50 dôležitých biblických veršov o tom, kto som v Kristovi (mocné)

50 dôležitých biblických veršov o tom, kto som v Kristovi (mocné)
Melvin Allen

Biblické verše o tom, kto som v Kristovi

Uprostred mnohých hlasov v našej hlave, ktoré vedú vojnu proti našej identite, zabúdame na to, kým sme v Kristovi. Potrebujem si denne pripomínať, že moja identita nespočíva v mojich chybách, mojich zápasoch, mojich trápnych momentoch, tých skľučujúcich negatívnych hlasoch v mojej hlave atď.

Satan neustále bojuje s veriacimi, aby sme stratili zo zreteľa svoju pravú identitu. Boh neustále vylieva svoju milosť a pripomína nám, že sme. Neustále mi pripomína, aby som sa nezastavoval pri svojich zlyhaniach, prijal jeho milosť a pokračoval ďalej.

Keď ti tie hlasy hovoria, že ťa všetci nechápu, Boh ti pripomína, že ťa chápe. Keď sa cítime nemilovaní, Boh nám pripomína, že nás hlboko a bezpodmienečne miluje. Keď nás pohlcuje hanba, Boh nám pripomína, že Kristus vzal na seba našu hanbu na kríži. Nie si definovaný tým, kým ťa označuje svet. Si definovaný tým, kým ťa označuje Kristus. V ňom jekde sa nachádza vaša skutočná identita.

Citáty

"Mimo Krista som slabý, v Kristovi som silný." Watchman nee

"Moje najhlbšie vedomie o sebe samom je, že som hlboko milovaný Ježišom Kristom a neurobil som nič, čím by som si to zaslúžil."

"Definuj sa radikálne ako človek milovaný Bohom. Toto je pravé ja. Každá iná identita je ilúzia."

"Čím viac budete potvrdzovať, kým ste v Kristovi, tým viac bude vaše správanie odrážať vašu skutočnú identitu." - (Verše o identite v Kristovi)

"To, kto som v Kristovi, je úžasné. To, kto je Kristus vo mne, je skutočný príbeh. Je to viac než úžasné."

"Naša skúšobná identita sa nájde, keď prestaneme byť tým, kým sme, a začneme byť tým, kým sme boli stvorení byť."

"Som dcéra Kráľa, ktorá sa nedá pohnúť svetom. Môj Boh je so mnou a ide predo mnou. Nebojím sa, lebo som jeho."

Si Božie dieťa

1. Galaťanom 3,26 "Veď vy všetci ste Božími deťmi skrze vieru v Krista Ježiša."

2. Galaťanom 4,7 "Takže už nie si otrok , ale Božie dieťa; a keďže si jeho dieťa, Boh ťa urobil aj dedičom."

V Kristovi spoznáte pravú radosť

3. Ján 15,11 "Toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás a aby vaša radosť bola úplná."

Ste požehnaní

4. Ef 1,3 "Chvála Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských kráľovstvách požehnal každým duchovným požehnaním v Kristovi."

5. Žalm 118, 26 " Blahoslavený, kto prichádza v mene Hospodinovom. Z domu Hospodinovho ťa dobrorečíme."

Si živý v Kristovi

6. Efezanom 2,4-5 "Ale Boh, ktorý je bohatý na milosrdenstvo, nás pre svoju veľkú lásku k nám oživil s Kristom, aj keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach - milosťou ste boli spasení."

Ste človek, ktorého Boh hlboko miluje.

7. Galaťanom 2,20 "Bol som ukrižovaný s Kristom a už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vierou v Božieho Syna, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa."

8. Rimanom 8,38-39 "Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani démoni, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani nijaké mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nič iné v celom stvorení nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi."

Vnímajú vás ako vzácneho

9. Iz 43,4 "Pretože si v mojich očiach vzácny , vážený a milujem ťa, dávam za teba ľudí, národy výmenou za tvoj život."

Pozri tiež: 25 dôležitých biblických veršov o nečinných rukách (šokujúce pravdy)

Vy ste ratolesti pravého viniča.

10. Ján 15,1-5 "Ja som pravý vinič a môj Otec je záhradník. 2 Odrezáva vo mne každú ratolesť, ktorá neprináša ovocie, a každú ratolesť, ktorá prináša ovocie, orezáva, aby bola ešte plodnejšia. 3 Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 4 Zostaňte vo mne, ako aj ja zostávam vo vás. Žiadna ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, musí zostať vo viniči. Ani vy nemôžeteniesť ovocie, ak nezostanete vo mne. 5 "Ja som vinič, vy ste ratolesti. Ak zostanete vo mne a ja vo vás, prinesiete veľa ovocia; mimo mňa nemôžete nič urobiť."

Boh vám rozumie

11. Žalm 139,1 "Pre hudobného režiséra." Dávidov žalm. "Ty si ma skúmal, Hospodine, a poznáš ma." "Ty vieš, kedy sedím a kedy vstávam, z diaľky vnímaš moje myšlienky."

Kresťania sú Božími dedičmi

12. Rimanom 8,17 "Ak sme teda deti, sme aj dedičia - Boží dedičia a spoludedičia s Kristom, ak máme účasť na jeho utrpení, aby sme mali účasť aj na jeho sláve."

Ste Kristovým vyslancom

13. 2 Kor 5,20 "Sme teda Kristovými vyslancami , Boh sa skrze nás prihovára. Prosíme vás v mene Krista, zmierte sa s Bohom."

Si Božím zvláštnym vlastníctvom

14. 1 Pt 2, 9-10 "Ale vy ste vyvolený ľud, kráľovské kňazstvo, svätý národ, zvláštne Božie vlastníctvo , aby ste hlásali chválu toho, ktorý vás povolal z temnoty do svojho nádherného svetla. Kedysi ste neboli ľudom, ale teraz ste Božím ľudom; kedysi ste nedostali milosť, ale teraz ste dostali milosrdenstvo."

15. Exodus 19,5 "Ak budeš naozaj počúvať môj hlas a zachovávať moju zmluvu, budeš mojím drahocenným vlastníctvom zo všetkých národov - veď celá zem je moja."

16. Dt 7,6 "Lebo ty si ľud svätý Hospodinovi, tvojmu Bohu." Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil za ľud, ktorý mu patrí nad všetky národy na povrchu zeme.

Si krásna

17. Pieseň piesní 4,1 " Aká si krásna, moja milá! Ach, aká si krásna! Tvoje oči za závojom sú holubice. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz zostupujúce z gileádskych vrchov."

18. Pieseň piesní 4, 7: "Si úplne krásna , moja milá, niet na tebe chyby."

19. Pieseň piesní 6, 4-5 "Si krásna ako Tirza, moja milá, krásna ako Jeruzalem, majestátna ako vojsko so zástavami. Odvráť odo mňa svoje oči, premáhajú ma. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz zostupujúce z Gileádu.

Boli ste stvorení na Jeho obraz.

20. 1. Mojžišova 1,27 " A tak stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril; muža a ženu ich stvoril."

Pozri tiež: 25 dôležitých biblických veršov o lascívnosti

Si občanom neba

21. Filipanom 3,20-21 "My sme však občanmi neba , kde žije Pán Ježiš Kristus. A netrpezlivo čakáme na jeho príchod ako nášho Spasiteľa. 21 On vezme naše slabé smrteľné telá a premení ich na slávne telá, ako sú jeho vlastné, a to tou istou mocou, ktorou všetko dostane pod svoju vládu."

Budete súdiť anjelov

22. 1 Kor 6,3 "Či neviete, že budeme súdiť anjelov? O čo viac veci tohto života!"

Si Kristov priateľ

23. Ján 15,13 "Nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov."

24. Ján 15,15 "Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nepozná vec svojho pána. Naopak, nazval som vás priateľmi , lebo všetko, čo som sa naučil od svojho Otca, som vám oznámil."

Ste silní, pretože vaša sila pochádza od Krista.

25. Filipským 4,13: "Všetko môžem skrze Krista, ktorý ma posilňuje."

26. 2 Kor 12,10 "Preto sa pre Krista teším v slabostiach, v urážkach, v ťažkostiach, v prenasledovaní, v ťažkostiach. Lebo keď som slabý, vtedy som silný."

Ste novým stvorením v Kristovi.

27. 2. Korinťanom 5,17 "Ak je teda niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré sa pominulo, hľa, prišlo nové."

28. Efezanom 4,24 "a obliecť si nové ja, stvorené, aby bolo podobné Bohu v pravej spravodlivosti a svätosti".

Si stvorený s obavami a úžasom

29. Žalm 139, 13-15 "Veď ty si stvoril moje vnútro, ty si ma uplietol v lone mojej matky. Chválim ťa, lebo som stvorený so strachom a úžasom, tvoje diela sú obdivuhodné, to dobre viem. Môj rámec nebol pred tebou skrytý, keď som vznikal v skrytosti, keď som bol utkaný v hlbinách zeme."

Ste vykúpení

30. Galaťanom 3,13 " Kristus nás vykúpil z kliatby zákona tým, že sa stal kliatbou za nás , lebo je napísané: "Prekliaty je každý, kto je zavesený na stĺpe."

Pán uspokojuje všetky vaše potreby

31. Filipským 4,19 "Ale môj Boh podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi naplní všetky vaše potreby."

Tvoje minulé, súčasné a budúce hriechy sú odpustené.

32. Rimanom 3,23-24 "lebo všetci zhrešili a chýba im Božia sláva, ale všetci sú ospravedlnení jeho milosťou skrze vykúpenie, ktoré prišlo v Kristovi Ježišovi".

33. Rimanom 8,1 "Preto už niet odsúdenia pre tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi."

V Kristovi ste vnímaní ako svätí

34. Korinťanom 1,2 "Božej cirkvi, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristovi Ježišovi, povolaným za svätých spolu so všetkými, ktorí na každom mieste vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista, svojho i nášho Pána."

Ste vyčlenení

35. Jeremiáš 1,5 "Skôr než som ťa utvoril v lone, poznal som ťa, skôr než si sa narodil, vyčlenil som ťa a ustanovil som ťa za proroka národom."

36. Židom 10,10 "Boli sme oddelení ako svätí, pretože Ježiš Kristus urobil to, čo Boh chcel, keď raz a navždy obetoval svoje telo."

37. Deuteronómium 14,2 "Oddelil si sa ako svätý Pánovi, svojmu Bohu, a on si ťa vyvolil zo všetkých národov zeme, aby si bol jeho osobitným pokladom."

Ste niekto, kto bol oslobodený

38. Efezanom 1,7 " Boli sme oslobodení vďaka tomu, čo urobil Kristus. Jeho krvou nám boli odpustené hriechy. Boli sme oslobodení, pretože Božia milosť je taká bohatá."

39. Rimanom 8,2 "Lebo v Kristovi Ježišovi vás zákon Ducha života oslobodil od zákona hriechu a smrti."

Si svetlom sveta

40. Matúš 5,13-16 "Vy ste soľ zeme. Ale ak soľ stratí svoju slanosť, ako ju možno znova osoliť? Už nie je na nič dobrá, iba na to, aby ju vyhodili a pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na kopci sa nedá skryť. Ani ľudia nezapália lampu a nedajú ju pod misku. Namiesto toho ju postavia na stojan a ona dáva svetlo všetkým.Tak aj vaše svetlo nech svieti pred ostatnými, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca v nebesiach." - (Biblické verše)

Ste úplní v Kristovi

41. Kolosanom 2,10 "A vy ste dokonalí v ňom, ktorý je hlavou všetkého kniežatstva a moci."

Boh ťa urobil viac ako víťazom

42. Rimanom 8,37 "Vo všetkom sme však viac ako víťazi skrze toho, ktorý si nás zamiloval."

Ty si Božia spravodlivosť

43. 2 Korinťanom 5:21 " Boh urobil toho, ktorý nemal hriech, hriechom za nás, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou."

Vaše telo je chrámom Ducha Svätého

44. 1 Kor 6, 19 "Alebo neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého vo vás , ktorého máte od Boha? Nie ste vlastní, boli ste kúpení za drahú cenu. Preto ctite Boha svojimi telami."

Ste vybraný

45. Efezanom 1,4-6 " Veď on si nás v ňom vyvolil ešte pred stvorením sveta, aby sme boli svätí a bezúhonní v jeho očiach. V láske nás predurčil na prijatie za synov skrze Ježiša Krista podľa svojho zaľúbenia a vôle - na chválu svojej slávnej milosti, ktorú nám zadarmo dal v tom, ktorého miluje."

Sedíte na nebeských miestach

46. Efezanom 2,6 "A Boh nás vzkriesil s Kristom a posadil nás s ním v nebeských sférach v Kristovi Ježišovi."

Ste Božie dielo

47. Efezanom 2,10 "Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh vopred určil, aby sme v nich chodili."

Máš Kristovu myseľ

48. 1 Kor 2,16 "Veď kto pochopil Pánovo zmýšľanie, aby ho poučil?" Ale my máme Kristovo zmýšľanie."

Kristus žije vo vás

49. Galaťanom 2,20 "Bol som ukrižovaný s Kristom. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vierou v Božieho Syna, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa."

Boh vo vás neustále pracuje, aby vás pretvoril na Kristov obraz.

50. Filipanom 2,13 "Veď Boh je ten, ktorý vo vás pôsobí, aby ste chceli i konali podľa jeho dobrej vôle."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznávačom Božieho slova a oddaným študentom Biblie. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v službe v rôznych službách si Melvin vyvinul hlboké ocenenie pre transformačnú silu Písma v každodennom živote. Je držiteľom bakalárskeho titulu z teológie na renomovanej kresťanskej vysokej škole a v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu biblických štúdií. Poslaním Melvina ako autora a blogera je pomáhať jednotlivcom lepšie porozumieť Písmu a aplikovať nadčasové pravdy do svojho každodenného života. Keď Melvin nepíše, rád trávi čas so svojou rodinou, spoznáva nové miesta a zapája sa do verejnoprospešných prác.