22 důležitých biblických veršů o výchově dětí (EPIC)

22 důležitých biblických veršů o výchově dětí (EPIC)
Melvin Allen

Biblické verše o výchově dětí

Děti jsou tak krásným darem a bohužel dnes více než kdy jindy vidíme, že jsou vnímány jako břemeno. Tato mentalita je tak vzdálená tomu, co by si Bůh kdy přál. Naším úkolem jako křesťanů je skutečně odhalit krásu rodičovství.

Ačkoli děti vyžadují spoustu času, prostředků, trpělivosti a lásky, stojí za to! Mám čtyři vlastní děti a časem jsem se musela naučit (stále se učím), co ode mě Bůh pro mé děti skutečně chce. Co mohu sdílet s ostatními o dětech a našem Judy. Existuje tolik terapeutů a poradců, kteří vám mohou pomoci vědět, jak být rodičem, ale skutečně nejlepší cestou je obrátit se k Bohu aJeho slovo.

Dnes jsem se chtěl zmínit o některých z mnoha povinností, které máme jako křesťanští rodiče vůči svým dětem. V žádném konkrétním pořadí, ale všechny jsou stejně důležité.

Viz_také: 10 důležitých biblických veršů pro práci s přísnými šéfy

Milující děti

Jak jsem již řekl, dnes se více než kdy jindy zdá, že děti jsou považovány za přítěž a nepohodlí. Jako křesťané nesmíme spadat do této kategorie, musíme se učit milovat děti. Musíme být těmi, kdo milují budoucí generaci.

My jsme ti, kdo jsou povoláni být světlem a rozdílem ve všech věcech, a ano, včetně lásky k dětem. To říká někdo, kdo nikdy nechtěl mít děti. Když jsem přišel k Ježíši, změnilo se mnoho věcí, včetně toho, jak jsem se díval na děti.

Stále více vidíme křiklavou potřebu lásky k dětem. K našim dětem. Naším Bohem daným úkolem je milovat je a vést je k jejich Stvořiteli. Děti jsou pro Ježíše tak důležité a milované, že nás k nim dokonce přirovnal a řekl, že musíme být jako ony, abychom vstoupili do jeho království!

Citace - "Ukazujte svým dětem Boží lásku tím, že je i ostatní budete milovat tak, jako Kristus miluje vás. Rychle odpouštějte, nechovejte zášť, hledejte to nejlepší a jemně promlouvejte do oblastí jejich života, které potřebují růst." Genny Monchampová

1. Žalm 127,3-5 " Hle, děti jsou dědictvím od Hospodina, plod lůna odměnou. Jako šípy v ruce bojovníka jsou děti z mládí. Blaze muži, který jimi naplní svůj toulec!".

2. Žalm 113,9 "On dává bezdětné ženě rodinu, činí ji šťastnou matkou." Chvála Hospodinu!

3. Lukáš 18,15-17 "Přinášeli k němu i nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, pokárali je. Ježíš je však zavolal k sobě a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, nevejde do něho." Ježíš jim řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království." A tak se stalo.

4. Titovi 2,4 "Tyto starší ženy musí vychovávat mladší ženy, aby milovaly své muže a své děti."

Výuka/vedení dětí

Rodičovství musí být tou nejtěžší a zároveň nejvděčnější prací, kterou nám Bůh kdy dal. Často se ptáme a přemýšlíme, jestli to děláme správně. Nevynechali jsme něco? Je už pozdě být pro mé dítě tím správným rodičem? Učí se mé dítě? Učím ho vůbec všechno, co potřebuje? Aha, už to chápu!

Vezměte si k srdci, že máme úžasného Boha, který nám tak milostivě zanechal návod, jak své děti nejen učit, ale i vést. Bůh je dokonalým příkladem rodiče, a ano, vím, že nejsme dokonalí, ale ve své nekonečné moudrosti vyplňuje trhliny, které nám chybějí. Když se dáváme na 100 % a dovolíme Pánu, aby nás formoval, dává nám moudrost, kterou potřebujeme, abychom svým dětem dali dar, že se nechají učit a vést.

Citace - "Ať křesťanští rodiče nepropadají klamu, že nedělní škola je určena k tomu, aby je zbavila jejich osobních povinností. Prvním a nejpřirozenějším stavem věcí je, aby křesťanští rodiče vychovávali své vlastní děti ve výchově a napomínání Páně." ~ Charles Haddon Spurgeon

5. Přísloví 22,6 "Usměrňuj své děti na správnou cestu , a až budou starší, nesejdou z ní.".

6. Deuteronomium 6,6-7 "Tato slova, která ti dnes přikazuji, musíš mít na paměti, 7 musíš je učit své děti a mluvit o nich, když sedíš ve svém domě, když jdeš po cestě, když uléháš a když vstáváš." 6. Deuteronomium 6,6-7 "Ať se ti tato slova, která ti dnes přikazuji, nezapomenou.

7. Ef 6,1-4 "Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, neboť to je správné." "Cti otce svého i matku svou" (to je první přikázání se zaslíbením), "aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil v zemi." "Otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v kázni a výchově Páně." "Ctěte otce svého i matku svou" (to je první přikázání se zaslíbením).

8. 2. Timoteovi 3,15-16 "Od dětství jsi byl vyučován svatým Písmům, která ti dala moudrost k přijetí spasení, jež přichází skrze důvěru v Krista Ježíše. 16 Všechno Písmo je inspirováno Bohem a je užitečné k tomu, aby nás naučilo, co je pravda, a aby nám pomohlo uvědomit si, co je v našem životě špatné. Napravuje nás, když se mýlíme, a učí nás dělat to, co je správné."

Disciplína vašich dětí

To je část výchovy, která se mnohým nelíbí, na které se mnozí neshodnou a kterou mnozí ignorují. Nemůžeme však ignorovat skutečnost, že děti potřebují disciplínu. U každého dítěte to vypadá jinak, ale faktem zůstává, že disciplínu potřebují.

Například moje nejstarší dítě využívá kázně tak, že mu odebírám privilegia.

Nepotřebuje mnoho, aby pochopila, že její neposlušnost má následky, a málokdy se dopustí stejného přestupku. Pak máme (zůstane beze jména) další mé vzácné dítě, které potřebuje trochu víc než slova, aby mu pomohla pochopit následky neposlušnosti.

Vzpurnou povahu máme všichni, což vyžaduje trochu více formování a lásky od nás, rodičů. Nemůžeme být rodiči, kteří nás tlačí. Bůh nás nestvořil proto, abychom šéfovali dítěti, které nemá ponětí o tom, co o výchově říká Boží slovo. Musíme se spolehnout na Boha, jeho Ducha svatého a Slovo, které nás povede k tomu, abychom své děti ukáznili. Bůh nás miluje natolik, že i on kárá ty, které miluje. my jakorodiče by měli udělat totéž.

Citace - "Bůh má zájem na rozvíjení tvého charakteru. Občas tě nechá postupovat dál, ale nikdy tě nenechá zajít příliš daleko bez kázně, která by tě přivedla zpět. Ve tvém vztahu s Bohem tě může nechat udělat špatné rozhodnutí. Pak tě Boží Duch přiměje poznat, že to není Boží vůle. Navede tě zpět na správnou cestu." - Henry Blackaby

9. Židům 12,11 "Zatím se každá kázeň zdá spíše bolestná než příjemná, ale později přináší pokojné ovoce spravedlnosti těm, kdo se v ní vycvičili."

10. Přísloví 29,15-17 " Kázeň dítěte plodí moudrost, ale matku zneuctí neukázněné dítě. Když jsou u moci zlí lidé, hřích vzkvétá, ale zbožní se dočkají jejich pádu. Kárej své děti, a dají ti klid a potěší tvé srdce."

11. Přísloví 12,1 "Kdo miluje kázeň, miluje poznání,

ale ten, kdo nenávidí výčitky, je hloupý."

Viz_také: Ježíš vs. Bůh: Kdo je Kristus? (12 hlavních věcí, které je třeba vědět)

Jít příkladem

Záleží na všem, co děláme. Na tom, jak se stavíme k situaci, jak mluvíme o druhých, jak se oblékáme, jak se nosíme. Naše děti sledují každý náš krok. To ony nás vidí takové, jací skutečně jsme. Chcete znát jeden z nejrychlejších způsobů, jak dítě přehodnotí své křesťanství? Pokrytecký křesťanský rodič. Nemůžeme říkat, že milujeme Boha, a přitom žít život, který je nepříjemný proNaše děti jsou svědky našeho chození s Ježíšem.

Navzdory všeobecnému přesvědčení; nejde o to, co nás činí šťastnými, ale o to, co nás činí svatými, což skutečně mění náš život. Není to snadné, ale je požehnáním, když se zdokonalujeme na cestě s Ježíšem a naše děti jsou svědky pokání, oběti, odpuštění a lásky. Stejně jako Ježíš. On nám šel příkladem, je naším Otcem a chodí podle toho, jak mluví. Jít příkladem je pro naše děti zásadní a my senemůže opomenout opřít se o Ježíše! P.S. - to, že jste křesťané, ještě neznamená, že jsou křesťané i vaše děti. O to víc je potřeba náš příklad.

Citace - Chcete svým dětem zamotat hlavu? Tady je návod, jak na to - zaručeně! Vychovávejte je v legalistickém, těsném kontextu vnějšího náboženství, kde je výkon důležitější než skutečnost. Předstírejte svou víru. Plíživě předstírejte svou duchovnost. Vychovávejte své děti k tomu samému. Přijměte dlouhý seznam toho, co máte a nemáte dělat, veřejně, ale pokrytecky je praktikujte v soukromí... ale nikdy se k tomu nepřiznejte.skutečnost, že je to pokrytectví. Jednejte jedním způsobem, ale žijte jinak. A můžete se spolehnout - dojde k citové a duchovní újmě. ~ Charles (Chuck) Swindoll

12. 1. Timoteovi 4,12 "Ať tebou nikdo nepohrdá pro tvé mládí, ale dávej věřícím příklad v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě." (Nezáleží na tom, jak mladý, pokud jsi rodič, můžeš být).

13. Titovi 2,6-7 "Povzbuzuj mladé muže k dobrému úsudku. 7 Vždy dávej příklad tím, že budeš dělat dobré věci. Když vyučuješ, buď příkladem mravní čistoty a důstojnosti."

14. 1 Petr 2,16 "Žijte jako svobodní lidé, ale neschovávejte se za svou svobodu, když pácháte zlo. Místo toho používejte svou svobodu ke službě Bohu."

15. 1 Petr 2,12 "Žijte mezi pohany tak dobrým životem, aby, i když vás budou obviňovat ze špatného jednání, viděli vaše dobré skutky a oslavovali Boha v den, kdy nás navštíví."

16. Jan 13,14-15 "Jestliže jsem tedy já, váš Pán a Učitel, umyl nohy vám, máte i vy umývat nohy jeden druhému. 15 Dal jsem vám totiž příklad, abyste činili, jako jsem já činil vám."

17. Filipským 3,17 "Bratři a sestry, spojte se v následování mého příkladu, a tak jako máte nás za vzor, upřete svůj zrak na ty, kdo žijí jako my."

Péče o děti

Poslední věc, které se chci dotknout, je zajištění. Když to říkám, myslím tím samozřejmě finanční zajištění, ale také zajištění lásky, trpělivosti, teplého domova a všeho výše uvedeného, co jsme si právě společně přečetli.

Zajištění neznamená koupit dítěti všechno, co si přeje. Zajištění neznamená dát přednost práci před ním, aby vydělalo peníze, (V některých situacích je to jediná možnost, jak zajistit základní potřeby, ale pro průměrného rodiče to není ten případ). Není to zajistit, aby mělo všechny věci, které jste jako dítě nedostali.

Vybavit: Vybavit nebo zásobit někoho (něčím užitečným nebo potřebným). To je jedna z definic slova vybavit, kterou jsem našel, a to je to, co bychom měli dělat. Vybavit naše děti tím, co je potřebné. Tak, jak nás vybavuje Bůh. On je vždycky ten, ke kterému chceme vzhlížet jako k příkladu toho, jak bychom měli vybavit nebo co bychom měli vybavit naše děti.

Citace - "Rodina by měla být úzce propojenou skupinou. Domov by měl být samostatným útočištěm bezpečí; jakousi školou, kde se vyučují základní životní lekce; a jakousi církví, kde se uctívá Bůh; místem, kde se užívá zdravého odpočinku a prostých radostí." ~ Billy Graham

18. Filipským 4,19 "A můj Bůh naplní každou vaši potřebu podle svého bohatství ve slávě v Kristu Ježíši."

19. 1. Timoteovi 5:8 "Kdo se však nestará o své příbuzné, zvláště o členy své domácnosti, ten zapřel víru a je horší než nevěřící."

20. 2. Korintským 12,14 "Zde jsem již potřetí připraven přijít k vám. A nebudu vám na obtíž, neboť nehledám to, co je vaše, ale vaše. Neboť děti nejsou povinny šetřit na rodiče, ale rodiče na své děti." (Pavel byl Korintským otcem).

21. Žalm 103,13 " Jako se otec slitovává nad svými dětmi , tak se Hospodin slitovává nad těmi, kdo se ho bojí.

22. Galatským 6,10 "A tak, jak máme příležitost, prokazujme dobro všem, a zvláště těm, kdo patří k rodině víry." (To se týká i našich dětí.)

Rodičovství je těžké.

Není to snadné, vím to, ale o všechno, o co jsem se podělila, se snažím jako matka 4 dětí. Je to každodenní sklápění kolen v Boží přítomnosti. Je to neustálé šeptání modliteb o moudrost. Nemusíme to dělat sami, příteli. Nejste na výchovu svých dětí sami. Kéž nám Pán dá moudrost k tomu všemu!

Citace - "Děti jsou opravdovým Božím požehnáním. Bohužel k nim není přiložen návod k použití. Není však lepšího místa, kde bychom mohli najít rady ohledně rodičovství, než je Boží slovo, které nám zjevuje nebeského Otce, jenž nás miluje a nazývá nás svými dětmi. Obsahuje skvělé příklady zbožných rodičů. Dává přímé pokyny, jak vychovávat, a je plné mnoha zásad, které můžeme použít jakose snažíme být těmi nejlepšími rodiči." - Adrian Rogers
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.