15 důležitých biblických veršů o tajných hříších (děsivé pravdy)

15 důležitých biblických veršů o tajných hříších (děsivé pravdy)
Melvin Allen

Biblické verše o tajných hříších

Neexistuje nic takového jako skrytý hřích. Snažit se skrývat hřích před Bohem je jako utíkat před svým stínem, kterému nikdy neutečeš. Před Bohem utéct nemůžeš, protože on ví všechno. Tvá rodina a přátelé možná o tvém tajném hříchu nevědí, ale Bůh ano. Všechny kostlivce ve skříni bys měl vyznat, protože nevyznaný hřích tě může zablokovat před Bohem.

Další nebezpečnou věcí při snaze skrývat své hříchy je to, že si můžete myslet, že vám to projde, a to vede k úmyslnému hřešení a odpadnutí, což je smrtelné a žádný křesťan by to neměl dělat.

Buďte rádi, že Bůh zná všechny vaše hříchy, protože to je připomínka, že je stále s vámi. Odložte to břemeno. Vyznejte své hříchy ještě dnes!

Co říká Bible?

1. Přísloví 28,13 "Budeš-li své hříchy skrývat, nedosáhneš úspěchu. Budeš-li je vyznávat a odmítat, dostane se ti milosrdenství." (verše o milosrdenství)

2. Žalm 69,5 "Bože, ty víš, co jsem udělal špatného, nemohu před tebou skrýt svou vinu." (Vina v Bibli)

3. Žalm 44,20-21 "Kdybychom zapomněli na jméno svého Boha nebo pozvedli ruce k cizímu bohu, nezjistil by to Bůh, když zná tajemství srdce?" (Ž 44,20-21).

4. Žalm 90,8 "Naše provinění jsi postavil před sebe, naše tajné hříchy na světlo své tváře".

5. Numeri 32,23 "Jestliže však tyto věci neuděláš, prohřešíš se proti Hospodinu; věz, že budeš za svůj hřích potrestán."

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o žárlivosti a závisti (mocné)

Bůh o vás ví všechno a stále vás pozoruje.

6. Jeremjáš 16,17-18 "Vidím všechno, co dělají. Nemohou přede mnou skrýt, co dělají, jejich hřích není skryt před mýma očima. Judskému lidu odplatím dvakrát za každý jeho hřích, protože mou zemi znečistili. Mou zemi naplnili svými nenávistnými modlami." 6. Jeremjáš 16,17-18 "Já jsem ten, kdo se mnou mluví. (Modlářství v Bibli)

7. Žalm 139,1-2 "Pane, ty jsi mě zkoumal a víš o mně všechno. Ty víš, kdy si sedám a kdy vstávám. Ty znáš mé myšlenky dřív, než na ně pomyslím."

8. Žalm 139,3-7 "Ty víš, kam chodím a kam uléhám. Víš o všem, co dělám. Pane, ještě než řeknu slovo, ty už ho znáš. Jsi všude kolem mě - vpředu i vzadu - a položil jsi na mě svou ruku. Tvé poznání je pro mě úžasné, je větší, než mohu pochopit. Kam mohu jít, abych unikl tvému Duchu? Kam mohu před tebou utéct?" (Bůh biblické verše)

Připomínky

9. Lukáš 12,1-2 "Shromáždilo se tolik tisíc lidí, že po sobě šlapali. Ježíš promluvil nejprve ke svým následovníkům a řekl: "Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, protože jsou to pokrytci. Všechno, co je skryté, se ukáže, a všechno, co je tajné, vyjde najevo." Ježíš se obrátil na své učedníky a řekl: "Dejte si pozor na kvas farizeů, protože jsou to pokrytci.

10. Židům 4,12-13 "Boží slovo je živé a účinné a je ostřejší než dvousečný meč. Proniká až do nás, tam, kde se spojuje duše s duchem, až do středu našich kloubů a kostí. A posuzuje myšlenky a pocity v našich srdcích. Nic na celém světě nemůže být před Bohem skryto. Všechno je jasné a leží před ním otevřeně a jemu musíme vysvětlit, jak jsme sežil."

Nebezpečí nevyznaného hříchu

11. Izajáš 59,1-2 "Hospodinova moc jistě stačí k tvé záchraně. On tě slyší, když ho prosíš o pomoc. To tvé zlo tě oddělilo od tvého Boha. Tvé hříchy způsobují, že se od tebe odvrací, takže tě neslyší."

12. Žalm 66,18-19 "Kdybych ve svém srdci choval hřích, Hospodin by mě nevyslyšel. Bůh však vyslyšel, vyslyšel mou modlitbu." (Ž 66,18-19).

Čiňte pokání ze skrytých hříchů, o kterých nevíte.

13. Žalm 19,12 "Jak mohu poznat všechny hříchy, které se skrývají v mém srdci? Očisti mě od těchto skrytých vin."

Čiňte pokání: odvraťte se a následujte Krista.

14. 1. Jan 1,9 "Vyznáme-li své hříchy, on je věrný a spravedlivý a odpustí nám hříchy a očistí nás od každé nepravosti." (Pokání v Bibli)

15. 2. Paralipomenon 7,14 "Jestliže se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, bude se modlit a hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, pak vyslyším z nebe a odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi."

Viz_také: 22 důležitých biblických veršů o sopkách (erupcích a lávě)

Bonus: Nezapírejte své hříchy. Dívejte se na ně tak, jak je vidí Bůh.

Izajáš 55,8-9 "Neboť mé myšlenky nejsou vaše myšlenky a vaše cesty nejsou mé cesty, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než vaše cesty a mé myšlenky vyšší než vaše myšlenky."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.