30 krásných biblických veršů o západu slunce (Boží západ slunce)

30 krásných biblických veršů o západu slunce (Boží západ slunce)
Melvin Allen

Co říká Bible o západech slunce?

Už jste někdy pozorovali západ nebo východ slunce a chválili Boha za jeho slávu a krásu? Západy slunce ukazují na slavného a mocného Boha, který je hoden veškeré chvály. Zde je několik krásných veršů z Písma pro ty, kdo milují západy slunce.

Křesťanské citáty o západech slunce

"Až uvidíte západ slunce nebo panoramatický pohled na to nejkrásnější, co Bůh vyjádřil v přírodě, a ta krása vám vyrazí dech, pamatujte, že je to jen záblesk toho skutečného, co vás čeká v nebi." Greg Laurie

"Západ slunce je důkazem, že i konce mohou být krásné."

"Věřím v křesťanství, jako věřím, že vyšlo slunce: nejen proto, že ho vidím, ale protože díky němu vidím všechno ostatní." C. S. Lewis

"Je to Boží obraz na obloze."

"Každý východ slunce nám připomíná nezměrnou Boží lásku a jeho stálou věrnost."

Budiž světlo

1. Genesis 1,3 "I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo." - ( Co říká Bible o světle?)

2. Genesis 1,4 "Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "dnem" a tmu nazval "nocí".

3. 2. Korintským 4,6 "Neboť Bůh, který řekl: "Ať ze tmy zazáří světlo", dal zazářit svému světlu v našich srdcích, aby nám dal světlo poznání Boží slávy v tváři Ježíše Krista."

4. Genesis 1,18 "aby vládl dni i noci a odděloval světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré".

Chvalte Stvořitele západu slunce.

Chvalte Pána za jeho krásné stvoření, ale chvalte ho také za jeho dobrotu, lásku a všemohoucnost. Bůh vládne nad západem slunce.

5. Žalm 65,7-8 "Který utišuje hukot moří, hukot jejich vln a vřavu národů. 8 Ti, kdo bydlí na končinách. země stojí v úžasu před Tvými znameními; Ty dáváš jásat východu i západu slunce."

6. Žalm 34,1-3 "Dobrořečit budu Hospodinu v každé době, jeho chvála bude v mých ústech stále. 2 Má duše se bude chlubit Hospodinem, pokorní to uslyší a budou se radovat. 3 Vyvyšujme Hospodina se mnou, a společně vyvyšujme jeho jméno." (Ž 34,1-3)

7. Jób 9,6-7 "který otřásá zemí z jejího místa a její sloupy se třesou, 7 který poroučí slunci , a ono nevychází, který zapečeťuje hvězdy".

8. Žalm 19,1-6 "Nebesa vypravují o Boží slávě a obloha nad nimi hlásá jeho dílo. 2 Den co den vylévá řeč a noc co noc zjevuje poznání. 3 Není řeči ani slov, jejichž hlas by nebyl slyšet. 4 Jejich hlas se rozléhá po celé zemi a jejich slova až na konec světa. V nich postavil stan slunci, 5 které vychází jako ženichopouští svou komnatu a jako silný muž s radostí běží svou dráhu. 6 Jeho vzestup je od konce nebes a jeho okruh až na jejich konec a před jeho žárem není nic skryto."

9. Žalm 84,10-12 "Jediný den na tvých nádvořích je lepší než tisíc kdekoli jinde! Raději budu strážcem v domě svého Boha, než abych žil dobrý život v domech bezbožníků. 11 Neboť Hospodin Bůh je naše slunce a náš štít. On nám dává milost a slávu. Hospodin neodepře nic dobrého těm, kdo činí, co je správné. 12 Hospodine nebeských vojsk, jaká radost pro ty, kdo důvěřujív tobě."

10. Žalm 72,5 "Budou se tě bát, dokud bude trvat slunce a měsíc, po všechna pokolení".

11. Žalm 19,4 "Jejich hlas však vychází po celé zemi, jejich slova až na konec světa. Na nebesích Bůh postavil stan pro slunce." "Ať je to cokoli," říká Bůh.

12. Kazatel 1,1-5 "Slova Kazatele, syna Davidova, krále jeruzalémského. 2 Marnost nad marnosti, praví Kazatel, marnost nad marnosti! Všechno je marnost. 3 Co získá člověk vší tou námahou, kterou se lopotí pod sluncem? 4 Generace odchází a generace přichází, ale země zůstává navěky. 5 Slunce vychází a slunce zapadá a spěchá tam, kde vychází."

Ježíš je pravé světlo

Kristus je pravé světlo, které dává světu světlo. Na chvíli se ztiš a přemýšlej o pravém světle. Bez pravého světla bys neměl světlo. Kristus vytváří světlo ze tmy. Dává ustanovení, aby ostatní měli světlo. Pravé světlo je dokonalé. Pravé světlo je svaté. Pravé světlo vytváří cestu. Chvalme Krista za to, že je slavným světlem.

13. Žalm 18,28 "Ty mi svítíš lampou, Hospodin, můj Bůh, osvětluje mou temnotu." (Mt 18,28).

14. Žalm 27,1 "Hospodin je mé světlo a má spása, koho se mám bát, Hospodin je síla mého života, koho se mám bát?".

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o druhé šanci

15. Izajáš 60,20 "Tvé slunce už nebude zapadat a tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin bude tvým věčným světlem a dny tvého zármutku přestanou."

16. Jan 8,12 "Tvé slunce už nebude zapadat a tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin bude tvým věčným světlem a dny tvého zármutku přestanou."

Viz_také: 20 užitečných biblických veršů o lidech, kteří se rádi líbí (Powerful Read)

17. 1 Jan 1,7 "jestliže však chodíme ve světle, jako je on sám ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu."

Ježíš uzdravil po západu slunce

18. Marek 1,32 " Toho večera po západu slunce přivedli k Ježíšovi mnoho nemocných a posedlých lidí. 33 Celé město se shromáždilo u dveří, aby se dívalo. 34 Ježíš tedy uzdravil mnoho lidí nemocných různými nemocemi a vyhnal mnoho démonů. Protože však démoni věděli, kdo je, nedovolil jim promluvit."

19. Lukáš 4,40 "Při západu slunce přivedl lid k Ježíšovi všechny, kdo měli různé nemoci, a on na každého vložil ruce a uzdravil je."

Příklady západů slunce v Bibli

Soudců 14:18 "Před západem slunce sedmého dne mu muži města řekli: "Co je sladší než med a co je silnější než lev?" Samson jim odpověděl: "Kdybyste neorali s mou jalovicí, nerozluštili byste mou hádanku." - Soudců 14:18 (Lev citáty o životě)

21. Deuteronomium 24,13 "Vrať jim jejich plášť do západu slunce, aby v něm tvůj bližní mohl přespat. Pak ti poděkují a bude to považováno za spravedlivý čin v očích Hospodina, tvého Boha."

22. 2. Paralipomenon 18,33-34 "Někdo však náhodně natáhl luk a zasáhl izraelského krále mezi hrudní pancíř a šupinovou zbroj. Král řekl vozatajovi: "Otoč se a vyveď mě z boje, jsem zraněn." 34 Celý den zuřila bitva a izraelský král se až do večera podpíral na svém voze čelem k Aramejcům. Při západu slunce pak zemřel."

23. 2. Samuelova 2:24 "Joáb a Abišaj pronásledovali Abnera a slunce zapadlo, když přišli na pahorek Amma, aby lieth před Gijášem cestou na poušť Gibeon."

24. Deuteronomium 24,14-15 "Nezneužívej námezdního dělníka, který je chudý a potřebný, ať už je to izraelský spoluobčan, nebo cizinec, který bydlí v některém z tvých měst. 15 Vyplať jim mzdu každý den před západem slunce, protože jsou chudí a počítají s ní. Jinak by na tebe mohli volat k Hospodinu a ty by ses provinil hříchem."

25. Exodus 17,12 "Když se Mojžíšovi unavily ruce, vzali kámen, položili ho pod něj a on se na něj posadil. Áron a Chur mu drželi ruce nahoře - jednu na jedné straně, druhou na druhé -, takže jeho ruce zůstaly pevné až do západu slunce."

26. Deuteronomium 23,10-11 "Je-li někdo z tvých mužů nečistý kvůli nočnímu výtoku, má vyjít ven z tábora a zůstat tam. 11 S blížícím se večerem se však má umýt a při západu slunce se může vrátit do tábora."

27. Exodus 22:26 "Vezmeš-li plášť svého bližního do zástavy, vrať mu ho do západu slunce."

28. Jozue 28,9 "Tělo haiského krále nabodl na kůl a nechal ho tam až do večera. Při západu slunce Jozue přikázal, aby tělo sňali z kůlu a hodili ho dolů ke vchodu do městské brány. Vztyčili nad ním velkou hromadu kamení, která tam zůstala dodnes."

29. Jozue 10,27 "V době západu slunce však Jozue přikázal, aby je sundali ze stromů a hodili do jeskyně, kde se ukryli, a k ústí jeskyně přiložili velké kameny, které tam zůstaly dodnes." (Jozue 10,27).

30. 1. Královská 22:36 "Právě když zapadalo slunce, proběhlo jeho vojskem volání: "Je s námi konec! Utíkejte jako o život!"
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.