30 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Welas Asih (Kaasih Gusti Dina Kitab Suci)

30 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Welas Asih (Kaasih Gusti Dina Kitab Suci)
Melvin Allen

Tempo_ogé: Naon Dupi Dispensasi Dina Kitab Suci? (7 Dispensasi)

Naon Alkitab nyebutkeun ngeunaan welas asih?

Lamun anjeun mikir ngeunaan rahmat Allah anjeun otomatis mikir ngeunaan rahmat. Loba jalma meunang dua dicampurkeun up. Sanajan aranjeunna deukeut hartina aranjeunna henteu hal anu sarua. Rahmat mangrupikeun nikmat Allah anu teu dipasihkeun sareng langkung seueur tina rahmat. Rahmat nyaéta Gusti anu henteu masihan urang hukuman anu pantes pikeun dosa-dosa urang.

Salaku budak leutik kuring jeung kulawarga kuring sok ulin tawuran jeung lamun aya nu ngajak anjeun kaluman urang bakal ngagorowok mercy mercy mercy. Salaku manusa urang sadayana mikahayang rahmat, tapi patarosanna, naha urang kedah nampi rahmat sareng jawabanna henteu. Urang sadaya geus dosa saméméh Allah Suci.

Anjeunna kudu ngahukum urang. Kumaha perasaan anjeun ngeunaan hakim anu gaduh bukti pidéo HD, tapi tetep ngantepkeun pembunuh séri, maling, sareng perkosa bébas tanpa hukuman? Urang sadayana terang yén éta mangrupikeun hakim anu jahat. Eta hakim teh leuwih jahat ti batan penjahat anu ku manehna dibebaskeun.

Sistem hukum nunjukkeun yén anjeun kedah ngahukum kajahatan. Tanggung jawab pikeun ngahukum jalma jahat janten langkung ageung ku Allah anu suci. Tina rahmat, asih, sareng rahmat Allah anu agung, Anjeunna lungsur dina wujud manusa sareng hirup dina kahirupan anu sampurna anu teu tiasa urang hirup. Gusti mikahayang kasampurnaan sareng Anjeunna janten kasampurnaan pikeun urang. Yesus teh Allah dina daging jeung Anjeunna nyandak kana murka Allah nu urang pantes. Abdi pantes dihukum, tapi Gusti ngancurkeun Putra-Na anu dipikacinta sareng sampurna pikeun abdi. Éta rahmat.

Gustingawartosan ka dununganana sadayana anu kajantenan. "Lajeng juragan nyauran abdi. 'Anjeun hamba jahat,' saurna, 'Kuring ngabatalkeun sadayana hutang anjeun kusabab anjeun menta. Naha anjeun henteu kedah welas asih ka sasama abdi sapertos kuring ka anjeun?’

19. Yakobus 2: 13 Moal aya welas asih pikeun anu henteu mikawelas ka batur. Tapi lamun anjeun geus welas asih, Allah bakal welas asih nalika anjeunna nangtoskeun anjeun.

20. Mateus 6:15 Tapi lamun maraneh nolak ngahampura ka batur, Rama maraneh moal ngahampura dosa maraneh.

Ngadoakeun rahmat Allah

Salaku mukmin urang kudu ngadoa pikeun rahmat Allah unggal poe. Kadang-kadang pikeun kaayaan urang, sakapeung pikeun dosa urang, sarta kadangkala pikeun balukar tina dosa urang. Di dinya urang bakal nampi rahmat-Na, sareng urang bakal mendakan rahmat pikeun ngabantosan urang nalika urang peryogi pisan.

22. Jabur 123:3-4 Mugia abdi-abdi, nun PANGERAN, mugi kersa welas asih ka abdi-abdi, margi abdi-abdi teu aya tungtungna.

23. Jabur 31:9-10 Karunya ka abdi, margi abdi nuju kasangsaraan! Panon kuring beuki kulem tina kasangsaraan. Kuring geus leungit kakuatan kuring. Pikeun hirup abdi nears tungtung na nyeri; taun kuring ngadeukeutan nalika kuring ngagerendeng. Kakuatan abdi leungit kusabab dosa abdi, sareng tulang abdi janten rapuh.

24. Jabur 40:11 Nun PANGERAN, mugi Gusti ulah nyungkeun pangasih Gusti; mugia asih sareng kasatiaan anjeun salawasna nangtayungan abdi.

Tempo_ogé: 15 Ayat Alkitab Inspirational Ngeunaan Kabeneran

NarimaKarunya Allah

Lamun anjeun lain Kristen, mangka anjeun teu boga rahmat sarta murka Allah kana anjeun.

25. 1 Petrus 2:10 Anjeun kungsi aya. lain umat, tapi ayeuna aranjeun teh umat Allah. Aranjeun tadina teu karunyaeun, tapi ayeuna geus karunya.

Conto-conto rahmat Allah dina Kitab Suci

26. 2 Babad 33:12-13 “Dina kasangsaraan, anjeunna nyuhunkeun tulung ka PANGERAN Allahna, sareng ngarendahkeun diri pisan ka Allah karuhunna. 13 Sabot anjeunna neneda ka anjeunna, Gusti digerakkeun ku panyambat-Na, sareng ngadangukeun panyambat-Na; Ku kituna anjeunna dibawa deui ka Yerusalem jeung ka karajaan-Na. Geus kitu Menase nyahoeun yen PANGERAN teh Allah.”

27. Lukas 15:19-20 “Kami geus teu pantes deui disebut anak maneh; Jadikeun abdi sapertos salah saurang gaw anjeun.’ 20 Geus kitu anjeunna gugah, angkat ka ramana. “Tapi ari masih jauh keneh, ramana katenjo jeung karunya; lumpat ka anakna, dipangku jeung dicium.”

28. Budalan 16:1-3 “Sanggeus urang Israil budal ti Elim, indit ka gurun keusik Sin, antara Elim jeung Gunung Sinai. Maranehna daratang ka ditu dina tanggal lima belas bulan kadua, sabulan ti sanggeus ninggalkeun tanah Mesir. 2 Di dinya oge sakumna bangsa Israil ngadu’a ka Musa jeung Harun. 3 "Mun Gusti parantos maehan urang di Mesir deui," saur maranehna. "Di dinya kami calik ngurilingan pot anu dieusi daging sareng tuang sadayanaroti urang hayang. Tapi ayeuna ku maneh dibawa ka ieu gurun keusik, nepi ka paeh kalaparan.”

29. Kajadian 39:20-21 Yusup ku anjeunna dicandak, dialungkeun ka panjara tempat tahanan-tahanan raja, sarta anjeunna tetep di dinya. 21 Tapi PANGERAN nyarengan ka Yusup di panjara sarta nembongkeun kasatiaan-Na. Sareng Gusti ngajantenkeun Yusup karesep ka sipir panjara.”

30. 34:6-7 Tarjamahan Hirup Anyar 6 PANGERAN ngalangkungan payuneun Musa, sasambat, "Nun PANGERAN! Allah! Gusti anu welas asih sareng welas asih! Abdi lambat amarah sareng pinuh ku kaasih sareng kasatiaan anu teu aya. 7 Kaasih anu teu luput ku abdi-abdi dugi ka sarébu katurunan. Kuring ngahampura iniquity, pemberontakan, jeung dosa. Tapi kuring henteu ngahampura anu kaliru. Kami nyumponan dosa indung bapa ka anak incu; sakabeh kulawarga kapangaruhan— komo barudak dina generasi katilu jeung kaopat. hirup sabalikna naon professed janten mangga baca kumaha carana disimpen kiwari.

masihan kasalametan pikeun jalma anu percanten ka Yesus Kristus nyalira. Ku iman urang percaya yén Yesus pupus pikeun dosa-dosa urang sareng Anjeunna mangrupikeun hiji-hijina jalan ka Surga. Naha urang pantes berkah éta? Nya kantenan henteu. Pasihan kamulyaan Gusti urang anu maha welas. Anjeunna pantes sadaya pujian. Urang teu kudu digawé pikeun kasalametan urang. Urang nurut ka Anjeunna ku cinta, sukur, jeung ngahargaan ka Anjeunna. Salaku jalma urang hoyong kaadilan. Kami hoyong jalma jahat nampi anu pantes, tapi kumaha urang? Urang geus dosa ngalawan sagalana. Gusti parantos welas asih ka urang sareng urang kedah welas asih ka batur.

Kutipan Kristen ngeunaan welas asih

"Kaadilan pikeun jalma anu pantes; rahmat pikeun jalma anu henteu. ” Woodrow Kroll

"Sarébu kali kuring gagal tetep rahmat anjeun tetep. Sareng upami abdi titajong deui, abdi kajebak ku rahmat anjeun."

"Kaasih Gusti anu ageung pisan, dugi ka anjeun tiasa gancang nyéépkeun cai laut, atanapi ngaleungitkeun cahaya panonpoe, atanapi ngajantenkeun rohangan ogé. heureut, tibatan ngirangan rahmat Allah anu agung." Charles Spurgeon

"Gusti ngan saukur teu ngalungkeun panangtayungan ka jalma anu leleb. Anjeunna angkat ka dasar laut, sareng narik mayit ti dasar laut, nyandak anjeunna ka tebing, ngambekan napas kahirupan sareng ngajantenkeun anjeunna hirup." R. C. Sproul

“Hiji manusa teu meunang kurnia saacan turun ka taneuh, nepi ka manéhna nempo yén manéhna butuh rahmat. Lamun hiji lalaki stoops kana lebu jeung acknowledged yén manéhna perlu rahmat, mangka étanya eta Gusti bakal maparin rahmat ka manehna.” Dwight L. Moody

"Nalika Yesus pupus dina kayu salib, rahmat Allah henteu langkung ageung. Éta henteu tiasa langkung ageung, sabab éta parantos aya watesna. Urang meunang anggapan aneh yén Allah némbongkeun rahmat sabab Yesus pupus. No–Yesus maot sabab Allah nembongkeun welas asih. Ieu rahmat Allah anu masihan urang Calvary, sanes Calvary anu masihan kami rahmat. Upami Gusti henteu welas asih, moal aya inkarnasi, moal aya orok di kandang, moal aya lalaki dina salib sareng moal aya kuburan anu terbuka." Aiden Wilson Tozer

"Rahmat Allah ka urang mangrupikeun motivasi pikeun nunjukkeun welas asih ka batur. Inget, anjeun moal pernah dipenta pikeun ngahampura ka batur leuwih ti Allah geus ngahampura anjeun". Rick Warren

"Injil mangrupikeun warta anu hadé ngeunaan rahmat ka anu henteu pantes. Lambang agama Yesus nyaéta salib, sanés timbangan." John Stott

"Ku sabab kitu, dina pidato urang ka Allah, hayu urang nganggap Anjeunna salaku Allah anu adil, ogé welas asih; sareng henteu putus asa atanapi nganggap rahmat-Na." Abraham Wright

"Gusti dina rahmat-Na anu teu aya watesna parantos nyiptakeun jalan anu ku kaadilan tiasa dicumponan, tapi rahmat tiasa jaya. Yesus Kristus, hiji-hijina putra Rama, nyandak kana dirina wujud manusa, sareng nawiskeun ka Kaadilan Ilahi anu ditampi salaku sarimbag pikeun hukuman pikeun sadaya umat-Na. Charles Spurgeon

“Gusti tolerates komo stammering urang, jeungngahampura kabodoan urang iraha waé aya anu teu kahaja kabur ka urang - sabab, leres-leres, tanpa rahmat ieu moal aya kabébasan pikeun ngadoa. John Calvin

"Henteu aya kembang anu muka, teu aya siki anu murag kana taneuh, sareng teu aya ceuli gandum anu ngagukguk dina tungtung gagangna dina angin anu henteu ngawartakeun sareng ngembarkeun. kaagungan sareng rahmat Allah ka saalam dunya.” Thomas Merton

“Abdi hiji jelema nu ngalakukeun dosa heubeul; Sareng upami Gusti parantos ngarencanakeun welas asih ka abdi, anjeunna bakal nyauran abdi ka bumi sateuacan ayeuna." David Brainerd

"Pikiran urang moal tiasa mendakan perbandingan anu ageung teuing pikeun nyatakeun welas asih Gusti anu luar biasa ka umat-Na." David Dickson

"Sanggeus mangtaun-taun welas asih anu hébat, saatos ngaraosan kakawasaan dunya anu bakal datang, kami masih lemah, janten bodo; tapi, oh! Nalika urang jauh tina diri ka Gusti, sadayana aya bebeneran sareng kasucian sareng kasucian, sareng haté urang mendakan katengtreman, hikmah, kasampurnaan, kabungahan, kabagjaan, kameunangan. Charles Spurgeon

“Karunya teh ibarat katumbiri, nu disetél ku Allah dina méga; teu kungsi caang sanggeus peuting. Upami urang nampik rahmat di dieu, urang bakal ngagaduhan kaadilan di kalanggengan. Jeremy Taylor

"Rahmat Allah teh kacida agungna, nepi ka anjeun gancang-gancang nguras cai laut, atawa nyabut panonpoe tina cahayana, atawa ngajadikeun rohangan sempit teuing, tibatan ngurangan rahmat Allah anu agung." Charles Spurgeon

"Nu paling berehan jeung welas asih dina judgment kanakasalahan batur, salawasna paling leupas tina kasalahan sorangan." James H. Aughey

"Rahmat sareng rahmat Allah masihan kuring harepan - pikeun kuring sorangan, sareng pikeun dunya urang." Billy Graham

“Rahmat sanes anu kagungan Gusti, tapi anu aya Allah.” – A.W. Tozer

"Tujuan tina bab-bab ieu tiasa dinyatakeun kieu, - hiji-hijina kabeneran manusa nyaéta ku rahmat Allah dina Kristus, anu disayogikeun ku Injil ku iman." - John Calvin

"Allah moal bisa ngabéréskeun kasalahanana saacan aya panebusan. Rahmat mangrupikeun anu urang peryogikeun sareng éta anu urang tampi dina suku salib. ” Billy Graham

“Beda antara rahmat sareng rahmat? Mercy masihan putra prodigal kasempetan kadua. Grace masihan anjeunna salametan." Max Lucado

"Kanyataan pisan yén Gusti anu suci, langgeng, terang sadayana, maha kawasa, welas asih, adil, sareng adil, mikanyaah anjeun sareng kuring henteu matak pikaheraneun." – Francis Chan

Gusti welas asih ka urang

1. Jabur 25:6-7 Émut, nun PANGERAN, welas asih Gusti sareng welas asih Gusti, sabab éta asalna tina ti baheula. Ulah inget dosa nonoman kuring, atawa transgressions abdi; Nurutkeun welas asih Anjeun, inget ka abdi, Demi kahadéan Anjeun, ya Gusti.

2. 2 Yohanes 1:3 Rahmat, welas asih, jeung katengtreman, anu asalna ti Allah Rama jeung ti Yesus Kristus, Putra Rama, bakal tetep aya di urang anu hirup dina bebeneran jeung kanyaah.

3. Ulangan 4:31 PANGERAN Allah maraneh teh welas asihGusti. Anjeunna moal ngantunkeun anjeun, ngancurkeun anjeun, atanapi mopohokeun jangji ka karuhun anjeun yén anjeunna sumpah yén anjeunna bakal tetep.

4. 2 Samuel 22:26 Ku nu welas asih maneh bakal mikawelas, jeung nu jujur ​​maneh bakal nuduhkeun diri nu bener.

Disalametkeun ku rahmat Allah

Urang disalametkeun ku rahmat jeung kurnia-Na, lain ku naon-naon anu bisa ku urang laksanakeun.

5. Titus 3: 4-6 Tapi nalika kahadean Allah, Jurusalamet urang, sareng kanyaah-Na ka umat manusa, Anjeunna nyalametkeun urang, henteu dumasar kana amal-amal anu ku urang dilakukeun dina kabeneran, tapi dumasar kana welas asih-Na, ku cara nyeuseuh kagenep deui sareng pembaharuan ku cara anu leres. Roh Suci, anu ku Mantenna dilimpahkeun ka urang kalawan limpah ku jalan Isa Al Masih, Juru Salamet urang,

6. Epesus 2:4-5 Tapi ku sabab asih-Na ka urang, Allah, anu maha welas asih, ngajadikeun urang hirup. Jeung Kristus sanajan urang geus maot dina transgressions-éta ku rahmat anjeun geus disimpen.

7. 1 Petrus 1:2-3 anu geus dipilih numutkeun katerangan ti Allah Rama, ngaliwatan karya suci Roh, pikeun taat ka Yesus Kristus jeung sprinkled ku getih-Na: Rahmat jeung katengtreman jadi milik anjeun dina kaayaanana. Puji sinareng sukur ka Allah Rama Gusti urang Yesus Kristus! Ku rahmat-Na anu ageung anjeunna parantos ngalahirkeun urang janten harepan anu hirup ku jalan gugahna Yesus Kristus tina anu maraot. (Ayat-ayat Alkitab ngeunaan muji ka Allah)

8. 1 Timoteus 1:16 Tapi ku sabab kitu kuring ditembongkeun.mugi-mugi di abdi, jalmi-jalmi anu paling awon, Kristus Yesus tiasa nunjukkeun kasabaran-Na anu luar biasa pikeun conto pikeun jalma anu percaya ka Anjeunna sareng nampi hirup anu langgeng.

Allah milih saha anu bakal mikawelas.

9. Rum 9:15-16 Sabab saur-Na ka Musa, “Kami bakal mikawelas ka saha anu ku Kami dipiwelas. , sarta Kami bakal welas asih ka saha anu Kami welas asih.” Ku kituna, éta henteu gumantung kana kahayang atawa usaha manusa, tapi kana rahmat Allah.

Kaéndahan rahmat Allah

Ayat-ayat ieu hartina pisan keur kuring. Kuring mikir ngeunaan aranjeunna nalika kuring berjuang sareng dosa. Urang sadayana ngagaduhan waktos éta nalika urang berjuang sareng hiji hal. Bisa jadi pikiran, kahayang, atawa kabiasaan sarta megatkeun urang. Ieu saddens urang jeung urang terang yen urang pantes hukuman Allah. Urang mikir ka diri urang sorangan, "Serang abdi handap Gusti abdi pantes eta. Disiplin abdi Gusti sabab abdi berjuang ". Rahmat Allah ngakibatkeun Anjeunna tuang asih-Na ka urang tinimbang hukuman-Na. Kadang-kadang Mantenna ngan hayang urang ngarti sabaraha Mantenna nyaah ka urang.

10. Jabur 103:10-12 Mantenna henteu nganggap urang sakumaha pantesna dosa urang atawa ngabales ka urang nurutkeun kajahatan urang. Pikeun saluhur langit luhureun bumi, jadi gede asih-Na pikeun jalma anu sieun Mantenna; Sajauh wétan ti kulon, sajauh ieu anjeunna ngaleungitkeun kajahatan urang ti urang.

11. Lamentations 3:22 Kasatiaan PANGERAN moal aya tungtungna! Kaasih-Na teu eureun-eureun .

Gusti Allahdisiplin

Kadang-kadang kusabab kanyaah, Gusti ngahukum urang Kristen upami aranjeunna ngahaja ngalakukeun dosa sareng nyimpang dina barontak, tapi éta henteu pantes pikeun urang.

12. Ezra 9:13 "Naon anu kajantenan ka kami mangrupikeun balukar tina kalakuan kami anu jahat sareng kasalahan anu ageung, tapi, Gusti kami, anjeun parantos ngahukum kami langkung handap tina dosa-dosa kami sareng parantos masihan sésa-sésa sapertos kieu.

Ngabales rahmat Allah

Ulah pernah nganggap yen geus telat pikeun bener jeung Allah atawa anjeun geus ngalakukeun teuing pikeun Allah ngahampura anjeun. Allah mikahayang jalma-jalma nu mundur ka Anjeunna.

13. 2 Babad 30:9 “Lamun maraneh balik deui ka PANGERAN, dulur-dulur jeung anak-anak maraneh bakal dipikawelas ku nu nawak-nawak, nepi ka bisa balik deui ka ieu tanah. Sabab PANGERAN Allah maraneh teh welas asih jeung welas asih. Upami anjeun balik deui ka anjeunna, anjeunna moal teras-terasan ngajauhan anjeun."

14. Yudas 1:22 Kudu welas asih ka jalma anu cangcaya .

Kudu welas asih sakumaha Rama anjeun welas asih

Urang kudu nyontoan welas asih. ti Gusti.

15. Lukas 6:36 Sing welas asih, sakumaha Rama maraneh anu welas asih.

16. Mika 6:8 Heueuh, umat-umat, PANGERAN geus ngadawuh ka maraneh naon anu hade, jeung ieu anu diwajibkeun ka maraneh: migawe anu bener, mikaasih welas asih, jeung milampah hina. Gusti anjeun.

17. Mateus 5:7 “Bagja jalma-jalma anu welas asih, sabab bakal dipikawelas.

Tembongkeun welas asih kabatur

Teu boga karunya téh bahaya. Allah bakal nangtoskeun jalma-jalma anu nolak welas asih sareng dendam ka batur. Karunya mangrupikeun hal anu kuring bajoang dina jalan iman kuring sareng panginten anjeun ogé gaduh. Abdi émut ambek ka jalma-jalma kusabab aranjeunna nyarioskeun hal-hal di tukangeun kuring, tapi Gusti ngingetkeun kuring yén kuring parantos ngalakukeun hal anu sami. Anjeun gélo ka budak anjeun pikeun ngajar aranjeunna sababaraha kali, tapi Gusti parantos ngajarkeun anjeun hal anu sami langkung ti 1000 kali. Hal anu sami anu urang ambek ka jalma mangrupikeun hal anu sami anu urang lakukeun ka batur, tapi urang sombong teuing ningali éta. Di payuneun Gusti urang parantos ngalaksanakeun hal anu langkung parah. Urang kedah nunjukkeun welas asih sapertos Gusti parantos nunjukkeun welas asih ka urang.

18. Mateus 18:26-33 “Geus kitu eta bujang teh sujud ka payuneunana. 'Sabar ka abdi,' anjeunna memohon, 'jeung abdi bakal mayar deui sagalana. Juragan hamba karunya ka anjeunna, ngabatalkeun hutang sareng ngantepkeun anjeunna. "Tapi nalika éta budak kaluar, anjeunna mendakan salah saurang batur-baturna anu ngahutang saratus pérak. Anjeunna nyeepkeun anjeunna sareng mimiti nyekek anjeunna. ‘Bayarkeun deui hutang anjeun ka kuring!’ pokna. "Sasama hambana murag kana tuur sarta menta anjeunna, 'Sabar ka abdi, sarta kuring bakal mayar deui.' "Tapi anjeunna nampik. Gantina, anjeunna indit sarta geus lalaki dialungkeun ka panjara nepi ka anjeunna bisa mayar hutang. Nalika pagawé lianna nempo naon anu lumangsung, aranjeunna outraged sarta indit sarta
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.