25 Annog Adnodau o’r Beibl Am ormes (Syfrdanol)

25 Annog Adnodau o’r Beibl Am ormes (Syfrdanol)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am ormes?

Os wyt ti’n teimlo’n ormes mewn bywyd am ba bynnag reswm y peth gorau i’w wneud yw bwrw eich beichiau ar Dduw. Mae'n gofalu am y bobl sy'n teimlo wedi'u gwasgu ac sy'n cael eu trin yn annheg bob dydd. Peidiwch ag aros ar y drwg, ond canolbwyntio ar Dduw yn lle hynny. Cofiwch Mae Ef bob amser gyda chi i'ch helpu, eich cysuro a'ch annog. Os yw Duw drosoch pwy all fod yn eich erbyn byth?

Dyfyniadau Cristnogol am ormes

“Nid y gormes a’r creulondeb gan y bobl ddrwg yw’r drasiedi eithaf ond y distawrwydd dros hynny gan y bobl dda.” Martin Luther King, Jr.

“Gŵyr Cristion mai angau fydd angladd ei holl bechodau, ei ofidiau, ei gystuddiau, ei demtasiynau, ei flinderau, ei ormes, ei erlidiau. Y mae yn gwybod mai angau fydd adgyfodiad ei holl obeithion, ei lawenydd, ei hyfrydwch, ei gysuron, ei foddlonrwydd. Ardderchowgrwydd Trosgynnol Dogn Credadyn uwchlaw Holl Ddognau Daearol.” Thomas Brooks Thomas Brooks

“Y sawl sy’n caniatáu gormes sy’n rhannu’r drosedd.” Desiderius Erasmus

“Bydded dy fawr lawenydd a chysur yn dragywydd, i gael ei bleser Ef ynot, er mewn poenau, gwaeledd, erlidigaethau, gorthrymderau, neu fewn gofidiau a phwysau calon, oerni neu ddiffrwythdra meddwl, tywyllu dy ewyllys a'th synwyr, neu unrhyw demtasiynau ysbrydol neu gorfforol. Rheolau a Chyfarwyddiadau ar gyfer aBywyd Sanctaidd.” Robert Leighton

“Byddaf yn dweud wrthych beth i'w gasáu. Rhagrith casineb; cant casineb; anoddefgarwch casineb, gormes, anghyfiawnder, Pharisiaeth; casáu nhw fel roedd Crist yn eu casáu – gyda chasineb dwfn, parhaus, tebyg i Dduw.” Frederick W. Robertson

“Pam y dylwn i fyth wrthsefyll unrhyw oedi neu siom, eli, unrhyw gystudd neu orthrwm neu gywilydd – pan fyddaf yn gwybod y bydd Duw yn ei ddefnyddio yn fy mywyd i'm gwneud fel Iesu ac i'm paratoi ar gyfer y nefoedd ?" Kay Arthur

Mae gan Dduw lawer i'w ddweud am ormes

1. Sechareia 7:9-10 “Dyma mae ARGLWYDD y Lluoedd yn ei ddweud: Barnwch yn deg, a dangoswch drugaredd a charedigrwydd i'ch gilydd. Paid â gorthrymu gweddwon, plant amddifad, estroniaid, a'r tlodion. A pheidiwch â chynllunio yn erbyn ei gilydd.

2. Diarhebion 14:31 Y mae'r rhai sy'n gorthrymu'r tlawd yn sarhau eu Creawdwr, ond y mae cynorthwyo'r tlawd yn ei anrhydeddu.

3. Diarhebion 22:16-17 Bydd rhywun sy'n symud ymlaen drwy orthrymu'r tlawd neu drwy roi rhoddion i'r cyfoethog yn dod i ben mewn tlodi. Gwrando ar eiriau'r doeth; cymhwys dy galon at fy nghyfarwyddyd.

Mae Duw yn gofalu am y gorthrymedig

4. Salm 9:7-10 Ond y mae'r ARGLWYDD yn teyrnasu am byth, gan roi barn oddi ar ei orsedd. Bydd yn barnu'r byd â chyfiawnder, ac yn llywodraethu'r cenhedloedd yn deg. noddfa i'r gorthrymedig yw'r ARGLWYDD , noddfa yn amser trallod. Y mae'r rhai sy'n adnabod dy enw yn ymddiried ynot, oherwydd nid wyt ti, O ARGLWYDD, yn cefnu ar y rhai syddchwilio amdanoch chi.

5. Salm 103:5-6 Yr hwn a ddiwalla dy enau â phethau da; fel yr adnewyddir dy ieuenctid fel eiddo'r eryr. Mae'r ARGLWYDD yn gweithredu cyfiawnder a barn i bawb sy'n cael eu gorthrymu.

6. Salm 146:5-7 Ond llawen yw'r rhai sydd â Duw Israel yn gynorthwywr iddynt, y mae eu gobaith yn yr ARGLWYDD eu Duw. Efe a wnaeth nefoedd a daear, y môr, a phopeth sydd ynddynt. Mae'n cadw pob addewid am byth. Mae'n rhoi cyfiawnder i'r gorthrymedig a bwyd i'r newynog. Mae'r ARGLWYDD yn rhyddhau'r carcharorion.

7. Salm 14:6 Mae'r drygionus yn rhwystro cynlluniau'r gorthrymedig, ond bydd yr ARGLWYDD yn amddiffyn ei bobl.

Dywed wrth Dduw sut yr wyt yn teimlo dan orthrwm

8. Salm 74:21 Paid â gadael i'r gorthrymedig gilio mewn gwarth; bydded i'r tlawd a'r anghenus ganmol dy enw.

9. 1 Pedr 5:7 Gan fwrw eich holl ofal arno; canys y mae efe yn gofalu amdanoch.

Gweld hefyd: 100 o Ddyfyniadau Gwirioneddol Am Ffrindiau Ffug & Pobl (Dywediadau)

10. Salm 55:22 Rhowch eich beichiau i'r ARGLWYDD, a bydd yn gofalu amdanoch. Ni adawa i'r duwiol lithro a syrthio.

Duw sydd yn agos i'r gorthrymedig

11. Eseia 41:10 Nac ofna; canys yr ydwyf fi gyda thi : na ddigalona; canys myfi yw dy Dduw : nerthaf di; ie, mi a'th gynnorthwyaf; ie, cynhaliaf di â deheulaw fy nghyfiawnder.

12. Salm 145:18 Y mae'r ARGLWYDD yn agos at bawb sy'n galw arno, ie, at bawb sy'n galw arno mewn gwirionedd.

13. Salm 34:18 Y mae'r ARGLWYDD yn agos at y rhai syddo galon ddrylliog; ac yn achub y rhai sydd o ysbryd cyfrwys.

Adnodau o’r Beibl am ymwared rhag gorthrymder

Bydd Duw yn helpu

14. Salm 46:1 I’r côr-gyfarwyddwr: Cân i ddisgynyddion Korah, i'w chanu gan leisiau soprano. Duw yw ein noddfa a'n cryfder, bob amser yn barod i helpu ar adegau o helbul.

15. Salm 62:8 Ymddiriedwch ynddo bob amser; chwi bobl, tywalltwch eich calon ger ei fron ef: noddfa i ni yw Duw.

16. Hebreaid 13:6 Fel y dywedwn yn hy, Yr Arglwydd yw fy nghynorthwywr, ac nid ofnaf beth a wna dyn i mi.

17. Salm 147:3 Y mae efe yn iachau y drylliedig o galon, ac yn rhwymo eu clwyfau.

Na chymer bethau i'ch dwylo eich hunain byth.

18. Rhufeiniaid 12:19 Anwylyd annwyl, na ddialwch eich hunain, eithr rhoddwch le i ddigofaint: canys y mae yn ysgrifenedig , Mae dialedd yn eiddof fi ; ad-dalaf, medd yr Arglwydd.

19. Luc 6:27-28 “Ond wrthoch chi sy'n gwrando dw i'n dweud: Carwch eich gelynion, gwnewch dda i'r rhai sy'n eich casáu, bendithiwch y rhai sy'n eich melltithio, gweddïwch dros y rhai sy'n eich cam-drin.

Enghreifftiau o ormes yn y Beibl

20. Eseia 38:12-14 Y mae fy nhrigfan yn cael ei thynnu a'm symud oddi wrthyf fel pabell bugail; fel gwehydd y treiglais fy mywyd; y mae efe yn fy nhori oddi wrth y gwŷdd; o ddydd i nos yr wyt yn dod â mi i ben; Tawelais fy hun hyd foreu ; fel llew y dryllia fy holl esgyrn; o ddydd i nos dy ddod â mi i andiwedd. Fel gwenoliaid neu graen rwy'n crip; Rwy'n cwyno fel colomen. Mae fy llygaid yn flinedig wrth edrych i fyny. O Arglwydd, gorthrymwyd fi; byddwch yn fy addewid o ddiogelwch!

21. Barnwyr 10:6-8 Eto gwnaeth yr Israeliaid ddrwg yng ngolwg yr ARGLWYDD. Gwasanaethasant y Baaliaid a'r Astorethiaid, a duwiau Aram, duwiau Sidon, duwiau Moab, duwiau'r Ammoniaid a duwiau'r Philistiaid. Ac oherwydd i'r Israeliaid gefnu ar yr ARGLWYDD a pheidio â'i wasanaethu mwyach, digiodd yntau wrthynt. Gwerthodd hwy i ddwylo'r Philistiaid a'r Ammoniaid, y rhai y flwyddyn honno a'u drylliodd a'u malurio. Am ddeunaw mlynedd buont yn gorthrymu holl Israeliaid o'r tu dwyrain i'r Iorddonen yn Gilead, gwlad yr Amoriaid.

22. Salm 119:121-122 Gwneuthum yr hyn sy'n gyfiawn ac yn gyfiawn; paid â'm gadael i'm gorthrymwyr. Sicrhewch lesiant dy was; paid â gadael i'r trahaus fy ngorthrymu.

23. Salm 119:134 Gwared fi rhag gorthrwm dynol, er mwyn imi ufuddhau i'th orchmynion.

24. Barnwyr 4:1-3 Eto gwnaeth yr Israeliaid ddrwg yng ngolwg yr ARGLWYDD, yn awr fod Ehud wedi marw. Felly gwerthodd yr ARGLWYDD hwy i ddwylo Jabin brenin Canaan, oedd yn teyrnasu yn Hasor. Roedd Sisera, pennaeth ei fyddin, wedi'i leoli yn Harosheth Haggoyim. Am fod ganddo naw cant o gerbydau haearn, a'i fod wedi gormesu'r Israeliaid yn greulon am ugain mlynedd, dyma nhw'n gweiddi ar yr ARGLWYDD am help.

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Ffafryddiaeth

25. 2 Brenhin13:22-23 Gorthrymodd Hasael brenin Aram Israel trwy gydol teyrnasiad Jehoahas. Ond roedd yr ARGLWYDD yn drugarog wrthyn nhw ac yn tosturio ac yn gofalu amdanyn nhw oherwydd ei gyfamod ag Abraham, Isaac a Jacob. Hyd heddiw mae wedi bod yn anfodlon eu dinistrio na'u halltudio o'i bresenoldeb.

Bonws

Diarhebion 31:9 Llefarwch, barnwch yn gyfiawn, ac amddiffynwch achos y gorthrymedig a'r anghenus.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.