50 hlavních biblických veršů o válce (spravedlivá válka, pacifismus, válčení)

50 hlavních biblických veršů o válce (spravedlivá válka, pacifismus, válčení)
Melvin Allen

Co říká Bible o válce?

Válka je obtížné téma, které vyvolá velmi silné pocity na každé straně. Podívejme se, co o válce říká Boží slovo.

Křesťanské citáty o válce

"Cílem všech válek je mír." - Augustin

"Učednictví je vždy nevyhnutelným bojem mezi královstvím sebe sama a Božím královstvím."

"Kupředu, křesťanští vojáci! Pochodují jako do války, s Ježíšovým křížem jdou před sebou. Kristus, královský pán, vede proti nepříteli; kupředu do boje, ať jdou jeho prapory."

"Připravenost na válku je jedním z nejúčinnějších prostředků k zachování míru." - George Washington

"Světová bojiště se odehrávají především v srdci; více hrdinství se projevilo v domácnosti a ve skříni než na nejpamátnějších bojištích v dějinách." Henry Ward Beecher

"Válka je největší pohroma, která může postihnout lidstvo; ničí náboženství, ničí státy, ničí rodiny. Jakákoli pohroma je před ní lepší." Martin Luther

"Kdo kdy vyprávěl o zlu, prokletí a zločinech války? Kdo dokáže popsat hrůzy bitevního krveprolití? Kdo dokáže vylíčit ďábelské vášně, které tam vládnou! Jestli se Země v něčem podobá peklu víc než v čemkoli jiném, pak jsou to její války." Albert Barnes

"Existuje mnoho nepřijatelných důvodů pro válku. Imperialismus. Finanční zisk. Náboženství. Rodinné spory. Rasová arogance. Existuje mnoho nepřijatelných motivů pro válku. Existuje však jeden případ, kdy je válka Bohem schvalována a používána: bezbožnost." Max Lucado

Hodnota lidského života

Bible především jasně říká, že všichni lidé jsou stvořeni jako Imago Dei, Už jen proto je každý lidský život nesmírně cenný.

1. Genesis 1,26-27 "Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby. A ať vládne nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad každým plazem, který se plazí po zemi." A tak Bůh stvořil člověka ke svému obrazu , k obrazu Božímu ho stvořil; muže a ženu je stvořil." A tak se stalo, že Bůh stvořil člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu, muže a ženu.

2. Exodus 21:12 "Kdo by člověka udeřil tak, že by zemřel, bude odsouzen k smrti."

3. Žalm 127,3 "Synové jsou vskutku dědictvím od Hospodina, děti odměnou.".

Co říká Bůh o válce?

Bible nám vypráví o mnoha válkách. Bůh mnohokrát nařídil Izraelitům válku proti jejich nepřátelům. Někdy dokonce nařídil izraelské armádě, aby vyvraždila všechny obyvatele určitých skupin lidí. On lidi stvořil a může se rozhodnout, že je kdykoli zlikviduje. On je totiž Bůh a my ne. Všichni jsme se vůči němu dopustili zrady a nezasloužíme si nic menšího nežplnou silou svého hněvu - což by byla věčná muka v pekle. Je milosrdný, když nás všechny nezabije hned teď.

4. Kazatel 3,8 "Je čas milovat a čas nenávidět, čas pro válku , a čas pro mír." (Kazatel 3,8).

5. Izajáš 2,4 "On bude soudit mezi národy a urovná spory mnoha národů. Své meče budou bít v radlice a svá kopí v háky na stříhání. Národ už nebude brát meč proti národu a nebudou se už cvičit ve válce."

6. Matouš 24,6-7 "Uslyšíte o válkách a zvěstech o válkách, ale hleďte, abyste se neznepokojovali. Takové věci se musí stát, ale konec teprve přijde. 7 Národ povstane proti národu a království proti království. Na různých místech bude hlad a zemětřesení."

7. Matouš 24,6 "Uslyšíte o válkách a pověstech o válkách, ale hleďte, abyste se nelekali. Takové věci se musí stát, ale konec teprve přijde."

8. Matouš 5,9 "Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny."

Bůh ustanovil vládu, aby trestala zločince.

Ve svém milosrdenství ustanovil vládní orgány, aby chránily občany dodržující zákony a trestaly zločince. Vláda by se měla angažovat pouze ve své Bohem svěřené oblasti pravomocí. Cokoli mimo ochranu občanů dodržujících zákony a trestání zločinců je mimo její oblast a nemá tam co dělat.

9. 1 Petr 2,14 "A správcům, kteří od něho byli ustanoveni, aby trestali zločince a chválili ty, kteří konají dobro."

10. Žalm 68,30 "Zvěř mezi rákosím, stádo býků mezi telaty národů, pokořená ať přináší stříbrné pruty. Rozptyl národy, které si libují ve válce."

11. Římanům 13,1 "Každý se musí podřizovat vládnoucím autoritám. Vždyť každá autorita pochází od Boha a ti, kdo jsou v postavení autority, tam byli dosazeni Bohem."

12. Římanům 13,2 "Kdo se tedy vzbouří proti autoritě, vzbouří se proti tomu, co ustanovil Bůh, a ti, kdo tak činí, na sebe přivolávají soud."

13. Římanům 13,3 "Vládcové totiž nemají strach z těch, kdo jednají správně, ale z těch, kdo jednají špatně. Chcete být svobodní od strachu z toho, kdo má moc? Pak dělejte, co je správné, a budete pochváleni."

14. Římanům 13,4 "protože jsou to Boží služebníci, kteří pracují pro vaše dobro. Pokud však pácháte zlo, pak se jich bojte, protože jejich moc trestat je skutečná. Jsou to Boží služebníci a vykonávají Boží trest na těch, kdo páchají zlo."

Válka ve Starém zákoně

Ve Starém zákoně se setkáváme s nejpopisnějším vylíčením války. Bylo to období v dějinách, kdy Hospodin všem ukazoval, že vyžaduje svatost . bůh ustanovil svůj lid a chce, aby byl zcela oddělen. proto nám ve velkém měřítku ukázal, co to znamená. použil také válku, aby nám ukázal, jak vážně bere jakýkoli hřích. celkově můžeme v bibli vidět, že válka je výsledek hříchu ve světě. To je kořen problému.

15. Izajáš 19,2 "Popudím Egypťana proti Egypťanovi - bratr bude bojovat proti bratrovi, soused proti sousedovi, město proti městu, království proti království."

16. Pláč 3,33-34 "Vždyť on nechtěně trápí a nermoutí lidské syny. 34 Aby rozdrtil pod svýma nohama všechny vězně země".

17. Jeremiáš 46,16 "Budou opakovaně klopýtat, budou padat jeden přes druhého. Řeknou: Vstaňte, vraťme se ke svému lidu a do své rodné země, pryč od meče utlačovatele." 17. Jeremiáš 46,17 "Vstávejte, vstaňte, vstaňte, vstaňte, vstaňte, vstaňte, vstaňte, vstaňte."

18. Jeremiáš 51,20-21 "Hospodin říká: "Babylónie, ty jsi mé kladivo, má válečná zbraň. Použil jsem tě, abys rozdrtila národy a království, 21 abys roztříštila koně a jezdce, abys roztříštila vozy a jejich jezdce".

19. Deuteronomium 20,1-4 "Až půjdeš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně a vozy a vojsko větší než tvé, neboj se jich, protože Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, bude s tebou. 2 Až se budeš chystat do boje, předstoupí kněz a promluví k vojsku. 3 Řekne: "Slyš, Izraeli: Dnes jdeš do boje proti svémunepřátel. Nebuď malátný ani se neboj, nepropadej panice ani se jich neděs. 4 Vždyť Hospodin, tvůj Bůh, je ten, kdo jde s tebou, aby za tebe bojoval proti tvým nepřátelům a dal ti vítězství."

Válka v Novém zákoně

V Novém zákoně vidíme méně zobrazení války, ale stále se o ní mluví. Bůh nám ukazuje, že válka bude stále součástí života zde na zemi. Můžeme také vidět, že nás Bůh povzbuzuje, abychom se bránili dostatečnou silou, abychom někoho zastavili.

20. Lukáš 3,14 "Co máme dělat?" zeptali se někteří vojáci. Jan odpověděl: "Nevydírejte peníze a nepodávejte falešná obvinění. A buďte spokojeni se svým žoldem." "Co máme dělat?" zeptal se Jan.

21. Matouš 10,34 "Nemyslete si, že jsem přišel přinést zemi pokoj! Nepřišel jsem přinést pokoj, ale meč."

22. Lukáš 22,36 "Řekl jim: "Nyní však ať si vezme ten, kdo má měšec na peníze, a stejně tak batoh. A ten, kdo nemá meč, ať prodá svůj plášť a koupí si ho."

Co je to teorie spravedlivé války?

Někteří věřící zastávají teorii spravedlivé války. Ta nastává tehdy, když existuje JASNÝ spravedlivý důvod. Veškerá agrese je vysoce odsuzována a že jedinou legitimní válkou je válka obranná. Musí mít také spravedlivý záměr - cílem je mír, nikoliv pomsta nebo dobývání. Spravedlivá válka musí být také poslední možností, musí být formálně vyhlášena a mít omezené cíle. Musí být vedena přiměřenými prostředky - mynemůže jen tak jít, vybombardovat celou zemi a skoncovat s tím. Spravedlivá válka zahrnuje také imunitu pro nebojující. Bůh válku nemiluje ani se do ní nehrne, ani my bychom neměli. On ji připouští a používá ji k našemu dobru a ke své slávě. Nakonec je však důsledkem hříchu.

23. Ezechiel 33,11 "Jakože jsem živ, praví svrchovaný Hospodin, nemám zalíbení ve smrti bezbožných lidí. Chci jen, aby se odvrátili od svých špatných cest, aby mohli žít. Obrať se, obrať se od své špatnosti, ó lide izraelský! Proč máš umírat?

24. Kazatel 9,18 "Moudrost je lepší než válečné zbraně, ale jeden hříšník zničí mnoho dobrého."

Křesťanský pacifismus

Existuje několik veršů, kterých se někteří křesťané drží, aby mohli tvrdit, že jsou křesťanským pacifismem. Tyto verše jsou však zjevně vytržené z kontextu a většině ostatních veršů Písma se zcela vyhýbají. Pacifismus není biblický. Ježíš dokonce přikázal svým učedníkům, aby šli a prodali svůj náhradní plášť, aby si mohli koupit meč. V té době Ježíš posílal své učedníky jako misionáře do celého světa.Římské říše. Cestování po římských cestách bylo velmi nebezpečné a Ježíš chtěl, aby se mohli bránit. Pacifisté budou tvrdit, že se Ježíš tehdy pustil do Petra za to, že měl meč - vytrhávají to z kontextu. Ježíš káral Petra za to, že ho bránil, ne za to, že měl meč. Ježíš učil Petra o své svrchovanosti, že to nebyli zlí lidé, kdo se snažil vzít Ježíšovi jehoživot, ale že se podřizuje dobrovolně.

Pacifismus je nebezpečný. Al Mohler říká: "Pacifisté tvrdí, že válku nelze nikdy ospravedlnit, ať už je její příčina nebo podmínky jakékoli... Morální selhání pacifismu spočívá v jeho smrtelné naivitě, nikoli v odporu k násilí. Ve skutečnosti je svět místem násilí, kde lidé se zlými úmysly vedou válku proti druhým. V takovém světě úcta k lidskému životu někdy vyžaduje vzít lidský život.Tato tragická skutečnost je v dějinách odhalena stejně jasně jako kterákoli jiná, a to mnohem jasněji než většina ostatních. Pacifismus nedokáže udržet mír proti těm, kteří by ho chtěli vzít."

25. Římanům 12,19 " Milí přátelé, nikdy se nemstěte. To přenechte spravedlivému Božímu hněvu. Vždyť Písmo říká: "Já se pomstím, já jim to vrátím," praví Hospodin.

Viz_také: 22 důležitých biblických veršů o věštcích a jasnovidcích

26. Přísloví 6,16-19 "Je šest věcí, které Hospodin nenávidí, a sedm, které jsou mu ohavností: povýšené oči, lživý jazyk a ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce, které vymýšlí zlé plány, nohy, které spěchají ke zlému, falešný svědek, který vydechuje lež, a ten, kdo rozsévá svár mezi bratry."

Válka v nebi

V nebi probíhá válka a Kristus v ní již zvítězil. Satan byl vyhnán a Kristus ho porazil, hřích i smrt na kříži. Kristus přijde znovu, aby si vyžádal ty, kteří jsou jeho, a aby satana a jeho anděla navždy uvrhl do jámy.

27. Římanům 8,37 "Ne, ve všem jsme více než vítězi skrze toho, který si nás zamiloval."

28. Jan 18,36 "Ježíš odpověděl: "Mé království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali, abych nebyl vydán Židům. Ale mé království není z tohoto světa." 28. Jan 18,36 "Ježíš odpověděl: "Mé království není z tohoto světa.

29. Zjevení 12,7-10 "A vypukla válka na nebi: Michael a jeho andělé bojovali s drakem; a drak a jeho andělé bojovali, 8 ale nezvítězili, ani se pro ně už nenašlo místo na nebi. 9 A tak byl vyvržen velký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět; byl svržen na zem a jeho andělé byli vyvrženi s ním. 10 A tak se stalo, že drak byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. 11 A tak se stalo, že drak byl svržen na zem.10 Tehdy jsem uslyšel mocný hlas z nebe: "Nyní přišlo spasení a síla, království našeho Boha a moc jeho Krista, neboť žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí, byl svržen."

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o manželství s nekřesťanem

Duchovní boj

Duchovní boj je velmi reálný. Není to bitva o území, jak dnes učí mnohé církve. Nemusíme chodit kolem a porážet démony a čistit svůj domov od prokletí. Duchovní boj je bitva o pravdu a o zachování biblického pohledu na svět.

30. Zjevení 21:7 "Ti, kdo zvítězí, zdědí toto všechno a já budu jejich Bohem a oni budou mými dětmi."

31. Efezským 6,12 "Náš boj není proti lidem na zemi, ale proti vládcům a autoritám a mocnostem temnoty tohoto světa, proti duchovním silám zla v nebeském světě."

32. 2. Korintským 10,3-5 "Ačkoli žijeme ve světě, nevedeme válku jako svět. 4 Zbraně, jimiž bojujeme, nejsou zbraněmi světa. Naopak, mají božskou moc bořit pevnosti. 5 Boříme hádky a každou domýšlivost, která se staví proti poznání Boha, a každou myšlenku zajímáme, aby byla poslušná Krista."

33. Efezským 6,13 " Proto si vezměte celou Boží výzbroj, abyste mohli obstát ve zlý den a po vykonání všeho pevně stát.".

34. 1 Petr 5,8 "Buďte střízliví, bděte. Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by sežral."

Válka proti hříchu

Válka proti hříchu je naším každodenním bojištěm. Musíme neustále stát na stráži své mysli a svého srdce. V životě věřícího člověka není možné zůstat stát na místě. Stále se buď plížíme k hříchu, nebo před ním utíkáme. Musíme zůstat aktivní v boji, jinak ztratíme půdu pod nohama. Naše tělo proti nám vede válku, touží po hříchu. Bůh však do nás zasadil nové srdce s novými touhami, takže vedeme válkuProti tomuto hříšnému tělu musíme denně umírat sami sobě a snažit se oslavovat Boha celým svým srdcem myslí i jednáním.

35. Římanům 8,13-14 "Žijete-li totiž podle těla, zemřete; jestliže však Duchem umrtvujete skutky těla, budete žít. 14 Neboť kdo se nechávají vést Božím Duchem, ti jsou Božími syny." (Římanům 8,13-14).

36. Římanům 7,23-25 "Ale je ve mně ještě jiná síla, která bojuje s mou myslí. Tato síla mě činí otrokem hříchu, který je stále ve mně. Ach, jak jsem ubohý člověk! Kdo mě osvobodí od tohoto života, který ovládá hřích a smrt? 25 Díky Bohu! Odpověď je v Ježíši Kristu, našem Pánu. Vidíte tedy, jak to je: Ve své mysli chci opravdu poslouchat Boží zákon, ale kvůli své hříšnépřirozenost Jsem otrokem hříchu."

37. 1. Timoteovi 6,12 "Bojuj dobrý boj víry. Uchop se věčného života, k němuž jsi byl povolán, když jsi před mnoha svědky učinil své dobré vyznání."

38. Jakub 4,1-2 "Co je příčinou bojů a hádek mezi vámi? Nepocházejí z vašich tužeb, které ve vás bojují? Toužíte, ale nemáte, a tak zabíjíte. Toužíte, ale nemůžete dostat, co chcete, a tak se hádáte a bojujete. Nemáte, protože neprosíte Boha." (Jk 4,1-2).

39. 1 Petr 2,11 "Milovaní, vybízím vás jako pocestné a vyhnance, abyste se zdržovali tělesných vášní, které vedou boj proti vaší duši."

40. Galatským 2,19-20 "Zákonem jsem totiž zemřel zákonu, abych žil pro Boha. 20 Byl jsem ukřižován s Kristem a už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žiji v těle, žiji vírou v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal sám sebe za mě."

Příklady války v Bibli

41. Genesis 14,1-4 "14 V době, kdy byl Amrafel králem Šinaru, Arioch králem Ellasaru, Kedorlaomer králem Elamu a Tidal králem Gójim, 2 tito králové vytáhli do války proti Berovi, králi Sodomy, Biršovi, králi Gomory, Šinabovi, králi Admy, Šemeberovi, králi Zebojemu, a králi Bela (to je Sóar). 3 Všichni tito poslední králové se spojili v údolí Siddim (to je Mrtvé moře, pozn. překl.Údolí). 4 Dvanáct let byli podřízeni Kedorlaomerovi, ale třináctého roku se vzbouřili."

42. Exodus 17,8-9 "Amálekovci přitáhli a napadli Izraelce u Refidimu. 9 Mojžíš řekl Jozuovi: "Vyber si několik našich mužů a vyjdi bojovat proti Amálekovcům. Zítra se postavím na vrchol kopce s Boží holí v ruce." Jozue se na něj podíval a řekl mu: "Jdi do boje s Amálekovci!" Jozue mu řekl: "Jdi do boje s Amálekovci.

43. Soudců 1,1-3 "Po Jozuově smrti se Izraelci zeptali Hospodina: "Kdo z nás má první vytáhnout do boje proti Kenaancům?" 2 Hospodin odpověděl: "Vytáhne Juda, jemuž jsem dal zemi do rukou." 3 Judští muži pak řekli svým izraelským spoluobčanům Simeonitům: "Pojďte s námi na území, které nám bylo přiděleno, bojovat proti Kenaancům. My zase půjdemes vámi do svého." Šimeonci tedy šli s nimi."

44. 1. Samuelova 23,1-2 "Když Davidovi řekli: "Hle, Pelištejci bojují proti Keile a plení mlat," 2 zeptal se Hospodina: "Mám jít a zaútočit na ty Pelištejce?" Hospodin mu odpověděl: "Jdi, zaútoč na Pelištejce a zachraň Keilu." David se tedy zeptal Hospodina: "Co se stalo?" Hospodin mu odpověděl: "Jdi, zaútoč na Pelištejce a zachraň Keilu."

45. 2. Královská 6,24-25 "O nějaký čas později zmobilizoval aramejský král Ben-Hadad celé své vojsko, vytáhl nahoru a oblehl Samaří. 25 Ve městě nastal velký hlad; obléhání trvalo tak dlouho, že se oslí hlava prodávala za osmdesát šekelů stříbra a čtvrtka kabnofu semen za pět šekelů."

46. 2. Paralipomenon 33,9-12 "Menaše však svedl Judu a jeruzalémský lid na scestí, takže páchali větší zlo než národy, které Hospodin vyhladil před Izraelci. 10 Hospodin mluvil k Menašemu a jeho lidu, ale oni nedbali. 11 Hospodin tedy proti nim přivedl velitele vojska asyrského krále, kteří Menašeho zajali, dali mu do nosu hák, spoutali jejbronzová pouta a odvedli ho do Babylonu. 12 Ve svém trápení hledal přízeň Hospodina, svého Boha, a velmi se pokořil před Bohem svých předků."

47. 2 Kr 24,2-4 "Hospodin proti němu poslal babylónské, aramejské, moábské a amonitské nájezdníky, aby zničili Judu podle Hospodinova slova, které hlásali jeho služebníci proroci. 3 Jistě se to stalo Judovi podle Hospodinova příkazu, aby je odstranil ze své přítomnosti kvůli Manasesovým hříchům a všemu, co spáchal, 4 včetně prolití nevinnéhoNeboť naplnil Jeruzalém nevinnou krví a Hospodin nechtěl odpustit."

48. 2. Královská 6,8 "Aramský král byl ve válce s Izraelem. Po poradě se svými veliteli řekl: "Postavím svůj tábor na takovém a takovém místě." Aramský král se rozhodl, že se utáboří na takovém a takovém místě.

49. Jeremiáš 51,20-21 "Ty jsi můj válečný kyj, má bojová zbraň - 21 tebou rozbíjím národy, tebou ničím království, tebou rozbíjím koně i jezdce, tebou rozbíjím vůz i jezdce."

50. 1. Královská 15:32 "Mezi Ásou a izraelským králem Baašou byla válka po celou dobu jejich vlády."

Závěr

Neměli bychom se hnát do války jen proto, že jsme vlastenci a myslíme si, že naše země by měla být zemí číslo jedna na celém světě. Válka je spíše střízlivým a vážným úkolem, který musíme podstoupit, abychom se ubránili.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.