20 Adnod Epig o'r Beibl Am Ddeinosoriaid (Crybwyll Deinosoriaid?)

20 Adnod Epig o'r Beibl Am Ddeinosoriaid (Crybwyll Deinosoriaid?)
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am ddeinosoriaid

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ddeinosoriaid? Mae llawer o bobl yn gofyn a oes yna ddeinosoriaid yn y Beibl? Oedden nhw'n bodoli mewn gwirionedd? Sut daeth deinosoriaid i ben? Beth allwn ni ei ddysgu ganddyn nhw? Dyma dri o nifer o gwestiynau y byddwn yn eu hateb yn yr erthygl hon heddiw.

Er na ddefnyddir y gair deinosor, mae'r Ysgrythur yn wir yn siarad amdanyn nhw. Y geiriau a welwn yw behemoth, draig, Lefiathan, a sarff, a all fod yn nifer o ddeinosoriaid.

Beth yw deinosor?

Amrywiol oedd deinosoriaid grŵp o ymlusgiaid, rhai yn adar, tra bod eraill yn cerdded ar y tir neu'n breswylwyr dŵr. Roedd rhai deinosoriaid yn bwyta planhigion, tra bod eraill yn gigysyddion. Credir bod pob deinosor wedi bod yn dodwy wyau. Er bod rhai deinosoriaid yn greaduriaid enfawr, roedd llawer tua maint cyw iâr neu lai.

Beth mae'r Beibl yn ei ddweud am ddeinosoriaid?

1. Genesis 1:19 21 “A bu hwyr a bu bore, y pedwerydd dydd. A dywedodd Duw, "Bydded y dŵr yn gyforiog o greaduriaid byw, a bydded i adar hedfan uwchben y ddaear ar draws claddgell y nefoedd." Felly creodd Duw greaduriaid mawr y môr, a phob peth byw y mae'r dŵr yn ei fwynhau ac sy'n ymledu ynddo, yn ôl eu rhywogaeth, a phob aderyn asgellog yn ôl ei rywogaeth. A gwelodd Duw mai da oedd. “

Gweld hefyd: 30 Adnod Epig o’r Beibl Am Adnewyddu’r Meddwl (Sut i Feunyddiol)

2. Exodus 20:11 “ Canys mewn chwe diwrnod yr ARGLWYDDcleddyf – Ei gleddyf mawr a nerthol – Lefiathan y sarff gleidio, Lefiathan y sarff dorchog; Bydd yn lladd anghenfil y môr.”

Beth oedd Lefiathan? Mae sylwebwyr yn aml yn rhagdybio crocodeil - ond gallant gael eu hela a'u lladd gan ddyn - nid ydynt yn anorchfygol. Ystyr y gair lefiathan yn yr Hebraeg yw draig neu sarff neu anghenfil môr. Mae'n debyg i'r gair Hebraeg am torch, yn cario'r syniad o rywbeth troellog neu dorchog. A allai Lefiathan fod wedi bod yn ddeinosor? Os felly, pa un?

Deinosor morwrol oedd Kronosaurus a oedd yn edrych fel crocodeil enfawr gyda fflipwyr yn lle traed. Tyfodd i tua 36 troedfedd ac yn sicr roedd ganddyn nhw ddannedd brawychus - y dannedd mwyaf hyd at 12 modfedd, gyda phedwar neu bum pâr o ddannedd cyn-fac. Roedd cynnwys y stumog wedi’i ffosileiddio yn dangos eu bod yn bwyta crwbanod a dinosoriaid eraill, felly byddai ganddyn nhw enw brawychus.

Mae Lefiathan unwaith eto’n cael ei grybwyll yn Eseia 27:1, efallai’n cynrychioli’r cenhedloedd oedd yn gormesu ac yn caethiwo Israel: “ Yn y dydd hwnnw bydd yr Arglwydd yn cosbi â'i gleddyf - ei gleddyf mawr a nerthol - Lefiathan y sarff gleidio, Lefiathan y sarff torchog; Bydd yn lladd anghenfil y môr.”

Gweld hefyd: 10 Rheswm Beiblaidd I Aros Am Briodas

Ymgeisydd arall yw Elasmosaurus, hefyd tua 36 troedfedd o hyd, a gwddf hir yn mesur tua 23 troedfedd! Roedd corff Elasmosaurus wedi'i symleiddio â thraed fel padlo a chynffon fer. Mae gan rai poblsylwi ar debygrwydd cryf i ddisgrifiadau o Anghenfil Loch Ness.

Gallai Lefiathan fod yn ddeinosor fel Kronosaurus neu Elasmorsaurus, neu gallai fod wedi bod yn anifail hollol wahanol. I lawer o ddeinosoriaid hysbys, dim ond llond llaw o esgyrn sydd gennym, ac yn aml dim ond un set. Yn sicr fe allai fod yna ddeinosoriaid eraill sydd heb eu sgerbydau ffosiledig heb eu darganfod eto.

11. Job 41:1-11 “A allwch dynnu Lefiathan allan â bachyn pysgod neu wasgu ei dafod â chortyn? Allwch chi roi rhaff yn ei drwyn neu drywanu ei ên â bachyn? A wna lawer o ymbil arnoch chwi? A fydd yn siarad geiriau meddal wrthych? A wna efe gyfamod â thi i'w gymryd ef yn was i ti am byth? A wnewch chi chwarae ag ef fel gydag aderyn, neu a fyddwch chi'n ei roi ar dennyn i'ch merched? A fydd masnachwyr yn bargeinio drosto? A fyddant hwy yn ei rannu ef ymhlith y masnachwyr? Allwch chi lenwi ei groen â thryferau neu ei ben â gwaywffyn pysgota? Gosod dy ddwylo arno; cofiwch y frwydr ni fyddwch yn ei wneud eto! Wele, gau obaith dyn; gosodir ef yn isel hyd yn oed yn ei olwg ef. Nid oes neb mor ffyrnig fel y mae'n meiddio ei gynhyrfu. Pwy gan hynny yw efe a all sefyll ger fy mron i? Pwy a roddes i mi yn gyntaf, fel yr ad-dalwn iddo? Yr hyn sydd dan yr holl nefoedd, eiddof fi. “

12. Eseia 27:1 “Y dydd hwnnw bydd yr ARGLWYDD â'i gleddyf caled a mawr a chadarn yn cosbi Lefiathan y sarff sy'n ffoi, Lefiathan ytroelli sarff, ac efe a ladd y ddraig sydd yn y môr. “

13. Salm 104:24-26 “Faint yw dy weithredoedd, Arglwydd! Mewn doethineb gwnaethost hwynt oll; y mae y ddaear yn llawn o'th greaduriaid. Yno y mae y môr, helaeth a helaeth, yn gyforiog o greaduriaid tuhwnt i rif — pethau byw, mawr a bach. Yno mae'r llongau'n mynd yn ôl ac ymlaen, a Lefiathan, y rhai a luniwyd gennych i'w ffroeni yno. “

14. Salm 74:12-15 “O'r hen amser y mae Duw fy Mrenin yn cyflawni gweithredoedd achubol ar y ddaear. Rhannodd y môr â'th nerth; Torraist bennau bwystfilod y môr yn y dyfroedd; Malurasoch bennau Lefiathan; Porthaist ef i greaduriaid yr anialwch. Agoraist ffynhonnau a nentydd; Sychaist afonydd byth-lifog. “

15. Job 3:8 “Bydded i'r rhai sy'n melltithio dyddiau felltithio'r diwrnod hwnnw, y rhai sy'n barod i ddeffro Lefiathan.”

16. Job 41:18-19 “Pan mae Lefiathan yn tisian, mae'n rhyddhau fflach o olau. Mae ei lygaid fel pelydrau cyntaf y wawr. 19 Y mae fflamau yn cynnau o'i enau, a ffrydiau o wreichion yn ehedeg allan.”

17. Job 41:22 “Mae nerth aruthrol yng ngwddf Lefiathan yn taro braw lle bynnag yr aiff.”

18. Job 41:31 “Mae Lefiathan yn gwneud i'r dŵr ferwi gyda'i gynnwrf. Mae’n troi’r dyfnder fel crochan o ennaint.”

Beth laddodd y deinosoriaid?

Adeg y creu, roedd y ddaear wedi ei dyfrhau gan niwl yn dod i fyny o y ddaear – doedd dim glaw (Genesis2:5-6). Gallwn gasglu o Genesis 1:6-8 fod y ddaear wedi’i hamgylchynu gan ganopi o ddŵr. Darparodd hyn amddiffyniad rhag ymbelydredd yr haul a chynhyrchodd effaith tŷ gwydr gyda lefelau ocsigen uwch, llystyfiant ffrwythlon, a thymheredd cyson gynhesach yn ymestyn i'r pegynau (gan esbonio ffosiliau planhigion trofannol yn Alaska ac Antarctica).

Hoes dynol oedd canrifoedd ymhell hyd at y llifogydd, ac roedd yr un peth yn debygol o fod yn wir am anifeiliaid. Fel llawer o ymlusgiaid heddiw, mae'n debyg bod deinosoriaid yn dyfwyr amhenodol, gan olygu eu bod yn parhau i dyfu trwy gydol eu hoes, gan gyrraedd maint enfawr.

Mae Genesis 7:11 yn cyfeirio at “ffenestri” neu “lifddorau” y nefoedd a agorwyd wrth i'r llifogydd ddilyn. . Mae'n debyg mai dyma oedd torri'r canopi dŵr i fyny wrth i'r glaw cyntaf ddisgyn ar y ddaear. Byddai’r newid hwn yn yr atmosffer wedi cyfrannu at oes llawer byrrach bodau dynol (ac anifeiliaid eraill) yn dilyn y llifogydd. Collwyd amddiffyniad rhag ymbelydredd yr haul, gostyngodd lefelau ocsigen, roedd mwy o eithafion mewn tymhorau a rhanbarthau poeth ac oer, a daeth ardaloedd helaeth yn destun diffeithdiro.

Yn ail, rhoddodd Duw ganiatâd i fodau dynol fwyta cig yn dilyn y llifogydd (Genesis 9:3). Mae'n debyg mai dyma pryd y datblygodd rhai anifeiliaid yn gigysyddion neu'n hollysyddion. Roedd gan y bwytawyr cig newydd (pobl ac anifeiliaid) hyd oes byrrach oherwydd y carsinogenau o'r haul a chig, yn ogystal ag uwch.colesterol a materion eraill sy'n gysylltiedig â bwyta cig.

Ar ôl y llifogydd, roedd tywydd oerach yn cyfyngu ar le gallai deinosoriaid fyw. Byddai gan y deinosoriaid oedd yn bwyta planhigion yn araf, gyflenwad llawer mwy cyfyngedig o fwyd a byddent wedi bod yn ysglyfaeth i'r cigysyddion newydd. Mae'n debyg bod niferoedd bach o ddeinosoriaid wedi parhau ar ôl y llifogydd nes iddynt farw allan yn y pen draw.

19. Genesis 7:11 Yn y chwe chanfed flwyddyn o fywyd Noa, ar yr ail ddydd ar bymtheg o'r ail fis, y dwthwn hwnnw y rhwygodd holl ffynhonnau'r dyfnder mawr, a llifeiriant y nefoedd a agorwyd. 0>20. Genesis 9:3 ” Bydd popeth sy'n byw ac yn symud o gwmpas yn fwyd i chi. Yn union fel y rhoddais y planhigion gwyrdd i ti, yr wyf yn awr yn rhoi popeth i ti.”

Beth allwn ni ei ddysgu oddi wrth ddeinosoriaid?

Pam roedd Duw yn disgrifio Behemoth a Lefiathan yn Job 40 a 41? Roedd Job wedi bod yn cwestiynu pam y caniataodd Duw iddo ddioddef y fath galedi. Roedd Job yn tynnu sylw at ei gyfiawnder ac yn ei hanfod yn cyhuddo Duw o farn anghyfiawn. Atebodd Duw, “A fyddech chi'n dilorni fy nghyfiawnder? A fyddech chi'n condemnio Fi i gyfiawnhau'ch hun?" (Job 40:8) Heriodd Duw Job i wneud y pethau a wnaeth Duw. Pe bai Job yn gallu, dywedodd Duw, “Yna byddaf fi fy hun yn cyfaddef wrthyt y gall dy law dde dy achub di.” Mae Duw yn mynd ymlaen i ddisgrifio dau o’i greadigaethau – Behemoth a Lefiathan – creaduriaid nerthol na allai dim ond Duw eu darostwng.

I her Duw, Jobdim ond dweud, “Yr wyf yn edifarhau.” (Job 42:6) Yn wir, roedd Job yn ddyn cyfiawn a duwiol – ond nid oedd hyd yn oed yn mesur. “Nid oes neb cyfiawn, nid oes neb.” (Rhufeiniaid 3:10) Ni allai llaw dde Job ei achub. Ac ni all ein rhai ni ychwaith.

Yn ffodus, “ar yr amser iawn, a ninnau’n dal yn ddi-rym, bu Crist farw dros yr annuwiol.” (Rhufeiniaid 5:6) Fe wnaeth Iesu, a greodd Behemoth a Lefiathan, dynnu Ei Hun o’i freindal a’i fraint a disgyn i’r ddaear i fod fel ni, ac i wneud ffordd i ni.

Gwers y gallwn ni ddysgu ohoni y deinosoriaid yw gostyngeiddrwydd. Rheolasant y ddaear unwaith, ac yna buont farw allan. Byddwn i gyd yn marw ac yn wynebu ein Gwneuthurwr. Ydych chi'n barod?

Ken Ham – “Mae angen i Darwinyddion esblygiadol ddeall ein bod yn cymryd y deinosoriaid yn ôl. Gwaed frwydr yw hon i adnabod y wyddoniaeth yng ngwirionedd datguddiedig Duw.”

gwnaeth y nefoedd a'r ddaear, y môr, a'r hyn oll sydd ynddynt, ond efe a orphwysodd ar y seithfed dydd. Am hynny bendithiodd yr ARGLWYDD y dydd Saboth a'i sancteiddio. “

A oedd deinosoriaid yn bodoli mewn gwirionedd?

Yn bendant! Mae miloedd o sgerbydau wedi'u ffosileiddio'n rhannol wedi'u darganfod ar bob cyfandir, hyd yn oed ychydig o weddillion sy'n dal i gynnwys meinwe meddal. Mae wyau deinosoriaid wedi'u canfod, ac mae sganiau CT yn dangos yr embryo sy'n datblygu y tu mewn. Mae ychydig o sgerbydau bron yn gyflawn wedi cael eu dadorchuddio gyda thua 90% o fàs esgyrn.

Pryd oedd deinosoriaid ar y ddaear?

Mae'r rhan fwyaf o wyddonwyr yn dweud bod deinosoriaid wedi datblygu i fodolaeth dros y blynyddoedd. 225 miliwn o flynyddoedd yn ôl, yn y Cyfnod Triasig, a pharhaodd trwy'r Cyfnodau Jwrasig a Chrystiog hyd nes iddynt ddod i ben tua 65 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Nid ydynt yn esbonio sut y gallai meinwe meddal o esgyrn deinosoriaid fod wedi cael ei gadw mor hir â hynny. Yn ôl y Beibl, mae'r Ddaear tua 6000 o flynyddoedd oed. O wybod hyn, gallwn ddod i'r casgliad bod deinosoriaid wedi'u creu tua 6000 o flynyddoedd yn ôl.

O ble daeth deinosoriaid?

Ateb gwyddoniaeth fodern yw bod deinosoriaid sy'n bwyta planhigion esblygodd o grŵp o ymlusgiaid a elwir yn arcosaurs yn ystod y Cyfnod Triasig. Fodd bynnag, yn Genesis 1:20-25 darllenwn fod Duw wedi creu adar ac anifeiliaid dŵr ar bumed diwrnod y greadigaeth, ac anifeiliaid y tir ar y chweched. Rhoddodd Duw y gwyrdd i fodau dynol ac anifeiliaid,planhigion sy'n dwyn hadau ar gyfer eu bwyd (Genesis 1:29-30). Roedd bodau dynol ac anifeiliaid cynnar i gyd yn llysieuwyr. Nid oedd gan fodau dynol ddim i'w ofni gan ddeinosoriaid (ac eithrio efallai camu ymlaen).

3. Genesis 1:20-25 “A dywedodd Duw, “Bydded i'r dŵr lifo gyda chreaduriaid byw, a bydded i adar hedfan uwchben y ddaear ar draws claddgell y nefoedd.” 21 Felly creodd Duw greaduriaid mawr y môr, a phob peth byw y mae'r dŵr yn ei gymysgu ag ef, ac sy'n symud o'i amgylch, yn ôl eu rhywogaeth, a phob aderyn asgellog yn ôl ei rywogaeth. A gwelodd Duw mai da oedd. 22 Bendithiodd Duw hwy a dweud, “Byddwch ffrwythlon a chynyddwch, a llanwch ddŵr y moroedd, a lluosoged adar y ddaear.” 23 A bu hwyr a bu bore, y pumed dydd. 24 A dywedodd Duw, “Cynnyrched y wlad greaduriaid byw yn ôl eu rhywogaeth: yr anifeiliaid, y creaduriaid sy'n symud ar y ddaear, a'r anifeiliaid gwylltion, pob un yn ôl ei rywogaeth.” Ac felly y bu. 25 Gwnaeth Duw yr anifeiliaid gwylltion yn ôl eu rhywogaeth, yr anifeiliaid yn ôl eu rhywogaeth, a'r holl greaduriaid sy'n symud ar y ddaear yn ôl eu rhywogaeth. A gwelodd Duw mai da oedd.”

4. Genesis 1:29-30 Yna dywedodd Duw, “Yr wyf yn rhoi i chwi bob planhigyn sy'n dwyn had ar wyneb yr holl ddaear a phob coeden sydd â ffrwyth a had ynddo. Byddan nhw'n eiddo i chi am fwyd. 30 Ac i holl fwystfilod y ddaear, a holl adaryn yr awyr a'r holl greaduriaid sy'n symud ar hyd y ddaear - popeth sydd ag anadl einioes ynddo - rwy'n rhoi pob planhigyn gwyrdd yn fwyd.” Ac felly y bu.”

A oedd deinosoriaid a bodau dynol yn cydfodoli?

Do! Mae gwyddonwyr modern bellach wedi dosbarthu adar fel deinosoriaid sydd wedi goroesi! Maen nhw'n dweud bod digwyddiad difodiant enfawr wedi digwydd 65 miliwn o flynyddoedd yn ôl a laddodd yr holl ddeinosoriaid ac eithrio'r rhai sy'n hedfan, a esblygodd yn adar fel rydyn ni'n eu hadnabod heddiw.

O safbwynt Beiblaidd, rydyn ni'n gwybod bod bodau dynol a deinosoriaid yn cydfodoli . Ar y pumed a'r chweched dydd y crewyd yr holl anifeiliaid.

A oedd deinosoriaid ar Arch Noa?

Yn Genesis 6:20 darllenwn, “Dau o bob math o aderyn, o bob math o anifail, ac o bob math o greaduriaid sy'n symud ar hyd y ddaear, i'ch cadw'n fyw.” Os oedd deinosoriaid yn fyw adeg Noa, gallwn fod yn sicr eu bod ar yr arch. A allai'r deinosoriaid fod wedi diflannu cyn y dilyw?

Gallwn gyfrifo o'r achau o Adda hyd Noa yn Genesis 5, fod y ddaear tua 1656 mlwydd oed adeg y dilyw. Nid yw hynny'n llawer o amser i ddifodiant torfol ddigwydd. Nid yw’r Beibl yn sôn dim am unrhyw ddigwyddiadau cataclysmig yn y cyfnod hwn, ac eithrio’r Cwymp, pan wnaeth melltith ar y tir ffermio’n anos ac achosi i fieri a drain dyfu.

Yn y canrifoedd diwethaf, cannoedd o anifeiliaidmae rhywogaethau wedi'u gyrru i ddifodiant, yn bennaf trwy or-hela a cholli cynefin. Profodd ein byd gynnydd enfawr yn y boblogaeth (o 1.6 biliwn i 6 biliwn rhwng 1900 a 2000), gan arwain at ddatblygiad ardaloedd a fu unwaith yn anialwch helaeth. Fodd bynnag, dim ond rhai rhywogaethau a ddiflannodd - nid teuluoedd cyfan o anifeiliaid. Er enghraifft, mae colomennod teithwyr wedi darfod, ond nid yw pob aderyn, ac nid hyd yn oed pob colomennod.

5. Genesis 6:20 “Bydd dau o bob math o aderyn, o bob math o anifail ac o bob math o greaduriaid sy’n symud ar hyd y ddaear yn dod atat i gael eu cadw’n fyw.”

6. Genesis 7:3 “A hefyd saith o bob math o adar yr awyr, yn wryw ac yn fenyw, er mwyn cadw eu hepil ar wyneb yr holl ddaear.”

Sut roedd deinosoriaid yn ffitio ymlaen yr arch?

A allai'r arch gynnwys yr holl anifeiliaid a digon o fwyd? Roedd mesuriadau’r arch tua 510 x 85 x 51 troedfedd – tua 2.21 miliwn troedfedd giwbig. I roi hynny mewn persbectif, mae cae pêl-droed yn 100 llath (neu 300 troedfedd) o hyd. Roedd yr arch tua un a dwy ran o dair o hyd cae pêl-droed ac yn uwch nag adeilad pedair stori.

Mae'n debyg nad oedd yr arch yn cynnwys miliynau o rywogaethau, ond yn hytrach genera. Er enghraifft, mae anifeiliaid yn y genws cwn (bleiddiaid, coyotes, jacals, a chŵn) yn perthyn yn agos, a gallant ryngfridio. Dim ond un rhywogaeth cwn prototeip oedd ei angen o ba un arallrhywogaethau wedi datblygu dros amser.

Dewch i ni siarad am faint anifeiliaid unigol. Y deinosoriaid mwyaf oedd y sauropods. Roedd y sauropod hiraf tua 112 troedfedd o hyd. Gallai cwch 510 troedfedd o hyd fod wedi'u lletya, hyd yn oed ar faint llawn oedolyn. Ond mae’n fwy tebygol bod deinosoriaid ar yr arch yn bobl ifanc lawer llai.

Un dystiolaeth bod deinosoriaid wedi goroesi’r llifogydd yw’r mwyafrif o lenyddiaeth a gwaith celf yn darlunio dreigiau mewn diwylliannau hynafol ledled y byd. Yn amlwg, credid bod dreigiau yn rhai go iawn ac wedi cydfodoli â bodau dynol. A allai'r rhain fod wedi bod yn ddeinosoriaid? Gadewch i ni ystyried disgrifiadau ôl-lifogydd o ddau anifail yn y Beibl a oedd yn debygol o fod yn ddeinosoriaid (ac un a allai fod wedi bod yn ddraig).

Beth yw Behemoth yn y Beibl?

0> Disgrifiodd Duw Behemoth yn Job 40:15-24, gan ddweud wrth Job am edrych ar Behemoth. Naill ai roedd yr anifail yn iawn yno i Job ei weld, neu roedd Job yn gyfarwydd ag ef. Roedd gan yr anifail hwn esgyrn fel tiwbiau haearn a chynffon fel coeden gedrwydd. Roedd yn rhy fawr i gael ei ddal ac nid oedd yn ofni y llifogydd afon Iorddonen. Yr oedd yn gawr tyner, yn bwydo ar lystyfiant yn y bryniau tra bod anifeiliaid yn ffraeo o'i gwmpas, ac yn gorffwys yn ardal y gors. Fe'i hystyrid yn “gyntaf” neu'n “bennaf” yng ngweithredoedd Duw.

Mae llawer o sylwebwyr yn tybio mai hippopotamus neu eliffant oedd Behemoth, ond go brin fod cynffonnau'r anifeiliaid hyn yn meddwl am goeden gedrwydd.Mae disgrifiad Duw yn swnio fel sauropod, y mwyaf o ddeinosoriaid (“pennaeth yng ngweithredoedd Duw”). Mae'n debyg bod y creaduriaid anferth hyn yn ffafrio cynefinoedd gwlyb, gan fod eu holion traed a'u ffosilau i'w cael yn aml mewn gwelyau afonydd, lagynau, ac wedi'u cymysgu â ffosilau o organebau morol.

Cerddodd sauropodau ar bob un o'r pedair coes, ond credir bod rhai yn gallu magu ar eu coesau ôl. Roedd gan un Sauropod, Diplodocus, neu Brachiosaurus ganol màs yn ardal y glun (a disgrifiodd Duw Behemoth gyda chluniau a chluniau a bol hynod o gryf). Yr oedd ganddo hefyd gynffon hir iawn, y gallai fod wedi gallu ei thynnu fel chwip.

7. Job 40:15-24 “Edrych ar Behemoth, yr hwn a wneuthum gyda thi. Mae'n bwyta glaswellt fel ych. Edrychwch ar gryfder ei lwynau a'r pŵer yng nghyhyrau ei fol. Y mae'n anystwyth ei gynffon fel pren cedrwydd; mae tendonau ei gluniau wedi'u plethu'n gadarn at ei gilydd. Tiwbiau efydd yw ei esgyrn; ei goesau sydd fel gwiail haearn. Efe yw y blaenaf o weithredoedd Duw ; dim ond ei Wneuthurwr a all dynnu'r cleddyf yn ei erbyn. Mae'r bryniau'n rhoi bwyd iddo, tra bod pob math o anifeiliaid gwyllt yn chwarae yno. Mae'n gorwedd o dan y planhigion lotws , cuddio yn amddiffyn cyrs corsiog . Mae planhigion Lotus yn ei orchuddio â'u cysgod; yr helyg wrth y nant o'i amgylch. Er cynddeiriog yr afon, Behemoth yn ddi-ofn; mae'n parhau i fod yn hyderus, hyd yn oed os ymchwydd yr Iorddonen hyd at ei enau. A all unrhyw un ddaliddo tra bydd yn edrych ymlaen, neu drywanu ei drwyn â maglau? “

Dreigiau

8. Eseciel 32:1-2 “Ar y dydd cyntaf o'r deuddegfed mis yn y ddeuddegfed flwyddyn, daeth Gair yr Arglwydd ataf. a dweud, “Fab dyn, can o dristwch i Pharo brenin yr Aifft, a dywed wrtho, ‘Cymharaist dy hun â llew ifanc ymhlith y cenhedloedd, ac eto yr wyt fel y ddraig fawr yn y moroedd. Rydych chi'n mynd trwy'ch afonydd, yn poeni'r dŵr â'ch traed ac yn gwneud yr afonydd yn fwdlyd.

9. Eseciel 29:2-3 “Fab dyn, gosod dy wyneb yn erbyn Pharo brenin yr Aifft, a phroffwyda yn ei erbyn ef, ac yn erbyn yr Aifft gyfan: Llefara, a dywed, Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw; Wele fi i'th erbyn, Pharo brenin yr Aifft, y ddraig fawr yr hon sydd yn gorwedd yng nghanol ei afonydd, yr hwn a ddywedodd, Fy afon sydd eiddof fi, a mi a'i gwneuthum i mi fy hun. “

10. Eseia 51:8-9 “Oherwydd bydd y gwyfyn yn ysfa iddynt fel y mae'n bwyta dillad. Bydd y mwydyn yn bwyta wrthyn nhw fel mae'n bwyta gwlân. Ond bydd fy nghyfiawnder yn para am byth. Bydd fy iachawdwriaeth yn parhau o genhedlaeth i genhedlaeth.” Deffro, deffro, O ARGLWYDD! Gwisgwch eich hun â chryfder! Flex eich braich dde nerthol! Deffrowch eich hunain fel yn y dyddiau gynt pan laddasoch yr Aifft, draig y Nîl. “

A wnaeth Duw greu deinosor a allai anadlu tân?

Gall y chwilen bombardier allyrru cymysgedd poeth, ffrwydrol o gemegau o dan fygythiad. A pheidiwn ag anghofio ychwedlau am ddreigiau sy'n anadlu tân sy'n treiddio trwy ddiwylliannau Asia, y Dwyrain Canol ac Ewrop. Mae gwyddonwyr hyd yn oed wedi cynnig sawl ffordd y gallai dreigiau, pe baent yn bodoli, “anadlu tân.” Yn sicr nid yw Duw yn cael ei gyfyngu gan ein gwybodaeth gyfyngedig. Soniodd Duw am Lefiathan fel creadur go iawn a greodd Ef. Dywedodd fod yr anifail hwn wedi anadlu tân. Rhaid inni gymryd Duw wrth ei Air.

Beth yw Lefiathan yn y Beibl?

Cysegrodd Duw bennod gyfan (Job 41) i ddisgrifio creadur sy'n byw mewn dŵr o'r enw Lefiathan. Fel Behemoth, nid yw'n gallu cael ei ddal, ond nid yw Lefiathan yn gawr tyner. Roedd ei guddfan yn anhreiddiadwy i waywffonau a thryferau oherwydd haenau o glorian. Roedd ganddo ddannedd brawychus. Byddai unrhyw un a osodai law arno yn cofio’r frwydr a byth yn ei hailadrodd!

Disgrifiodd Duw nodweddion tebyg i ddraig – daw tân allan o geg Lefiathan a mwg o’i ffroenau. Mae ei anadl yn rhoi glo ar dân. Pan gyfyd, dychrynir y cedyrn. Ni allai neb ond Duw ei reoli. Yn Salm 74:13-14, darllenwn fod Duw wedi torri pennau bwystfilod y môr, wedi malu pennau Lefiathan, ac wedi ei roi yn fwyd i greaduriaid yr anialwch. Mae Salm 104 yn sôn am Lefiathan yn gwibio yn y môr.

Mae Lefiathan unwaith eto yn cael ei grybwyll yn Eseia 27:1, efallai’n cynrychioli’r cenhedloedd oedd yn gorthrymu ac yn caethiwo Israel: “Y dydd hwnnw, bydd yr Arglwydd yn cosbi gyda’i
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.