Pa mor Hen Fyddai Iesu Heddiw Pe bai'n Dal yn Fyw? (2023)

Pa mor Hen Fyddai Iesu Heddiw Pe bai'n Dal yn Fyw? (2023)
Melvin Allen

Tra bod Iesu'n byw hyd heddiw, nid yw'n byw ar y Ddaear mwyach fel dyn. Mae wedi cymryd ei ffurf ysbrydol yn barhaol fel y gall fyw yn y Nefoedd gyda Duw. Er hynny, mae llawer yn meddwl tybed pa mor hen fyddai ffurf ddynol Iesu heddiw pe bai'n dal yn fyw heddiw. Gadewch i ni edrych yn agosach ar y pwnc a dysgu mwy am yr Arglwydd a'r Gwaredwr.

Pwy yw Iesu Grist?

Mae bron pob un o brif grefyddau’r byd yn cytuno bod Iesu yn broffwyd, yn athro gwych, neu’n Fab Duw. Mae’r Beibl, ar y llaw arall, yn ein dysgu bod Iesu yn llawer mwy na phroffwyd, athro, neu fod dynol selog. Yn wir, mae Iesu yn rhan o’r drindod – Tad, Mab, Ysbryd Glân – y tair rhan sy’n creu Duw. Mae Iesu yn gwasanaethu fel Mab Duw a chynrychiolaeth gorfforol Iesu mewn dynolryw.

Yn ôl y Beibl, Iesu yn llythrennol yw Duw ymgnawdoledig. Yn Ioan 10:30, dywedodd Iesu, “am dy fod ti, dyn yn unig, yn honni mai Duw wyt ti,” Ar yr olwg gyntaf, efallai nad yw hyn yn ymddangos fel honiad i fod yn Dduw. Fodd bynnag, sylwch ar ymateb yr Iddewon i'w eiriau. Am gabledd, “Un ydwyf fi a’r Tad,” ceisiasant labyddio Iesu (Ioan 10:33).

Gweld hefyd: Pryd Mae Penblwydd Iesu Yn Y Beibl? (Y Dyddiad Gwirioneddol)

Yn Ioan 8:58, mae Iesu’n haeru ei fod yn bodoli cyn i Abraham gael ei eni, nodwedd a gysylltir yn aml â Duw. Wrth hawlio rhag-fodolaeth, cymhwysodd Iesu air dros Dduw ato’i Hun—Fi YW (Exodus 3:14). Mae awgrymiadau ysgrythurol eraill bod Iesu yn Dduw yn y cnawd yn cynnwys Ioan 1:1, sy’n dweud, “Y Gairoedd Duw,” ac Ioan 1:14, sy’n dweud, “Daeth y Gair yn gnawd.”

Gweld hefyd: 25 Annog Adnodau o'r Beibl Am Gystudd

Roedd Iesu yn gofyn am ddwyfoldeb a dynoliaeth. Oherwydd ei fod yn Dduw, roedd Iesu yn gallu dyhuddo digofaint Duw. Oherwydd bod Iesu yn ddyn, gallai farw dros ein pechodau. Y dwyfol-ddynol, Iesu, yw’r Ymyrrwr delfrydol dros Dduw a’r ddynoliaeth (1 Timotheus 2:5). Dim ond trwy gredu yng Nghrist y gellir achub rhywun. Dywedodd, “Dywedodd Iesu wrtho, “Myfi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid oes neb yn dod at y Tad ond trwof fi.” (Ioan 14:6).

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud am Iesu?

Mae’r Beibl cyfan yn canolbwyntio ar Dduw a’i berthynas â’r bobl Iddewig, ei bobl ddewisol . Daw Iesu i mewn i’r stori mor gynnar â Genesis 3:15, proffwydoliaeth gyntaf y Gwaredwr sydd i ddod, ynghyd â’r rheswm pam roedd angen gwaredwr yn y lle cyntaf. Mae llawer o adnodau am Iesu ond Ioan 3:16-21 yn gwneud deall pwrpas Iesu yn gwbl glir.

“Canys felly y carodd Duw y byd, nes iddo roi ei unig Fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd nid i gondemnio'r byd yr anfonodd Duw ei Fab i'r byd, ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Nid yw pwy bynnag sy'n credu ynddo ef yn cael ei gondemnio, ond mae'r sawl nad yw'n credu wedi'i gondemnio eisoes, oherwydd nad yw wedi credu yn enw unig Fab Duw. A dyma'r farn: mae'r golau wedi dod i'r byd, a phobl yn caru'r tywyllwch yn hytrach nay goleuni am fod eu gweithredoedd yn ddrwg. Oherwydd y mae pob un sy'n gwneud pethau drwg yn casáu'r goleuni, ac nid yw'n dod at y goleuni, rhag i'w weithredoedd gael eu dinoethi. Ond y mae pwy bynnag sydd yn gwneuthur yr hyn sydd wir yn dyfod at y goleuni, fel y gwelir yn eglur fod ei weithredoedd ef wedi eu cyflawni yn Nuw.”

Beth yw ystyr B.C. ac A.D.?

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn credu bod y talfyriadau B.C. ac AD yn sefyll am “gerbron Crist” ac “ar ôl marwolaeth,” yn y drefn honno. Dim ond yn rhannol gywir y mae hyn. Yn gyntaf, B.C. yn sefyll am “cyn Crist,” tra bod AD yn sefyll am “ym mlwyddyn yr Arglwydd, wedi'i fyrhau i Anno Domini (y ffurf Ladin).

Cynigiodd Dionysius Exiguus, mynach Cristnogol, y syniad o ddyddio blynyddoedd o enedigaeth Iesu Grist yn 525. Ar hyd y canrifoedd dilynol, daeth y system yn safonol o dan galendrau Julian a Gregoraidd ac ymledodd ledled Ewrop a'r wlad. Byd Cristnogol.

C.E. yn dalfyriad ar gyfer y “cyfnod cyffredin (neu gyfredol),” tra bod BCE yn dalfyriad ar gyfer “cyn y cyfnod cyffredin (neu gyfredol).” Mae gan y byrfoddau hyn hanes byrrach na B.C. ac OC, ond maent yn dyddio'n ôl i'r 1700au cynnar. Maent wedi cael eu defnyddio gan academyddion Iddewig ers dros ganrif ond daethant yn fwy poblogaidd yn ail hanner yr ugeinfed ganrif, gan ddisodli BC/AD mewn nifer o feysydd, yn fwyaf nodedig gwyddoniaeth, ac academia.

Pryd cafodd Iesu ei eni?

Mae'r Beibl yn gwneud hynnypeidiwch â nodi dyddiad na blwyddyn geni Iesu ym Methlehem. Fodd bynnag, daw'r amserlen yn fwy hylaw ar ôl ymchwiliad trylwyr i gronoleg hanesyddol. Rydyn ni'n gwybod bod Iesu wedi'i eni yn ystod teyrnasiad y Brenin Herod, a fu farw tua 4 CC. Ymhellach, pan ffodd Joseff a Mair gyda Iesu, gorchmynnodd Herod farwolaeth pob bachgen dan ddwy oed yn ardal Bethlehem, gan wneud Iesu yn llai na dwy oed pan fu farw Herod. Byddai ei enedigaeth wedi digwydd rhwng 6 a 4 CC.

Er nad ydym yn gwybod yr union ddiwrnod y cafodd Iesu ei eni, rydym yn dathlu ar Ragfyr 25ain. Mae rhai cliwiau yn y Beibl yn dweud wrthym mae’n debyg bod Iesu wedi’i eni rhwng Ebrill a Hydref, nid ar ddiwedd y flwyddyn. Bydd yr union ddyddiad ac amser yn parhau i fod yn ddirgelwch, serch hynny, gan nad oes unrhyw gofnodion yn cadw'r wybodaeth hon, a dim ond dyfalu y gallwn ei wneud.

Pryd bu farw Iesu?

Marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist yw’r digwyddiadau mwyaf arwyddocaol sydd wedi digwydd ers creu’r byd. Mae sawl darn o dystiolaeth yn cyfeirio at y diwrnod y bu farw Iesu. Rydym yn dyddio dechrau gweinidogaeth Ioan Fedyddiwr i tua 28 neu 29 OC yn seiliedig ar y datganiad hanesyddol yn Luc 3:1 bod Ioan wedi dechrau pregethu yn y bymthegfed flwyddyn o deyrnasiad Tiberius. Coronwyd Tiberius yn Ymerawdwr yn 14 O.C. Pe bai Iesu wedi ei fedyddio, byddai ei yrfa wedi para tua thair blynedd a hanner, gan ddechrau yn 29 O.C. a diweddu yn 33 O.C.

PontiusDerbynnir yn gyffredinol fod teyrnasiad Pilat yn Jwdea wedi para o 26 i 36 OC. Digwyddodd y croeshoeliad ar ddydd Gwener yn ystod y Pasg (Marc 14:12), sydd, o'i gyfuno â dyddiad gweinidogaeth Ioan, yn ei osod ar Ebrill 3 neu 7. , A.D. 33. Er y defnyddir dechreuad cynt i weinidogaeth loan Fedyddiwr i gyfiawni y dyddiad diweddaf.

Faint oedd oed Iesu pan fu farw?

Yn ôl Luc 3:23, bu gweinidogaeth ddaearol Iesu yn para tua tair i dair blynedd a hanner. Yn gyffredinol, mae ysgolheigion yn cytuno bod Iesu wedi marw rhwng 33 a 34 oed. Yn ôl y tair gwledd Pasg a grybwyllir yn y Beibl, mae'n debyg y treuliodd Iesu tua thair blynedd a hanner yn y weinidogaeth gyhoeddus. Byddai’n awgrymu bod gweinidogaeth Iesu wedi dod i ben yn y flwyddyn 33.

O ganlyniad, mae’n debyg i Iesu gael ei groeshoelio yn OC 33. Mae damcaniaeth arall yn cyfrifo dechrau gweinidogaeth Iesu yn wahanol, gan arwain at ddyddiad croeshoelio o OC. 30. Mae'r ddau ddyddiad hyn yn cyfateb i'r data hanesyddol bod Pontius Pilat yn rheoli Jwdea o 26 i 36 OC, a Caiaphas, yr archoffeiriad, hefyd yn ei swydd hyd OC 36. Gydag ychydig o fathemateg gallwn benderfynu bod Iesu o gwmpas 36 i 37 mlwydd oed pan fu farw Ei ffurf ddaearol.

Pa mor hen fyddai Iesu Grist ar hyn o bryd?

Nid yw union oedran Iesu yn hysbys oherwydd nid yw bellach yn bodoli fel dyn. Pe bai Iesu'n cael ei eni yn 4 CC, fel y tybir yn gyffredin, byddai tua 2056mlwydd oed ar hyn o bryd. Cofiwch fod Iesu Grist yn Dduw yn y cnawd. Fodd bynnag, mae'n oesol oherwydd, fel y Tad, mae'n dragwyddol. Mae Ioan 1:1-3 a Diarhebion 8:22-31 ill dau yn nodi bod Iesu wedi treulio amser yn y Nefoedd gyda’r Tad cyn dod i’r Ddaear yn blentyn i achub y ddynoliaeth.

Mae Iesu yn dal yn fyw

Tra bu farw Iesu ar y groes, dridiau yn ddiweddarach, fe gyfododd oddi wrth y meirw (Mathew 28:1-10). Arhosodd ar y Ddaear am tua deugain diwrnod cyn iddo esgyn yn ôl i'r Nefoedd i eistedd wrth ymyl Duw (Luc 24:50-53). Pan gafodd Iesu ei atgyfodi, ei ffurf nefol Ef y dychwelodd ynddi, a oedd yn caniatáu iddo hefyd esgyn i'r Nefoedd. Someday Bydd yn dychwelyd yn dal yn fyw iawn i orffen y frwydr (Datguddiad 20).

Roedd Iesu’n gwbl ddynol ac yn gwbl ddwyfol cyn i’r Ddaear gael ei chreu gan air Duw, yn ôl Philipiaid 2:5-11. (cf. Ioan 1:1–3). Nid yw Mab Duw erioed wedi marw; Mae yn dragwyddol. Ni bu erioed amser pan nad oedd Iesu yn fyw; hyd yn oed pan gladdwyd Ei gorff, fe orchfygodd farwolaeth a pharhaodd i fyw, gan adael y Ddaear a byw yn ei le yn y Nefoedd.

Yn y Nefoedd, mae Iesu yn gorfforol bresennol gyda’r Tad, yr angylion sanctaidd, a phob crediniwr (2 Corinthiaid 5:8). Mae’n eistedd ar ddeheulaw’r Tad, yn uwch na’r nefoedd eu hunain (Colosiaid 3:1). Effesiaid 4:10. “Mae bob amser yn byw i eiriol” ar ran Ei ffyddloniaid daearol hyd heddiw (Hebreaid 7:25). Ac efeaddawodd ddychwelyd (Ioan 14:1-2).

Nid yw’r ffaith nad yw’r Arglwydd yn bresennol yn ein plith yn y cnawd ar hyn o bryd yn ei wneud yn ddim bodolaeth. Ar ôl cyfarwyddo Ei ddisgyblion am 40 diwrnod, esgynnodd Iesu i'r Nefoedd (Luc 24:50). Mae'n amhosibl i ddyn sydd wedi marw fynd i mewn i'r Nefoedd. Mae Iesu Grist yn gorfforol fyw ac yn gwylio drosom ar hyn o bryd.

Gweddïwch arno pryd bynnag y dymunwch, a darllenwch Ei ymatebion yn yr Ysgrythurau pryd bynnag y dymunwch. Mae'r Arglwydd eisiau i chi ddod ag unrhyw beth sy'n eich poeni ato. Mae'n dymuno dod yn rhan reolaidd o'ch bywyd. Nid yw Iesu yn ffigwr hanesyddol a oedd yn byw ac yn marw. Yn lle hynny, Iesu yw Mab Duw a gymerodd ein cosb trwy farw dros ein pechodau, cael ei gladdu, ac yna atgyfodi eto.

Casgliad

Mae’r Arglwydd Iesu Grist, ynghyd â’r Tad a’r Ysbryd Glân, wedi bodoli erioed a bydd yn bodoli bob amser. Mae Iesu yn dal yn fyw a hoffai siarad â chi ar hyn o bryd trwy weddi. Er na allwch chi fod gyda'i hunan corfforol ar y Ddaear, gallwch chi dreulio tragwyddoldeb yn y Nefoedd gyda Iesu gan ei fod yn dal i fyw a theyrnasu am byth.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.