50 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Kung Sino Ako Kay Kristo (Makapangyarihan)

50 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Kung Sino Ako Kay Kristo (Makapangyarihan)
Melvin Allen

Mga Talata sa Bibliya tungkol sa kung sino ako kay Kristo

Sa gitna ng maraming tinig sa ating ulo na nakikipagdigma sa ating pagkakakilanlan nakakalimutan natin kung sino tayo kay Kristo. Kailangan kong paalalahanan ang aking sarili araw-araw na ang aking pagkakakilanlan ay hindi nakasalalay sa aking mga pagkakamali, sa aking mga pakikibaka, sa aking mga nakakahiyang sandali, sa mga negatibong tinig sa aking isipan, atbp.

Si Satanas ay patuloy na nakikipaglaban sa mga mananampalataya upang mawala sa ating paningin ang ating tunay na pagkatao. Ang Diyos ay patuloy na nagbubuhos ng Kanyang biyaya at nagpapaalala sa atin na tayo ay. Palagi Niyang pinapaalalahanan ako na huwag isipin ang aking mga kabiguan, tanggapin ang Kanyang biyaya, at magpatuloy.

Kapag sinabi sa iyo ng mga boses na iyon na hindi ka naiintindihan ng lahat, ipinapaalala sa iyo ng Diyos na naiintindihan ka Niya. Kapag nadarama nating hindi tayo minamahal, ipinapaalala sa atin na mahal tayo ng Diyos nang malalim at walang pasubali. Kapag tayo ay nalulubog sa kahihiyan, ipinapaalala sa atin ng Diyos na si Kristo ay kinuha sa ating kahihiyan sa krus. Hindi ka tinukoy ng kung sino ang sinasabi ng mundo kung sino ka. Ikaw ay tinukoy kung sino ang sinasabi ni Kristo na ikaw ay . Nasa Kanya ang tunay mong pagkatao.

Mga Sipi

“Sa labas ni Kristo, ako ay mahina; Sa loob ni Kristo ako ay malakas.” Watchman nee

"Ang aking pinakamalalim na kamalayan sa aking sarili ay na ako ay lubos na minamahal ni Jesu-Kristo at wala akong nagawa para kumita o karapat-dapat ito."

“Bigyang tukuyin ang iyong sarili bilang isang minamahal ng Diyos. Ito ang totoong sarili. Ang bawat iba pang pagkakakilanlan ay ilusyon."

“Ang damiKristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa Anak ng Diyos, na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin.”

Ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa iyo upang iayon ka sa larawan ni Kristo.

50. Filipos 2:13 “ Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo kapwa sa pagnanais at paggawa para sa kanyang mabuting kalooban.”

kapag pinatutunayan mo kung sino ka kay Cristo, mas magsisimulang ipakita ng iyong pag-uugali ang iyong tunay na pagkakakilanlan." – (Identity in Christ verses)

“Kahanga-hanga kung sino ako kay Kristo. Kung sino si Kristo sa akin ang totoong kwento. Ito ay higit sa kamangha-manghang.

"Matatagpuan ang ating pagsubok na pagkakakilanlan kapag huminto tayo sa pagiging "kung sino tayo" at nagsimulang maging kung sino tayo nilikha upang maging."

“Ako ay anak ng Hari, na hindi ginagalaw ng mundo. Sapagkat ang aking Diyos ay kasama ko at nangunguna sa akin. Hindi ako natatakot dahil ako ay Kanya.”

Ikaw ay anak ng Diyos

1. Galacia 3:26 “Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo Jesus.”

2. Galacia 4:7 “Kaya't hindi ka na alipin, kundi anak ng Diyos; at dahil anak ka niya, ginawa ka rin ng Diyos na tagapagmana.”

Kay Cristo malalaman mo ang tunay na kagalakan

3. Juan 15:11 “Sinabi ko ito sa inyo upang ang aking kagalakan ay sumainyo at upang ang inyong kagalakan ay sumama sa inyo. maging ganap .”

Ikaw ay pinagpala

4. Efeso 1:3 “Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo , na siyang nagpala sa atin sa mga lupain sa langit ng bawat espirituwal na pagpapala kay Kristo.”

5. Awit 118:26 “ Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon . Mula sa bahay ng Panginoon ay pinagpapala ka namin.”

Kayo ay buhay kay Kristo

6. Efeso 2:4-5 “Ngunit dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sapagka't tayo, ang Diyos, na sagana sa awa, ay binuhay tayo kasama ni Kristo kahit na tayoay patay sa mga pagsuway—sa biyaya kayo ay naligtas."

Ikaw ay isang taong lubos na minamahal ng Diyos.

7. Galacia 2:20 “Ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa katawan, nabubuhay ako sa pananampalataya sa Anak ng Diyos, na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin.”

8. Roma 8:38-39 “Sapagkat kumbinsido ako na kahit ang kamatayan o ang buhay, kahit ang mga anghel o ang mga demonyo, kahit ang kasalukuyan o ang hinaharap, kahit ang anumang kapangyarihan, kahit ang taas o kalaliman, o anumang bagay sa lahat ng nilalang ay makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Cristo Jesus na ating Panginoon.”

Ikaw ay nakikitang mahalaga

9. Isaiah 43:4 “Sapagka't ikaw ay mahalaga sa aking mga mata, at pinarangalan, at iniibig kita, ibinibigay ko ang mga tao sa bumalik para sa iyo, mga tao bilang kapalit ng iyong buhay."

Kayo ang mga sanga ng tunay na baging.

10. Juan 15:1-5 “Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang hardinero. 2 Pinuputol niya ang bawat sanga sa akin na hindi namumunga, habang ang bawat sanga na namumunga ay pinuputol niya upang ito ay lalong mabunga. 3 Malinis na kayo dahil sa salitang sinabi ko sa inyo. 4 Manatili kayo sa akin, gaya ko naman na nananatili sa inyo. Walang sanga ang makapagbubunga ng mag-isa; ito ay dapat manatili sa baging. Hindi rin kayo makapagbubunga kung hindi kayo manatili sa akin. 5 “Ako ang baging; kayo ang mga sangay . Kung mananatili ka sa akin at ako sa iyo, ikawmamumunga ng marami; bukod sa akin wala kang magagawa."

Naiintindihan ka ng Diyos

11. Psalm 139:1 “Para sa direktor ng musika. kay David. Isang salmo. Sinaliksik mo ako, Panginoon, at kilala mo ako. Alam mo kung kailan ako uupo at kung kailan ako bumangon; nakikita mo ang aking mga iniisip mula sa malayo."

Ang mga Kristiyano ay tagapagmana ng Diyos

12. Roma 8:17 “Ngayon kung tayo ay mga anak, kung gayon tayo ay mga tagapagmana—mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo , kung tayo nga ay nakikibahagi sa kaniyang mga pagdurusa upang tayo ay makabahagi rin sa kaniyang kaluwalhatian.”

Ikaw ay isang embahador ni Kristo

13. 2 Corinthians 5:20 “Kaya nga, kami ay mga embahador ni Kristo, ang Diyos ay nakikiusap sa pamamagitan namin. Kami ay nakikiusap sa iyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo ka sa Diyos.”

Ikaw ay espesyal na pag-aari ng Diyos

14. 1 Pedro 2:9 -10 “Ngunit kayo ay isang bayang hinirang, isang maharlikang pagkasaserdote, isang banal na bansa, ang tanging pag-aari ng Diyos, upang maipahayag ninyo ang mga kapurihan niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamangha-manghang liwanag. Dati ay hindi ka bayan, ngunit ngayon ay bayan ka na ng Diyos; dati ay hindi kayo nakatanggap ng awa, ngunit ngayon ay nakatanggap na kayo ng awa.”

15. Exodo 19:5 “Ngayon, kung talagang susundin ninyo ang Aking tinig at tutuparin ninyo ang Aking tipan, kayo ay magiging aking mahalagang pag-aari mula sa lahat ng mga bansa–sapagkat ang buong lupa ay Akin.”

16. Deuteronomy 7:6 “Sapagka't ikaw ay isang bayang banal sa Panginoon mong Dios. Pinili ka ni Yahweh na iyong Diyosmaging isang bayan para sa Kanyang mahalagang pag-aari, higit sa lahat ng mga tao sa balat ng lupa.”

Ikaw ay maganda

17. Awit ni Solomon 4:1 Kay ganda mo, aking sinta! Oh, kay ganda! Ang iyong mga mata sa likod ng iyong belo ay mga kalapati. Ang iyong buhok ay parang kawan ng mga kambing na bumababa mula sa mga burol ng Gilead.”

18. Awit ni Solomon 4:7 “ Ikaw ay lubos na maganda, aking sinta; walang kapintasan sa iyo."

19. Awit ni Solomon 6:4-5 “Ikaw ay kasingganda ng Tirza, aking sinta, kasing ganda ng Jerusalem, kasing-harlika ng mga hukbong may mga watawat. Ilayo mo ang iyong mga mata sa akin; nilalasap nila ako. Ang iyong buhok ay parang kawan ng mga kambing na bumababa mula sa Gilead.

Nilikha ka sa Kanyang larawan.

20. Genesis 1:27 “ At nilalang ng Dios ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan , ayon sa larawan ng Dios nilalang niya siya; nilalang niya sila na lalaki at babae.”

Ikaw ay mamamayan ng Langit

21. Filipos 3:20-21 “Ngunit tayo ay mga mamamayan ng langit, kung saan nakatira ang Panginoong Jesu-Cristo. At sabik tayong naghihintay sa kanyang pagbabalik bilang ating Tagapagligtas. 21 Kukunin niya ang ating mahihinang mortal na katawan at papalitan ng maluwalhating katawan na gaya ng sa kanya, gamit ang kapangyarihang iyon kung saan isasailalim niya ang lahat sa kanyang pamamahala.”

Huhusgahan ninyo ang mga anghel

22. 1 Corinthians 6:3 “Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel ? Gaano pa kaya ang mga bagay sa buhay na ito!”

Kaibigan ka niKristo

23. Juan 15:13 “Walang sinumang may higit na dakilang pag-ibig kaysa rito, na ang sinuman ay mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan.”

24. Juan 15:15 “Hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang gawain ng kanyang panginoon. Sa halip, tinawag ko kayong mga kaibigan, sapagkat ang lahat ng natutuhan ko sa aking Ama ay ipinaalam ko sa inyo.”

Malakas ka dahil kay Kristo ang iyong lakas.

25. Filipos 4:13 “ Lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin.”

26. 2 Corinthians 12:10 “Kaya nga, alang-alang kay Cristo, natutuwa ako sa mga kahinaan, sa mga pang-aalipusta, sa mga paghihirap, sa mga pag-uusig, sa mga kahirapan. Sapagkat kapag ako ay mahina, kung gayon ako ay malakas.”

Ikaw ay isang bagong nilikha kay Kristo.

27. 2 Corinthians 5:17 “Kaya nga, kung ang sinuman ay na kay Cristo, siya ay bagong nilalang . Ang matanda ay lumipas na; narito, ang bago ay dumating na.”

28. Efeso 4:24 “at isuot ang bagong pagkatao, na nilalang upang maging katulad ng Diyos sa tunay na katuwiran at kabanalan.”

Ikaw ay kakila-kilabot at kamangha-mangha na ginawa

29. Awit 139:13-15 “Sapagkat nilikha mo ang aking kaloob-looban; pinagsama mo ako sa sinapupunan ng aking ina. Pinupuri kita sapagkat ako ay kakila-kilabot at kamangha-mangha na ginawa; ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga, alam kong lubos iyon. Ang aking katawan ay hindi naitago sa iyo nang ako ay ginawa sa lihim na dako, nang ako ay pinagtagpi sa kailaliman ng lupa.”

Ikawtinubos

30. Galacia 3:13 Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan sa pamamagitan ng pagiging isang sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat: “Sumpa ang bawat isa na nakabitin sa isang poste."

Ibinibigay ng Panginoon ang lahat ng iyong pangangailangan

31. Filipos 4:19 “Ngunit ang aking Diyos ang magbibigay ng lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Cristo Jesus. ”

Ang iyong nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga kasalanan ay pinatawad na.

32. Roma 3:23-24 “sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, at ang lahat ay inaring-ganap na walang bayad sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na dumating kay Cristo Jesus.”

33. Roma 8:1 “Kaya nga, wala nang paghatol sa mga na kay Cristo Jesus.”

Kay Cristo ikaw ay nakikita bilang isang banal

34. Corinthians 1:2 “Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa mga pinabanal kay Cristo Jesus, tinawag upang maging mga banal kasama ng lahat ng mga taong sa bawat lugar ay tumatawag sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapwa nila at Panginoon natin.”

Ibinukod ka

35. Jeremiah 1:5 “Bago kita inanyuan sa sinapupunan ay nakilala kita, at bago ka isilang ay ibinukod kita at hinirang kang propeta sa mga bansa.”

36. Hebrews 10:10 “ Ibinukod tayo bilang banal dahil ginawa ni Jesu-Cristo ang nais ng Diyos na gawin niya sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang katawan minsan at magpakailanman.”

37. Deuteronomy 14:2 “Ikaw ay ibinukod bilang banal sa Panginoon mong Diyos, atpinili ka mula sa lahat ng mga bansa sa lupa upang maging kanyang natatanging kayamanan.”

Ikaw ay isang taong pinalaya

38. Ephesians 1:7 “ Tayo ay pinalaya dahil sa ginawa ni Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Pinalaya na tayo dahil napakayaman ng biyaya ng Diyos.”

39. Roma 8:2 "Sapagka't kay Cristo Jesus ang kautusan ng Espiritu ng buhay ay nagpalaya sa inyo sa kautusan ng kasalanan at kamatayan."

Kayo ang ilaw ng sanlibutan

40. Mateo 5:13-16 “Kayo ang asin ng lupa. Ngunit kung ang asin ay nawalan ng alat, paano ito muling maalat? Hindi na ito makabubuti sa anumang bagay, maliban sa itapon at tapakan ng paa. Ikaw ang liwanag ng mundo. Hindi maitatago ang isang bayan na itinayo sa burol. Hindi rin nagsisindi ang mga tao ng lampara at inilalagay ito sa ilalim ng mangkok. Sa halip ay inilagay nila ito sa kinatatayuan nito, at nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Sa gayunding paraan, paliwanagin ninyo ang inyong liwanag sa harap ng iba, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama sa langit.” – (Being a light Bible verses)

Kayo ay ganap kay Kristo

41. Colosas 2:10 “At kayo ay ganap sa kanya , na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan.”

Ginawa ka ng Diyos na higit pa sa isang manlulupig

42. Romans 8:37 “Subalit sa lahat ng mga bagay na ito tayo ay higit pa sa mga manlulupig sa pamamagitan Niya na umibig sa atin.”

Tingnan din: Ano ang Kabaligtaran Ng Kasalanan Sa Bibliya? (5 Pangunahing Katotohanan)

Ikaw ang katuwiran ng Diyos

43. 2 Corinthians 5:21 Ginawa ng Diyos na siya na walang kasalanan ay maging kasalanan para sa atin, upang sa kanya tayo ay maging katuwiran ng Diyos .”

Ang iyong katawan ay templo ng Banal na Espiritu

44. 1 Corinthians 6:19 “O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo sa loob mo, sino ang mayroon ka mula sa Diyos? Hindi ka sa iyo, binili ka sa isang presyo. Kaya't parangalan ninyo ang Diyos ng inyong mga katawan."

Ikaw ay pinili

45. Efeso 1:4-6 “ Sapagkat pinili niya tayo sa kanya bago pa nilikha ang mundo upang maging banal at walang kapintasan sa kanyang paningin. . Sa pag-ibig ay itinalaga niya tayo noon pa man para sa pag-aampon sa pagiging anak sa pamamagitan ni Jesu-Kristo, ayon sa kanyang kasiyahan at kalooban—sa kapurihan ng kanyang maluwalhating biyaya, na walang bayad na ibinigay niya sa atin sa Isa na kanyang iniibig."

Kayo ay nakaupo sa mga makalangit na dako

46. Ephesians 2:6 “At ibinangon tayo ng Dios na kasama ni Cristo, at iniluklok na kasama niya sa mga makalangit na kaharian kay Cristo Jesus. .”

Kayo ay gawa ng Diyos

Tingnan din: 40 Pangunahing Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagsunod sa Diyos (Pagsunod sa Panginoon)

47. Ephesians 2:10 “ Sapagka't tayo ay kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus sa mabubuting gawa, na itinalaga ng Dios nang una upang tayo dapat lumakad sa kanila."

Nasa iyo ang pag-iisip ni Kristo

48. 1 Corinthians 2:16 “Sapagkat sino ang nakauunawa ng pag-iisip ng Panginoon upang turuan siya?” Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo.”

Si Kristo ay nabubuhay sa iyo

49. Galacia 2:20 “Ako ay napako sa krus kasama ng
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.