ਕੀ ਮਸੀਹੀ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ? (ਮੁੱਖ ਸੱਚ)

ਕੀ ਮਸੀਹੀ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ? (ਮੁੱਖ ਸੱਚ)
Melvin Allen

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਈਸਾਈ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਾਪ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿੰਦੂ ਖਾਲੀ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਸੀਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਸੂਰ, ਝੀਂਗਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ, ਮੀਟ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਉਂ.

ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ

ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ! ਆਓ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਲੇਵੀਆਂ 11:7-8 ਅਤੇ ਸੂਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖੁਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਢੀ ਨਹੀਂ ਚਬਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ; ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 14:1-8 ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਵੱਢੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾਹ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੋ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਘਿਣਾਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਬਲਦ, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ, ਹਿਰਨ, ਗਜ਼ੇਲ, ਰੋਅ ਹਿਰਨ, ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੀ, ਆਈਬੈਕਸ, ਹਿਰਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਭੇਡਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦਾ ਖੁਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਚੁੰਘਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚੁੰਘਦੇ ​​ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਊਠ, ਖਰਗੋਸ਼ ਜਾਂ ਹਰੈਕਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ।ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਸੂਰ ਵੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੁਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਚਬਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੂਸਾ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਿਯਮ: ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੀਟ

ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਉਸਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਅਫ਼ਸੀਆਂ 2:15-16 ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਲਾਤੀਆਂ 3:23-26 ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਵਸਥਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਈਏ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਰੋਮੀਆਂ 10:4 ਮਸੀਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ? (ਜਾਣਨ ਲਈ 5 ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਤੱਥ)

ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਸਾਰੇ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ।" ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ।

ਮਰਕੁਸ 7:18-19 "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੁਸਤ ਹੋ?" ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। “ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਏਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” (ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।)

1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 8:8 “ਭੋਜਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਟੀਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। “

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਬ 10:9-15 “ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸਦੇ ਚਾਰ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੀਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਸਨ। ਤਦ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਉੱਠ, ਪਤਰਸ। ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਖਾਓ।" “ਯਕੀਨਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ!” ਪੀਟਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ. “ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ।” ਅਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, "ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਕਹੋ।"

ਕੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਕੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਪਾਪ ਹੈ? (13 ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ)

ਰੋਮੀਆਂ 14:20-21 ਭੋਜਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੁਰੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਮੈ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਠੋਕਰ ਖਾਵੇ। 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 8:13 ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣਾਂ। ਰੋਮੀਆਂ 14:1-3 ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਹਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਾ, ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਆਓ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈ।

ਗਲਾਤੀਆਂ 3:1-6 ਹੇ ਮੂਰਖ ਗਲਾਤੀਆਂ! ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹੋ? ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਜੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਅਰਥ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਆਤਮਾ ਅਤੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਵੀ “ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।”
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।