25 Adnod Epig o’r Beibl Am Annog Ein Gilydd (Yn Ddyddiol)

25 Adnod Epig o’r Beibl Am Annog Ein Gilydd (Yn Ddyddiol)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am annog ein gilydd?

Yn Ioan 16:33 dywedodd Iesu, “Yr wyf wedi dweud y pethau hyn wrthych, er mwyn i chwi ynof fi gael cael heddwch. Yn y byd byddwch yn cael gorthrymder. Ond cymer galon; Dw i wedi goresgyn y byd.” Gadawodd Iesu inni wybod y bydd treialon yn digwydd yn ein bywyd.

Fodd bynnag, fe orffennodd gydag anogaeth, “Dw i wedi gorchfygu’r byd.” Nid yw Duw byth yn stopio annog Ei bobl. Yn yr un modd, nid ydym byth i roi'r gorau i annog ein brodyr a chwiorydd yng Nghrist. Yn wir, fe'n gorchmynnir i annog eraill.

Y cwestiwn yw, a ydych yn ei wneud yn gariadus? Pan fyddwn yn teimlo wedi llosgi allan ac yn anobeithiol, bydd geiriau calonogol yn bywiogi ein henaid. Peidiwch ag esgeuluso pŵer anogaeth. Hefyd, gadewch i bobl wybod sut y gwnaethant eich annog, mae hyn yn anogaeth iddynt. Gadewch i'ch gweinidog wybod sut y siaradodd Duw â chi trwy ei bregeth. Gweddïwch fod Duw yn eich annog ac yn gweddïo am i gredinwyr eraill gael eu hannog.

Dyfyniadau Cristnogol am annog eraill

“Mae anogaeth yn wych. Gall (gall) newid cwrs diwrnod, wythnos neu fywyd person arall.” Chuck Swindoll

“Mae Duw yn ein creu ni i ffynnu ar anogaeth eraill.”

“Mae gair o anogaeth yn ystod methiant yn werth mwy nag awr o ganmoliaeth ar ôl llwyddiant.”

“Byddwch yn anogaeth mae gan y byd ddigonedd o feirniaid yn barod.”

“Person yw’r Cristionfod Saul wedi pregethu yn hy yn enw Iesu yn Damascus.”

21. Actau 13:43 “Pan ddiswyddwyd y gynulleidfa, dilynodd llawer o'r Iddewon a'r tröedigion selog at Iddewiaeth Paul a Barnabas, a oedd yn siarad â nhw ac yn eu hannog i barhau yng ngras Duw.”

22. Deuteronomium 1:38 “Josua mab Nun, yr hwn sydd yn sefyll o'th flaen di, efe a â i mewn yno; calonoga ef, oherwydd bydd yn peri i Israel ei hetifeddu.”

23. 2 Cronicl 35:1-2 “Dathlodd Joseia y Pasg i'r Arglwydd yn Jerwsalem, a lladdwyd oen y Pasg ar y pedwerydd dydd ar ddeg o'r mis cyntaf. Penododd yr offeiriaid i'w dyletswyddau a'u hannog yng ngwasanaeth teml yr Arglwydd.”

Annog eraill mewn distawrwydd

Dylem agor ein cegau. Fodd bynnag, weithiau yr anogaeth orau yw peidio â dweud dim byd o gwbl. Mae yna adegau yn fy mywyd pan nad ydw i eisiau i bobl geisio darganfod fy mhroblemau na sut i roi anogaeth i mi. Rwyf am i chi fod wrth fy ochr a gwrando arnaf. Gall gwrando ar rywun fod yn un o'r anrhegion gorau a roddwch iddynt.

Weithiau mae agor ein cegau yn gwaethygu'r broblem. Er enghraifft, y sefyllfa gyda Job a'i ffrindiau. Roedden nhw'n gwneud popeth yn iawn nes iddyn nhw agor eu cegau. Dysgwch i fod yn wrandäwr da ac anogwr yn dawel. Er enghraifft, pan fydd gan ffrind anwylyd sy'n marw efallai nad dyna'r amser gorau i dafluo gwmpas Ysgrythurau fel Rhufeiniaid 8:28. Byddwch gyda'r ffrind hwnnw a'u cysuro.

24. Job 2:11-13 Pan glywodd tri ffrind Job, Eliffas y Temaniad, Bildad y Suhiad a Soffar y Naamathiad, am yr holl helbulon oedd wedi dod arno, cychwynasant o'u cartrefi a chyfarfod trwy gytundeb i fynd i gydymdeimlo. ag ef a chysura ef. Pan welsant ef o hirbell, prin y gallent ei adnabod; dechreusant wylo'n uchel, a rhwygo'u gwisgoedd a thaenellu llwch ar eu pennau. Yna hwy a eisteddasant ar lawr gydag ef am saith diwrnod a saith noson. Ni ddywedodd neb air wrtho, oherwydd gwelsant mor fawr oedd ei ddioddefaint.”

Caru ein gilydd

Dylai ein hanogaeth fod allan o gariad a didwylledd. Ni ddylid ei wneud o hunan-les nac allan o weniaith. Dylem ddymuno'r gorau i eraill. Pan fyddwn ni'n ddiffygiol yn ein cariad, mae ein hanogaeth yn mynd yn hanner calon. Ni ddylai annog eraill deimlo fel baich. Os ydyw, rhaid i ni osod ein calonnau yn ol ar efengyl lesu Grist.

25. Rhufeiniaid 12:9-10 “Peidiwch ag esgus caru eraill yn unig. Caru nhw mewn gwirionedd. Casáu beth sydd o'i le. Daliwch yn dynn at yr hyn sy'n dda. Carwch eich gilydd â gwir anwyldeb, ac ymhyfrydwch mewn anrhydeddu eich gilydd.”

sy'n ei gwneud hi'n hawdd i eraill gredu yn Nuw.” Robert Murray McCheyne

“Peidiwch byth â blino gwneud pethau bach i eraill. Oherwydd weithiau, y pethau bychain hynny sy’n meddiannu’r rhan fwyaf o’u calon.”

“Byddwch yn rhywun sy’n gwneud i bawb deimlo fel rhywun.”

“Mae Duw yn defnyddio pobl drylliedig fel chi a fi i achub pobl drylliedig fel chi a fi.”

“Mae'n well ganddo ef (Duw) weithio trwy bobl yn hytrach na chyflawni gwyrthiau, fel y byddwn ni'n dibynnu ar ein gilydd am gymdeithas." Rick Warren

Diffiniad beiblaidd o anogaeth

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn meddwl mai dim ond dweud geiriau neis i ddyrchafu rhywun yw rhoi anogaeth. Fodd bynnag, mae'n fwy na hyn. Mae rhoi anogaeth i eraill yn golygu rhoi cefnogaeth a hyder, ond mae hefyd yn golygu datblygu. Wrth inni annog credinwyr eraill rydym yn eu helpu i ddatblygu perthynas gryfach â Christ. Rydyn ni'n eu helpu i aeddfedu yn y ffydd. Parakaleo, sef y gair Groeg am annog yn golygu galw i'ch ochr, ceryddu, annog, addysgu, cryfhau, a chysuro.

Mae anogaeth yn rhoi gobaith i ni

1. Rhufeiniaid 15:4 “Oherwydd beth bynnag a ysgrifennwyd yn yr oesau gynt a ysgrifennwyd er ein haddysg ni, er mwyn inni gael gobaith trwy ddyfalbarhad ac anogaeth yr Ysgrythurau.”

2. 1 Thesaloniaid 4:16-18 “Oherwydd bydd yr Arglwydd ei hun yn dod i lawr o'r nef, â gorchymyn uchel, gyda'rllais yr archangel a chyda galwad utgorn Duw, a'r meirw yng Nghrist a gyfyd yn gyntaf. Ar ôl hynny, byddwn ni sy'n dal yn fyw ac yn weddill yn cael ein dal i fyny gyda nhw yn y cymylau i gwrdd â'r Arglwydd yn yr awyr. Ac felly byddwn gyda'r Arglwydd am byth. Felly anogwch eich gilydd gyda’r geiriau hyn.”

Gadewch i ni ddysgu beth mae’r Ysgrythur yn ei ddysgu am annog eraill?

Dywedir wrthym am annog eraill. Nid yn unig rydym i fod yn anogwyr o fewn ein heglwys ac o fewn ein grwpiau cymunedol, ond rydym hefyd i fod yn anogwyr y tu allan i'r eglwys. Pan fyddwn ni’n manteisio ar ein hunain ac yn chwilio am gyfleoedd i annog eraill bydd Duw yn agor cyfleoedd.

Po fwyaf y byddwn ni’n cymryd rhan yng ngweithgarwch Duw, yr hawsaf y bydd adeiladu eraill. Weithiau rydyn ni mor ddall i'r hyn mae Duw yn ei wneud o'n cwmpas. Un o fy hoff weddïau yw i Dduw ganiatáu imi weld sut mae'n gweld ac yn caniatáu i'm calon dorri am y pethau sy'n torri Ei galon. Wrth i Dduw ddechrau agor ein llygaid byddwn yn sylwi ar fwy o gyfleoedd yn codi. Byddwn yn sylwi ar bethau bach y gallem fod wedi bod yn anghofus iddynt o'r blaen.

Pan fyddwch chi'n deffro yn y bore cyn mynd i'r gwaith, i'r eglwys, neu cyn i chi fynd allan gofynnwch i Dduw, “Arglwydd sut gallaf i gymryd rhan yn eich gweithgaredd heddiw?” Dyma weddi y bydd Duw bob amser yn ei hateb. Calon sy'n ceisio Ei ewyllys a dyrchafiad Ei Deyrnas. Dyma pam y dylem alw einffrindiau ac aelodau o'r teulu yn amlach. Dyna pam y dylem gyflwyno ein hunain i bobl yn ein heglwys. Dyma pam y dylem aberthu amser i siarad â'r digartref a'r anghenus. Dydych chi byth yn gwybod beth mae rhywun yn mynd drwyddo.

Rwyf wedi cael fy mendithio gan gredinwyr yn fy ngalw ar hap. Efallai nad oedden nhw’n gwybod beth roeddwn i’n mynd drwyddo, ond roedd eu geiriau’n fy annog wrth i mi fynd trwy sefyllfa benodol. Mae'n rhaid i ni adeiladu ein gilydd. Efallai bod credadun yn mynd i anobaith a'i fod ar fin troi yn ôl at bechod ac efallai mai'r Ysbryd Glân sy'n siarad trwy'ch geiriau sy'n ei atal. Peidiwch byth â bychanu effeithiau anogaeth ym mywyd person! Mae anogaeth yn angenrheidiol wrth gerdded gyda'r Arglwydd.

3. 1 Thesaloniaid 5:11 “Felly anogwch eich gilydd ac adeiladwch eich gilydd, yn union fel yr ydych mewn gwirionedd.”

4. Hebreaid 10:24-25 “A gadewch inni ystyried ein gilydd i ysgogi cariad a gweithredoedd da: nid gwrthod ein cydgynulliad ein hunain, fel arfer rhai, ond annog ein gilydd; ac yn fwy byth fel y gwelwch y dydd yn nesau.”

5. Hebreaid 3:13 “Ond anogwch eich gilydd bob dydd, cyn belled ag y’i gelwir “heddiw,” rhag i neb ohonoch gael eich caledu gan y twyll. o bechod.” 6. 2 Corinthiaid 13:11 “O’r diwedd, frodyr a chwiorydd, llawenhewch! Ymdrechwch am adferiad llawn, anogwch eich gilydd, byddwch un meddwl, byw mewn heddwch. A Duw ycariad a thangnefedd fyddo gyda chwi.” 7. Actau 20:35 “Ym mhopeth a wneuthum, dangosais i chi fod yn rhaid inni, trwy’r math hwn o waith caled, helpu’r gwan, gan gofio’r geiriau a ddywedodd yr Arglwydd Iesu ei hun: ‘Mae’n fwy bendigedig rhoi na derbyn.”

8. 2 Cronicl 30:22 “Llefarodd Heseceia yn galonogol â'r holl Lefiaid, a ddangosodd ddealltwriaeth dda o wasanaeth yr ARGLWYDD. Am y saith diwrnod buont yn bwyta'r rhan a neilltuwyd iddynt ac yn offrymu cymrodoriaethau ac yn moli'r ARGLWYDD, Duw eu hynafiaid.”

9. Titus 2:6 “Yn yr un modd, anogwch y dynion ifanc i fod yn hunanreolus.”

10. Philemon 1:4-7 Yr wyf bob amser yn diolch i'm Duw wrth imi gofio amdanoch yn fy ngweddïau, oherwydd yr wyf yn clywed am eich cariad at ei holl bobl sanctaidd a'ch ffydd yn yr Arglwydd Iesu. Yr wyf yn gweddïo y bydd eich partneriaeth â ni yn y ffydd yn effeithiol i ddyfnhau eich dealltwriaeth o bob peth da a rannwn er mwyn Crist. Y mae dy gariad wedi rhoi llawenydd ac anogaeth fawr i mi, oherwydd yr wyt ti, frawd, wedi adfywio calonnau pobl yr Arglwydd.

Calonogwn i fod yn galondid

Weithiau awn trwy dreialon fel y gall Duw ein hannog a'n cysuro. Mae'n ein hannog ni, felly gallwn ni wneud yr un peth i eraill. Rwyf wedi bod trwy gymaint o wahanol dreialon fel credwr ei fod yn haws i mi fod yn anogwr nag y gallai fod i eraill.

Fel arfer, gallaf uniaethu â sefyllfa rhywun oherwyddRwyf wedi bod mewn sefyllfa debyg o'r blaen. Rwy'n gwybod sut mae eraill yn teimlo. Rwy'n gwybod sut i gysuro. Rwy'n gwybod beth i'w ddweud a beth i beidio â'i ddweud. Pan mae gen i broblem yn fy mywyd dydw i ddim yn chwilio am bobl sydd heb fod mewn treialon. Byddai’n well gennyf siarad â rhywun sydd wedi bod drwy’r tân o’r blaen. Os yw Duw wedi eich cysuro chi o'r blaen, yna cynyddwch wrth wneud yr un peth dros eich brodyr a chwiorydd yng Nghrist.

11. 2 Corinthiaid 1:3-4 “Moliant i Dduw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y tosturi a Duw pob diddanwch, sy’n ein cysuro ni yn ein holl gyfyngderau, fel y gallwn gysuro’r rhai sydd mewn unrhyw helbul ag ef. y cysur rydyn ni ein hunain yn ei gael gan Dduw.”

Mae anogaeth yn ein cryfhau

Pan mae rhywun yn rhoi gair calonogol inni mae’n ein hysgogi i bwyso ymlaen. Mae'n ein helpu i frwydro trwy'r boen. Mae’n ein helpu ni i wisgo ein harfwisg ysbrydol i ymladd yn erbyn celwyddau Satan a digalonni geiriau.

Mae digalondid yn ein gwneud ni i lawr ac yn ein gwneud ni’n flinedig, ond mae anogaeth yn rhoi nerth, boddhad ysbrydol, llawenydd, a heddwch i ni. Dysgwn osod ein llygaid ar Grist. Hefyd, mae geiriau calonogol yn ein hatgoffa bod Duw gyda ni ac fe anfonodd eraill i'n hannog ni. Os ydych chi'n gredwr, yna rydych chi'n rhan o gorff Crist. Cofiwch bob amser mai dwylo a thraed Duw ydym ni.

12. 2 Corinthiaid 12:19 “Efallai eich bod chi'n meddwl ein bod ni'n dweud y pethau hyn er mwyn amddiffyn ein hunain. Na, dywedwnchwi hyn fel gweision Crist, a chyda Duw yn dyst i ni. Mae popeth rydyn ni'n ei wneud, gyfeillion annwyl, i'ch cryfhau chi.”

13. Effesiaid 6:10-18 “Yn olaf, byddwch gryf yn yr Arglwydd ac yn ei allu nerthol. Gwisgwch arfwisg lawn Duw, fel y gallwch chi sefyll yn erbyn cynlluniau'r diafol. Oherwydd nid yn erbyn cnawd a gwaed y mae ein hymrafael, ond yn erbyn y llywodraethwyr, yn erbyn yr awdurdodau, yn erbyn galluoedd y byd tywyll hwn ac yn erbyn grymoedd ysbrydol drygioni yn y teyrnasoedd nefol. Am hynny gwisgwch holl arfogaeth Duw, fel pan ddelo dydd y drygioni, y gellwch sefyll eich tir, ac wedi gwneuthur pob peth, i sefyll. Sefwch yn gadarn, gan hynny, â gwregys y gwirionedd wedi'i blygu o amgylch eich canol, â dwyfronneg cyfiawnder yn ei lle, a'ch traed wedi'u ffitio â'r parodrwydd a ddaw o efengyl tangnefedd. Yn ychwanegol at hyn oll, cymer i fyny darian ffydd, gyda'r hon y gellwch ddiffodd holl saethau fflamllyd yr Un drwg. Cymerwch helm yr iachawdwriaeth a chleddyf yr Ysbryd, sef gair Duw. A gweddïwch yn yr Ysbryd ar bob achlysur gyda phob math o weddïau a deisyfiadau. Gyda hyn mewn golwg, byddwch yn effro a dal ati bob amser i weddïo dros holl bobl yr Arglwydd.”

A yw eich geiriau yn cael eu nodweddu gan ras?

Gweld hefyd: 25 Adnod Pwysig o’r Beibl Ynghylch Brolio (Adnodau ysgytwol)

Ydych chi'n defnyddio'ch ceg i gronni eraill neu a ydych chi'n caniatáu i'ch lleferydd rwygo eraill? Mae'n rhaid i ni fel credinwyrgofalwch fod geiriau yn cael eu defnyddio i adeiladu y corff. Dylem ochel ein gwefusau oblegid os nad ydym yn ofalus gallwn yn hawdd droi yn ddigalondid, yn hel clecs, ac yn athrodwyr yn lle annogwyr a chysurwyr.

14. Effesiaid 4:29 “Peidiwch â gadael i siarad afiach ddod allan o'ch genau, ond dim ond yr hyn sy'n ddefnyddiol i adeiladu'r un mewn angen a dod â gras i'r rhai sy'n gwrando.”

15. Pregethwr 10:12 “Geiriau o enau'r doethion sydd raslon, ond ffyliaid a ddisbyddir gan eu gwefusau eu hunain.”

16. Diarhebion 10:32 “Y mae gwefusau'r cyfiawn yn gwybod beth sy'n gweddu, ond mae genau'r drygionus yn wrthnysig.”

17. Diarhebion 12:25 “Mae gofid yn pwyso person i lawr; mae gair calonogol yn codi calon rhywun.”

Gweld hefyd: 15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Fenthyca Arian

Y rhodd o anogaeth

Mae rhai pobl yn well anogaeth nag eraill. Mae gan rai y ddawn ysbrydol o anogaeth. Mae cynghorwyr eisiau gweld eraill yn aeddfedu yng Nghrist. Maen nhw'n eich annog chi i wneud penderfyniadau duwiol a cherdded yn yr Arglwydd pan fyddwch chi'n teimlo'n ddigalon.

Mae cynghorwyr yn eich cymell i gymhwyso'r Ysgrythurau Beiblaidd i'ch bywyd. Mae cynghorwyr yn awyddus i'ch helpu chi i dyfu yn yr Arglwydd. Er y gall cymhellwyr eich cywiro, nid ydynt yn rhy feirniadol. Pan fyddwch chi'n mynd trwy dreialon rydych chi'n mynd i fod eisiau siarad â chynghorwr. Maent yn caniatáu ichi weld treialon yn y golau cadarnhaol. Maen nhw'n eich atgoffa o gariad Duw a'i sofraniaeth.

Cael eich atgoffa a'ch profiMae cariad Duw yn ein gyrru i aros yn ufudd yn ein treialon. Bydd cynghorwr yn dy helpu i foli'r Arglwydd yn y storm. Mae’n gymaint o fendith i gerdded ochr yn ochr ag anogwr.

Mae Barnabas yn esiampl wych o rywun yn y Beibl sydd â dawn anogaeth. Gwerthodd Barnabas gae yr oedd yn berchen arno i ddarparu ar gyfer yr eglwys. Trwy gydol yr Actau rydym yn sylwi ar Barnabas yn annog ac yn cysuro credinwyr. Cododd Barnabus hyd yn oed dros Paul at y disgyblion oedd yn dal yn amheus o'i dröedigaeth.

18. Rhufeiniaid 12:7-8 Os yw eich rhodd yn gwasanaethu eraill, gwasanaethwch hwy yn dda. Os ydych chi'n athro, dysgwch yn dda. Os yw eich rhodd i annog eraill, byddwch yn galonogol. Os yw'n rhoi, rhowch yn hael. Os yw Duw wedi rhoi gallu arwain i chi, cymerwch y cyfrifoldeb o ddifrif. Ac os oes gennyt rodd i ddangos caredigrwydd i eraill, gwna hynny yn llawen.

19. Actau 4:36-37 Felly gwerthodd Joseff, a elwid hefyd gan yr apostolion Barnabas (sy’n golygu mab anogaeth ), Lefiad, brodor o Cyprus, gae oedd yn eiddo iddo, a daeth â’r arian a’i osod wrth yr apostolion ' traed.

20. Actau 9:26-27 “Pan gyrhaeddodd Saul Jerwsalem, ceisiodd gyfarfod â'r credinwyr, ond roedden nhw i gyd yn ei ofni. Nid oeddent yn credu ei fod wedi dod yn gredwr mewn gwirionedd! Yna daeth Barnabas ag ef at yr apostolion a dweud wrthynt sut yr oedd Saul wedi gweld yr Arglwydd ar y ffordd i Ddamascus, a sut yr oedd yr Arglwydd wedi dweud wrth Saul. Dywedodd hefyd wrthynt
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.