25 důležitých biblických veršů o ovoci Ducha (9)

25 důležitých biblických veršů o ovoci Ducha (9)
Melvin Allen

Co říká Bible o ovoci Ducha?

Když důvěřujete Ježíši Kristu jako svému Pánu a Spasiteli, je vám dán Duch svatý. Duch je jen jeden, ale v životě věřícího se projevuje devět jeho vlastností. Duch svatý bude v našem životě působit až do smrti, aby nás přetvořil k obrazu Kristovu.

Během naší cesty víry nám bude i nadále pomáhat zrát a přinášet ovoce Ducha.

Naše křesťanská cesta víry je neustálým bojem mezi naší novou a starou přirozeností. Musíme denně chodit podle Ducha a nechat Ducha působit v našem životě.

Křesťanské citáty o ovoci Ducha

"Pokud víme, že cílem Ducha svatého je dovést člověka k sebeovládání, neupadneme do pasivity, ale budeme dělat dobré pokroky v duchovním životě." "Ovocem Ducha je sebeovládání." Watchman Nee

"Všechny plody Ducha, které máme pokládat za důkaz milosti, jsou shrnuty v lásce neboli křesťanské lásce, protože ta je souhrnem veškeré milosti." Jonathan Edwards

"Nikdo nemůže získat Radost tím, že o ni bude pouze žádat. Je to jeden z nejzralejších plodů křesťanského života a stejně jako všechny ostatní plody se musí pěstovat." Henry Drummond

Víra, naděje, trpělivost a všechny silné, krásné, vitální síly zbožnosti jsou v životě bez modlitby zvadlé a mrtvé. Život jednotlivého věřícího, jeho osobní spása a osobní křesťanské milosti mají své bytí, rozkvět a plody v modlitbě. E. M. Boundsová

Jaké jsou v Bibli plody Ducha?

1. Galatským 5,22-23 Ovoce Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti takovým věcem není žádný zákon.

2. Efezským 5,8-9 Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla, neboť ovoce, které světlo přináší, spočívá v každé formě dobra, spravedlnosti a pravdy.

Viz_také: Křesťanské sexuální polohy: (Manželské postelové polohy 2023)

3. Matouš 7,16-17 Poznáte je po ovoci. Sklízejí lidé hrozny z trní nebo fíky z bodláčí? Tak každý dobrý strom přináší dobré ovoce, ale zkažený strom přináší ovoce zlé.

4. 2. Korintským 5:17 Je-li tedy někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle, přišlo nové.

5. Římanům 8,6 Neboť zaměřit mysl na tělo je smrt, ale zaměřit mysl na Ducha je život a pokoj.

6. Filipským 1,6 Jsem o tom přesvědčen, že ten, který mezi vámi začal dobré dílo, ho dovede do konce v den Mesiáše Ježíše.

Láska je ovoce Ducha

7. Římanům 5,5 A naděje nás nezahanbuje, protože Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

8. Jan 13,34 Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás, abyste se i vy milovali navzájem. - (Boží láska je nezměrná, biblické verše)

9. Koloským 3,14 Především se oblékejte do lásky, která nás všechny spojuje v dokonalý soulad.

V čem je radost ovocem Ducha?

10. 1. Tesalonickým 1,6 Tak jste s radostí přijali poselství od svatého ducha navzdory těžkému utrpení, které vám přineslo. Tak jste napodobili nás i Pána.

Pokoj je ovoce Ducha

11. Matouš 5,9 " Blahoslavení tvůrci pokoje , neboť oni budou nazváni Božími dětmi.

12. Židům 12,14 Usilujte o pokoj se všemi a také o svatost , bez níž nikdo nespatří Pána.

Ovocem Ducha je trpělivost

13. Římanům 8,25 Jestliže však doufáme v to, co ještě nepozorujeme, s trpělivostí to očekáváme.

14. 1. Korintským 13,4 Láska je trpělivá, láska je laskavá. Nezávidí, nevychloubá se, není pyšná.

Co je laskavost jako ovoce Ducha?

15. Koloským 3,12 Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, lótujte srdcem milosrdným, laskavým , pokorným, mírným a trpělivým,

16. Efezským 4,32 Buďte k sobě laskaví , soucitní, odpouštějte si navzájem, jako Bůh odpustil vám skrze Krista.

Dobrota je ovoce Ducha svatého

17. Galatským 6,10 Proto, jak máme příležitost, prokazujme dobro všem lidem , zvláště těm, kteří patří do rodiny věřících.

V čem je věrnost ovocem Ducha?

18. Deuteronomium 28,1 "Budeš-li věrně poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a pečlivě plnit všechna jeho přikázání, která ti dnes přikazuji, Hospodin, tvůj Bůh, tě vyvýší nad všechny národy země.

19. Přísloví 28,20 Věrnému člověku se bude dařit s požehnáním , ale kdo spěchá, aby zbohatl, neunikne trestu.

Viz_také: 20 inspirativních biblických veršů o dvojčatech

Ovoce laskavosti

20. Titovi 3,2 nikoho nepomlouvat, být pokojný a ohleduplný , a vždy být ke všem mírný.

21. Ef 4,2-3 se vší pokorou a mírností , s trpělivostí, přijímajíce jeden druhého v lásce, pilně zachovávajíce jednotu Ducha s pokojem, který nás spojuje.

Sebeovládání je ovoce Ducha

22. Titovi 1,8 Místo toho musí být pohostinný , oddaný tomu, co je dobré, rozumný, přímý, zbožný a zdrženlivý.

23. Přísloví 25,28 Jako město, jehož hradby jsou prolomeny, je člověk, kterému chybí sebeovládání.

Připomínky

24. Římanům 8,29 Neboť koho předzvěděl, toho také předurčil, aby byl připodobněn obrazu jeho Syna, aby byl prvorozený mezi mnoha bratry.

25. 1 Petr 2,24 On sám nesl naše hříchy na svém těle na dřevě, abychom zemřeli hříchu a žili spravedlnosti. Jeho ranami jste byli uzdraveni.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.