25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagpapayo

25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Pagpapayo
Melvin Allen

Mga talata sa Bibliya tungkol sa pagpapayo

Ginagamit lamang ng Kristiyanong pagpapayo ang Salita ng Diyos upang payuhan ang iba at walang kinalaman sa sikolohikal na pagpapayo. Ang pagpapayo sa Bibliya ay ginagamit upang turuan, hikayatin, sawayin, at gabayan upang tumulong sa mga isyu sa buhay. Dapat turuan ng mga tagapayo ang iba na alisin ang kanilang tiwala at isip sa mundo at ibalik sila kay Kristo. Ang Kasulatan ay patuloy na nagsasabi sa atin na i-renew ang ating isipan.

Maraming beses ang sanhi ng ating mga problema ay ang paghinto natin sa pagtutok kay Kristo at pagkagambala sa lahat ng bagay sa ating paligid. Dapat nating payagan si Kristo na maging pangunahing pokus natin.

Dapat tayong magtakda ng oras sa bawat araw na tayo ay nag-iisa sa Kanya. Dapat nating payagan ang Diyos na baguhin ang ating isip at tulungan tayong mag-isip nang higit na katulad ni Kristo.

Bilang mga Kristiyano, dapat tayong magpayo sa iba at makinig sa matalinong payo para lumago tayong lahat kay Kristo. Ang Espiritu Santo na nabubuhay sa atin ay tutulong sa atin sa paggabay at pag-aaral ng Salita ng Diyos.

Mga Sipi

  • “Ang simbahan ay napakatagal nang naakit ng sikolohikal na pagpapayo kaya ang anumang bagay na tila salungat sa kasalukuyang mga kasanayan sa pagpapayo ay karaniwang itinuturing na isang bunga ng kamangmangan." T.A. McMahon
  • "Ang pangangaral ay personal na pagpapayo sa isang grupo." Harry Emerson Fosdick

Ano ang sinasabi ng Bibliya?

1. Kawikaan 11:14 Ang isang bansa ay nahuhulog sa kawalan ng patnubay, ngunit ang tagumpay ay dumarating sa pamamagitan ng payo ng marami.

2.Mga Kawikaan 15:22 Ang mga plano ay nabibigo nang walang payo, ngunit sa maraming tagapayo ito ay napapatunayan.

3. Kawikaan 13:10 Kung saan may alitan, naroon ang kapalaluan, ngunit ang karunungan ay masusumpungan sa mga kumukuha ng payo.

4. Kawikaan 24:6 sapagkat dapat kang makipagdigma nang may mabuting patnubay– ang tagumpay ay kasama ng maraming tagapayo.

5. Mga Kawikaan 20:18 Ang mga plano ay pinagtitibay sa pamamagitan ng pagkuha ng payo, at sa pamamagitan ng patnubay ay nakikidigma ang isa.

Payo mula sa Diyos.

6. Awit 16:7-8 Pupurihin ko ang Panginoon na nagpapayo sa akin — kahit sa gabi ay tinuturuan ako ng aking konsensya. Lagi kong nasa isip si LORD. Dahil nasa kanan ko Siya, hindi ako matitinag.

Tingnan din: 25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Alingawngaw

7. Awit 73:24 Pinapatnubayan mo ako ng iyong payo, na inaakay ako sa isang maluwalhating tadhana.

8. Awit 32:8 [Sinabi ng Panginoon,] “ Tuturuan kita. Ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan ka ng aking mga mata.

9. James 3:17 Datapuwa't ang karunungan na mula sa itaas ay una'y dalisay, pagkatapos ay mapayapa, maamo, mapagpanggap, puspos ng awa at mabuting bunga, walang kinikilingan, at hindi mapagpaimbabaw. – (Wisdom Bible verses)

Ang Banal na Espiritu ang ating tagapayo.

10. Juan 16:13 Kapag ang Espiritu ng Katotohanan ay dumating, siya gagabay sa iyo sa buong katotohanan. Hindi siya magsasalita sa sarili niya. Sasabihin niya ang kanyang naririnig at sasabihin sa iyo ang mga bagay na darating.

11. Juan 14:26  Ngunit ang Tagapayo, ang Banal na Espiritu – isusugo Siya ng Ama sa Aking pangalan–ay magtuturo sa inyolahat ng bagay at nagpapaalala sa lahat ng sinabi ko sa iyo.

Pakikinig sa matalinong payo.

12. Kawikaan 19:20 Makinig sa payo at tumanggap ng disiplina, upang ikaw ay maging pantas sa katapusan ng iyong buhay.

13. Kawikaan 12:15 Itinuturing ng matigas na ulong mangmang ang kaniyang sariling lakad na tama, ngunit ang taong nakikinig sa payo ay matalino.

Bumuo sa isa't isa.

14. Hebrews 10:24 Dapat din nating isaalang-alang kung paano hikayatin ang isa't isa na magpakita ng pagmamahal at gumawa ng mabubuting bagay. Hindi tayo dapat huminto sa pagtitipon kasama ng ibang mga mananampalataya, gaya ng ginagawa ng ilan sa inyo. Sa halip, kailangan nating patuloy na palakasin ang loob ng isa't isa habang nakikita natin ang pagdating ng araw ng Panginoon.

15. 1 Thessalonians 5:11 Kaya nga, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa, gaya ng ginagawa ninyo.

16. Hebrews 3:13 Sa halip, patuloy na palakasin ang loob ng isa't isa araw-araw, hangga't ito ay tinatawag na "Ngayon," upang ang sinuman sa inyo ay hindi tumigas sa pamamagitan ng daya ng kasalanan .

Ang Bibliya ang tanging kasangkapan na kailangan mo.

17. 2 Timoteo 3:16-17 Ang lahat ng Kasulatan ay ibinigay ng Diyos. At lahat ng Kasulatan ay kapaki-pakinabang para sa pagtuturo at para sa pagpapakita sa mga tao kung ano ang mali sa kanilang buhay. Ito ay kapaki-pakinabang para sa pagwawasto ng mga pagkakamali at pagtuturo ng tamang paraan ng pamumuhay. Gamit ang Kasulatan, ang mga naglilingkod sa Diyos ay magiging handa at magkakaroon ng lahat ng kailangan nila para magawa ang bawat mabuting gawa.

18. Joshua 1:8 Ang Aklat ng Kautusan na ito ay hindi dapat hihiwalaymula sa iyong bibig, ngunit pagbubulay-bulayin mo ito araw at gabi, upang maingat mong gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito . Sapagkat kung magkagayon ay gagawin mong masagana ang iyong paraan, at pagkatapos ay magkakaroon ka ng magandang tagumpay. – (Tagumpay sa Bibliya)

19. Awit 119:15 Nais kong pagnilayan ang iyong mga gabay na prinsipyo at pag-aralan ang iyong mga paraan.

20. Awit 119:24-25 Ang iyong mga palatuntunan ay aking kaluguran; sila ang aking mga tagapayo. Ako ay nalugmok sa alabok; ingatan mo ang aking buhay ayon sa iyong salita.

Mga Paalala

21. Ephesians 4:15 Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig, tayo ay lalago nang lubusan at magiging isa na may ulo, iyon ay, isa. kasama ng Mesiyas,

Tingnan din: 30 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Musika At Musikero (2023)

22. Santiago 1:19 Unawain ito, mahal kong mga kapatid! Maging mabilis ang bawat tao sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit.

23. Kawikaan 4:13 Panghawakan mo ang turo; wag kang bibitaw; ingatan mo siya, sapagkat siya ang iyong buhay.

24. Colosas 2:8 Mag-ingat na huwag kayong bihagin ng sinuman sa pamamagitan ng isang walang laman, mapanlinlang na pilosopiya na ayon sa mga tradisyon ng tao at sa mga espirito ng simula ng mundo, at hindi ayon kay Cristo.

25. Colosas 1:28 Siya ang aming ipinangangaral, na pinapayuhan at tinuturuan ang lahat ng may buong karunungan, upang maiharap namin ang lahat na lubos na may sapat na gulang kay Cristo.

Bonus

Efeso 4:22-24 Ikaw ay tinuruan, tungkol sa iyong dating paraan ng pamumuhay, na hubarin ang iyong dati.sarili, na pinasasama ng mapanlinlang na pagnanasa; upang maging bago sa saloobin ng iyong mga isip; at isuot ang bagong pagkatao, nilikha upang maging katulad ng Diyos sa tunay na katuwiran at kabanalan.
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.