15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Aberthau Dynol

15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Aberthau Dynol
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am aberthau dynol

Ni welwch unrhyw le yn yr Ysgrythur fod Duw wedi cydoddef aberthau dynol. Fe welwch fodd bynnag, cymaint yr oedd yn casáu'r arfer ffiaidd hon. Aberthau dynol oedd sut roedd y cenhedloedd paganaidd yn addoli eu gau dduwiau ac fel y gwelwch isod roedd yn amlwg wedi'i wahardd.

Iesu yw Duw yn y cnawd. Daeth Duw i lawr fel dyn i farw dros bechodau'r byd. Dim ond gwaed Duw sy'n ddigon da i farw dros y byd. Roedd yn rhaid iddo fod yn ddyn llawn i farw dros ddyn ac roedd yn rhaid iddo fod yn gwbl Dduw oherwydd dim ond Duw sy'n ddigon da. Ni all dyn, proffwyd, nac angel farw dros bechodau'r byd. Dim ond Duw yn y cnawd all eich cymodi â Duw. Nid yw Iesu'n aberthu Ei fywyd ei hun yn fwriadol oherwydd Ei fod yn eich caru chi yr un peth â'r arferion drwg hyn.

Cofiwch bob amser dri pherson dwyfol yn ffurfio un Duw. Mae'r tad, y mab Iesu, a'r Ysbryd Glân i gyd yn ffurfio un Duw y Drindod.

Mae Duw yn ei gasáu

1. Deuteronomium 12:30-32 peidiwch â syrthio i'r fagl o ddilyn eu harferion ac addoli eu duwiau. Paid ag ymholi am eu duwiau, gan ddweud, ‘Sut mae'r cenhedloedd hyn yn addoli eu duwiau? Dw i eisiau dilyn eu hesiampl nhw.’ Rhaid i chi beidio addoli'r Arglwydd eich Duw fel y mae'r cenhedloedd eraill yn addoli eu duwiau , oherwydd maen nhw'n cyflawni i'w duwiau bob gweithred ffiaidd y mae'r Arglwydd yn ei chasáu. Maen nhw hyd yn oed yn llosgi eu meibion ​​a'u merched yn aberthau i'w duwiau. “Bydded fellygofalwch ufuddhau i'r holl orchmynion a roddaf i chwi. Rhaid i chi beidio ag ychwanegu dim atyn nhw na thynnu dim ohonyn nhw.

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o’r Beibl Am Adfyd (Gorchfygu)

2. Lefiticus 20:1-2 Dywedodd yr Arglwydd wrth Moses, “Rho’r cyfarwyddiadau hyn i bobl Israel, sy’n berthnasol i’r Israeliaid brodorol ac i’r estroniaid sy’n byw yn Israel. “ Os bydd unrhyw un ohonynt yn offrymu eu plant yn aberth i Molech , rhaid eu rhoi i farwolaeth . Rhaid i bobl y gymuned eu llabyddio i farwolaeth.”

3. 2 Brenhinoedd 16:1-4  Dechreuodd Ahas fab Jotham deyrnasu ar Jwda yn yr ail flwyddyn ar bymtheg o deyrnasiad Peca yn Israel. Ugain oed oedd Ahas pan ddaeth yn frenin, a theyrnasodd am un mlynedd ar bymtheg yn Jerwsalem. Ni wnaeth yr hyn oedd gymeradwy yng ngolwg yr ARGLWYDD ei Dduw, fel y gwnaeth ei hynafiaid Dafydd. Yn hytrach, dilynodd esiampl brenhinoedd Israel, hyd yn oed aberthu ei fab ei hun yn y tân. Fel hyn, dilynodd arferion ffiaidd y cenhedloedd paganaidd a yrrodd yr Arglwydd o'r wlad o flaen yr Israeliaid. Yr oedd yn offrymu ebyrth ac yn arogldarthu yn y cysegrau paganaidd ac ar y bryniau a than bob coeden werdd.

4. Salm 106:34-41 Methodd Israel ddinistrio'r cenhedloedd yn y wlad, fel roedd yr ARGLWYDD wedi gorchymyn iddyn nhw. Yn hytrach, roedden nhw'n cymysgu ymhlith y paganiaid ac yn mabwysiadu eu harferion drwg. Roeddent yn addoli eu delwau, a arweiniodd at eu cwymp. Fe wnaethon nhw hyd yn oed aberthu eu meibion ​​​​a'u merched i'r cythreuliaid.Tywalltant waed diniwed, gwaed eu meibion ​​a'u merched. Trwy eu haberthu i eilunod Canaan, llygrasant y wlad â llofruddiaeth. Yr oeddent yn halogi eu hunain trwy eu gweithredoedd drwg, ac yr oedd eu cariad at eilunod yn odineb yng ngolwg yr Arglwydd. Dyna pam y llosgodd dicter yr Arglwydd yn erbyn ei bobl, ac yr oedd yn ffieiddio ei feddiant arbennig ei hun. Rhoddodd hwy drosodd i genhedloedd paganaidd, a rheolwyd hwy gan y rhai oedd yn eu casáu.

5.  Lefiticus 20:3-6 Byddaf fi fy hun yn troi yn eu herbyn ac yn eu torri i ffwrdd o'r gymuned, oherwydd iddynt halogi fy nghysegr a dwyn gwarth ar fy enw sanctaidd trwy offrymu eu plant i Molech. Ac os bydd pobl y gymuned yn anwybyddu'r rhai sy'n offrymu eu plant i Molech ac yn gwrthod eu dienyddio , byddaf fi fy hun yn troi yn eu herbyn hwy a'u teuluoedd , ac yn eu torri ymaith o'r gymuned . Bydd hyn yn digwydd i bawb sy'n cyflawni puteindra ysbrydol trwy addoli Molech. “Byddaf hefyd yn troi yn erbyn y rhai sy'n cyflawni puteindra ysbrydol trwy ymddiried mewn cyfryngau neu yn y rhai sy'n ymgynghori ag ysbrydion y meirw. Fe'u torraf i ffwrdd o'r gymuned.

Dewiniaeth

6.  2 Brenhinoedd 21:3-8 “Fe ailadeiladodd y cysegrfannau paganaidd roedd ei dad, Heseceia, wedi eu dinistrio. Adeiladodd allorau i Baal a gosod polyn Ashera, yn union fel y gwnaeth Ahab brenin Israel. Ymgrymodd hefyd o flaen holl alluoedd y nefoedd aaddoli nhw. Adeiladodd allorau paganaidd yn nheml yr ARGLWYDD, lle dywedodd yr ARGLWYDD, “Bydd fy enw i'n aros yn Jerwsalem am byth.” Efe a adeiladodd yr allorau hyn ar gyfer holl nerthoedd y nefoedd yn nau gyrtiau Teml yr Arglwydd. Manasse hefyd a aberthodd ei fab ei hun yn y tân. Ymarferodd ddewiniaeth a dewiniaeth, ac ymgynghorodd â chyfryngau a seicigau. Gwnaeth lawer oedd ddrwg yng ngolwg yr Arglwydd, gan ennyn ei ddicter. Gwnaeth Manasse ddelw gerfiedig o Asera a'i gosod yn y deml, yr union fan y dywedodd yr ARGLWYDD wrth Ddafydd a'i fab Solomon: “Caiff fy enw ei anrhydeddu am byth yn y deml hon ac yn Jerwsalem, y ddinas a ddewisais ohoni. ymhlith holl lwythau Israel. Os bydd yr Israeliaid yn gofalu ufuddhau i'm gorchmynion—yr holl gyfreithiau a roddodd fy ngwas Moses iddynt—ni wnaf eu hanfon i gaethglud o'r wlad hon a roddais i'w hynafiaid."

7. Deuteronomium 18:9-12 Pan fyddwch chi'n mynd i mewn i'r wlad y mae Duw, eich Duw chi, yn ei rhoi i chi, peidiwch â chymryd arnoch chi ffyrdd ffiaidd o fyw y cenhedloedd yno. Paid â meiddio aberthu dy fab neu ferch yn y tân. Peidiwch ag ymarfer dewiniaeth, dewiniaeth, dweud ffortiwn, dewiniaeth, bwrw swynion, dal seances, neu sianelu gyda'r meirw. Mae pobl sy'n gwneud y pethau hyn yn ffiaidd gan Dduw. Dim ond oherwydd arferion mor ffiaidd y mae Duw, eich Duw chi, yn gyrru'r cenhedloedd hyn allan o'ch blaen chi.

Gweld hefyd: 35 Adnod Epig o’r Beibl Am Edifeirwch a Maddeuant (Pechod)

Eilunod

8. Jeremeia 19:4-7 Mae pobl Jwda wedi rhoi'r gorau i'm canlyn i. Maen nhw wedi gwneud hwn yn lle i dduwiau estron. Maen nhw wedi llosgi ebyrth i dduwiau eraill nad oedden nhw, na'u hynafiaid, na brenhinoedd Jwda wedi eu hadnabod erioed o'r blaen. Llanwasant y lle hwn â gwaed pobl ddiniwed. Y maent wedi adeiladu lleoedd ar ben bryniau i addoli Baal, lle maent yn llosgi eu plant yn y tân i Baal. Mae hynny'n rhywbeth na wnes i orchymyn na siarad amdano; ni ddaeth i mewn i'm meddwl hyd yn oed. Yn awr y mae pobl yn galw y lle hwn yn ddyffryn Ben Hinnom neu yn Toffeth, ond y mae'r dyddiau'n dod, medd yr Arglwydd, pan fydd pobl yn ei alw'n ddyffryn lladd. “Yn y lle hwn byddaf yn difetha cynlluniau pobl Jwda a Jerwsalem. Bydd y gelyn yn eu hymlid, a byddaf yn eu lladd â chleddyfau. Gwnaf eu cyrff marw yn fwyd i'r adar a'r anifeiliaid gwyllt.”

9. Eseciel 23:36-40 Dywedodd yr Arglwydd wrthyf: “Ddyn, a farnwch Samaria a Jerwsalem a dangos iddynt eu gweithredoedd atgas? Maent yn euog o odineb a llofruddiaeth. Maent wedi cymryd rhan mewn godineb gyda'u delwau. Roedden nhw hyd yn oed yn offrymu ein plant yn aberthau yn y tân i fod yn fwyd i'r eilunod hyn. Gwnaethant hyn hefyd i mi: gwnaethant fy nheml yn aflan yr un pryd y bu iddynt waradwyddo fy Sabothau. Aberthasant eu plant i'w heilunod. Yna aethant i mewn i'm Teml y pryd hwnnw i'w hamddifadu. Dyna beth wnaethon nhw y tu mewn i fyDeml! “Roedden nhw hyd yn oed yn anfon am ddynion o bell, a ddaeth ar ôl i negesydd gael ei anfon atynt. Ymdrochiodd y ddwy chwaer drostynt, paentio eu llygaid a gwisgo gemwaith.”

Atgof

10.  Lefiticus 18:21-23 “ Peidiwch â rhoi unrhyw un o'ch plant i'w aberthu i Molec, oherwydd peidiwch â halogi eich enw. Dduw. Myfi yw yr Arglwydd. “‘Peidiwch â chael perthynas rywiol â dyn fel y mae gyda menyw; mae hynny'n atgas. “Peidiwch â chael perthynas rywiol ag anifail a halogi eich hun ag ef. Rhaid i fenyw beidio â chyflwyno ei hun i anifail i gael perthynas rywiol ag ef; gwyrdroad yw hynny.”

Rhoddodd Iesu ei fywyd i fyny drosom ni. Fe adawodd yn fwriadol Ei gyfoeth yn y Nefoedd i ni.

11. Ioan 10:17-18 Y rheswm mae fy Nhad yn fy ngharu yw fy mod yn rhoi fy mywyd i lawr – dim ond i'w ailafael. Nid oes neb yn ei gymryd oddi wrthyf, ond yr wyf yn ei osod i lawr o'm gwirfodd. Y mae gennyf awdurdod i'w osod i lawr ac awdurdod i'w gymryd i fyny eto. Y gorchymyn hwn a gefais gan fy Nhad.”

12. Hebreaid 10:8-14 Dywedodd yn gyntaf, “Aberthau ac offrymau, poethoffrymau, ac offrymau dros bechod ni chwenychasoch, ac nid oeddech yn fodlon arnynt” er eu bod yn cael eu hoffrymu yn unol â'r gyfraith. Yna dywedodd, "Dyma fi, rwyf wedi dod i wneud dy ewyllys." Mae'n gosod y cyntaf o'r neilltu i sefydlu'r ail. A thrwy'r ewyllys honno, fe'n gwnaed ni'n sanctaidd trwy aberth corff IesuCrist unwaith am byth. Ddydd ar ôl dydd mae pob offeiriad yn sefyll ac yn cyflawni ei ddyletswyddau crefyddol; eilwaith a thrachefn y mae yn offrymu yr un aberthau, y rhai ni allant byth ddwyn ymaith bechodau. Ond wedi i'r offeiriad hwn offrymu am byth un aberth dros bechodau, efe a eisteddodd ar ddeheulaw Duw, ac er hyny y mae yn disgwyl am i'w elynion gael eu gosod yn droedfainc iddo. Oherwydd trwy un aberth y mae wedi perffeithio am byth y rhai sy'n cael eu sancteiddio.

13. Mathew 26:53-54 A wyt ti'n meddwl na allaf fi alw ar fy Nhad, a bydd ef ar unwaith yn rhoi mwy na deuddeg lleng o angylion ar fy nghyfer? Ond sut felly y byddai'r Ysgrythurau'n cael eu cyflawni sy'n dweud bod yn rhaid iddo ddigwydd fel hyn?”

14. Ioan 10:11 “Fi ydy'r bugail da. Mae'r bugail da yn rhoi ei einioes dros y defaid.”

15. Ioan 1:14 Daeth y Gair yn gnawd a gwneud iddo drigfan yn ein plith ni. Ni a welsom ei ogoniant ef, gogoniant yr un ac unig Fab, yr hwn a ddaeth oddi wrth y Tad, yn llawn gras a gwirionedd.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.