ຄລິດສະຕຽນສາມາດກິນຊີ້ນຫມູໄດ້ບໍ? ມັນເປັນບາບບໍ? (ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​)

ຄລິດສະຕຽນສາມາດກິນຊີ້ນຫມູໄດ້ບໍ? ມັນເປັນບາບບໍ? (ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​)
Melvin Allen

ສາ​ລະ​ບານ

ຫຼາຍ​ຄົນ​ຖາມ​ວ່າ​ຄລິດສະຕຽນ​ສາມາດ​ກິນ​ຊີ້ນ​ໝູ​ໄດ້​ບໍ ແລະ​ເປັນ​ບາບ​ບໍ​ທີ່​ເຮັດ​ຕາມ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ? ຄໍາຕອບທີ່ບໍ່ມີຈຸດຊັດເຈນສໍາລັບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແມ່ນແລະບໍ່ແມ່ນ. ຊາວຄຣິດສະຕຽນແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າທີ່ຈະກິນຫຍັງ. ຫມູ, ກຸ້ງ, ອາຫານທະເລ, ຊີ້ນ, ຜັກ, ຫຍັງ. ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈໍາກັດພວກເຮົາແລະໃຫ້ຂ້ອຍອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງ.

ໃນພຣະສັນຍາເດີມ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ກົດໝາຍອາຫານແກ່ຊາວອິດສະລາແອນ

ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ກົດໝາຍອາຫານແກ່ຊົນຊາດອື່ນບໍ? ບໍ່! ຂໍ​ໃຫ້​ຈື່​ຈຳ​ໄວ້​ວ່າ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ. ພະອົງພຽງແຕ່ໃຫ້ພວກມັນແກ່ຊາວອິດສະລາແອນເທົ່ານັ້ນ. ມັນບໍ່ສະອາດສຳລັບເຈົ້າ. ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ກິນ​ຊີ້ນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຫຼື​ແຕະ​ຕ້ອງ carcasses ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ພວກມັນບໍ່ສະອາດສຳລັບເຈົ້າ.

ພຣະບັນຍັດສອງ 14:1-8 ເຈົ້າ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າຢາເວ ພຣະເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ. ຢ່າ​ຕັດ​ຕົນ​ເອງ ຫລື​ໂກນ​ຫົວ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ຄົນ​ຕາຍ ເພາະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ປະຊາຊົນ​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າຢາເວ ພຣະເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ. ຈາກ​ຊົນ​ຊາດ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ຢູ່​ເທິງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ, ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ເປັນ​ກຳ​ມະ​ສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ຢ່າ​ກິນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສັດທີ່ເຈົ້າສາມາດກິນໄດ້: ງົວ, ແກະ, ແບ້, ກວາງ, gazelle, ກວາງ roe, ແບ້ປ່າ, ibex, antelope ແລະແກະພູເຂົາ. ເຈົ້າ​ອາດ​ກິນ​ສັດ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ຕີນ​ແຍກ​ກັນ ແລະ​ກິນ​ໝາກ​ເຜັດ. ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ກ້ຽວ cud ຫຼື​ທີ່​ມີ​ຕີນ​ແບ່ງ​ອອກ​, ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ກິນ​ອູດ​, ກະຕ່າຍ​ຫຼື hyrax ໄດ້​.ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ກ້ຽວ cud ໄດ້, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ hoof; ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ບໍ່​ສະ​ອາດ​ພິ​ທີ​ສໍາ​ລັບ​ທ່ານ. ໝູ​ກໍ​ບໍ່​ສະອາດ; ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ມັນ​ມີ​ຕີນ​ແບ່ງ​ອອກ, ແຕ່​ມັນ​ບໍ່​ໄດ້ chew cud ໄດ້. ເຈົ້າ​ບໍ່​ໃຫ້​ກິນ​ຊີ້ນ​ຂອງ​ມັນ ຫລື​ແຕະຕ້ອງ​ຊາກ​ສົບ​ຂອງ​ມັນ.

ກົດບັນຍັດອາຫານຂອງໂມເຊ: ຊີ້ນທີ່ສະອາດແລະບໍ່ສະອາດ

ເມື່ອພຣະເຢຊູໄດ້ສິ້ນພຣະຊົນເທິງໄມ້ກາງແຂນ, ພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ຕາຍເພື່ອບາບຂອງພວກເຮົາ. ພະອົງ​ໄດ້​ເຮັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ເດີມ. ພະອົງ​ເຮັດ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ທີ່​ຫ້າມ​ອາຫານ​ທີ່​ບໍ່​ສະອາດ. ຈຸດປະສົງຂອງພຣະອົງແມ່ນເພື່ອສ້າງມະນຸດໃຫມ່ໃນຕົວຂອງທັງສອງ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສັນຕິພາບ, ແລະຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຫນຶ່ງເພື່ອຄືນດີທັງສອງຂອງເຂົາເຈົ້າກັບພຣະເຈົ້າໂດຍຜ່ານໄມ້ກາງແຂນ, ໂດຍພຣະອົງໄດ້ຂ້າສັດຕູຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຄາລາເຕຍ 3:23-26 ແຕ່​ກ່ອນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ມາ​ເຖິງ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຖືກ​ຮັກສາ​ໄວ້​ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ, ປິດ​ໄວ້​ກັບ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕໍ່​ໄປ. ດັ່ງນັ້ນ, ກົດ​ໝາຍ​ຈຶ່ງ​ເປັນ​ນາຍ​ໂຮງຮຽນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ພວກ​ເຮົາ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ຄຣິດ, ເພື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ໂດຍ​ສັດທາ. ແຕ່​ຫລັງ​ຈາກ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ນັ້ນ​ມາ​ເຖິງ, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຢູ່​ໃຕ້​ການ​ເປັນ​ນາຍ​ໂຮງ​ຮຽນ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ. ເພາະ​ເຈົ້າ​ທັງ​ປວງ​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ສັດ​ທາ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ.

ໂຣມ 10:4 ພຣະຄຣິດ​ເປັນ​ຈຸດ​ສູງສຸດ​ຂອງ​ກົດບັນຍັດ ເພື່ອ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຊອບທຳ​ສຳລັບ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ.

ພະ​ເຍຊູ​ກ່າວ​ວ່າ “ອາຫານ​ທັງ​ປວງ​ສະອາດ.” ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ທີ່​ຈະ​ກິນ​ອາ​ຫານ​ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ. ເຂົາ​ຖາມ​ວ່າ. “ເຈົ້າບໍ່ເຫັນບໍວ່າບໍ່ມີຫຍັງທີ່ເຂົ້າມາຄົນພາຍນອກສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນມົນທິນໄດ້ບໍ? ເພາະ​ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແຕ່​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ທ້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ​ຈາກ​ນັ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ຮ່າງກາຍ.” (ໃນ​ການ​ກ່າວ​ນີ້ ພະ​ເຍຊູ​ປະກາດ​ວ່າ​ອາຫານ​ທຸກ​ຊະນິດ​ສະອາດ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ກິນ​ອາ​ຫານ​, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຕໍ່າ​ກ​່​ວາ​, ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ດີກ​ວ່າ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ກິນ​. “

ກິດຈະການ 10:9-15 “ປະມານ​ຕອນ​ທ່ຽງ​ຂອງ​ມື້​ຕໍ່​ມາ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳລັງ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ໃກ້​ເມືອງ​ນັ້ນ ເປໂຕ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເທິງ​ຫລັງຄາ​ເພື່ອ​ອະທິດຖານ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 10 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການຕາຍກ່ອນໄວອັນຄວນ

ລາວ​ຫິວ​ເຂົ້າ ແລະ​ຢາກ​ກິນ​ບາງ​ຢ່າງ, ແລະ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຈັດ​ຕຽມ​ອາ​ຫານ​ຢູ່, ລາວ​ກໍ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ຕົກ​ຕະ​ລຶງ. ລາວ​ໄດ້​ເຫັນ​ຟ້າ​ເປີດ​ອອກ ແລະ​ມີ​ບາງ​ອັນ​ຄື​ກັບ​ແຜ່ນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ຖືກ​ປ່ອຍ​ລົງ​ມາ​ທີ່​ສີ່​ແຈ. ມັນບັນຈຸສັດສີ່ຕີນທຸກຊະນິດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສັດເລືອຄານແລະນົກ. ແລ້ວ​ມີ​ສຽງ​ໜຶ່ງ​ບອກ​ລາວ​ວ່າ, “ເປໂຕ​ລຸກ​ຂຶ້ນ. ຂ້າແລະກິນ.” "ບໍ່ແນ່ນອນ, ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ!" ເປໂຕຕອບ. "ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍກິນສິ່ງທີ່ບໍ່ສະອາດຫຼືບໍ່ສະອາດ." ສຽງ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກັບ​ລາວ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທີ​ສອງ​ວ່າ, “ຢ່າ​ເອີ້ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ສະອາດ​ວ່າ​ພະເຈົ້າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະອາດ.”

ຄລິດສະຕຽນ​ຄວນ​ກິນ​ຊີ້ນ​ໝູ​ຖ້າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພີ່​ນ້ອງ​ສະດຸດ​ບໍ?

ບາງ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ອ່ອນແອ​ກວ່າ​ອາດ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ເລື່ອງ​ນີ້ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ເຈົ້າ​ຄວນ​ລະວັງ ບໍ່​ໃຫ້​ແຕກ​ແຍກ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ຫນຶ່ງ​ສະ​ດຸດ​. ຖ້າ​ຄົນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ​ຈະ​ຜິດ​ຫວັງ ເຈົ້າ​ກໍ​ຄວນ​ເຊົາ​ກິນ​ມັນ. ທຸກສິ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ສະອາດ, ແຕ່​ພວກ​ເຂົາ​ເປັນ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ສໍາ​ລັບ​ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ກິນ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ກະ​ທໍາ​ຜິດ​. ເປັນ​ການ​ດີ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ກິນ​ຊີ້ນ​ຫຼື​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ​ແວງ, ຫຼື​ເຮັດ​ສິ່ງ​ໃດ​ແດ່​ທີ່​ພີ່​ນ້ອງ​ສະດຸດ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 50 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການ Rapture (ຄວາມຈິງທີ່ຫນ້າຕົກໃຈ)

1 ໂກລິນໂທ 8:13 ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ກິນ​ເຂົ້າ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ​ຂ້ອຍ​ຕົກ​ໃນ​ບາບ ຂ້ອຍ​ຈະ​ບໍ່​ກິນ​ຊີ້ນ​ອີກ​ເລີຍ ເພື່ອ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຕົກ.

ໂລມ 14:1-3 ຈົ່ງ​ຍອມ​ຮັບ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ອ່ອນ​ແອ, ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ໃນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຜິດ​ຖຽງ​ກັນ. ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກິນ​ຫຍັງ​ໄດ້, ແຕ່​ອີກ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ອ່ອນແອ, ກິນ​ແຕ່​ຜັກ. ຜູ້​ທີ່​ກິນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ດູຖູກ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ກິນ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ກິນ​ທຸກ​ຢ່າງ​ກໍ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ຕັດສິນ​ຜູ້​ທີ່​ເຮັດ ເພາະ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ເຂົາ​ແລ້ວ.

ຂອງປະທານແຫ່ງຄວາມລອດ

ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມລອດຈາກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກິນ ແລະ ບໍ່ກິນ. ຂໍ​ໃຫ້​ຈື່​ຈຳ​ວ່າ ຄວາມ​ລອດ​ເປັນ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ຈາກ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ​ຕ້ອງ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ຄວາມ​ລອດ​ແມ່ນ​ໂດຍ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພະ​ຄລິດ​ຜູ້​ດຽວ. ໃຜໄດ້ຫລອກລວງເຈົ້າ? ຕໍ່ໜ້າຕາຂອງເຈົ້າ ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ຖືກສະແດງຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຖືກຄຶງ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ຮຽນ​ຮູ້​ສິ່ງ​ໜຶ່ງ​ຈາກ​ທ່ານ: ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ໂດຍ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ກົດ​ໝາຍ, ຫລື ໂດຍ​ການ​ເຊື່ອ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຍິນ? ເຈົ້າໂງ່ຫຼາຍບໍ? ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ແລ້ວ, ບັດ​ນີ້​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສຳ​ເລັດ​ໂດຍ​ທາງ​ເນື້ອ​ໜັງ​ບໍ? ເຈົ້າປະສົບກັບຄວາມໄຮ້ປະໂຫຍດຫຼາຍບໍ—ຖ້າມັນໄຮ້ປະໂຫຍດແທ້ໆບໍ? ສະນັ້ນ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຖາມວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງປະທານໃຫ້ເຈົ້າບໍ?ພຣະວິນຍານແລະການອັດສະຈັນໃນທ່າມກາງເຈົ້າໂດຍການເຮັດຕາມກົດບັນຍັດ, ຫຼືໂດຍການເຊື່ອຂອງເຈົ້າໃນສິ່ງທີ່ເຈົ້າໄດ້ຍິນ? ດັ່ງ​ນັ້ນ ອັບຣາຮາມ​ຍັງ “ເຊື່ອ​ໃນ​ພະເຈົ້າ ແລະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ໃຫ້​ພະອົງ​ເປັນ​ຄວາມ​ຊອບທຳ.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.