25 Prif Adnod y Beibl Ynghylch Bod yn Bendigedig A Diolchgar (Duw)

25 Prif Adnod y Beibl Ynghylch Bod yn Bendigedig A Diolchgar (Duw)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am gael eich bendithio?

Pan fydd pobl yn meddwl am gael eu bendithio fel arfer mae pobl yn meddwl am fendithion materol. Yn groes i'r hyn y mae eraill yn ei feddwl nad yw bendith gan Dduw yn ffyniant. Gallai Duw yn wir roi bendith ariannol i chi, ond mae i helpu eraill mewn angen ymhellach ac nid i droi yn faterol.

Mae Duw yn gwybod eich anghenion ac mae'n addo darparu ar eich cyfer bob amser. Fel arfer rydych chi'n clywed pobl yn dweud, “Cefais gar newydd, tŷ newydd, neu ddyrchafiad. Rydw i mor fendigedig. Mae Duw wedi bod yn anhygoel i mi.”

Er na allwn ni gymryd pethau’n ganiataol ac y dylem fod yn ddiolchgar am y pethau hyn, dylem fod yn fwy diolchgar am ein bendithion ysbrydol. Mae Crist wedi ein hachub rhag marwolaeth a digofaint Duw.

O’i achos Ef rydyn ni yn nheulu Duw. Mae hyn yn fendith y dylem i gyd ei drysori'n fwy. Oherwydd yr un fendith hon cawn lawer mwy megis ag a gawn i fwynhau Duw.

Rydyn ni'n dod i fod yn agos at Dduw a'i ddeall yn well. Cawn dystiolaethu am yr hyn a wnaeth Crist i ni. Nid ydym bellach yn gaethweision i bechu.

Efallai dy fod yn Gristion tlawd, ond wedi dy fendithio oherwydd Crist. Yr ydych yn gyfoethog yng Nghrist. Ni allwn bob amser alw'r pethau da yn fendithion ac nid y pethau drwg. Mae pob treial yn fendith.

Sut, rydych chi'n gofyn? Mae treialon yn dod â ffrwyth, maen nhw'n eich helpu chi i dyfu, maen nhw'n rhoi cyfle am dystiolaeth, ac ati. Mae Duw yn ein bendithio ac nid ydym hyd yn oed yn sylweddoli hynny.Rhaid inni ofyn i Dduw ein helpu i ddod o hyd i fendith ym mhopeth, boed yn dda neu'n ddrwg. A ydych yn diolch i Dduw am y bendithion niferus yn eich bywyd?

Dyfyniadau Cristnogol am gael eich bendithio

“Canolbwyntiwch ar gyfrif eich bendithion ac ni fydd gennych lawer o amser i gyfrif dim byd arall.” Woodrow Kroll

“Gweddi yw’r ffordd a’r modd y mae Duw wedi’u penodi ar gyfer cyfathrebu bendithion Ei ddaioni i’w bobl.” Mae A.W. Pinc

“Mae’r bendithion preifat a phersonol rydyn ni’n eu mwynhau – bendithion imiwnedd, diogelwch, rhyddid ac uniondeb – yn haeddu diolchgarwch bywyd cyfan.” Jeremy Taylor

Cael eich bendithio gan Dduw

1. Iago 1:25 Ond os edrychwch yn ofalus ar y gyfraith berffaith sy'n eich rhyddhau chi, ac os gwnewch beth yn dweud a phaid ag anghofio'r hyn a glywaist, yna bydd Duw yn dy fendithio am ei wneud.

2. Ioan 13:17 Nawr eich bod yn gwybod y pethau hyn, bydd Duw yn eich bendithio am eu gwneud.

3. Luc 11:28 Atebodd Iesu, “Ond mwy bendigedig fyth yw pawb sy'n clywed gair Duw ac yn ei roi ar waith.”

4. Datguddiad 1:3 Gwyn ei fyd y sawl sy'n darllen yn uchel eiriau'r broffwydoliaeth hon, a gwyn ei fyd y rhai sy'n ei chlywed ac yn cymryd yr hyn sydd yn ysgrifenedig ynddi, oherwydd y mae'r amser yn agos.

Bendithion ysbrydol i’r rhai sydd yng Nghrist

5. Ioan 1:16 O’i helaethrwydd ef yr ydym oll wedi derbyn un fendith rasol ar ôl y llall.

6. Effesiaid 1:3-5 Pawbmoliant i Dduw, Tad ein Harglwydd Iesu Grist, sydd wedi ein bendithio â phob bendith ysbrydol yn y nefoedd am ein bod wedi ein huno â Christ. Hyd yn oed cyn iddo greu’r byd, fe wnaeth Duw ein caru ni a’n dewis ni yng Nghrist i fod yn sanctaidd a di-fai yn ei lygaid. Penderfynodd Duw ymlaen llaw ein mabwysiadu ni i mewn i'w deulu ei hun trwy ddod â ni ato'i hun trwy Iesu Grist. Dyma beth yr oedd am ei wneud, a rhoddodd bleser mawr iddo.

7. Effesiaid 1:13-14 Ynddo ef yr ydych chwithau hefyd, pan glywsoch air y gwirionedd, efengyl eich iachawdwriaeth, a chredu ynddo ef, wedi eich selio â'r Ysbryd Glân, yr hwn yw'r addewid. o'n hetifeddiaeth hyd oni chaffom feddiant o honi, er mawl i'w ogoniant ef.

Bendigedig ydym ni i fendithio eraill.

8. Genesis 12:2 A gwnaf di yn genedl fawr, a bendithiaf di, a gwnaf dy enw. mawr, fel y byddi yn fendith.

9. 2 Corinthiaid 9:8 A Duw a ddichon eich bendithio chwi yn helaeth, fel y byddo i chwi ym mhob peth bob amser, a'r hyn oll sydd arnoch eisieu, helaeth ym mhob gweithred dda.

10. Luc 6:38 rhoddwch, ac fe roddir i chwi. Bydd mesur da, wedi'i wasgu i lawr, wedi'i ysgwyd gyda'i gilydd, yn rhedeg drosodd, yn cael ei roi yn eich glin. Oherwydd gyda'r mesur a ddefnyddiwch fe'i mesurir yn ôl i chi.

Gweld hefyd: 15 Annog Adnodau o’r Beibl Am Fod yn Wahanol

Pwy a fendithir?

11. Iago 1:12 Gwyn ei fyd y sawl a ddioddefo demtasiwn : canys wedi ei brofi, efe a dderbyncoron y bywyd, yr hon a addawodd yr Arglwydd i'r rhai a'i carant ef.

12. Mathew 5:2-12 Ac efe a agorodd ei enau, ac a’u dysgodd hwynt, gan ddywedyd: “Gwyn eu byd y tlodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddot hwy yw teyrnas nefoedd. “Gwyn eu byd y rhai sy'n galaru, oherwydd cânt hwy eu cysuro. “Gwyn eu byd y rhai addfwyn, oherwydd hwy a etifeddant y ddaear. “Gwyn eu byd y rhai sy'n newynu ac yn sychedu am gyfiawnder, oherwydd cânt hwy eu bodloni. “Gwyn eu byd y trugarog, oherwydd cânt drugaredd. “Gwyn eu byd y rhai pur o galon, oherwydd cânt hwy weld Duw. “Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, oherwydd fe'u gelwir yn feibion ​​i Dduw. “Gwyn eu byd y rhai sy'n cael eu herlid er mwyn cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. “Gwyn eich byd pan fydd eraill yn eich sarhau ac yn eich erlid ac yn dweud pob math o ddrygioni ar gam yn eich erbyn o'm hachos i. Llawenhewch a byddwch lawen, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd, oherwydd felly yr erlidiasant y proffwydi oedd o'ch blaen chwi.”

13. Salm 32:1-2 Mor fendithiol yw'r un y maddeuwyd ei gamwedd, y cuddiwyd ei bechod. Mor bendigedig yw'r sawl y mae'r Arglwydd yn gwrthod gwneud camwedd yn ei erbyn, ac nad oes twyll yn ei ysbryd.

14. Salm 1:1 Gwyn ei fyd y gŵr nid yw yn rhodio yng nghyngor yr annuwiol, ac nid yw yn sefyll yn ffordd pechaduriaid, nac yn eistedd yn eisteddfa gwatwarwyr; “Gwyn eich byd chwi sy'n newynog yn awr, oherwydd byddwch fodlon. “Gwyn eich byd chi sy'n wyloyn awr, oherwydd byddi'n chwerthin."

15. Salm 146:5 Mor fendithiol yw Duw Jacob, y mae ei obaith yn yr ARGLWYDD ei DDUW.

Bendithion bywyd

16. Salm 3:5 Gorweddaf a chysgaf; Dw i'n deffro eto, oherwydd mae'r ARGLWYDD yn fy nghynnal.

Bendithion mewn cuddwisg

17. Genesis 50:18-20 Yna daeth ei frodyr a thaflu eu hunain i lawr o flaen Joseff. “Edrych, dy gaethweision di ydyn ni!” meddent. Ond atebodd Joseff, “Paid ag ofni fi. Ai myfi yw Duw, y gallaf dy gosbi di? Roeddech chi'n bwriadu gwneud niwed i mi, ond bwriadodd Duw y cyfan er daioni. Daeth â mi i’r sefyllfa hon er mwyn i mi allu achub bywydau llawer o bobl.”

18. Job 5:17 “Gwyn ei fyd yr hwn y mae Duw yn ei gywiro; felly peidiwch â dirmygu disgyblaeth yr Hollalluog.”

19. Salmau 119:67-68 Cyn i mi gael fy nghystuddio euthum ar gyfeiliorn, ond yn awr yr wyf yn ufuddhau i'th air. Yr ydych yn dda, a'r hyn yr ydych yn ei wneud yn dda; dysg i mi dy orchymynion.

Bendith gan Dduw yw plant

20. Salm 127:3-5 Mae plant yn etifeddiaeth oddi wrth yr Arglwydd, yn ddisgynyddion yn wobr ganddo. Fel saethau yn nwylo rhyfelwr mae plant sy'n cael eu geni yn ifanc. Gwyn ei fyd y dyn y mae ei grynu yn llawn ohonynt. Ni fyddant yn cael eu cywilyddio pan fyddant yn ymryson â'u gwrthwynebwyr yn y llys.

Byddwch yn ddiolchgar am fendithion yr Arglwydd.

21. Salm 37:4 Ymhyfryda yn yr ARGLWYDD, ac fe rydd iti ddymuniadau dy galon.

22. Philipiaid 4:19 A bydd fy Nuw yn cyflenwi eich holl angen yn ôl ei gyfoeth mewn gogoniant yng Nghrist Iesu.

Gweld hefyd: 30 Prif Adnodau'r Beibl Am Negyddol A Meddyliau Negyddol

Enghreifftiau o fod wedi eich bendithio yn y Beibl

23. Genesis 22:16-18 Dyma mae'r Arglwydd yn ei ddweud: Oherwydd i chi ufuddhau i mi, a pheidio ag atal hyd yn oed dy fab, dy unig fab, yr wyf yn tyngu i'm henw fy hun y byddaf yn sicr o'th fendithio. Byddaf yn amlhau dy ddisgynyddion y tu hwnt i rif, fel y sêr yn yr awyr a'r tywod ar lan y môr. Bydd dy ddisgynyddion yn gorchfygu dinasoedd eu gelynion. A thrwy dy ddisgynyddion di bydd holl genhedloedd y ddaear yn cael eu bendithio, i gyd am iti ufuddhau i mi.

24. Genesis 12:1-3 Roedd yr ARGLWYDD wedi dweud wrth Abram, “Gad dy fro enedigol, dy berthnasau, a theulu dy dad, a dos i'r wlad y bydda i'n ei dangos i ti. Gwnaf di yn genedl fawr. Bendithiaf di a'th wneud yn enwog, a byddwch yn fendith i eraill. Bendithiaf y rhai sy'n dy fendithio a melltithio'r rhai sy'n dy drin â dirmyg. Bydd holl deuluoedd y ddaear yn cael eu bendithio trwot ti.”

25. Deuteronomium 28:1-6 “Ac os gwrandewch yn ffyddlon i lais yr Arglwydd eich Duw, gan ofalu am wneuthur ei holl orchmynion ef yr wyf yn eu gorchymyn i chwi heddiw, yr Arglwydd eich Duw a'ch gosod yn uchel uwchben. holl genhedloedd y ddaear. A’r holl fendithion hyn a ddaw arnat, ac a’th oddiweddant, os gwrandewch ar lais yr Arglwydd eich Duw. Bendigedig fyddi yn yddinas, a bendigedig fyddi yn y maes. Bendigedig fydd ffrwyth dy groth, a ffrwyth dy dir, a ffrwyth dy wartheg, cnwd dy wartheg a chywion dy braidd. Bendigedig fyddo dy basged a'th fowlen dylino. Bendigedig fyddi pan ddeloch i mewn, a bendigedig fydd pan ewch allan.”

Bonws

1 Thesaloniaid 5:18 Beth bynnag a ddigwydd, diolchwch, oherwydd ewyllys Duw yng Nghrist Iesu yw eich bod yn gwneud hyn.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.