15 ข้อพระคัมภีร์ให้กำลังใจเกี่ยวกับการเป็นคนที่แตกต่าง

15 ข้อพระคัมภีร์ให้กำลังใจเกี่ยวกับการเป็นคนที่แตกต่าง
Melvin Allen

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการแตกต่าง

หากคุณคิดว่าเราทุกคนแตกต่างกัน พระเจ้าสร้างเราทุกคนให้มีคุณลักษณะเฉพาะ บุคลิกลักษณะ และคุณลักษณะเฉพาะ ขอบคุณพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงสร้างคุณให้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่

คุณจะไม่มีวันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นให้สำเร็จด้วยการเป็นเหมือนโลก

อย่าทำในสิ่งที่คนอื่นทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำ

ถ้าทุกคนมีชีวิตอยู่เพื่อวัตถุ จงมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ ถ้าคนอื่นดื้อรั้น จงดำเนินชีวิตในความชอบธรรม

หากทุกคนอยู่ในความมืด จงอยู่ในความสว่าง เพราะคริสเตียนคือความสว่างของโลก

คำคม

“อย่ากลัวที่จะแตกต่าง จงกลัวที่จะเป็นเหมือนคนอื่น”

“จงแตกต่างเพื่อให้คนอื่นเห็นคุณอย่างชัดเจนท่ามกลางฝูงชน” Mehmet Murat ildan

เราทุกคนถูกสร้างมาอย่างมีเอกลักษณ์ด้วยพรสวรรค์ คุณลักษณะ และบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน

1. โรม 12:6-8 ในพระคุณของพระองค์ พระเจ้าได้ประทานของประทานต่างๆ ดังนั้นหากพระเจ้าประทานความสามารถในการพยากรณ์แก่คุณ จงพูดออกมาด้วยความเชื่อเท่าที่พระเจ้าประทานแก่คุณ หากของขวัญของคุณคือการรับใช้ผู้อื่น จงรับใช้พวกเขาอย่างดี ถ้าคุณเป็นครูก็สอนให้ดี ถ้าของขวัญของคุณคือให้กำลังใจผู้อื่น จงให้กำลังใจ หากเป็นการให้ก็จงให้อย่างเผื่อแผ่ หากพระเจ้าประทานความสามารถในการเป็นผู้นำแก่คุณ จงรับผิดชอบอย่างจริงจัง และถ้าคุณมีของขวัญสำหรับการแสดงน้ำใจต่อผู้อื่นให้ทำด้วยความยินดี

2. 1 เปโตร 4:10-11 พระเจ้าได้ประทานของประทานฝ่ายวิญญาณอันหลากหลายของพระองค์แก่คุณแต่ละคน ใช้ให้ดีเพื่อรับใช้กันและกัน คุณมีพรสวรรค์ในการพูดหรือไม่? แล้วพูดราวกับว่าพระเจ้ากำลังตรัสผ่านคุณ คุณมีพรสวรรค์ในการช่วยเหลือผู้อื่นหรือไม่? ทำด้วยกำลังและกำลังทั้งหมดที่พระเจ้าประทานให้ แล้วทุกสิ่งที่คุณทำจะนำเกียรติมาสู่พระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ พระสิริและฤทธานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์! อาเมน

ดูสิ่งนี้ด้วย: 21 ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญเกี่ยวกับคำที่ไม่ได้ใช้งาน (ข้อที่น่าตกใจ)

คุณถูกสร้างมาเพื่อทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่

3. โรม 8:28 และเรารู้ว่าพระเจ้าทรงทำให้ทุกสิ่งทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของผู้ที่รักพระเจ้า และทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงรู้จักประชากรของพระองค์ล่วงหน้า และพระองค์ทรงเลือกพวกเขาให้เป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์ เพื่อให้พระบุตรของพระองค์เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพี่น้องชายหญิงมากมาย

ดูสิ่งนี้ด้วย: 15 ข้อพระคัมภีร์ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการเป็นคนอ้วน

4. เอเฟซัส 2:10 เพราะเราเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างเราใหม่ในพระเยซูคริสต์ เพื่อเราจะได้ทำสิ่งดีที่พระองค์ทรงวางแผนไว้นานแล้ว

5. เยเรมีย์ 29:11 เพราะข้าพเจ้าทราบแผนการที่ข้าพเจ้ามีไว้เพื่อท่าน — นี่คือคำประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้า — แผนการเพื่อสวัสดิภาพของท่าน ไม่ใช่เพื่อภัยพิบัติ เพื่อให้อนาคตและความหวังแก่ท่าน – ( ข้อที่พระเจ้าทรงมีไว้สำหรับเรา )

6. 1 เปโตร 2:9 แต่คุณไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะคุณเป็นชนชาติที่เลือกสรร คุณคือปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์ เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เป็นผลให้คุณสามารถแสดงให้คนอื่นเห็นความดีของพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเรียกคุณจากความมืดไปสู่ความสว่างอันอัศจรรย์ของพระองค์

พระเจ้าทรงรู้จักคุณตั้งแต่ก่อนคุณเกิด

7. สดุดี 139:13-14 พระองค์ทรงสร้างอวัยวะภายในที่บอบบางทั้งหมดในร่างกายของข้าพระองค์และถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกัน ครรภ์มารดาของข้าพเจ้า. ขอบคุณที่ทำให้ฉันซับซ้อนอย่างน่าอัศจรรย์! ฝีมือของคุณช่างยอดเยี่ยม—ฉันรู้ดีแค่ไหน

8. เยเรมีย์ 1:5 “เรารู้จักเจ้าก่อนที่จะสร้างเจ้าในครรภ์มารดาของเจ้า ก่อนที่เจ้าจะเกิด เราได้แยกเจ้าออกจากกัน และแต่งตั้งเจ้าให้เป็นผู้เผยพระวจนะของเราแก่ประชาชาติต่างๆ”

9. โยบ 33:4 พระวิญญาณของพระเจ้าสร้างฉัน และลมหายใจขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทำให้ฉันมีชีวิต

อย่าเป็นเหมือนคนอื่นในโลกนี้

10. โรม 12:2 อย่าลอกเลียนแบบพฤติกรรมและธรรมเนียมของโลกนี้ แต่ ให้พระเจ้าเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่โดยเปลี่ยนวิธีคิดของคุณ แล้วคุณจะเรียนรู้ที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับคุณ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์แบบ

11. สุภาษิต 1:15 ลูกเอ๋ย อย่าเดินในทางร่วมกับพวกเขา ; ยั้งเท้าของเจ้าจากทางของพวกเขา

12. สดุดี 1:1 โอ้ ความยินดีของผู้ที่ไม่ทำตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ใกล้คนบาป หรือร่วมกับคนเยาะเย้ย

13. สุภาษิต 4:14-15 อย่าเดินในทางของคนชั่ว หรือเดินในทางของคนชั่ว หลีกเลี่ยงอย่าเดินทางบนนั้น จงหันกลับจากมันและไปตามทางของเจ้า

ข้อควรจำ

14. ปฐมกาล 1:27 พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์อยู่ในรูปของตน พระองค์ทรงสร้างพวกเขาตามพระฉายาของพระเจ้า พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง

15. ฟีลิปปี 4:13 ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen เป็นผู้ศรัทธาในพระวจนะของพระเจ้าและเป็นนักเรียนที่อุทิศตนของพระคัมภีร์ ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในการรับใช้ในพันธกิจต่างๆ เมลวินได้พัฒนาความซาบซึ้งอย่างลึกซึ้งต่อพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระคัมภีร์ในชีวิตประจำวัน เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาศาสนศาสตร์จากวิทยาลัยคริสเตียนที่มีชื่อเสียง และกำลังศึกษาระดับปริญญาโทด้านการศึกษาพระคัมภีร์ ในฐานะนักเขียนและบล็อกเกอร์ พันธกิจของ Melvin คือการช่วยให้แต่ละคนเข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นและนำความจริงที่ไร้กาลเวลามาใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเขา เมื่อเขาไม่ได้เขียน เมลวินชอบใช้เวลากับครอบครัว สำรวจสถานที่ใหม่ๆ และมีส่วนร่วมในการบริการชุมชน