50 Adnod Epig o'r Beibl Am Fywyd Tragwyddol Wedi Marwolaeth (Nefoedd)

50 Adnod Epig o'r Beibl Am Fywyd Tragwyddol Wedi Marwolaeth (Nefoedd)
Melvin Allen

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am fywyd tragwyddol?

Mae Duw yn rhoi ymdeimlad o dragwyddoldeb i bob un ohonom. Rhodd gan Dduw trwy Grist yw bywyd tragwyddol. Pan rydyn ni'n meddwl am fywyd tragwyddol rydyn ni'n meddwl am fywyd ar ôl marwolaeth ond mae'n fwy na hynny. I'r credadyn, y mae bywyd tragywyddol yn awr. Mae Duw yn dragwyddol.

Bywyd tragwyddol yw bywyd Duw yn byw ynoch chi. A ydych yn ymlafnio â sicrwydd o'ch iachawdwriaeth? A ydych yn ymrafael â meddwl bywyd tragwyddol? Gadewch i ni ddysgu mwy isod.

Dyfyniadau Cristnogol am fywyd tragwyddol

“I beth y gwnaed ni? I adnabod Duw. Pa nod ddylem ni ei gael mewn bywyd? I adnabod Duw. Beth yw’r bywyd tragwyddol y mae Iesu’n ei roi? I adnabod Duw. Beth yw'r peth gorau mewn bywyd? I adnabod Duw. Beth mewn bodau dynol sy’n rhoi’r pleser mwyaf i Dduw? Gwybodaeth ohono'i hun.” – J.I. Paciwr

“Mae bywyd tragwyddol yn golygu mwy na bendith yn y dyfodol i'w mwynhau gan gredinwyr; mae yr un mor fath o allu ysbrydol.” - Gwyliwr Nee

“Mae ffydd achubol yn berthynas uniongyrchol â Christ, yn derbyn, yn derbyn, yn gorffwys arno Ef yn unig, er cyfiawnhad, sancteiddhad, a bywyd tragwyddol trwy ras Duw.” Charles Spurgeon

“Nid yw bywyd tragwyddol yn deimlad rhyfedd y tu mewn! Nid dyma'ch cyrchfan eithaf, yr ewch iddo pan fyddwch wedi marw. Os cewch eich geni eto, bywyd tragwyddol yw’r ansawdd bywyd hwnnw sydd gennych ar hyn o bryd.” – Uwchgapten Ian Thomas

“Os darganfyddwn awyddar ôl marwolaeth, ond mae Iesu'n dweud bod y rhai sy'n credu yn cael bywyd tragwyddol. Nid yw'n cyfeirio at y dyfodol. Mae yr adnodau hyn isod yn dangos yn eglur ei fod Ef yn cyfeirio at y presennol.

31. Ioan 6:47 Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, pwy bynnag sy'n credu, sydd â bywyd tragwyddol.

32. Ioan 11:25 Dywedodd Iesu wrthi, “Myfi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu ynof fi, er iddo farw, bydd byw.”

33. Ioan 3:36 Y mae gan bwy bynnag sy'n credu yn y Mab fywyd tragwyddol, ond pwy bynnag sy'n gwrthod y Mab, ni wêl fywyd, oherwydd y mae digofaint Duw yn aros arnynt.

34. Ioan 17:2 “Oherwydd rhoddaist iddo awdurdod dros yr holl bobloedd i roddi bywyd tragwyddol i bawb a roddaist iddo.”

Mae Duw am inni fod yn hyderus o’n hiachawdwriaeth.

35. 1 Ioan 5:13-14 Dw i wedi ysgrifennu'r pethau hyn atoch chi sy'n credu yn enw Mab Duw, er mwyn i chi wybod bod gennych chi fywyd tragwyddol.

36. Ioan 5:24 Yr wyf yn eich sicrhau: Y mae gan y sawl sy'n clywed fy ngair ac yn credu'r hwn a'm hanfonodd i fywyd tragwyddol ac ni ddaw i farn, ond y mae wedi mynd o farwolaeth i fywyd.

37. Ioan 6:47 “Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, y mae gan yr hwn sy'n credu fywyd tragwyddol.”

Nid yw cael bywyd tragwyddol yn drwydded i bechu.

Bydd y rhai sy'n ymddiried yng Nghrist yn cael eu hadfywio gan yr Ysbryd Glân. Byddan nhw'n greaduriaid newydd gyda chwantau newydd. Dywed Iesu, “Mae fy nefaid yn gwrando ar fy llais.” Os ydych yn byw mewn gwrthryfelac yr ydych yn fyddar i eiriau yr Arglwydd sy'n dystiolaeth nad ydych yn eiddo iddo. A ydych yn byw mewn pechod?

Mae'r Ysgrythur yn ei gwneud hi'n glir bod llawer o bobl sy'n arddel ffydd yng Nghrist yn mynd i glywed y geiriau un diwrnod “Doeddwn i byth yn eich adnabod chi; ewch oddi wrthyf.” Nid yw Cristnogion yn dymuno byw mewn pechod. Archwiliwch eich bywyd. Ydy pechod yn effeithio arnat ti? Ydych chi'n gweld Duw yn gweithio ynoch chi?

Gweld hefyd: 20 Annog Adnodau o’r Beibl Am Ymddeoliad

38. Mathew 7:13-14 Ewch i mewn trwy'r porth cyfyng; canys llydan yw'r porth, a llydan yw'r ffordd sy'n arwain i ddistryw, a llawer sy'n mynd i mewn trwyddo. Canys bychan yw'r porth, a chul yw'r ffordd sy'n arwain i fywyd , ac ychydig sy'n ei chael.

39. Jwdas 1:4 Oherwydd y mae rhai unigolion yr ysgrifennwyd eu condemniad ers talwm wedi llithro i mewn yn eich plith yn ddirgel. Pobl annuwiol ydynt, yn gwyrdroi gras ein Duw yn drwydded i anfoesoldeb, ac yn gwadu Iesu Grist ein hunig Benarglwydd ac Arglwydd.

40. 1 Ioan 3:15 “Y mae unrhyw un sy'n casáu brawd neu chwaer yn llofrudd, ac fe wyddoch nad oes gan unrhyw lofrudd fywyd tragwyddol yn byw ynddo.”

41. Ioan 12:25 “Bydd unrhyw un sy'n caru eu bywyd yn ei golli, tra bydd unrhyw un sy'n casáu ei fywyd yn y byd hwn yn ei gadw i fywyd tragwyddol.”

Atgof

42. 1 Timotheus 6:12 “Ymladdwch frwydr dda y ffydd. Cymerwch afael ar y bywyd tragwyddol y'ch galwyd iddo pan wnaethoch eich cyffes dda yng ngŵydd llawer o dystion.”

43. loan4:36 “Hyd yn oed yn awr mae'r sawl sy'n medi yn tynnu cyflog ac yn cynaeafu cnwd i fywyd tragwyddol, er mwyn i'r heuwr a'r medelwr lawenhau gyda'i gilydd.”

44. 1 Ioan 1:2 “Gwnaed y bywyd yn amlwg, ac yr ydym wedi ei weld, ac yn tystio iddo, ac yn cyhoeddi i chwi y bywyd tragwyddol, a fu gyda’r Tad ac a wnaethpwyd yn amlwg i ni.”

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Gasineb (Ai Pechod yw Casáu Rhywun?)

45 . Rhufeiniaid 2:7 “I’r rhai sydd trwy ddyfalbarhad mewn daioni yn ceisio gogoniant ac anrhydedd ac anfarwoldeb, bywyd tragwyddol.”

46. Ioan 6:68 Atebodd Simon Pedr ef, “Arglwydd, at bwy yr awn ni? Y mae gennyt eiriau bywyd tragwyddol.”

47. 1 Ioan 5:20 “A gwyddom fod Mab Duw wedi dod, ac wedi rhoi inni ddeall, er mwyn inni adnabod yr hwn sy’n wir; a ninnau yn yr hwn sydd wir, yn ei Fab lesu Grist. Ef yw'r gwir Dduw a bywyd tragwyddol.”

48. Ioan 5:39 “Rydych chi'n astudio'r Ysgrythurau yn ddiwyd oherwydd eich bod chi'n meddwl bod gennych chi fywyd tragwyddol ynddynt. Dyma'r union Ysgrythurau sy'n tystio amdanaf i.”

Ein cartref sydd yn y Nefoedd

Os ydych yn gredwr mae eich dinasyddiaeth wedi ei throsglwyddo i'r Nefoedd. Yn y byd hwn, rydyn ni'n hirwyr yn aros am ein gwir gartref.

Cawsom ein hachub o'r byd hwn gan ein Gwaredwr a chawsom ein trosglwyddo i'w Deyrnas Ef. Gadewch i'r gwirioneddau hyn newid y ffordd rydych chi'n byw eich bywyd fel credadun. Rhaid inni oll ddysgu byw yn nhragwyddoldeb.

49. Philipiaid 3:20 Ond yn y nefoedd y mae ein dinasyddiaeth ni. A ninnaudisgwyl yn eiddgar am Waredwr oddi yno, yr Arglwydd Iesu Grist.

50. Effesiaid 2:18-20 Oherwydd trwyddo ef y mae i ni ein dau, trwy un Ysbryd, fynediad at y Tad. O ganlyniad, nid estroniaid a dieithriaid ydych mwyach, ond cyd-ddinasyddion â phobl Dduw ac hefyd aelodau o’i deulu, wedi eich adeiladu ar sylfaen yr apostolion a’r proffwydi, a Christ Iesu ei hun yn brif gonglfaen.

51. Colosiaid 1:13-14 Oherwydd y mae wedi ein hachub ni o deyrnas y tywyllwch, a'n trosglwyddo ni i deyrnas ei annwyl Fab , yn yr hwn y mae gennym brynedigaeth, sef maddeuant pechodau.

A wyddoch a oes gennych fywyd tragwyddol? Rwy'n eich annog i ddarllen yr erthygl iachawdwriaeth hon i ddysgu sut i gael eich achub. “Sut alla i ddod yn Gristion?”

oddi mewn i ni na all unrhyw beth yn y byd hwn ei fodloni, dylem hefyd ddechrau meddwl tybed efallai y cawsom ein creu ar gyfer byd arall.” - C.S. Lewis“

“Chi a wyddoch, nid yw bywyd tragwyddol yn dechrau pan awn i'r nefoedd. Mae'n dechrau'r eiliad y byddwch chi'n estyn allan at Iesu. Nid yw byth yn troi ei gefn ar neb. Ac mae'n aros amdanoch chi. ” Corrie Deg Boom

“Mae angen i ni sydd â bywyd tragwyddol Crist daflu ein bywydau ein hunain i ffwrdd.” — George Verwer

“Ar y mwyaf, byddwch chi'n byw ar y ddaear am gan mlynedd, ond byddwch chi'n treulio am byth yn nhragwyddoldeb.”

“Nid rhodd gan Dduw yw bywyd tragwyddol; rhodd Duw yw bywyd tragwyddol.” Oswald Chambers

“I’r Cristion, y nefoedd yw lle mae Iesu. Nid oes angen inni ddyfalu sut le fydd y nefoedd. Mae’n ddigon gwybod y byddwn ni gydag Ef am byth.” William Barclay

“Tair ffordd y mae Duw yn ein sicrhau bod gennym fywyd tragwyddol: 1. Addewidion ei Air, 2. Tystiolaeth yr Ysbryd yn ein calonnau, 3. Gwaith trawsnewidiol yr Ysbryd yn ein bywydau.” Jerry Bridges

“Rwy’n credu nad oes dim yn digwydd ar wahân i benderfyniad ac archddyfarniad dwyfol. Ni allwn byth ddianc rhag athrawiaeth dwyfol ragoriaeth – yr athrawiaeth fod Duw wedi rhag-ordeinio rhai pobl i fywyd tragwyddol.” Charles Spurgeon

“Gan mai eiddo Duw yw’r bywyd hwn ac na all farw, y mae’n dilyn y dywedir bod gan bawb a aned o’r newydd i feddu’r bywyd hwn, dragwyddol.bywyd.” Gwyliwr Nee

Rhodd bywyd

Rhodd gan yr Arglwydd yw bywyd tragwyddol i’r rhai sy’n rhoi eu ffydd yn Iesu Grist er iachawdwriaeth. Mae'n anrheg tragwyddol gan Dduw ac ni all unrhyw beth ei gymryd i ffwrdd. Nid yw Duw yn debyg i ni. Gallwn roi anrhegion a phan fyddwn yn wallgof am dderbynnydd yr anrheg rydym yn dymuno ein rhodd yn ôl. Nid felly y mae Duw, ond yn aml, dyna fel yr ydym yn ei ddarlunio Ef yn ein meddwl.

Rydyn ni'n byw dan ymdeimlad ffug o gondemniad ac mae hyn yn lladd y Cristion. Ydych chi wedi bod yn amau ​​​​cariad Duw tuag atoch chi? Unwaith eto, nid yw Duw yn debyg i ni. Os yw'n dweud bod gennych chi fywyd tragwyddol, yna mae gennych chi fywyd tragwyddol. Os dywed Efe fod eich pechodau wedi eu maddau, yna maddeuir eich pechodau. Oherwydd ein pechadurusrwydd, fe allen ni ddwyn camweddau eraill yn y gorffennol i fyny, ond mae Duw yn dweud, “Ni chofiaf dy bechodau.”

Mae gras Duw mor ddwys fel ei fod yn peri inni ei amau. Mae'n rhy dda i fod yn wir. Nawr o leiaf fe gewch chi gipolwg ar ystyr yr ymadrodd “Cariad yw Duw”. Mae cariad Duw yn ddiamod. Nid yw credinwyr wedi gwneud dim i haeddu gras Duw ac ni allwn wneud dim i gynnal yr hyn a ddywedodd Duw yn anrheg am ddim. Pe bai'n rhaid i ni weithio ni fyddai bellach yn anrheg. Peidiwch â gadael i'ch llawenydd ddod o'ch perfformiad. Ymddiried yng Nghrist, credu yng Nghrist, glynu wrth Grist. Mae'n Iesu neu ddim byd!

1. Rhufeiniaid 6:23 Canys marwolaeth yw cyflog pechod; ond rhodd Duw yw bywyd tragywyddol drwoddIesu Grist ein Harglwydd.

2. Titus 1:2 mewn gobaith am fywyd tragwyddol, yr hwn a addawodd Duw, yr hwn ni chelwydd byth, cyn i'r oesoedd gychwyn.

3. Rhufeiniaid 5:15-16 Ond nid yw'r rhodd rad yn debyg i drosedd. Canys os trwy gamwedd yr Un y bu farw llawer, mwy o lawer yr oedd gras Duw a’r rhodd trwy ras un Dyn, Iesu Grist, yn lluosogi i’r llawer. Nid cyffelyb yw y rhodd a ddaeth trwy yr hwn a bechodd ; canys ar y naill law cyfododd y farn o un camwedd yn arwain i gondemniad, ond ar y llaw arall y rhodd rydd yn codi oddi wrth lawer o gamweddau yn arwain i gyfiawnhad.

4. Rhufeiniaid 4:3-5 Beth mae'r Ysgrythur yn ei ddweud? “Credodd Abraham i Dduw, a chafodd ei gredydu fel cyfiawnder.” Yn awr i'r un sy'n gweithio, nid fel rhodd y mae cyflog yn cael ei gredydu ond fel rhwymedigaeth. Fodd bynnag, i'r sawl nad yw'n gweithio ond sy'n ymddiried yn Nuw sy'n cyfiawnhau'r annuwiol, mae eu ffydd yn cael ei gredydu fel cyfiawnder.

5. Titus 3:5-7 a'n hachubodd ni, nid oherwydd y pethau cyfiawn a wnaethom, ond oherwydd ei drugaredd. Efe a'n hachubodd trwy olchiad yr ailenedigaeth ac adnewyddiad trwy yr Ysbryd Glân, yr hwn a dywalltodd efe arnom yn haelionus trwy lesu Grist ein Hiachawdwr, fel, wedi i ni gael ein cyfiawnhau trwy ei ras ef, ddyfod yn etifeddion â gobaith bywyd tragywyddol.

6. Salm 103:12 cyn belled ag y mae'r dwyrain o'r gorllewin, hyd yn hyn y mae wedi dileu ein camweddau oddi wrthym.

7. Ioan 6:54 “Pwy bynnag sy'n bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i, mae ganddo fywyd tragwyddol, a bydda i'n eu hatgyfodi yn y dydd olaf.”

8. Ioan 3:15 “Fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond iddo gael bywyd tragwyddol.”

9. Actau 16:31 Dywedasant, “Cred yn yr Arglwydd Iesu, a chadwedig fyddi, ti a’th deulu.”

10. Effesiaid 2:8 “Oherwydd trwy ras yr ydych wedi eich achub trwy ffydd; a hynny nid o honoch eich hunain, rhodd Duw ydyw.”

11. Rhufeiniaid 3:28 “Oherwydd yr ydym yn credu bod un yn cael ei gyfiawnhau trwy ffydd ar wahân i weithredoedd y gyfraith.”

12. Rhufeiniaid 4:5 “Fodd bynnag, i’r sawl nad yw’n gweithio ond sy’n ymddiried yn Nuw sy’n cyfiawnhau’r annuwiol, y mae eu ffydd yn cael ei chredyd yn gyfiawnder.”

13. Galatiaid 3:24 “Am hynny yr oedd y gyfraith yn ysgolfeistr i ni ddod â ni at Grist, er mwyn inni gael ein cyfiawnhau trwy ffydd.”

14. Rhufeiniaid 11:6 “Ond os trwy ras y mae, nid yw mwyach ar sail gweithredoedd, oherwydd fel arall nid gras yw gras mwyach.”

15. Effesiaid 2:5 “wedi ein gwneud ni’n fyw gyda Christ hyd yn oed pan oedden ni’n farw yn ein camweddau. Trwy ras y'ch achubwyd!”

16. Effesiaid 1:7 “Ynddo Ef y mae i ni brynedigaeth trwy ei waed Ef, maddeuant ein camweddau, yn ôl cyfoeth ei ras.”

Carodd Duw (felly) chwi

Traddododd Dr. Gage bregeth ddisglair ar Ioan 3:16. Nid oes gennym unrhyw syniad pa mor bwerus yw'r gair (felly) yn Ioan 3:16. Mae'n debyg mai'r gair felly yw'r mwyaf pwerusgair yn yr adnod gyfan. Roedd Duw mor caru chi. Mae'r Ysgrythur yn dweud bod y byd wedi'i greu trwy ac ar gyfer Crist. Mae'n ymwneud â'i Fab. Daw popeth o'i Fab ac mae popeth i'w Fab.

Os rhown ni 1 biliwn o'r bobl fwyaf cariadus ar un raddfa, ni fydd byth yn fwy na'r cariad sydd gan y Tad at ei Fab. Yr unig beth yr ydym yn ei haeddu yw marwolaeth, digofaint, ac uffern. Rydyn ni wedi pechu yn erbyn popeth, ond yn bennaf oll rydyn ni wedi pechu yn erbyn Duw sanctaidd y bydysawd a rhaid gwasanaethu cyfiawnder. Er ein bod yn haeddu digofaint, Duw a dywalltodd ras. Rhoddodd Duw y gorau i bopeth i chi!

Yr oedd y byd i Grist, ond rhoddodd Duw ei Fab i fyny dros y byd. Ni fyddwch chi a minnau byth yn deall dyfnder cariad Duw. Dim ond Duw sydd â bywyd tragwyddol, ond trwy Grist mae'n rhoi bywyd tragwyddol i ni. Byddai wedi bod yn syfrdanol pe bai Duw wedi ein gwneud ni’n weision yn Ei Deyrnas, ond mae Duw wedi ein gwneud ni’n llysgenhadon yn Ei Deyrnas.

Cymerodd Iesu dy fedd a'i chwalu. Cymerodd Iesu eich marwolaeth ac arllwys bywyd allan. Roedden ni unwaith ymhell oddi wrth Dduw ond mae Duw wedi dod â ni ato ei hun. Am fesur rhyfeddol o ras. Gofynnais i rywun unwaith, “pam ddylai Duw eich gadael chi yn y Nefoedd?” Atebodd y person, “Am fy mod i'n caru Duw.” Mae crefydd yn dysgu bod yn rhaid i chi (felly) garu Duw fel eich bod yn deilwng i fynd i mewn i'r Nefoedd. Nac ydw! Duw a (felly) a'ch carodd chwi. Gan ddangos bod cariad anfonodd Duw Ei Fab Anwylyd i gymryd ein lle.

Iesu yw'r unig honiad sydd gan unrhyw gredwr i'r Nefoedd. Pwy bynnag sy'n credu yn efengyl Crist, ni ddifethir, ond caiff fywyd tragwyddol. Pe bai'n rhaid i Iesu, byddai'n gwneud y cyfan eto. Mae cariad Duw yn dinistrio ein cam-gondemniad, ein cywilydd a’n hamau. Edifarhewch ac ymddiriedwch yng Nghrist yn unig. Nid yw Duw eisiau eich condemnio ond tawelu eich meddwl o'i gariad mawr tuag atoch.

1 7. Ioan 3:16 “Oherwydd cymaint y carodd Duw y byd, nes iddo roi ei unig-anedig Fab, fel na dderfydd am bwy bynnag a gredo ynddo ef, ond y caiff fywyd tragwyddol.”

1 8. Rhufeiniaid 8:38-39 Canys yr wyf yn argyhoeddedig nad oes nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywysogaethau, na phethau presennol, na phethau i ddyfod, na galluoedd, nac uchder, na dyfnder, nac unrhyw beth creadigedig arall, yn gallu ein gwahanu oddi wrth gariad Duw, yr hwn sydd yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.

1 9. Jwdas 1:21 cadwch eich hunain yng nghariad Duw, gan ddisgwyl am drugaredd ein Harglwydd Iesu Grist sy'n arwain i fywyd tragwyddol.

20. Effesiaid 2:4  “Ond oherwydd ei gariad mawr tuag atom ni, Duw sy’n gyfoethog mewn trugaredd.”

21. 1 Ioan 4:16 “Ac felly rydyn ni'n gwybod ac yn dibynnu ar y cariad sydd gan Dduw tuag atom ni. Cariad yw Duw. Y mae'r sawl sy'n byw mewn cariad yn byw yn Nuw, a Duw ynddynt hwy.”

22. 1 Ioan 4:7 “Gyfeillion annwyl, gadewch inni garu ein gilydd, oherwydd oddi wrth Dduw y daw cariad. Y mae pob un sy'n caru wedi ei eni o Dduw ac yn adnabod Duw.”

23. 1 Ioan 4:9 “Dyma sut yr amlygwyd cariad Duw yn ein plith:Anfonodd Duw ei unig Fab i'r byd, er mwyn inni fyw trwyddo Ef.”

24. 1 Ioan 4:10 “Dyma gariad: nid ein bod ni wedi caru Duw, ond ei fod wedi ein caru ni ac wedi anfon ei Fab yn aberth cymod dros ein pechodau.”

A ydych yn adnabod Duw?<3

Mae'r Tad yn ei ddatguddio ei Hun trwy'r Mab. Mae Iesu yn disgrifio bywyd tragwyddol fel adnabod Duw. Rydyn ni i gyd yn dweud ein bod ni'n adnabod Duw. Mae hyd yn oed gythreuliaid yn dweud eu bod nhw'n adnabod Duw, ond ydyn ni'n ei adnabod mewn gwirionedd? A wyddoch chwi y Tad a'r Mab mewn modd agos-atoch?

Mae Ioan 17:3 yn sôn am fwy na gwybodaeth ddeallusol. A oes gennych chi berthynas bersonol â'r Arglwydd? Mae rhai pobl yn gwybod yr holl lyfrau diwinyddiaeth gorau. Maent yn gwybod y Beibl yn y blaen ac yn ôl. Maent yn gwybod Hebraeg.

Fodd bynnag, nid ydynt yn adnabod Duw. Gallwch chi wybod popeth am Grist ond dal ddim yn adnabod Crist. Ydych chi'n darllen y Beibl ar gyfer pregeth newydd neu a ydych chi'n chwilio'r Ysgrythurau i ddod i adnabod Crist yn ei Air?

25. Ioan 17:3 A dyma fywyd tragwyddol, er mwyn iddynt dy adnabod di yr unig wir Dduw, a Iesu Grist, yr hwn a anfonaist ti.

26. Ioan 5:39-40 Yr ydych yn astudio'r Ysgrythurau yn ddiwyd oherwydd eich bod yn meddwl bod gennych fywyd tragwyddol ynddynt. Dyma'r union Ysgrythurau sy'n tystio amdanaf, ac eto yr ydych yn gwrthod dod ataf i gael bywyd.

27. Diarhebion 8:35 “Oherwydd y mae'r hwn sy'n fy nghael i yn cael bywyd ac yn cael ffafr gan yr ARGLWYDD.”

Sicr yw eich iachawdwriaeth yng Nghrist.

Ni all credinwyr golli eu hiachawdwriaeth. Mae Iesu bob amser yn gwneud ewyllys y Tad. Yn Ioan 6:37 mae Iesu’n dweud: “Bydd y cyfan mae’r Tad yn ei roi i mi yn dod ata i, a’r un sy’n dod ata i byth yn troi i ffwrdd.”

Yna dywedodd Iesu wrthym ei fod wedi dod i lawr i wneud ewyllys y Tad. Yn adnod 39 mae Iesu’n dweud, “A dyma ewyllys yr hwn a’m hanfonodd i, na chollwyf yr un o’r holl rai a roddodd imi, ond cyfodaf hwynt yn y dydd olaf.”

Mae Iesu bob amser yn gwneud ewyllys y Tad, bydd y rhai y mae'r Tad yn eu rhoi yn dod ato, ac ni fydd Iesu yn colli dim. Bydd yn codi'r person hwnnw ar y diwrnod olaf. Nid yw Iesu yn gelwyddog. Os yw'n dweud na fydd yn colli dim, yna mae'n golygu na fydd yn colli dim.

28. Ioan 6:40 Canys ewyllys fy Nhad yw i bob un sy'n edrych at y Mab ac yn credu ynddo gael bywyd tragwyddol, a myfi a'i cyfodaf ef yn y dydd olaf.

29. Ioan 10:28-29 Dw i'n rhoi bywyd tragwyddol iddyn nhw, a byddan nhw byth yn mynd i ddistryw! Ni fydd neb yn eu cipio allan o'm llaw i. Fy Nhad, yr hwn a'u rhoddes i mi, sydd fwy na phawb. Nid oes neb yn gallu eu cipio allan o law y Tad.

30. Ioan 17:2 Oherwydd rhoddaist iddo awdurdod ar yr holl ddynolryw, er mwyn iddo roi bywyd tragwyddol i bawb a roddaist iddo.

Mae gan y rhai sy’n ymddiried yng Nghrist ar unwaith fywyd tragwyddol.

Mae yna rai a allai ddweud bod bywyd tragwyddol yn rhywbeth sy’n digwydd
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.