25 epických biblických veršů o vzájemném povzbuzování (denně)

25 epických biblických veršů o vzájemném povzbuzování (denně)
Melvin Allen

Co říká Bible o vzájemném povzbuzování?

V Janově evangeliu 16,33 Ježíš řekl: "To jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale vezměte na vědomí, já jsem přemohl svět." Ježíš nám dovolil vědět, že v našem životě přijdou zkoušky.

Na závěr však povzbudil: "Já jsem přemohl svět." Bůh nikdy nepřestává povzbuzovat svůj lid. Stejně tak my nemáme nikdy přestat povzbuzovat své bratry a sestry v Kristu. Ve skutečnosti máme přikázáno povzbuzovat druhé.

Otázkou je, zda to děláte s láskou. Když se cítíme vyhořelí a beznadějní, povzbudivá slova dodají naší duši energii. Nezanedbávejte sílu povzbuzení. Dejte také lidem vědět, jak vás povzbudili, je to pro ně povzbuzení. Dejte svému pastorovi vědět, jak k vám Bůh promluvil skrze jeho kázání. Modlete se, aby vás Bůh učinil povzbuzovatelem, a modlete se za ostatní věřící, aby byli povzbuzeni.

Křesťanské citáty o povzbuzování druhých

"Povzbuzení je úžasné. Může skutečně změnit průběh dne, týdne nebo života druhého člověka." Chuck Swindoll

"Bůh nás stvořil, abychom se rozvíjeli díky povzbuzování druhých."

"Slovo povzbuzení při neúspěchu má větší cenu než hodina chvály po úspěchu."

"Buď povzbuzovatelem, svět už má dost kritiků."

"Křesťan je člověk, který druhým usnadňuje víru v Boha." Robert Murray McCheyne

"Nikdy se neunavujte dělat malé věci pro druhé. Někdy totiž tyto malé věci zabírají největší část jejich srdce."

"Buďte někým, díky komu se všichni cítí jako někdo."

"Bůh používá zlomené lidi, jako jsi ty nebo já, aby zachránil zlomené lidi, jako jsi ty nebo já."

"On (Bůh) obvykle raději působí skrze lidi, než aby konal zázraky, abychom byli závislí jeden na druhém." Rick Warren

Biblická definice povzbuzení

Většina lidí si myslí, že dávat povzbuzení znamená jen říkat hezká slova, která někoho povzbudí. Je to však něco víc. Dávat druhým povzbuzení znamená poskytovat podporu a důvěru, ale také rozvíjet se. Když povzbuzujeme druhé věřící, pomáháme jim rozvíjet silnější vztah s Kristem. Pomáháme jim dozrávat ve víře. Parakaleo, což je řecké slovo pro povzbuzení, znamená volat na svou stranu, napomínat, povzbuzovat, učit, posilovat a utěšovat.

Povzbuzení nám dává naději

1. Římanům 15,4 "Neboť cokoli bylo napsáno v dřívějších dobách, bylo napsáno k našemu poučení, abychom skrze vytrvalost a povzbuzení Písem měli naději."

2. 1. Tesalonickým 4,16-18 "Neboť sám Pán sestoupí z nebe s mocným povelením, s hlasem archanděla a s Božím troubením, a mrtví v Kristu vstanou první. Potom my, kteří jsme ještě naživu a zůstali jsme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích, abychom se setkali s Pánem v povětří. A tak budeme s Pánem navěky. Proto povzbuzujte jedni druhé, aby ses těmito slovy."

Pojďme se naučit, co Písmo učí o povzbuzování druhých?

Je nám řečeno, abychom povzbuzovali druhé. Máme být povzbuzovateli nejen v rámci církve a v našich komunitních skupinách, ale máme být povzbuzovateli i mimo církev. Když se budeme snažit a hledat příležitosti k povzbuzování druhých, Bůh nám otevře příležitosti.

Čím více se zapojujeme do Boží činnosti, tím snazší je budování druhých. Někdy jsme tak slepí k tomu, co Bůh dělá kolem nás. Jedna z mých oblíbených modliteb je za to, aby mi Bůh dovolil vidět, jak vidí On, a dovolil, aby mi puklo srdce nad věcmi, které mu puknou srdce. Když nám Bůh začne otevírat oči, všimneme si, že se objevuje více příležitostí. Budeme si všímat drobností, které bychom mohlipředtím nevnímali.

Když se ráno před prací, kostelem nebo před odchodem ven probudíte, zeptejte se Boha: "Pane, jak se dnes mohu zapojit do tvé činnosti?" To je modlitba, kterou Bůh vždy vyslyší. Srdce, které hledá jeho vůli a pokrok jeho království. To je důvod, proč bychom měli častěji volat svým přátelům a členům rodiny. To je důvod, proč bychom se měli představovat lidem v našem sboru. To je důvod, proč bychom měliby měli obětovat čas a promluvit si s bezdomovci a potřebnými. Nikdy nevíte, co kdo prožívá.

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o životě po smrti

Byl jsem požehnán věřícími, kteří mi náhodně zavolali. Možná nevěděli, čím procházím, ale jejich slova mě povzbudila, když jsem procházel konkrétní situací. Musíme se navzájem budovat. Možná věřící propadá zoufalství a chystá se vrátit k hříchu a možná ho zastaví Duch svatý, který promluví skrze vaše slova. Nikdy nebagatelizujte účinky.povzbuzení v životě člověka! Povzbuzení je nezbytné na naší cestě s Pánem.

3. 1. Tesalonickým 5,11 "Proto se navzájem povzbuzujte a budujte se, jak to ostatně děláte i vy." (1. Mojžíšova 5,11).

4. Židům 10,24-25 "A uvažujme o sobě navzájem, abychom se podněcovali k lásce a k dobrým skutkům; neopouštějme svá shromáždění, jak mají někteří ve zvyku, ale povzbuzujme se navzájem ; a to tím spíše, čím více vidíte, že se blíží den."

5. Židům 3,13 " Ale napomínejte se navzájem každý den , dokud se nazývá "dnes", aby nikdo z vás nebyl zatvrzen svodem hříchu." 6. 2. Korintským 13,11 "Konečně, bratři a sestry, radujte se! Usilujte o úplné obnovení, povzbuzujte se navzájem, buďte jedné mysli, žijte v pokoji. A Bůh lásky a pokoje bude s vámi." 7. Skutky 20,35 "Ve všem, co jsem dělal, jsem vám ukazoval, žetakovou tvrdou prací musíme pomáhat slabším a pamatovat na slova, která řekl sám Pán Ježíš: "Blaženější je dávat než brát."

8. 2. Paralipomenon 30,22 "Chizkijáš mluvil povzbudivě ke všem levitům, kteří projevili dobrou znalost Hospodinovy služby. Po sedm dní jedli svůj přidělený podíl, přinášeli společné oběti a chválili Hospodina, Boha svých předků."

9. Titovi 2,6 "Podobně povzbuzuj mladé muže, aby se ovládali."

10. Filemonovi 1,4-7 Děkuji svému Bohu vždy, když na tebe vzpomínám ve svých modlitbách, protože slyším o tvé lásce ke všemu jeho svatému lidu a o tvé víře v Pána Ježíše. Modlím se, aby tvé partnerství s námi ve víře bylo účinné a prohloubilo tvé porozumění pro každou dobrou věc, kterou sdílíme pro Krista. Tvá láska mi přináší velkou radost a povzbuzení, protože ty, bratře, mášosvěžila srdce Božího lidu.

Povzbuzen k povzbuzování

Někdy procházíme zkouškami, aby z nás Bůh mohl udělat povzbuzovatele a utěšitele. Povzbuzuje nás, abychom my mohli dělat totéž druhým. Jako věřící jsem prošel tolika různými zkouškami, že je pro mě snazší být povzbuzovatelem, než by to mohlo být pro jiné.

Obvykle se dokážu s něčí situací ztotožnit, protože jsem už v podobné situaci byl. Vím, jak se cítí druzí. Vím, jak utěšit. Vím, co říct a co ne. Když mám v životě nějaký problém, nehledám lidi, kteří ve zkouškách nebyli. Raději si promluvím s někým, kdo už tím ohněm prošel. Pokud vás Bůh utěšoval už dříve, pak v tom rostete.totéž platí pro vaše bratry a sestry v Kristu.

11. 2. Korintským 1,3-4 "Chvála Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista, Otci soucitu a Bohu veškeré útěchy, který nás utěšuje ve všech našich souženích, abychom my mohli utěšovat ty, kdo jsou v jakémkoli soužení, útěchou, kterou sami přijímáme od Boha."

Povzbuzení nás posiluje

Když nám někdo dá povzbudivé slovo, motivuje nás to k tomu, abychom pokračovali. Pomáhá nám to bojovat přes bolest. Pomáhá nám to obléci si duchovní zbroj, abychom mohli bojovat proti satanovým lžím a odrazujícím slovům.

Znechucení nás sráží a unavuje, ale povzbuzení nám dává sílu, duchovní uspokojení, radost a pokoj. Učíme se upírat svůj zrak na Krista. Povzbudivá slova nám také připomínají, že Bůh je s námi a že poslal druhé, aby nás povzbudili. Pokud jste věřící, pak jste součástí Kristova těla. Vždy pamatujte, že jsme Božíma rukama a nohama.

12. 2. Korintským 12,19 "Možná si myslíte, že to říkáme jen proto, abychom se obhajovali. Ne, říkáme vám to jako Kristovi služebníci a s Bohem jako naším svědkem. Všechno, co děláme, milí přátelé, je proto, abychom vás posílili."

13. Efezským 6,10-18 " Konečně buďte silní v Pánu a v jeho mocné síle. Oblečte si plnou Boží výzbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům. Náš boj totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládcům, proti vrchnostem, proti mocnostem tohoto temného světa a proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Oblečte si tedy plnouBoží výzbroj, abys, až přijde den zla, mohl obstát, a když už jsi všechno vykonal, abys obstál. Stůj tedy pevně, s opaskem pravdy zapnutým kolem pasu, s náprsním pancířem spravedlnosti na svém místě a s nohama vybavenýma pohotovostí, která vychází z evangelia pokoje. K tomu všemu si vezmi štít víry, s nímžmůžeš uhasit všechny plamenné šípy toho zlého. Vezmi si přilbu spásy a meč Ducha, jímž je Boží slovo. A modli se v Duchu při všech příležitostech s nejrůznějšími modlitbami a prosbami. S touto myslí buď bdělý a stále se modli za všechen Pánův lid".

Vyznačují se vaše slova milostí?

Používáte svá ústa k tomu, abyste druhé budovali, nebo dovolujete, aby vaše řeč druhé strhávala? Jako věřící si musíme dávat pozor, abyste svá slova používali k budování těla. Měli bychom si střežit své rty, protože pokud si nedáme pozor, můžeme se snadno proměnit v odrazovatele, klevetníky a pomlouvače místo v povzbuzovatele a utěšitele.

14. Efezským 4,29 "Ať z vašich úst nevycházejí žádné nevhodné řeči, ale jen to, co je užitečné pro budování potřebného a přináší milost těm, kdo naslouchají."

15. Kazatel 10,12 "Slova z úst moudrých jsou milosrdná, ale blázni jsou zahubeni vlastními rty."

16. Přísloví 10,32 "Rty spravedlivého vědí, co se sluší, ale ústa bezbožníka jsou převrácená."

17. Přísloví 12,25 "Starosti člověka tíží, povzbudivé slovo člověka povzbudí."

Dar povzbuzení

Někteří lidé jsou lepšími povzbuzovateli než jiní. Někteří mají duchovní dar napomínání. Napomínači chtějí vidět druhé zrát v Kristu. Když se cítíte sklíčení, povzbuzují vás, abyste činili zbožná rozhodnutí a chodili v Pánu.

Exorcisti vás motivují k tomu, abyste biblické texty aplikovali na svůj život. Exorcisti vám ochotně pomáhají růst v Pánu. I když vás exorcisti mohou opravovat, nejsou přehnaně kritičtí. Když procházíte zkouškami, budete si chtít promluvit s exorcisty. Umožní vám vidět zkoušky v pozitivním světle. Připomenou vám Boží lásku a jeho svrchovanost.

Připomínání a prožívání Boží lásky nás pohání k tomu, abychom zůstali poslušní v našich zkouškách. Povzbuzovač vám pomůže chválit Pána v bouři. Je to takové požehnání kráčet po boku povzbuzovatele.

Barnabáš je v Bibli skvělým příkladem člověka s darem povzbuzování. Barnabáš prodal pole, které vlastnil, aby zajistil církev. V průběhu Skutků si všímáme, že Barnabáš povzbuzuje a utěšuje věřící. Barnabáš se dokonce zastal Pavla před učedníky, kteří byli stále skeptičtí k jeho obrácení.

18. Římanům 12,7-8 Pokud je tvým darem služba druhým, dobře jim slouž. Pokud jsi učitel, dobře uč. Pokud je tvým darem povzbuzovat druhé, povzbuzuj. Pokud je to dávání, štědře dávej. Pokud ti Bůh dal schopnost vést, ber tuto zodpovědnost vážně. A pokud máš dar projevovat druhým laskavost, dělej to rád.

Viz_také: 40 důležitých biblických veršů o desátcích a obětech (desátky)

19. Sk 4,36-37 Tak Josef, kterého apoštolové nazývali také Barnabáš ( což znamená syn povzbuzení ), levita, rodák z Kypru, prodal pole, které mu patřilo, přinesl peníze a položil je apoštolům k nohám.

20. Skutky 9,26-27 "Když Saul dorazil do Jeruzaléma, snažil se setkat s věřícími, ale všichni se ho báli. Nevěřili, že se skutečně stal věřícím! Barnabáš ho tedy přivedl k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul viděl Pána na cestě do Damašku a jak Pán k Saulovi promluvil. Řekl jim také, že Saul v Damašku směle kázal ve jménu Ježíše."

21. Sk 13,43 "Když se shromáždění rozešlo, mnozí Židé a zbožní konvertité k judaismu šli za Pavlem a Barnabášem, kteří s nimi mluvili a vybízeli je, aby setrvali v Boží milosti."

22. Deuteronomium 1:38 "Jozue, syn Nunův, který stojí před tebou, tam vstoupí; povzbuzuj ho, neboť on způsobí, že ji Izrael zdědí."

23. 2. Paralipomenon 35,1-2 "Joziáš slavil v Jeruzalémě velikonoční svátky Hospodinu a velikonoční beránek se zabíjel čtrnáctého dne prvního měsíce. Ustanovil kněze k jejich povinnostem a povzbuzoval je ve službě Hospodinovu chrámu." 23. Paralipomenon 35,1-2 "Joziáš slavil v Jeruzalémě velikonoční svátky Hospodinu a velikonoční beránek se zabíjel čtrnáctého dne prvního měsíce.

Povzbuzování ostatních v tichosti

Měli bychom otevřít ústa. Někdy je však nejlepším povzbuzením neříkat vůbec nic. V mém životě jsou chvíle, kdy nechci, aby se lidé snažili přijít na to, jaké mám problémy nebo jak mě povzbudit. Chci jen, aby stáli po mém boku a naslouchali mi. Naslouchat někomu může být jedním z nejlepších darů, které mu můžete dát.

Někdy otevřením úst problém ještě zhoršíme. Například situace s Jobem a jeho přáteli. Dělali všechno správně, dokud neotevřeli ústa. Naučte se být dobrým posluchačem a povzbuzovatelem v tichosti. Například když příteli umírá někdo blízký, nemusí to být nejlepší chvíle na to, abyste mu předhazovali verše z Písma, jako je Římanům 8,28. Prostě buďte s tím přítelem a utěšujte ho.

24. Jób 2,11-13 "Když se tři Jóbovi přátelé, Temanský Elífaz, Šuejský Bildad a Naamatský Zofar, doslechli o všech útrapách, které na něj dolehly, vyrazili ze svých domovů a po dohodě se sešli, aby s ním šli soucítit a utěšit ho. Když ho z dálky uviděli, sotva ho poznali, dali se do hlasitého pláče, roztrhli svá roucha aPosypali si hlavu prachem. Pak s ním seděli na zemi sedm dní a sedm nocí. Nikdo mu neřekl ani slovo, protože viděli, jak velké je jeho utrpení."

Vzájemná láska

Naše povzbuzování by mělo vycházet z lásky a opravdovosti. Nemělo by se dít z vlastního zájmu ani z lichocení. Měli bychom druhým přát to nejlepší. Když jsme ve své lásce neteční, naše povzbuzování se stává polovičatým. Povzbuzování druhých by nemělo být pociťováno jako břemeno. Pokud se tak děje, musíme své srdce opět upnout k evangeliu Ježíše Krista.

25. Římanům 12,9-10 " Lásku k druhým jen nepředstírejte. Opravdu je milujte. Nenáviďte to, co je špatné. Pevně se držte toho, co je dobré. Milujte se navzájem opravdovou láskou a mějte radost z toho, že se navzájem ctíte."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.