Je, Wakristo Wanaweza Kula Nyama ya Nguruwe? Je, Ni Dhambi? (Ukweli Mkuu)

Je, Wakristo Wanaweza Kula Nyama ya Nguruwe? Je, Ni Dhambi? (Ukweli Mkuu)
Melvin Allen

Jedwali la yaliyomo

Watu wengi huuliza je, Wakristo wanaweza kula nyama ya nguruwe na je, ni dhambi kufanya hivyo kulingana na Biblia? Jibu la wazi tupu kwa maswali haya ni ndiyo na hapana. Wakristo wako huru kula chochote. Nyama ya nguruwe, shrimp, dagaa, nyama, mboga, chochote. Hakuna kitu ambacho kinatuzuia na wacha nieleze kwanini.

Katika Agano la Kale, Mungu alitoa sheria za vyakula kwa Israeli

Je, Mungu alitoa sheria za vyakula kwa mataifa mengine? Hapana! Tukumbuke kwamba Bwana hakuwapa kila mtu. Aliwapa Waisraeli tu.

Walawi 11:7-8 Na nguruwe, ingawa ana kwato zilizogawanyika, hacheui; ni najisi kwenu. Msile nyama yao wala kugusa mizoga yao; ni najisi kwenu.

Angalia pia: Mistari 70 Epic ya Biblia Kuhusu Ushindi Katika Kristo (Msifuni Yesu)

Kumbukumbu la Torati 14:1-8 Ninyi ni wana wa Bwana, Mungu wenu. Msijikate nafsi zenu, wala msinyoe sehemu za mbele za vichwa vyenu kwa ajili ya wafu, kwa maana ninyi ni taifa takatifu kwa BWANA, Mungu wenu. Kati ya mataifa yote juu ya uso wa dunia, Bwana amekuteua wewe kuwa mali yake ya thamani. Usile kitu chochote cha kuchukiza. Hawa ndio wanyama mnaoweza kula: ng’ombe, kondoo, mbuzi, kulungu, swala, kulungu, mbuzi mwitu, paa, swala na kondoo wa milimani. Mnaweza kula mnyama yeyote aliyegawanyika kwato na anayecheua. Hata hivyo, katika wale wanaocheua au walio na ukwato uliogawanyika, msile ngamia, sungura au kiziwi.Ingawa wanacheua, hawana kwato zilizogawanyika; ni najisi kwenu. Nguruwe pia ni najisi; ingawa ina kwato zilizogawanyika, haicheui. Msile nyama yao wala msiguse mizoga yao.

Sheria za vyakula za Musa: Nyama safi na najisi

Yesu alipokufa msalabani, hakufa tu kwa ajili ya dhambi zetu. Alitimiza Sheria ya Agano la Kale. Alizitimiza sheria za vyakula najisi.

Waefeso 2:15-16 kwa kuweka kando sheria katika mwili wake pamoja na amri na kanuni zake. Kusudi lake lilikuwa kuunda ndani yake ubinadamu mmoja mpya kati ya hao wawili, akifanya amani, na katika mwili mmoja kuwapatanisha wote wawili na Mungu kwa njia ya msalaba, ambao kwa huo aliua uadui wao.

Wagalatia 3:23-26 Lakini kabla ya kuja imani tulikuwa tumewekwa chini ya sheria, tumefungwa mpaka ile imani itakayofunuliwa. Kwa hiyo torati imekuwa kiongozi kutuleta kwa Kristo, ili tuhesabiwe haki kwa imani. Lakini imani ikiisha kuja, hatuko tena chini ya mwalimu . Kwa maana ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu.

Warumi 10:4 Kristo ndiye kilele cha sheria, ili kila aaminiye ahesabiwe haki.

Yesu anasema, “vyakula vyote ni safi. Tuna uhuru wa kula chochote.

Marko 7:18-19 “Je! Aliuliza. "Je, huoni kwamba hakuna chochote kinachoingiamtu kutoka nje anaweza kuwatia unajisi? Kwa maana hakiingii mioyoni mwao, ila tumboni, na kisha kutoka nje ya mwili." (Kwa kusema hivyo, Yesu alivitakasa vyakula vyote.)

1 Wakorintho 8:8 “Chakula hakitatufanya tukubalike kwa Mungu. Sisi si duni ikiwa hatuli, na sisi sio bora ikiwa tunakula. “

Matendo 10:9-15 “Yapata saa sita mchana, walipokuwa wakisafiri na kuukaribia mji, Petro alipanda juu ya dari kuomba.

Akaona njaa, akataka chakula, na chakula kilipokuwa kinatayarishwa, akazimia. Akaona mbingu zimefunguka na kitu kama shuka kubwa ikishushwa duniani kwa pembe zake nne. Ilikuwa na kila aina ya wanyama wenye miguu minne, pamoja na wanyama watambaao na ndege. Kisha sauti ikamwambia, “Simama, Petro. Uwa na ule." “Hakika sivyo, Bwana!” Peter alijibu. "Sijala kamwe kitu chochote kichafu au najisi." Ile sauti ikasema naye mara ya pili, "Usikiite najisi kitu ambacho Mungu amekitakasa."

Je, Wakristo wanapaswa kula nyama ya nguruwe ikiwa inasababisha ndugu kuanguka? tusiwe na mafarakano na kusababisha mtu kujikwaa. Ikiwa mtu aliye karibu nawe atachukizwa, unapaswa kuacha kula.

Warumi 14:20-21 Msiiharibu kazi ya Mungu kwa ajili ya chakula. Hakika vitu vyote ni safi, lakini ni mbaya kwa mtu anayekula na kuchukiza. Ni vizuri kutokula nyama au kunywa divai, au kufanya jambo lolote ambalo kwa hilo ndugu yako hukwazwa.

1 Wakorintho 8:13 Basi, ikiwa kile ninachokula kitamfanya ndugu yangu au dada aanguke katika dhambi, sitakula nyama tena kamwe, nisije nikawaangusha.

Warumi 14:1-3 Mpokeeni yeye ambaye imani yake ni dhaifu, bila kubishana juu ya mabishano. Imani ya mtu mmoja inamruhusu kula chochote, lakini mwingine, ambaye imani yake ni dhaifu, anakula mboga tu. Anayekula kila kitu asimdharau yule asiyekula, na asiyekula kila kitu asimhukumu anayekula, kwa maana Mungu amemkubali.

Karama ya wokovu

Hatuokolewi kwa kile tunachokula na tusichokula. Tukumbuke kuwa wokovu ni zawadi kutoka kwa Bwana. Ni lazima sote tuelewe kwamba wokovu ni kwa imani katika Kristo pekee.

Angalia pia: Mistari 40 Mikuu ya Biblia Kuhusu Urusi na Ukraine (Unabii?)

Wagalatia 3:1-6 Enyi Wagalatia msio na akili! Nani amekuroga? Mbele ya macho yenu Yesu Kristo alionyeshwa waziwazi kuwa amesulubiwa. Ningependa kujifunza jambo moja tu kutoka kwenu: Je, mlipokea Roho kwa matendo ya sheria, au kwa kuamini yale mliyoyasikia? Wewe ni wajinga sana? Baada ya kuanza kwa Roho, je, sasa mnajaribu kumaliza katika mwili? Je, umepitia mengi hivyo bure—kama kweli yalikuwa bure? Kwa hiyo tena nauliza, je, Mungu anakupa yakeRoho na kutenda miujiza kati yenu kwa matendo ya sheria, au kwa kuamini kwenu mliyoyasikia? Vivyo hivyo Ibrahimu naye “alimwamini Mungu, ikahesabiwa kwake kuwa ni haki.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ni mwamini mwenye shauku katika neno la Mungu na mwanafunzi aliyejitolea wa Biblia. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika huduma mbalimbali, Melvin amekuza uthamini wa kina kwa nguvu ya mabadiliko ya Maandiko katika maisha ya kila siku. Ana shahada ya kwanza katika Theolojia kutoka chuo cha Kikristo kinachojulikana na kwa sasa anafuata Shahada ya Uzamili katika masomo ya Biblia. Kama mwandishi na mwanablogu, dhamira ya Melvin ni kuwasaidia watu binafsi kupata ufahamu mkubwa wa Maandiko na kutumia kweli zisizo na wakati katika maisha yao ya kila siku. Wakati haandiki, Melvin hufurahia kutumia wakati na familia yake, kuchunguza maeneo mapya, na kushiriki katika huduma za jamii.