Ydy Karma yn Real Neu'n Ffug? (4 Peth Pwerus i'w Gwybod Heddiw)

Ydy Karma yn Real Neu'n Ffug? (4 Peth Pwerus i'w Gwybod Heddiw)
Melvin Allen

Mae llawer o bobl yn gofyn a yw karma yn real neu'n ffug? Mae'r ateb yn syml. Na, nid yw'n real ac nid yw'n feiblaidd. Yn ôl merriam-webster.com, “karma yw’r grym sy’n cael ei greu gan weithredoedd person a gredir mewn Hindŵaeth a Bwdhaeth i benderfynu sut beth fydd bywyd nesaf y person hwnnw.”

Mewn geiriau eraill, bydd yr hyn a wnewch yn y bywyd hwn yn effeithio ar eich bywyd nesaf. Byddwch naill ai'n derbyn karma da neu ddrwg yn y bywyd nesaf yn dibynnu ar y ffordd rydych chi'n byw.

Gweld hefyd: 50 Adnod Epig o’r Beibl Am Seion (Beth Yw Seion Yn Y Beibl?)

Dyfyniadau

  • “Rwyf yn ffrind i Dduw, yn elyn tyngedfennol i'r sacarin ac yn gredwr mewn gras dros karma.” - Bono
  • “Bydd pobl sy'n credu mewn karma bob amser yn cael eu dal yn eu cysyniad eu hunain o karma.”
  • “Mae pobl sy'n creu eu drama eu hunain, yn haeddu eu karma eu hunain.”
  • “Mae rhai pobl yn creu eu storm eu hunain ac yna’n cynhyrfu pan mae hi’n bwrw glaw!”

Yn wir, mae’r Beibl yn sôn am fedi a hau.

Sylwch fod y darnau hyn yn cyfeirio at y bywyd hwn. Nid oes ganddynt unrhyw beth i'w wneud ag ailymgnawdoliad. Mae ein gweithredoedd yn y bywyd hwn yn effeithio arnom ni. Byddwch yn byw gyda chanlyniadau eich gweithredoedd. Mae canlyniadau i'ch dewisiadau. Os dewiswch wrthod Crist ni fyddwch yn etifeddu'r Deyrnas.

Weithiau mae Duw yn cael dial ar ran ei blant. Weithiau mae Duw yn bendithio'r rhai sydd wedi hau cyfiawnder ac mae'n melltithio'r rhai sydd wedi hau drygioni. Unwaith eto karmanid yn feiblaidd ond medi a hau yw.

Galatiaid 6:9-10 Peidiwn â digalonni wrth wneud daioni, oherwydd ymhen amser fe fedi ni os na flinwn. Felly, tra bydd gennym gyfle, gadewch inni wneud daioni i bawb, ac yn enwedig i'r rhai sydd o deulu'r ffydd.

Iago 3:17-18 Ond y mae'r ddoethineb sydd oddi uchod yn gyntaf yn bur, yna yn heddychlon, yn addfwyn, ac yn hawdd ei thrin, yn llawn trugaredd a ffrwythau da, heb ragrith, a heb ragrith. A ffrwyth cyfiawnder a heuir mewn tangnefedd y rhai a wnant heddwch.

Hosea 8:7 Canys hwy a hauant y gwynt, ac a fedi y corwynt. Nid oes gan y grawn sefydlog bennau; Nid yw'n cynhyrchu unrhyw rawn. Pe bai'n ildio, byddai dieithriaid yn ei lyncu.

Diarhebion 20:22 Peidiwch byth â dweud, “Fe'ch caf am hynny!” Aros am DDUW; bydd yn setlo'r sgôr.

Diarhebion 11:25-27 Yr enaid rhyddfrydig a wneir yn dew: a’r hwn a ddyfrha, a ddyfrheir iddo ei hun hefyd. Yr hwn a ddalio ŷd, y bobl a’i melltithia ef: ond bendith fydd ar ben yr hwn a’i gwertho. Y mae'r un sy'n ceisio daioni yn ddyfal yn cael ffafr: ond y sawl sy'n ceisio drygioni, y mae'n dod ato.

Mathew 5:45  fel y byddoch yn feibion ​​i'ch Tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Oherwydd y mae'n gwneud i'w haul godi ar y drwg ac ar y da, ac yn rhoi glaw ar y cyfiawn ac ar yr anghyfiawn.

Mae'r ysgrythur yn dweud y byddwn ni i gyd yn marw unwaith ac yna niyn cael ei farnu.

Mae'n amlwg nad yw hyn yn cefnogi karma ac ailymgnawdoliad. Fe gewch chi un cyfle ac un cyfle yn unig. Ar ôl i chi farw, rydych chi naill ai'n mynd i fynd i Uffern neu rydych chi'n mynd i fynd i'r Nefoedd.

Hebreaid 9:27 Yn union fel y mae pobl wedi eu tynghedu i farw unwaith, ac wedi hynny i wynebu barn.

Gweld hefyd: Duw Yw Ein Lloches A'n Cryfder (Adnodau o'r Beibl, Ystyr, Help)

Hebreaid 10:27 ond dim ond disgwyliad ofnus o farn a thân cynddeiriog a fydd yn difa pob gwrthwynebwyr.

Mathew 25:46 A bydd y rhain yn mynd i mewn i gosb dragwyddol, ond y rhai cyfiawn i fywyd tragwyddol.

Datguddiad 21:8 Ond o ran y llwfr, y di-ffydd, y ffiaidd, megis llofruddion, y rhywiol anfoesol, swynwyr, eilunaddolwyr, a phob celwyddog, bydd eu rhan yn y llyn sy'n llosgi â thân, sylffwr, sef yr ail farwolaeth.

Gyda karma rydych chi'n rheoli eich iachawdwriaeth sy'n chwerthinllyd.

Mae Karma yn dysgu os ydych chi'n dda y gallwch chi ddisgwyl cael bywyd dymunol yn eich bywyd nesaf. Un o'r problemau yw nad ydych chi'n dda. Yr wyt yn bechadur yn ngolwg Duw. Mae hyd yn oed ein cydwybod yn dweud wrthym pan fyddwn yn gwneud cam a phechu. Rydych chi wedi meddwl a gwneud pethau mor ddrwg fel na fyddech chi'n dweud wrth eich ffrindiau agosaf.

Yr ydych wedi dweud celwydd, lladrata, chwenychu (godineb yng ngolwg Duw), wedi casáu (llofruddiaeth yng ngolwg Duw), wedi dweud enw Duw yn ofer, yn genfigennus, a mwy. Dim ond ychydig o bechodau yw'r rhain. Mae'r bobl sy'n gwneud pechodau fel celwydd, yn lladrata, yn casáu, yn cablu Duw, ac ati.yn cael eu hystyried yn dda.

Sut gall dyn drwg wneud digon o dda i'w achub rhag barn? Beth am y drwg y mae'n parhau i'w wneud a'r drwg y mae wedi'i wneud? Pwy sy'n penderfynu faint o ddaioni sydd ei angen? Mae Karma yn agor y drws am lawer o broblemau.

Rhufeiniaid 3:23 Canys pawb a bechasant, ac a ddaethant yn brin o ogoniant Duw.

Genesis 6:5 Gwelodd yr ARGLWYDD mor fawr yr oedd drygioni yr hil ddynol wedi dod ar y ddaear, a bod holl dueddiadau meddyliau'r galon yn ddrwg bob amser.

Diarhebion 20:9 Pwy a all ddweud, “Cadw fy nghalon yn lân; Yr wyf yn lân a heb bechod?"

1 Ioan 1:8 Os dywedwn nad oes gennym bechod, yr ydym yn ein twyllo ein hunain, ac nid yw'r gwirionedd ynom.

Mae Duw yn tywallt Ei ras arnom er nad ydym yn ei haeddu.

Mae Karma yn dysgu y gallwch chi ennill ffafr yn y bôn, ond byddai hynny'n llwgrwobrwyo'r barnwr. Dywed Eseia 64:6, “mae ein holl weithredoedd cyfiawn fel carpiau budron.” Os da yw Duw ni all ryddfarnu'r drygionus. Sut gall Ef anwybyddu eich pechodau? Nid yw Karma yn gwneud dim i gael gwared ar y broblem pechod. Pa farnwr da sy’n rhyddfarnu person sydd wedi cyflawni trosedd? Byddai Duw yn gyfiawn ac yn gariadus pe bai'n ein hanfon i Uffern am dragwyddoldeb. Nid oes gennych y gallu i achub eich hun. Duw yn unig sy'n achub.

Mae Karma yn dysgu dy fod ti’n cael yr hyn rwyt ti’n ei haeddu, ond mae’r Beibl yn ein dysgu dy fod ti’n haeddu Uffern. Rydych yn haeddu y gwaethaf, ond ynCristnogaeth Cafodd Iesu yr hyn yr ydych chi a minnau'n ei haeddu. Roedd Iesu y Duw-Dyn yn byw y bywyd na allech chi a minnau ei fyw. Iesu yw Duw yn y cnawd. Roedd yn rhaid i Dduw fodloni'r gofynion ar y groes. Duw yn unig all faddau ein hanwiredd. Cymododd Iesu ni â'r Tad. Trwy Grist rydyn ni wedi cael ein gwneud yn greaduriaid newydd. Rhaid i ni edifarhau ac ymddiried yn ngwaed Crist.

Effesiaid 2:8-9 Canys trwy ras yr ydych yn gadwedig trwy ffydd, a hyn nid yw oddi wrthych eich hunain; rhodd Duw ydyw nid o weithredoedd , fel na all neb ymffrostio.

Rhufeiniaid 3:20 Am hynny trwy weithredoedd y ddeddf ni chyfiawnheir cnawd yn ei olwg ef: canys trwy gyfraith y mae gwybodaeth pechod.

Rhufeiniaid 11:6 Ac os trwy ras, ni ellir ei seilio ar weithredoedd; pe buasai, ni byddai gras mwyach yn ras.

Diarhebion 17:15 Gan gael yr euog a chondemnio'r dieuog—mae'r ARGLWYDD yn eu casáu ill dau.

Ydych chi'n iawn gyda Duw?

Nawr eich bod yn gwybod nad yw karma yn real beth ydych chi'n mynd i'w wneud yn ei gylch? Os byddwch chi'n marw heddiw i ble rydych chi'n mynd Nefoedd neu Uffern? Mae hyn yn ddifrifol. Cymerwch ychydig funudau i ddysgu sut i gael eich cadw.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.