17 svarbių Biblijos eilučių apie vaikus kaip palaiminimą

17 svarbių Biblijos eilučių apie vaikus kaip palaiminimą
Melvin Allen

Biblijos eilutės apie vaikus kaip palaiminimą

Ne kartą sakyta, kad vaikai yra brangiausia dovana. Yra žmonių, kurie tuo tiki, ir yra tokių, kurie, greičiausiai neturėdami vaikų, nelabai supranta šio įsitikinimo didingumo. Dievas laimina mus, turinčius vaikų, įvairiais būdais. Štai kaip Dievas gali panaudoti vaikus, kad jie taptų didžiausiu palaiminimu, kokį tik gali turėti tėvai.

Taip pat žr: 25 padrąsinančios Biblijos eilutės apie Dievo ranką (galingą ranką)

PIRMA, MES ESAME DIEVO VAIKAI

 1. "Nes visi, kuriuos veda Dievo Dvasia, yra Dievo sūnūs." ~ Romiečiams 8:14
 2. "Juk Kristuje Jėzuje jūs visi esate Dievo sūnūs." ~Galatams 3:26

Dievo žodis sako, kad Jo vaikais tampame tada, kai priimame Šventąją Dvasią ir sekame Juo. Kaip gauname Šventąją Dvasią? Tikėdami Dievu ir tikėdami, kad Jis atsiuntė savo vienatinį Sūnų, kad šis prisiimtų mūsų bausmę - mirė už mūsų nuodėmes, kad mes galėtume tarnauti Jam savo gyvenimu ir pelnyti amžinąjį gyvenimą. dvasiškai gimę iš tikėjimo, tik tikėdami! Kaip Dievo vaikai esame nuplauti Avinėlio (Jėzaus) krauju ir mūsų nuodėmės atleistos, todėl Dievo akyse atrodome šventi.

 1. "Taip pat ir aš jums sakau: Dievo angelai džiaugiasi dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio." ~Lk 15, 10

Kiekvieną kartą, kai nusidėjėlis atgailauja, dangaus angelai džiūgauja! Kaip motina pirmą kartą su didžiule meile ir džiaugsmu žvelgia į savo naujagimį, lygiai taip pat Dievas žvelgia į mus, kai gimstame Dvasioje kaip atgimę tikintieji. Jis nepaprastai džiaugiasi jūsų dvasiniu gimimu! Ypač todėl, kad tai jūsų pačių priimtas sprendimas.

 1. "Jei mane mylite, laikysitės mano įsakymų." ~Jono 14, 15
 2. "Nes Viešpats baudžia tuos, kuriuos myli, ir baudžia kiekvieną, kurį priima kaip savo vaiką." ~ Hebrajams 12:6

Taigi mūsų, kaip Aukščiausiojo vaikų, pareiga ir privilegija yra teikti Dievui džiaugsmą garbinant Jį visu savo gyvenimu (o ne tik jo dalimi) ir naudojant savo talentus bei dvasines dovanas plėsti Jo karalystę bei atvesti pas Jį paklydusias sielas. Tai galime daryti tik Šventosios Dvasios galia. Dievas mums atlygins, kai Jam patiksime ir kelsime šypseną Jo veide, bet Jis tikrai mus nubaus.kai mes Jam nepaklūstame ir einame prieš Jo valią. Būkite tikri, kad Dievas baudžia tuos, kuriuos myli ir vadina savo vaikais, todėl būkite dėkingi už šią dievišką bausmę, nes Dievas tik formuoja jus pagal savo charakterį.

KAIP DIEVAS LAIMINA MUS SU MŪSŲ PAČIŲ VAIKAIS

 1. "Auklėk vaiką, kad eitų tuo keliu, kuriuo jam reikia eiti, net ir senatvėje jis nenukryps nuo jo." ~ Patarlių 22:6
 2. "Kartokite [Dievo įsakymus] savo vaikams. Kalbėkite apie juos, kai būsite namuose ir kelyje, kai eisite miegoti ir kai kelsitės." ~ Pakartoto Įstatymo 6:7

Vaikai yra Dievo palaiminimas, nes Jis suteikia mums privilegiją auginti žmogų tokiais žmonėmis, kokius norime matyti ne tik mes, tikintieji, bet daugiausia tokius, kokius nori matyti Dievas. Nors tėvystė visai nėra lengvas darbas, galime tikėtis, kad Dievas bus mūsų Vadovas ir pasinaudos mumis, kad palaimintų savo vaikus besąlygiška meile ir ištekliais. Taip pat turime privilegiją auginti vaikus, kad jie taptųtikri garbintojai, kuriems svarbus ryšys su Dievu.

 1. "Ir jūs, tėvai, neprovokuokite savo vaikų pykčiui, bet auklėkite juos Viešpaties auklėjime ir pamokyme." ~Efeziečiams 6:4

Tėvai yra atsakingi už tai, kad užaugintų (savo) žmones, kurie dalysis pasauliu su kitais žmonėmis, todėl nesvarbu, ar jie bus palaima, ar našta kitiems, tėvai vis tiek yra atsakingi, t. y. kol vaikas bus pakankamai suaugęs, kad galėtų prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. Atminkite, kad atėjus laikui, kai išleisite vaikus į pasaulį savarankiškai, pamatysite, ar jūsų auklėjimas tikrai pasiteisino.išjunkite; pagal vaiko bendravimą su pasauliu ir kitais žmonėmis pamatysite, kaip jums sekasi bendrauti su savo vaiku.

 1. "Man nėra didesnio džiaugsmo, kaip girdėti, kad mano vaikai vaikšto tiesoje." ~3 Jn 1, 4
 2. "Išmintingas sūnus džiugina tėvą, o kvailas sūnus kelia liūdesį savo motinai." ~ Patarlių 10:1

Sėkmingi vaikai teikia džiaugsmą savo tėvams. Visada girdėjau: "Motina yra laiminga tiek, kiek laimingas jos liūdniausias vaikas." Tai daug ką pasako. Iš esmės tai reiškia, kad tėvai yra laimingi tiek, kiek laimingi jų pačių vaikai. Motinos širdis pilna, kai jos vaikai gyvena klestintį, sveiką ir laimingą gyvenimą. Priešingai yra ir tada, kai turi problemišką vaiką, kuris, atrodo, negali susitvarkyti savo gyvenimoDėl to tėvams sunku susitaikyti su savo gyvenimu, nes jų vaikai yra jų gyvenimas!

 1. "Nes jis įsteigė Jokūbe liudijimą ir Izraelyje nustatė įstatymą, kurį buvo įsakęs mūsų tėvams, kad jie jį paskelbtų savo vaikams, kad jį žinotų būsimoji karta, gimstantys vaikai, kurie atsikels ir paskelbs jį savo vaikams, kad jie dėtų viltis į Dievą ir nepamirštų Dievo darbų, bet laikytųsi jo įsakymų".~Palmės 78:5-7
 2. "Ir tavo palikuonyse bus palaimintos visos žemės tautos, nes tu klausai mano balso." ~ Pradžios 22:18

Vaikai mus laimina tęsdami mūsų paliktą palikimą. Abi šios eilutės yra savaime suprantamos, tačiau turiu pridurti dar vieną dalyką: privalome įskiepyti jiems Dievo baimę ir Žodį, kad jie išmoktų gyventi pagal Dievo įsakymus, žinotų, kaip Jį garbinti, kaip plėsti Jo karalystę ir kaip palaikyti klestinčius santykius su Kristumi. Mūsų vaikai galiausiai parodys pasauliui, kąkaip atrodo Kristaus charakteris ir kas tikra meilė atrodo. Kad ir kokį palikimą Dievas nori, kad paliktumėte šiame pasaulyje, jis turi būti perduotas mūsų vaikams. Jie yra tam, kad paveldėtų ir įamžintų tą palikimą ir Dievo palaiminimus iš kartos į kartą.

Tik pažvelkite į galingą giminystės liniją, kurią Dievas pradėjo per Abraomą ir Sarą. Dievas per jų palikuonis davė liudijimą ir palikimą, kad galiausiai mums duotų Jėzų Kristų, pasaulio Gelbėtoją!

 1. "Kai moteris gimdo, ji liūdi, nes atėjo jos valanda, bet kai pagimdo kūdikį, ji nebeprisimena kančios, nes džiaugiasi, kad pasaulyje gimė žmogus." ~ Jn 16, 21

Didelis palaiminimas, kuris ateina turint vaiką - ypač kaip motinai, - yra didžiulė meilė ir džiaugsmas, užvaldantis jus, kai jūsų vaikas pagaliau ateina į šį pasaulį. Dėl šios jaučiamos meilės norėsite šį vaiką saugoti, melstis už jį ir suteikti jam geriausią gyvenimą, kokį tik galite, o visa kita auklėjant šį vaiką leisite Dievui. Lygiai taip pat, kaip tėvai giliai įsimyli savo vaiką,Dievas beprotiškai myli mus, savo vaikus, ir trokšta mus taip pat saugoti, jei mes Jam leisime.

 1. "Jos vaikai pakyla ir vadina ją palaiminta..." ~ Patarlių 31:28

Vaikai taip pat yra palaiminimas, nes jie gali būti didelė parama savo tėvams! Jei išmokysite juos pagarbos, baimės ir meilės jums, savo autoritetui, jie norės jums geriausio. Jie palaikys jūsų svajones, tikslus ir ambicijas; tai taip pat gali būti gera motyvacija. Kaip motina, kurios širdis pilna dėl jos klestinčių vaikų, ji taip pat bus praturtinta savo vaikais.mylėti ją, palaikyti, gerbti ir daryti jai paslaugas.

 1. "Tai pamatęs, Jėzus labai supyko ir tarė jiems: "Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir nedrauskite jiems, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, tas neįeis į ją." ~Marko 10:14-15

Vaikai mus laimina pamokomis, kurių netiesiogiai mus moko: vaikiško tikėjimo ir noro mokytis. Vaikai greitai tiki paprasčiausiai todėl, kad nemoka netikėti. Jie ateina į šį pasaulį pasiruošę mokytis ir sugerti tai, ko juos mokome. Tik užaugę jie natūraliai pradeda nerimauti. Baimės, abejonės ir abejonės ateina su nepalankiaispatirtis. Taigi, jei turite vaiką, kuris iki šiol gyveno gerai, jam lengva tikėti teigiamais dalykais, nes, tikėtina, kad jis tai žino dar būdamas toks jaunas.

Lygiai taip pat, kaip vaikai greitai priima, tarkime, Dievo karalystę, taip ir mes turime būti panašūs į vaikus ir greitai tikėti amžinaisiais Dievo pažadais. Būdami Dievo vaikai, turime būti visiškai tikri dėl savo išgelbėjimo.

Vaikai yra labai patiklūs, kol neišmokome jų vengti nepažįstamų žmonių. Taip ir mes turime būti patiklūs Dievui ir greitai Jį priimti. Taip pat turime būti mokomi, pasiruošę pasisotinti Dievo žodžiu ir išmintimi.

 1. "Anūkai yra senų žmonių vainikas, o vaikų šlovė - jų tėvai." ~ Patarlių 17:6

Tėvai džiaugiasi matydami, kaip mūsų vaikai auga ir tampa vaisingi, atnešdami į pasaulį savo šviežią sėklą. Tai daro ne tik palaimintus tėvus, bet ir palaimintus seneliai Seneliai yra apdovanoti išmintimi mokyti savo anūkus ir patirtimi dalytis su jais bei įspėti juos apie pasaulį, įvairius žmones ir įvairias gyvenimo situacijas. Tai labai svarbus vaidmuo mažo vaiko gyvenime, todėl priimkite šią Dievo duotą užduotį! Vaikai vertina ir myli savo senelius.

 1. "Jis suteikia bevaikei moteriai šeimą,

  ir padarys ją laiminga motina." ~ Ps 113, 9

Šlovinkite Viešpatį!

Galiausiai, net jei natūraliai neturime vaikų (kraujo vaikų), Dievas vis tiek laimina mus savais vaikais - įsivaikindamas, darydamas mokytojo karjerą arba tiesiog būdamas lyderiu ir jausdamas tėvystę bei globą savo būriui. Oprah Winfrey neturi biologinių vaikų, tačiau visas jaunas moteris, kurioms padeda, ji laiko savo vaikais, nes jaučia joms visoms motinystę ir stiprų poreikįsaugoti ir auginti juos. Taip pat, jei moteriai neskirta gimdyti vaikų (nes tai ne Dievo valia), ji turi būti visi moterų), Dievas vis tiek palaimins ją dovana būti motina tiek jaunų moterų, kiek Jis panorės.

Taip pat žr: 21 svarbi Biblijos eilutė apie susitelkimą į DievąMelvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.