na všetkých svojich cestách sa mu podriaďuj a on ti vyrovná chodníky. Nebuď múdry vo vlastných očiach, boj sa Pána a vyhýbaj sa zlému.

Pripomienky

16. Jakub 4,7 Tak sa úplne odovzdajte Bohu. Postavte sa proti diablovi a diabol pred vami utečie.

17. Ef 6,11-12 Oblečte si plnú Božiu výzbroj, aby ste mohli bojovať proti diabolským úskokom. Náš boj nie je proti ľuďom na zemi, ale proti vládcom a autoritám a mocnostiam temnoty tohto sveta, proti duchovným silám zla v nebeskom svete.

Príklady

18. Sk 13,6-8 Prešli celý ostrov až po Pafos, kde našli židovského okultného praktika a falošného proroka menom Bar-jesus. Bol spojený s prokonzulom Sergiom Pavlom, ktorý bol inteligentný človek. Poslal po Barnabáša a Šavla, lebo chcel počuť Božie slovo. Ale okultný praktik Elymas (to je význam jeho mena) im naďalej odporoval.a snažil sa prokonzula odvrátiť od viery.

19. Sk 13,9-12 Ale Šavol, známy aj ako Pavol, naplnený Duchom Svätým, sa mu pozrel priamo do očí a povedal: "Si plný každého klamu a úskoku, ty syn diabla, ty nepriateľ všetkého, čo je správne! Nikdy neprestaneš prekrúcať priame cesty Pánove, však? Pán je teraz proti tebe , a ty budeš o chvíľu slepý a neuvidíš slnko!" V tomokamihu ho obklopila temná hmla a on chodil okolo a hľadal niekoho, kto by ho viedol za ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, uveril, lebo bol ohromený Pánovým učením.

Pozri tiež: Kto bol v Biblii pokrstený dvakrát? (6 epických právd, ktoré treba vedieť)

20. 2 Kráľ 17,17-20 Svojich synov a dcéry nechali prejsť ohňom a snažili sa zistiť budúcnosť pomocou mágie a čarodejníctva. Vždy sa rozhodli robiť to, o čom Hospodin hovoril, že je zlé, čo ho rozhnevalo. Pretože sa na izraelský ľud veľmi nahneval, odstránil ich zo svojej prítomnosti. Zostal len Júdov kmeň. Ale ani Júda neposlúchal príkazy Hospodina, svojho Boha.Urobili to, čo Izraeliti, preto Pán zavrhol všetok izraelský ľud. Potrestal ich a nechal zničiť iných; vyhodil ich zo svojej prítomnosti.

21. 2 Kr 21,5-9 Postavil oltáre na uctievanie hviezd na dvoch nádvoriach Pánovho chrámu. Vlastného syna nechal prejsť ohňom. Praktizoval mágiu a predpovedal budúcnosť výkladom znamení a snov, nechával si radiť od médií a veštcov. Robil veľa vecí, o ktorých Pán hovoril, že sú zlé, čo rozhnevalo Pána. Manasses vyrezal modlu Ašéru a postavil ju v chráme.Pán povedal Dávidovi a jeho synovi Šalamúnovi o chráme: "V tomto chráme a v Jeruzaleme, ktorý som si vyvolil zo všetkých izraelských kmeňov, ma budú uctievať naveky. Už nikdy nedopustím, aby Izraeliti putovali z krajiny, ktorú som dal ich predkom. Musia však poslúchať všetko, čo som im prikázal, a všetky náuky, ktoré im dal môj služobník Mojžiš." Ale ľud neposlúchol.Manasses ich viedol k tomu, že robili viac zla ako národy, ktoré Pán zničil pred Izraelitmi.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznávačom Božieho slova a oddaným študentom Biblie. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v službe v rôznych službách si Melvin vyvinul hlboké ocenenie pre transformačnú silu Písma v každodennom živote. Je držiteľom bakalárskeho titulu z teológie na renomovanej kresťanskej vysokej škole a v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu biblických štúdií. Poslaním Melvina ako autora a blogera je pomáhať jednotlivcom lepšie porozumieť Písmu a aplikovať nadčasové pravdy do svojho každodenného života. Keď Melvin nepíše, rád trávi čas so svojou rodinou, spoznáva nové miesta a zapája sa do verejnoprospešných prác.