50 hlavních biblických veršů o překonávání překážek v životě

50 hlavních biblických veršů o překonávání překážek v životě
Melvin Allen

Co říká Bible o překonávání překážek?

Bible jasně říká, že tento svět není procházka růžovým sadem. V životě se objeví překážky, protože náš svět je poskvrněn hříchem.

Budeme čelit nejrůznějším bojům, ale nezapomínejme, že nejsme sami.

Křesťanské citáty

"Překonávání překážek vám přinese radost."

"Překonávání překážek začíná pozitivním přístupem a vírou, že Bůh se o vás postará."

"Kdybychom nemuseli překonávat překážky & nikdy nečelili nemožným situacím, neviděli bychom velikost Boží moci."

"Čím větší překážka, tím větší sláva za její překonání."

Čelit překážkám

Budeme se potýkat s překážkami. Tyto boje mají často podobu překážek. Překážek, které nám stojí v cestě k tomu, jak si představujeme, že by měl život vypadat. Překážek, které nám ztěžují každodenní trávení času ve Slově. Překážek, které nám ztěžují hledání Boha celým srdcem. Překážek, které nám ztěžují přežití dne.

1) Jan 1,5 "Světlo svítí ve tmě a tma ho nepochopila."

2) 2 Petr 2,20 "Jestliže se totiž poté, co poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista unikli poskvrnám světa, do nich znovu zapletou a jsou přemoženi, poslední stav se pro ně stal horším než první."

3) Izajáš 41,13 "Vždyť jsem to já, Věčný, tvůj Bůh, kdo drží tvou pravici, kdo ti šeptá. do ucha, "Neboj se. Pomůžu ti."

4) Jakub 1,19-21 "Moji milí bratři a sestry, všimněte si tohoto: Každý má rychle naslouchat, pomalu mluvit a pomalu se hněvat, protože lidský hněv nepřináší spravedlnost, kterou si přeje Bůh. Zbavte se proto veškeré mravní špíny a zla, které je tak rozšířené, a pokorně přijměte slovo, které je do vás zasazeno a které vás může zachránit." (Jk 1,19-21)

Viz_také: Baptistická a metodistická víra: (10 hlavních rozdílů, které je třeba znát)

Jsi vítěz

Naštěstí Kristus přemohl celý svět - a dokonce i smrt. Není nic, čeho bychom se museli bát. Právě skrze uschopňující moc Ducha svatého můžeme být i my vítězi. Kristova moc, která skrze nás působí, nám umožní překonávat překážky na naší cestě k tomu, abychom se stali podobnějšími Kristu. To neznamená, že život bude najednou jako na růžích ustlaný - tisíce mučedníků, kteřížili před námi, to potvrdí - ale můžeme mít naději.

5) Zjevení 2,26 "Kdo zvítězí a kdo zachová mé skutky až do konce, tomu dám moc nad národy."

6) 1 Jan 5,4 "Neboť cokoli se narodilo z Boha, vítězí nad světem; a toto je vítězství, které zvítězilo nad světem - naše víra."

7) Římanům 12,21 "Nedejte se přemoci zlem, ale přemáhejte zlo dobrem."

8) Lukáš 1:37 "Každé Boží zaslíbení se jistě splní."

9) 1 Jan 4,4 "Dítka, vy jste z Boha a zvítězili jste nad nimi. Neboť větší je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě".

10) 1. Korintským 15,57 "Ale díky Bohu! On nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista."

11) Římanům 8,37 "Ne, ve všem jsme více než vítězi skrze toho, který si nás zamiloval."

Překonávání překážek s Bohem

Bůh je věrný. Je to součást jeho přirozenosti. Nezklame, když dokončí dobré dílo, které v nás začal. Bůh v nás neustále pracuje, aby nás proměnil ke své podobě. Nenechá nás napospas našim zkouškám bez naděje.

12) Zjevení 12,11 "A zvítězili nad ním pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví, a nemilovali svůj život, ani když jim hrozila smrt."

13) 1 Jan 2,14 Napsal jsem vám, otcové, protože znáte toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mladíci, protože jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad zlým.

14) Zjevení 17,14 "Ti budou bojovat proti Beránkovi a Beránek je přemůže, protože je Pán pánů a Král králů a ti, kdo jsou s ním, jsou povolaní, vyvolení a věrní."

15) Lukáš 10,19 "Je to nepřítel, ale vězte, že jsem vám dal větší moc, než má on. Dal jsem vám moc, abyste rozdrtili jeho hady a štíry pod svýma nohama. Nic vám neublíží."

16) Žalm 69,15 "Kéž mě nezaplaví povodeň, nepohltí mě hlubina, nezavře na mě jáma svá ústa."

Co říká Bůh o překonávání překážek?

Bohu můžete bezpečně důvěřovat. Je na něj naprostý spoleh. Kristus zvítězil nad hříchem a smrtí - je schopen vás nést a udržet v bezpečí. I když věci vypadají bezútěšně, Bůh vás neopustil.

17) 1 Jan 5,5 "Kdo jiný přemáhá svět než ten, kdo věří, že Ježíš je Boží Syn?"

Viz_také: 30 důležitých biblických veršů o srdci (Srdce člověka)

18) Marek 9,24 "Chlapcův otec hned vykřikl: "Věřím, pomoz mé nevěře."

19) Žalm 44,5 "Skrze tebe zatlačíme své protivníky, skrze tvé jméno pošlapeme ty, kdo proti nám povstávají."

20) Jeremiáš 29:11 Vždyť já znám plány, které s vámi mám, je výrok Hospodinův, plány k dobru, a ne ke zlému, abych vám dal budoucnost a naději.

21) 1. Korintským 10,13 Žádné pokušení vás nepostihlo, které by nebylo běžné člověku. Bůh je věrný a nedopustí, abyste byli pokoušeni nad své síly, ale spolu s pokušením vám poskytne i únikovou cestu, abyste to mohli vydržet.

Jak být vděčný v nepřízni osudu?

Písmo nám říká, že je třeba chválit Boha i uprostřed protivenství. Je to proto, že Bůh již zvítězil nad zlem. Nezbývá než čekat, až si přijde pro svou nevěstu. Bůh dovoluje, aby nás protivenství v našem životě formovala - podobně jako se železo čistí v ohni - a proměňovala nás k obrazu Kristovu.

22) Žalm 34,1 "Budu dobrořečit Hospodinu v každé době, jeho chvála bude vždy na mých rtech."

23) Jeremiáš 1:19 "Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já jsem s tebou, abych tě vysvobodil," prohlašuje Hospodin."

24) Zjevení 3,12 "Toho, kdo zvítězí, učiním sloupem v chrámu svého Boha a už z něj nevyjde a napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, a své nové jméno."

25) Přísloví 3,5-6 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a nespoléhej na svůj rozum. Na všech svých cestách ho uznávej a on ti urovná stezky.

26) Filipským 4,6-7 O nic se nestarejte, ale ve všem se modlete a proste s díkůvzdáním, ať jsou vaše prosby předloženy Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce a vaše mysli v Kristu Ježíši.

27) Žalm 91,2 "Řeknu Hospodinu: 'Mé útočiště a má pevnost,

Můj Bůh, v něhož doufám!"

Překážky budují charakter

Jedním z důvodů, proč Bůh připouští překážky v našem životě, je proměna. Používá je k tomu, aby nás formoval. Formuje nás, jako bychom byli hlína. Bůh používá těžké situace a obtíže v našem životě k tomu, aby budoval náš charakter. Chce nás očistit od našich nečistot.

28) Židům 12,1 "Protože jsme obklopeni tak velkým oblakem svědků, odhoďme všechno, co nám překáží, a hřích, který nás tak snadno polapí. A vytrvale běžme vytýčený závod."

29) 1. Timoteovi 6,12 Bojuj dobrý boj víry. Uchop věčný život, k němuž jsi byl povolán, když jsi před mnoha svědky učinil dobré vyznání.

30) Galatským 5,22-23 Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti nim není žádný zákon.

31) 1. Timoteovi 4,12-13 "Jsi mladý, ale nedovol, aby s tebou někdo jednal, jako bys nebyl důležitý. Buď příkladem, abys věřícím ukázal, jak mají žít. Ukaž jim to tím, co říkáš, jak žiješ, svou láskou, svou vírou a svým čistým životem. 13 Pokračuj v předčítání Písma lidem, povzbuzuj je a uč je. To dělej, dokud nepřijdu."

32) 1. Tesalonickým 5:18 Děkujte za všech okolností, neboť taková je Boží vůle v Kristu Ježíši.

33) 2 Petr 1,5-8 Právě proto se snažte doplnit svou víru ctností, ctnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání pevností, pevnost zbožností, zbožnost bratrskou láskou a bratrskou lásku láskou. Pokud totiž tyto vlastnosti máte a rostou, chrání vás před neefektivitou nebo před tím, abyste byli neúčinní.neplodní v poznání našeho Pána Ježíše Krista.

34) 1. Timoteovi 6,11 Ale ty, člověče Boží, utíkej od těchto věcí. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, vytrvalost, mírnost.

35) Jakub 1,2-4 Mějte radost, bratři moji, když se setkáváte s různými zkouškami, neboť víte, že zkouška vaší víry působí vytrvalost. A vytrvalost ať se plně projeví, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nechybělo.

36) Římanům 5:4 A vytrvalost plodí charakter a charakter plodí naději.

Hledání povzbuzení v Bibli

Bůh nám ve svém milosrdenství dal své slovo. Bible je Bohem vdechnutá. Milostivě nám v ní dal vše, co potřebujeme. Bible je plná povzbuzení. Bůh nám stále znovu říká, abychom se nebáli - a důvěřovali mu, protože On zvítězil.

37) Žalm 18,1 "Zpíval Hospodinu slova této písně, když ho Hospodin vysvobodil z rukou všech jeho nepřátel a z rukou Saula. Říkal: Miluji tě, Hospodine, má sílo."

38) Jan 16,33 To jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale mějte odvahu, já jsem přemohl svět.

39) Zjevení 3,21 Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako jsem i já zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn.

40) Zjevení 21:7 Kdo zvítězí, zdědí tyto věci a já budu jeho Bohem a on bude mým synem.

41) Zjevení 3,5 Kdo zvítězí, bude oblečen do bílého roucha a já jeho jméno nevymažu z knihy života a vyznám jeho jméno před svým Otcem a před jeho anděly.

42) Numeri 13:30 Káleb pak lid před Mojžíšem uklidnil a řekl: "V každém případě bychom měli vystoupit a obsadit ji, protože ji jistě přemůžeme."

43) 1 Jan 2,13 Píšu vám, otcové, protože znáte toho, který je od počátku. Píšu vám, mladíci, protože jste zvítězili nad zlým. Píšu vám, děti, protože znáte Otce.

Svěřte svá břemena Pánu

Je nám řečeno, že máme svá břemena odevzdat Pánu. Už nejsou naše, abychom je nesli, protože jsme jím byli vykoupeni za takovou cenu. Odevzdat mu svá břemena je okamžik za okamžikem, kdy Bohu důvěřujeme v situaci, do které nás postavil. Máme mu svá břemena odevzdat a už je nebrat do ruky.

44) Žalm 68,19-20 Hospodin si zaslouží chválu! Den za dnem nese naše břemeno, Bůh, který nás vysvobozuje. Náš Bůh je Bůh, který vysvobozuje, Hospodin, svrchovaný Pán, může zachránit před smrtí.

45) Matouš 11,29-30 "Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem pokorný a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí pro své duše. 30 Neboť mé jho je snadné a mé břemeno lehké."

46) Žalm 138,7 I když procházím soužením, ty mi zachováváš život; vztáhneš svou ruku proti hněvu mých nepřátel a tvá pravice mě vysvobodí.

47) Žalm 81,6-7 Sňal jsem břemeno z jejich ramen, jejich ruce byly osvobozeny od koše. Ve své tísni jsi volal a já jsem tě zachránil. Odpověděl jsem ti z hromového mraku, vyzkoušel jsem tě u vod Meriby.

48) Žalm 55:22 Vlož své břemeno na Hospodina a on tě podepře; nikdy nedopustí, aby se spravedlivý pohnul.

49) Galatským 6:2 Neste břemena jedni druhých, a tak naplňte Kristův zákon.

Příklady překonávání v Bibli

Stále znovu vidíme v Bibli příklady lidí, kteří se ocitli v hrozných situacích - a jak je překonali. David bojoval s depresemi a jeho nepřátelé ho chtěli zabít. Přesto se rozhodl bezmezně důvěřovat Bohu. Eliáš byl sklíčený a dokonce se bál, přesto důvěřoval Bohu, že ho ochrání před hrozbami Jezábel, a Bůh to udělal. Jonáš byl rozzuřený a chtěl utéct -.a pak skončil v břiše ryby. Bůh však byl věrný a nenechal ho strávit. Jób přišel o všechno - o zdraví, o rodinu, o majetek, o přátele - a přesto zůstal věrný.

50) Zjevení 13:7 "Bylo mu také dáno, aby vedl válku se svatými a přemáhal je, a byla mu dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem a národem."

51) 2. Korintským 1:4 "Který nás potěšuje v našem soužení, abychom mohli potěšit ty, kdo jsou v nějakém soužení, tou útěchou, kterou jsme sami potěšeni od Boha."

Závěr

Bez ohledu na to, jakým překážkám dnes čelíte, vezměte si k srdci, že Bůh je věrný. Vidí vás, miluje vás. Ví přesně, kde se nacházíte, a co víc, dovolil vám, abyste se ocitli v této konkrétní překážce pro vaše DOBRO a pro jeho slávu. I když věci vypadají beznadějně - Bůh působí.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.