15 Annog Adnodau o’r Beibl Am Fod yn Wahanol

15 Annog Adnodau o’r Beibl Am Fod yn Wahanol
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am fod yn wahanol

Os wyt ti’n meddwl am y peth rydyn ni i gyd yn wahanol. Creodd Duw ni i gyd â  nodweddion , personoliaethau a nodweddion unigryw. Diolchwch i Dduw am iddo eich creu chi i wneud pethau mawr.

Ni fyddwch byth yn cyflawni'r pethau gwych hynny trwy fod yr un peth â'r byd.

Peidiwch â gwneud yr hyn y mae pawb arall yn ei wneud, gwnewch yr hyn y mae Duw eisiau ichi ei wneud.

Os yw pawb yn byw i bethau materol, byw i Grist. Os yw pawb arall yn bod yn wrthryfelgar, byw mewn cyfiawnder.

Os yw pawb arall yn y tywyllwch, arhoswch yn y goleuni oherwydd mai Cristnogion yw goleuni'r byd.

Dyfyniadau

“Peidiwch ag ofni bod yn wahanol, ofn bod yr un fath â phawb arall.”

“Byddwch yn wahanol fel y gall pobl eich gweld yn glir ymhlith y torfeydd.” Mehmet Murat ildan

Cawsom i gyd ein creu yn unigryw gyda thalentau, nodweddion a phersonoliaethau gwahanol.

1. Rhufeiniaid 12:6-8 Yn ei ras, mae Duw wedi rhoi gwahanol ddoniau inni wneud rhai pethau'n dda. Felly os yw Duw wedi rhoi'r gallu i chi broffwydo, siaradwch â chymaint o ffydd ag y mae Duw wedi'i roi i chi. Os yw'ch rhodd yn gwasanaethu eraill, gwasanaethwch nhw'n dda. Os ydych chi'n athro, dysgwch yn dda. Os yw eich rhodd i annog eraill, byddwch yn galonogol. Os yw'n rhoi, rhowch yn hael. Os yw Duw wedi rhoi gallu arwain i chi, cymerwch y cyfrifoldeb o ddifrif. Ac os oes gennych anrhegam ddangos caredigrwydd i eraill, gwna yn llawen.

2. 1 Pedr 4:10-11 Mae Duw wedi rhoi rhodd i bob un ohonoch o'i amrywiaeth eang o ddoniau ysbrydol. Defnyddiwch nhw'n dda i wasanaethu'ch gilydd. Oes gennych chi'r ddawn o siarad? Yna llefara fel petai Duw ei hun yn siarad trwoch chi. Oes gennych chi'r ddawn o helpu eraill? Gwnewch hynny gyda'r holl nerth ac egni y mae Duw yn ei gyflenwi. Yna bydd popeth a wnewch yn dod â gogoniant i Dduw trwy Iesu Grist. Pob gogoniant a gallu iddo byth bythoedd! Amen.

Crëwyd chwi i wneud pethau mawrion.

3. Rhufeiniaid 8:28 A gwyddom fod Duw yn peri i bopeth gydweithio er lles y rhai sy'n caru Duw ac yn cael eu galw yn ol ei amcan ef drostynt. Oherwydd yr oedd Duw yn adnabod ei bobl o flaen llaw, ac fe'u dewisodd i ddod yn debyg i'w Fab, fel y byddai ei Fab ef yn gyntafanedig ymhlith llawer o frodyr a chwiorydd.

4. Effesiaid 2:10 Oherwydd campwaith Duw ydym ni. Mae wedi ein creu ni o'r newydd yng Nghrist Iesu, felly gallwn ni wneud y pethau da a gynlluniodd ar ein cyfer ers talwm.

5. Jeremeia 29:11 Canys mi a wn am y cynlluniau sydd gennyf ar eich cyfer—dyma ddatganiad yr Arglwydd—cynlluniau er eich lles chwi, nid er trychineb, er mwyn rhoi dyfodol a gobaith i chwi. — ( Cynllun Duw ar ein cyfer adnodau )

6. 1 Pedr 2:9 Ond nid felly ydych chwi, oherwydd pobl etholedig ydych. Offeiriaid brenhinol ydych chi, cenedl sanctaidd, eiddo Duw ei hun. O ganlyniad, gallwch ddangos ydaioni Duw, canys efe a'ch galwodd chwi allan o'r tywyllwch i'w ryfeddol oleuni ef.

Duw a’th adnabu cyn dy eni.

7. Salm 139:13-14 Gwnaethost holl rannau tyner, mewnol fy nghorff a’m gweu ynghyd yn croth fy mam. Diolch am fy ngwneud i mor rhyfeddol o gymhleth! Mae eich crefftwaith yn wych - pa mor dda yr wyf yn ei wybod.

8. Jeremeia 1:5 “Roeddwn i'n dy adnabod cyn i mi dy ffurfio di yng nghroth dy fam. Cyn dy eni, fe'ch gosodais ar wahân a'ch penodi'n broffwyd i'r cenhedloedd i mi.”

9. Job 33:4 Ysbryd Duw sydd wedi fy ngwneud i, ac anadl yr Hollalluog sy'n rhoi bywyd i mi.

Peidiwch â bod yr un peth â phawb arall yn y byd pechadurus hwn.

10. Rhufeiniaid 12:2 Paid â chopïo ymddygiad ac arferion y byd hwn, ond gadewch i Dduw eich trawsnewid yn berson newydd trwy newid y ffordd rydych chi'n meddwl. Yna byddwch chi'n dysgu gwybod ewyllys Duw ar eich cyfer chi, sy'n dda ac yn ddymunol ac yn berffaith.

Gweld hefyd: 30 Adnod Pwysig o'r Beibl Am Gerddoriaeth A Cherddorion (2023)

11. Diarhebion 1:15 Fy mab, paid â rhodio ar y ffordd gyda hwynt; dal yn ôl dy droed oddi wrth eu llwybrau.

12. Salm 1:1 O, llawenydd y rhai nad ydyn nhw'n dilyn cyngor y drygionus, neu'n sefyll o gwmpas gyda phechaduriaid, neu'n ymuno â gwatwarwyr.

13. Diarhebion 4:14-15  Paid â gosod troed ar lwybr y drygionus, na rhodio yn ffordd y drygionus. Osgoi, peidiwch â theithio arno; trowch oddi wrtho a mynd ar eich ffordd.

Atgofion

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Ynghylch Twpdra (Peidiwch â Bod yn Ddwp)

14. Genesis 1:27 Felly creodd Duw ddynolrywbodau ar ei ddelw ei hun. Ar ddelw Duw y creodd efe hwynt; yn wryw ac yn fenyw y creodd efe hwynt.

15. Philipiaid 4:13 Gallaf wneud pob peth trwy'r hwn sy'n fy nerthu.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.