Hvad er Guds sande religion? Hvilken er den rigtige (10 sandheder)

Hvad er Guds sande religion? Hvilken er den rigtige (10 sandheder)
Melvin Allen

Hvad mener vi, når vi taler om religion? Religion betyder at tro på en overmenneskelig magt - en gud. Nogle kulturer tilbeder flere guder i det, der kaldes polyteisme. At tro på én gud kaldes monoteisme.

Religion er mere end blot at acceptere, at Gud eksisterer. Det indebærer tilbedelse og tilbedelse og en livsstil, der afspejler den moralske lære, som troen giver.

Som vi ved, tror folk rundt om i verden på mange forskellige religioner. Selv folk, der følger den samme tro, har ofte forskellige idéer om den korrekte måde at følge den pågældende religion på. Der findes f.eks. sunni- og shia-islam, og kristendommen har katolikker og protestanter og mange flere underafdelinger.

Nogle mennesker har ingen religion (ateisme) eller tvivler på, at man virkelig kan vide noget om Gud (agnosticisme). Nogle mennesker mener, at det er uvidenskabeligt at tro på Gud. Er det sandt? Og blandt alle disse verdensreligioner, hvilken er så sandheden? Lad os undersøge det!

Er religion vigtig?

Ja, religion er vigtig. Religion bidrager til et stabilt familieliv og til bevarelse af samfundet. Troen på en højere magt er med til at løse de mange sociale problemer, som vi står over for i dag. Regelmæssig religionsudøvelse gennem deltagelse i gudstjenester og undervisning, fællesskab med andre troende og tid til bøn og læsning af skrifterne har mange fordele.gør det muligt for folk at blive mere følelsesmæssigt stabile, giver vigtige støttenetværk og fører til fred i ens liv og i samfundet.

Vidste du, at religionsudøvelse er med til at afhjælpe fattigdom? Mange organisationer, der hjælper hjemløse og fattige, er religiøse. Kristne tjener som Jesu hænder og fødder, når de giver bolig og mad til hjemløse og trængende mennesker. Mange organisationer, der hjælper folk med at komme ud af misbrug eller tilbyder mentorprogrammer for udsatte unge, er religiøse.

Hvor mange religioner er der i verden?

Der findes over 4000 religioner i verden. 85 % af verdens befolkning følger en eller anden religion. De fem største religioner er kristendom, islam, jødedom, buddhisme og hinduisme.

Verdens største religion er kristendommen, og den næststørste er islam. Kristendommen, islam og jødedommen er alle monoteistiske, hvilket betyder, at de tilbeder én gud. Er det den samme gud? Ikke helt. Islam hævder måske at tilbede den samme gud som kristne, men de benægter, at Jesus er Gud. De siger, at Jesus var en vigtig profet. Jøder benægter også Kristi guddommelighed. Da kristendommens Gud er entreenig Gud: Fader, Søn, & Helligånd - én Gud i tre personer - muslimer og jøder tilbeder ikke den samme Gud.

Hinduismen er en polyteistisk religion, som tilbeder flere guder; de har seks primære guder/gudinder og hundredvis af mindre guder.

Nogle mennesker siger, at buddhismen ikke har nogen guder, men i virkeligheden beder de fleste buddhister til "Buddha" eller Siddhartha Gautama, som grundlagde religionen som en aflægger af hinduismen. Buddhister beder også til mange ånder, lokale guder og mennesker, som de mener har opnået oplysning og er blevet en Buddha. Buddhistisk teologi lærer, at disse mennesker eller ånder ikke er guder. De mener, at "gud" er energien inatur, en slags panteisme. Så når de beder, beder de ikke teknisk set, men de beder til nogen, men bønnen er med til at inspirere en til at løsrive sig fra dette liv og dets begær. Det er det, som buddhistisk teologi lærer, men i det virkelige liv er de fleste almindelige buddhister gøre tror, at de kommunikerer med Buddha eller andre ånder og beder dem om specifikke ting.

Kan alle religioner være sande?

Nej, ikke når de har en lære, der er i konflikt med andre religioner og har forskellige guder. En grundlæggende tro i kristendommen, islam og jødedommen er, at der er ÉN Gud. Hinduismen har flere guder, og buddhismen har ingen guder eller mange guder, afhængigt af hvilken buddhist du spørger. Selv om kristne, muslimer og jøder er enige om, at der kun er én Gud, er deres opfattelse af Gud forskellig.

Religioner har også forskellige lærdomme om synd, himmel, helvede, behovet for frelse m.m. Sandheden er ikke Det er ulogisk at sige, at de alle er sande. Loven om ikke-kontradiktion siger, at ideer, der modsiger hinanden, ikke kan være sande samtidig og i samme forstand.

Er der flere guder?

Nej, det tror hinduer og buddhister måske, men hvordan er alle disse guder blevet til? Hvis du undersøger hinduismen, vil du lære, at de tror, at Brahma skabte guder, dæmoner, mennesker ... og det gode og Hvor kom Brahma fra? Han udklækkede fra et kosmisk gyldent æg! Hvor kom ægget fra? Nogen måtte jo skabe det, ikke sandt? Hinduerne har ikke rigtig noget svar på det.

Gud er den uskabte Skaber. Han er ikke opstået af et æg, og ingen har skabt ham. Han har altid var, Han har altid er , og han altid vil være. Han har skabt alt, hvad der eksisterer, men han altid Han er uendelig, uden begyndelse og uden ende. Som en del af Guddommen er Jesus Skaberen.

 • "Du, vor Herre og Gud, er værdig til at modtage herlighed og ære og magt, for du har skabt alle ting, og ved din vilje blev de til og blev skabt" (Åbenbaringen 4:11).
 • "Ved ham blev alt skabt, både i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige, både troner, herskere, herskere og myndigheder - alt er skabt ved ham og for ham." (Kolossenserne 1:16)
 • "Han [Jesus] var i begyndelsen hos Gud, og ved ham er alting blevet til, og uden ham er der ikke en eneste ting, der er blevet til, som er blevet til." (Johannes 1:2-3)
 • "Jeg er alfa og omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden" (Åbenbaringen 22:13).

Hvordan finder man den sande religion?

Stil dig selv disse spørgsmål:

Se også: 50 episke bibelvers om det evige liv efter døden (himlen)
 • Hvilken religions leder har aldrig syndet?
 • Hvilken religions leder bad sine tilhængere om at vende den anden kind til, når de blev mishandlet?
 • Hvilken religions leder døde for at skaffe bod for alverdens synder?
 • Hvilken religionsleder skabte en måde at genoprette menneskers forhold til Gud på?
 • Hvilken religions leder genopstod til livet efter at være død som erstatning for dine og alle menneskers synder?
 • Hvilken Gud vil give liv til dit dødelige legeme gennem hans Ånd, som bor i dig, hvis du tror på hans navn?
 • Hvilken Gud kan du kalde Abba (far) Far, og hvis kærlighed til dig overgår al viden?
 • Hvilken religion tilbyder dig fred med Gud og evigt liv?
 • Hvilken Gud vil styrke dig med kraft gennem sin Ånd i dit indre væsen, når du stoler på ham?
 • Hvilken Gud arbejder alt sammen til det gode for dem, der elsker ham?

Islam eller kristendom?

Kristendommen og islam har nogle få ligheder. Begge religioner tilbeder én Gud. Koranen (den islamiske hellige bog) anerkender bibelske personer som Abraham, David, Johannes Døberen, Josef, Moses, Noah og jomfru Maria. Koranen lærer, at Jesus udførte mirakler og vil vende tilbage for at dømme folk og tilintetgøre antikrist. Begge religioner tror, at Satan er en ond mand, der bedrager folk, lokker dem til atat de forlader deres tro på Gud.

Men muslimer indrømmer, at deres profet Muhammed kun var en profet og ikke syndfri. De mener, at han var Guds budbringer, men ikke deres frelser. Muslimer har ingen frelser. De håber, at Gud vil tilgive deres synder og lade dem komme i himlen, efter at de fleste af dem har tilbragt en tid i helvede. Men de har ingen sikkerhed for, at de ikke vil tilbringe evigheden i helvede.

I modsætning hertil døde Jesus, den tredje person i den treenige Guddom, for alle verdens menneskers synder. Jesus tilbyder frelse fra synd og sikkerhed for at komme i himlen til alle, der tror på hans navn og kalder på Jesus som deres Herre og frelser. Kristne har tilgivelse for deres synder, og Guds Hellige Ånd bor i alle kristne og vejleder dem, giver dem kraft og velsigner dem medKristendommen tilbyder Jesu uforståelige kærlighed og intimitet med Gud som Abba (far) Far.

Buddhisme eller kristendom?

Buddhisternes opfattelse af synd er, at det er en moralsk forseelse, men mod naturen, ikke mod en højeste guddom (som de ikke rigtig tror på). Synd har konsekvenser i dette liv, men kan afhjælpes, når en person søger oplysning. Buddhister tror ikke på himlen i den forstand, som kristne gør. De tror på en række genfødsler. Hvis en person er i stand til at løsrive sig fra livets begær, kan han eller hunopnå en højere form i det næste liv. I sidste ende, mener de, kan en person opnå fuld oplysning og afslutte al lidelse. På den anden side, hvis de ikke stræber efter oplysning og i stedet forfølger jordiske begær og synder mod naturen, vil de blive genfødt i en lavere livsform. Måske vil de være et dyr eller en plaget ånd. Kun mennesker kan opnå oplysning, så at blive genfødt som etikke-menneskelige er en elendig situation.

Kristne tror, at synd er imod både naturen og Gud. Synden adskiller os fra forholdet til Gud, men Jesus genoprettede muligheden for et forhold til Gud gennem sin offerdød. Hvis man erkender sin synd og omvender sig, tror i sit hjerte, at Jesus er Herre, og tror på, at han døde for ens synder, bliver man genfødt. Genfødslen sker ikke i det næste liv, men i det næste liv. denne Når nogen modtager Jesus som deres frelser, bliver de øjeblikkeligt forandret. De bliver befriet fra synd og død, de får liv og fred, og de bliver adopteret som Guds børn (Romerne 8:1-25). Deres synder er tilgivet, og de modtager Guds natur som erstatning for deres syndige natur. Når de dør, er deres ånder øjeblikkeligt hos Gud. Når Jesus kommer tilbage, vil de døde i Kristus og dem, der ersom stadig er i live, vil blive oprejst med perfekte, udødelige legemer og vil herske med Kristus (1. Thessaloniker 4:13-18).

Kristendom og videnskab

Modbeviser videnskaben religionen? Er kristendommen i modstrid med videnskaben, som nogle agnostikere og ateister hævder?

Absolut ikke! Gud satte videnskabens love på plads, da han skabte verden. Videnskaben er studiet af den naturlige verden, og den afdækker hele tiden nye sandheder om universet og verden omkring os.

Nogle ting, som man engang troede var "videnskabeligt bevist", er siden blevet modbevist af videnskaben, efterhånden som ny viden kommer frem i lyset. Det kan derfor være farligt at sætte sin lid til videnskaben, fordi den videnskabelige "sandhed" ændrer sig. Den ændrer sig ikke rigtig, men videnskabsfolk kommer nogle gange til forkerte konklusioner baseret på en fejlagtig forståelse.

Videnskaben er et fantastisk redskab og hjælper os med at forstå den verden, som Gud har skabt. Jo mere vi forstår videnskaben - det indviklede samspil mellem atomer og celler og naturen og universet - jo mere forstår vi, at alt dette blev skabt og ikke kunne være sket ved en tilfældighed.

Videnskaben beskæftiger sig med de objektive, naturlige aspekter af det, Gud har skabt, mens sand religion omfatter det overnaturlige, men åndelige ting og videnskab er ikke i modstrid med hinanden. Vores univers er styret af fysikkens udsøgt fint afstemte love. Vores univers ville ikke kunne opretholde liv, hvis bare én lille ting blev ændret. Tænk på den enorme mængde information i en enkelt DNA-streng. Fysikkens love ogbiologiske opdagelser peger alle på en intelligent hjerne, der har skabt det hele. Videnskab, sand videnskab, peger os hen til Gud og informerer os om hans natur:

 • "For siden verdens skabelse er hans usynlige egenskaber, dvs. hans evige kraft og guddommelige natur, blevet klart synlige, idet de er blevet forstået af det, der er skabt, så de er uden undskyldning" (Romerne 1:20).

Hvorfor er kristendommen den sande religion?

Loven om ikke-modsigelse fortæller os, at sandheden er eksklusiv. Der findes kun én sand religion. Vi har undersøgt, hvordan kristendommen står sig i forhold til andre religioner og til videnskaben. Vi bør også påpege, at religion ikke blot er et sæt ritualer; sand religion er forholdet til Gud. Og ud af dette forhold til Gud kommer "ren religion": en tro, der giver evigt liv, men som også forvandler et mennesketil Jesu hænder og fødder og til et helligt liv:

 • "Ren og ubesmittet religion i vor Guds og Faders øjne er dette: at besøge forældreløse børn og enker i deres nød og at holde sig ubesmittet af verden." (Jakob 1:27).

Jesus, vores tros ophavsmand og fuldender, er uden sidestykke sammenlignet med andre religioners åndelige ledere. Buddha (Siddhartha Gautama) og Muhammed er begge døde og ligger i deres grave, men kun Jesus brød dødens fangenskab og magt, da han genopstod fra graven! At følge Kristus betyder, at vi er befriet fra dødens lov. Kristendommen er den eneste religion, hvor dens lederdøde, så hans efterfølgere kunne leve.

Se også: 25 vigtige bibelvers om dumhed (Vær ikke dum)

Muhammed og Siddhartha Gautama har aldrig hævdet at være Gud. Det gjorde Jesus.

 • "Jeg og Faderen er ét." (Johannes 10:30)

Hvad er den rigtige religion for mig og hvorfor?

Den rigtige religion for dig er den eneste sande religion. Kristendommen er den eneste religion, der tilbyder dig en syndfri frelser, som gav sit eget liv, så du og alle mennesker på jorden kan få mulighed for at blive frelst fra synd og død. Kristendommen er den eneste religion, der genopretter dit forhold til Gud - så du kan forstå hans overvældende, uforståelige kærlighed. Kristendommen er den eneste religion, der giver dig mulighed for at blive frelst fra synd og død.kristendommen er den eneste religion, der giver dig det gyldige håb - tilliden til det evige liv. Kristendommen er den eneste religion, der giver dig den fred, der overgår al forståelse i dette liv. Kristendommen er den eneste religion, hvor Guds Helligånd kommer til at bo i dig og går i forbøn for dig med en sukken, der er for dyb til ord (Romerne 8:26).

Uanset om du er muslim, buddhist, hindu, ateist eller agnostiker, findes sandheden i Jesus Kristus. Jesus, den sande Gud, kan være din frelser og Herre. Stol på ham! Gud vil tilgive dine synder og give dig evigt liv. Han vil oversvømme dit hjerte med lys og håb. Gud vil gøre dig fuldkommen; han vil give dig livets fylde. Ved at stole på Jesus Kristus som din frelser bliver du genoprettet tilfællesskab med Gud, til den glædelige intimitet og den overvældende kærlighed.

I dag er dagen for frelse. Vælg sandheden!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen er en lidenskabelig troende på Guds ord og en dedikeret elev af Bibelen. Med over 10 års erfaring i forskellige ministerier har Melvin udviklet en dyb forståelse for Skriftens transformerende kraft i hverdagen. Han har en bachelorgrad i teologi fra et velrenommeret kristent college og er i gang med en kandidatgrad i bibelvidenskab. Som forfatter og blogger er Melvins mission at hjælpe enkeltpersoner med at få en større forståelse af skrifterne og anvende tidløse sandheder i deres daglige liv. Når han ikke skriver, nyder Melvin at tilbringe tid med sin familie, udforske nye steder og deltage i samfundstjeneste.