Je karma skutečná nebo falešná? (4 mocné věci, které je třeba vědět dnes)

Je karma skutečná nebo falešná? (4 mocné věci, které je třeba vědět dnes)
Melvin Allen

Mnoho lidí se ptá, zda je karma skutečná, nebo falešná? Odpověď je jednoduchá. Ne, není skutečná ani biblická. Podle webu merriam-webster.com, "karma je síla, která vzniká na základě činů člověka a která podle hinduismu a buddhismu určuje, jaký bude jeho další život."

Jinými slovy, to, co uděláte v tomto životě, ovlivní váš příští život. Podle toho, jak žijete, získáte v příštím životě buď dobrou, nebo špatnou karmu.

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o tom, že nikdo není dokonalý (mocný)

Citáty

  • "Jsem přítelem Boha, zapřisáhlým nepřítelem sacharinu a věřím, že milost má přednost před karmou." - Bono
  • "Lidé, kteří věří v karmu, budou vždy uvězněni ve svém vlastním pojetí karmy."
  • "Lidé, kteří si vytvářejí vlastní drama, si zaslouží vlastní karmu."
  • "Někteří lidé si vytvoří vlastní bouři a pak se rozčilují, když prší!"

Bible skutečně mluví o sklizni a setbě.

Všimněte si, že tyto pasáže se týkají tohoto života. Nemají nic společného s reinkarnací. Naše činy v tomto životě nás ovlivňují. Budete žít s následky svých činů. Vaše volby mají své důsledky. Pokud se rozhodnete odmítnout Krista, nezdědíte Království.

Někdy se Bůh mstí za své děti. Někdy Bůh žehná těm, kdo zasévají spravedlnost, a proklíná ty, kdo zasévají špatnost. Opět platí, že karma není biblická, ale sklizeň a setba ano.

Galatským 6,9-10 Neztrácejme odvahu v konání dobra, neboť v pravý čas budeme sklízet, pokud se neunavíme. Dokud tedy máme příležitost, konejme dobro všem lidem, a zvláště těm, kteří patří k domu víry.

Jakub 3,17-18 Ale moudrost, která je shůry, je nejprve čistá, pak pokojná, mírná a snadno ovlivnitelná, plná milosrdenství a dobrých plodů, bez předpojatosti a bez pokrytectví. A ovoce spravedlnosti je zaseto v pokoji těch, kdo pokoj činí.

Ozeáš 8,7 Neboť sejí vítr a sklízejí vichřici. Stojící obilí nemá palice, nevydává zrno. Kdyby vydávalo, cizinci by je pohltili.

Přísloví 20:22 Nikdy neříkej: "Za to tě dostanu!" Počkej na BOHA, on to vyřeší.

Přísloví 11,25-27 Štědrá duše se vykrmí, a kdo zalévá, sám se také napojí. Kdo zadržuje obilí, toho lidé proklejí, ale na hlavu toho, kdo je prodává, přijde požehnání. Kdo pilně hledá dobro, získá si přízeň, ale kdo hledá zlo, to se mu vymstí.

Matouš 5,45 abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. On totiž dává svému slunci vycházet na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé.

Písmo říká, že všichni jednou zemřeme a pak budeme souzeni.

To jednoznačně nepodporuje karmu a reinkarnaci. Dostanete jen jednu šanci. Po smrti buď půjdete do pekla, nebo do nebe.

Židům 9:27 Jako je lidem určeno jednou zemřít a potom stanout před soudem.

Židům 10,27 ale jen děsivé očekávání soudu a zuřícího ohně, který pohltí všechny protivníky.

Matouš 25:46 A tito odejdou do věčného trestu, ale spravedliví do věčného života.

Zjevení 21:8 Co se však týče zbabělých, nevěrných, odporných, co se týče vrahů, smilníků, čarodějů, modlářů a všech lhářů, jejich podíl bude v jezeře, které hoří ohněm a sírou, což je druhá smrt.

S karmou ovládáte svou spásu, což je absurdní.

Karma učí, že pokud jsi dobrý, můžeš očekávat, že v příštím životě budeš mít příjemný život. Jedním z problémů je, že nejsi dobrý. V Božích očích jsi hříšník. Dokonce i naše svědomí nám říká, když děláme něco špatného a hřešíme. Myslíš a děláš tak špatné věci, že bys to neřekl ani svým nejbližším přátelům.

Lhal jsi, kradl jsi, chtěl jsi (v Božích očích cizoložství), nenáviděl jsi (v Božích očích vražda), říkal jsi Boží jméno nadarmo, záviděl jsi a další. To je jen několik hříchů. Lidé, kteří páchají takové hříchy, jako je lež, krádež, nenávist, rouhání se Bohu atd. nejsou považováni za dobré.

Jak může špatný člověk vykonat tolik dobra, aby byl uchráněn před odsouzením? Jak je to se zlem, které nadále páchá, a se zlem, které již vykonal? Kdo určuje potřebné množství dobra? Karma otevírá dveře mnoha problémům.

Římanům 3:23 Všichni totiž zhřešili a chybí jim Boží sláva.

Genesis 6:5 Hospodin viděl, jak velká je zloba lidského rodu na zemi a že každý sklon myšlenek lidského srdce je stále jen zlý.

Přísloví 20,9 Kdo může říci: "Zachoval jsem své srdce čisté, jsem čistý a bez hříchu?"

1 Jan 1,8 Říkáme-li, že nemáme hřích, klameme sami sebe a pravda v nás není.

Bůh na nás vylévá svou milost, i když si ji nezasloužíme.

Karma učí, že si přízeň můžete v podstatě zasloužit, ale to by bylo uplácení soudce. Izajáš 64,6 říká: "Všechny naše spravedlivé skutky jsou jako špinavé hadry." Pokud je Bůh dobrý, nemůže zprostit viny hříšníky. Jak může přehlédnout vaše hříchy? Karma nijak nezbavuje problému hříchu. Který dobrý soudce zprostí viny člověka, který spáchal zločin? Bůh by byl spravedlivý a milující, kdyby nás poslal do pekla zavěčnost. Nemáš schopnost se zachránit. Je to jen Bůh, kdo zachraňuje.

Karma učí, že dostaneš, co si zasloužíš, ale Bible nás učí, že si zasloužíš peklo. Zasloužíš si to nejhorší, ale v křesťanství Ježíš dostal to, co si ty a já zasloužíme. Ježíš, Bohočlověk, žil život, který ty a já nemůžeme žít. Ježíš je Bůh v těle. Bůh musel splnit požadavky na kříži. Jen Bůh nám může odpustit naše nepravosti. Ježíš nás smířil s Otcem. Skrze Krista jsme se stalijsme se stali novým stvořením. Musíme činit pokání a důvěřovat v Kristovu krev.

Efezským 2,8-9 Jste totiž spaseni milostí skrze víru, a to ne ze sebe, je to Boží dar, ne ze skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Římanům 3:20 Proto ze skutků zákona nebude před ním ospravedlněno žádné tělo, neboť ze zákona je poznání hříchu.

Římanům 11:6 A je-li to z milosti, pak to nemůže být založeno na skutcích; kdyby tomu tak bylo, milost by už nebyla milostí.

Přísloví 17:15 Zbavovat viníka viny a odsuzovat nevinného - obojí se Hospodinu příčí.

Jste v souladu s Bohem?

Když teď víte, že karma není skutečná, co s tím uděláte? Když dnes zemřete, kam půjdete - do nebe nebo do pekla? To je vážné. Věnujte prosím několik minut tomu, abyste se dozvěděli, jak být spaseni.

Viz_také: 15 užitečných biblických veršů o kofeinuMelvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.