25 hlavních biblických veršů o požehnání a vděčnosti (Bohu)

25 hlavních biblických veršů o požehnání a vděčnosti (Bohu)
Melvin Allen

Co říká Bible o požehnání?

Když lidé přemýšlejí o požehnání, obvykle mají na mysli materiální požehnání. Na rozdíl od toho, co si myslí ostatní, požehnání od Boha není blahobyt. Bůh vám skutečně může dát finanční požehnání, ale je to proto, abyste dále pomáhali druhým v nouzi, a ne proto, abyste se stali materialisty.

Bůh zná vaše potřeby a slibuje, že se o vás vždy postará. Obvykle slyšíte lidi říkat: "Dostal jsem nové auto, nový dům nebo povýšení. Jsem tak požehnaný. Bůh se ke mně chová úžasně." Bůh se ke mně chová úžasně.

I když nemůžeme brát věci jako samozřejmost a měli bychom být za ně vděční, měli bychom být ještě vděčnější za naše duchovní požehnání. Kristus nás zachránil před smrtí a Božím hněvem.

Díky němu jsme v Boží rodině. To je požehnání, kterého bychom si měli všichni více vážit. Díky tomuto jednomu požehnání získáváme mnoho dalších, jako například to, že se můžeme těšit z Boha.

Dostáváme se do důvěrného vztahu s Bohem a lépe mu rozumíme. Můžeme svědčit o tom, co pro nás Kristus udělal. Už nejsme otroky hříchu.

Možná jsi chudý křesťan, ale díky Kristu jsi požehnaný. Jsi bohatý v Kristu. Nemůžeme vždy nazývat dobré věci požehnáním a špatné ne. Každá zkouška je požehnáním.

Ptáte se jak? Zkoušky přinášejí ovoce, pomáhají vám růst, dávají příležitost ke svědectví , atd. Bůh nám žehná a my si to ani neuvědomujeme. Musíme prosit Boha, aby nám pomohl najít požehnání ve všem, ať už dobrém nebo špatném. Děkujete Bohu za četná požehnání ve vašem životě?

Křesťanské citáty o požehnání

"Soustřeďte se na počítání svých požehnání a budete mít málo času na počítání čehokoli jiného." Woodrow Kroll

"Modlitba je způsob a prostředek, který Bůh určil ke sdělování požehnání své dobroty svému lidu." A. W. Pink

"Soukromá a osobní požehnání, kterých se těšíme - požehnání imunity, ochrany, svobody a bezúhonnosti - si zaslouží poděkování celého života." Jeremy Taylor

Být požehnán Bohem

1. Jakub 1,25 Pokud však pozorně nahlédnete do dokonalého zákona, který vás osvobozuje, a pokud budete plnit, co říká, a nezapomenete, co jste slyšeli, Bůh vám za to požehná.

2. Jan 13,17 Nyní, když tyto věci znáte, Bůh vám požehná, že je děláte.

3. Lukáš 11,28 Ježíš odpověděl: "Ale ještě blaženější jsou všichni, kdo slyší Boží slovo a uskutečňují je."

4. Zjevení 1,3 Blaze tomu, kdo nahlas čte slova tohoto proroctví, a blaze těm, kdo je slyší a berou si k srdci, co je v něm napsáno, protože čas se přiblížil.

Duchovní požehnání pro ty, kdo jsou v Kristu

5. Jan 1,16 Z jeho hojnosti jsme všichni obdrželi jedno milostivé požehnání za druhým.

6. Efezským 1,3-5 Všechna chvála Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských říších, protože jsme spojeni s Kristem. Ještě předtím, než stvořil svět, nás Bůh miloval a vyvolil si nás v Kristu, abychom byli v jeho očích svatí a bezúhonní. Bůh se předem rozhodl, že nás přijme do své rodiny tím, že nás k sobě přivede skrze Ježíše Krista. tototo je to, co chtěl dělat, a dělalo mu to velkou radost.

7. Efezským 1,13-14 V něm jste také vy, když jste slyšeli slovo pravdy, evangelium o své spáse, a uvěřili jste v něj, byli zapečetěni zaslíbeným Duchem svatým, který je zárukou našeho dědictví, dokud ho nezískáme k chvále jeho slávy.

Jsme požehnáni, abychom žehnali druhým.

8. Genesis 12,2 Učiním z tebe veliký národ, požehnám ti a tvé jméno učiním velikým, takže budeš požehnáním.

Viz_také: Je karma skutečná nebo falešná? (4 mocné věci, které je třeba vědět dnes)

9. 2. Korintským 9:8 A Bůh vám může hojně žehnat, abyste ve všem a ve všech dobách měli vše, co potřebujete, a abyste se rozhojnili ve všech dobrých skutcích.

10. Lukáš 6,38 dávejte, a bude vám dáno. Dobrá míra, stlačená, protřepaná, přetékající, bude vám vložena do klína. Neboť mírou, kterou používáte, vám bude odměřeno.

Kdo jsou požehnaní?

11. Jakub 1,12 Blahoslavený muž, který snáší pokušení, neboť když je zkoušen, dostane korunu života, kterou Pán slíbil těm, kdo ho milují.

12. Matouš 5,2-12 Otevřel ústa a učil je: "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je království nebeské." "Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni." "Blahoslavení tiší, neboť oni zdědí zemi." "Blahoslavení hladovějící a žíznící po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni." "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dostanou"Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha." "Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny." "Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království." "Blahoslavení jste, když vám jiní nadávají a pronásledují vás a kvůli mně proti vám lživě vyslovují všelijaké zlé." "Radujte se a jásejte, neboť vaše odměna je veliká vnebesa, neboť tak pronásledovali proroky, kteří byli před vámi."

13. Žalm 32,1-2 Jak blaze tomu, komu je odpuštěno provinění , jehož hřích je přikryt. Jak blaze tomu, komu Hospodin neklade za vinu nepravost a v jehož duchu není lsti.

14. Žalm 1,1 Blahoslavený člověk, který nechodí po radě bezbožných , nestojí na cestě hříšníků a nesedí na místě posměvačů ; "Blahoslavení, kteří nyní hladovíte, neboť budete nasyceni." "Blahoslavení, kteří nyní pláčete, neboť se budete smát." "Blahoslavení, kteří nyní pláčete, neboť se budete smát." "Blahoslavení, kteří nyní pláčete, neboť se budete smát."

Viz_také: Víra luteránů a katolíků: (15 hlavních rozdílů)

15. Žalm 146,5 Jak blahoslavený je ten, jehož pomocí je Bůh Jákobův, jehož naděje je v Hospodinu, jeho Bohu.

Požehnání života

16. Žalm 3,5 Ulehám a usínám, znovu se probouzím, protože Hospodin mě podpírá.

Požehnání v přestrojení

17. 1. Mojžíšova 50,18-20 Tehdy přišli jeho bratři a vrhli se před Josefa. "Podívej, jsme tvoji otroci!" řekli. Josef jim však odpověděl: "Nebojte se mě. Copak jsem Bůh, abych vás mohl trestat? Chtěli jste mi ublížit, ale Bůh to všechno zamýšlel k dobrému. Přivedl mě na toto místo, abych mohl zachránit životy mnoha lidí." Josef se tedy rozhodl, že se bude bát, že se mu to stane.

18. Jób 5,17 "Blaze tomu, koho Bůh napravuje, a tak nepohrdej kázní Všemohoucího."

19. Žalmy 119,67-68 Dříve jsem bloudil, než mě postihlo trápení, ale teď poslouchám tvé slovo. Ty jsi dobrý, co děláš, je dobré, nauč mě svým nařízením.

Děti jsou Božím požehnáním

20. Žalm 127,3-5 Děti jsou dědictvím od Hospodina, potomstvo odměnou od něho. Jako šípy v rukou bojovníka jsou děti zrozené v mládí. Blahoslavený muž, jehož toulec je jich plný. Nebudou zahanbeny, až se utkají se svými protivníky u soudu.

Buďte vděční za Pánova požehnání.

21. Žalm 37,4 Těš se v Hospodinu , a on ti dá touhy tvého srdce.

22. Filipským 4,19 A můj Bůh naplní každou vaši potřebu podle svého bohatství ve slávě v Kristu Ježíši.

Příklady požehnání v Bibli

23. Genesis 22,16-18 Toto praví Hospodin: Protože jsi mě poslechl a neodepřel sis ani svého syna, svého jediného syna, přísahám při svém jménu, že ti jistě požehnám. Rozmnožím tvé potomky nad počet jako hvězdy na nebi a písek na mořském břehu. Tvoji potomci budou dobývat města svých nepřátel a skrze tvé potomky budou dobývat všechny národy světa.země bude požehnaná - to vše proto, že jste mě poslechli.

24. Genesis 12,1-3 Hospodin řekl Abramovi: "Opusť svou rodnou zemi, své příbuzné i rodinu svého otce a jdi do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe velký národ. Požehnám ti a proslavím tě a budeš požehnáním pro ostatní. Požehnám těm, kdo ti žehnají, a prokleji ty, kdo s tebou zacházejí s opovržením. Všechny rody na zemi budou požehnány skrzevás."

25. Deuteronomium 28,1-6 "Budeš-li věrně poslouchat hlas Hospodina, svého Boha, a pečlivě plnit všechna jeho přikázání, která ti dnes přikazuji, Hospodin, tvůj Bůh, tě vyvýší nad všechny národy země. A všechna tato požehnání tě stihnou a zastihnou, budeš-li poslouchat hlas Hospodina, svého Boha. Požehnaný budeš ve městě a požehnaný budeš vpole. Požehnaný bude plod tvého lůna, plod tvé země a plod tvého dobytka, přírůstek tvých stád a mláďata tvého stáda. Požehnaný bude tvůj koš a tvůj hnětač. Požehnaný budeš, když budeš vcházet, a požehnaný budeš, když budeš vycházet."

Bonus

1 Tesalonickým 5:18 Ať se děje cokoli, děkujte, protože je to Boží vůle v Kristu Ježíši, abyste tak činili.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.