50 epinių Biblijos eilučių apie naująjį sukūrimą Kristuje (Senasis Gone)

50 epinių Biblijos eilučių apie naująjį sukūrimą Kristuje (Senasis Gone)
Melvin Allen

Ką Biblija sako apie naują sukūrimą?

Prieš tūkstančius metų Dievas sukūrė pirmuosius vyrą ir moterį: Adomą ir Ievą. Dabar Dievas sako, kad mes, kurie Jį tikime, esame naujas kūrinys "Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys: sena praėjo, štai atsirado nauja" (2 Korintiečiams 5:17).

Kaip mes esame naujas kūrinys? Ką reiškia apsivilkti šiuo naujuoju "aš"? Kodėl nuodėmė vis dar yra didelis iššūkis? Atsakykime į šiuos ir kitus klausimus!

Krikščioniškos citatos apie buvimą nauju kūriniu

"Jūsų apgailestavimai, klaidos ir asmeninės nesėkmės neturi jūsų lydėti į dabartį. Jūs esate naujas kūrinys."

"Jei esi toks, koks visada buvai, nesi krikščionis. Krikščionis yra naujas kūrinys." Vance'as Havneris

"Mokytis gyventi kaip krikščioniui reiškia mokytis gyventi kaip atnaujintam žmogui, laukiančiam galutinio naujojo sukūrimo pasaulyje, kuris vis dar ilgisi ir dejuoja dėl galutinio atpirkimo."

Ką reiškia būti nauju kūriniu Kristuje?

Kai atgailaujame dėl savo nuodėmių, pripažįstame Jėzų Viešpačiu ir tikime į Jėzų dėl išgelbėjimo, Biblijoje sakoma, kad "atgimstame" iš Dvasios (Jn 3, 3-7; Rom 10, 9-10). Mūsų senoji nuodėminga savastis buvo nukryžiuota su Kristumi, todėl nuodėmė praranda savo galią mūsų gyvenime ir mes nebesame nuodėmės vergai (Rom 6, 6). Mes atgauname dvasinę sveikatą, nes mumyse gyvena Dievo Šventoji Dvasia, leidžiantiglaudžius santykius su Dievu.

Šioje "Naujojoje Sandoroje" Dievas savo įstatymus įrašo į mūsų širdis ir užrašo juos mūsų mintyse (Žyd 10, 16). Mes atmetame nuodėmes, kurias Dievas atmeta, mylime dvasinius dalykus ir trokštame Dievo dalykų. Viskas yra nauja ir džiugu.

1. 2 Korintiečiams 5:17 (NASB) "Taigi jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys; sena praėjo, štai atėjo nauja."

2. Iz 43, 18: "Neprisiminkite buvusių dalykų, nekreipkite dėmesio į tai, kas sena".

3. Rom 10, 9-10 "Jei savo lūpomis skelbsi: "Jėzus yra Viešpats" ir širdyje tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. 10 Juk širdimi tiki ir esi išteisinamas, o lūpomis išpažįsti savo tikėjimą ir esi išgelbėtas."

4. Jn 3, 3 "Jėzus atsakė: "Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: niekas negali regėti Dievo karalystės, jei nėra gimęs iš naujo."

5. Ezechielio 36:26 "Ir aš duosiu jums naują širdį, ir naują dvasią įdėsiu į jus. Išimsiu akmeninę širdį iš jūsų kūno ir duosiu jums kūnišką širdį".

6. Jn 1, 13 (NTV) "Vaikai gimė ne iš prigimties, ne iš žmogaus sprendimo ar vyro valios, bet gimė iš Dievo".

7. 1 Petro 1:23 (KB) "Atgimę iš naujo ne iš nykstančios sėklos, bet iš nenykstančios, per Dievo žodį, kuris yra gyvas ir išlieka per amžius".

8. Ezechielio 11,19 "Aš duosiu jiems širdies tyrumą ir įdėsiu į juos naują dvasią; pašalinsiu jų akmeninę širdį ir duosiu jiems kūnišką širdį".

9. Jn 3, 6: "Kūnas gimsta iš kūno, o dvasia - iš Dvasios." Jok 1, 18. Jis nusprendė mus pagimdyti per tiesos žodį, kad būtume tarsi jo kūrinijos pirmagimiai.

10. Rom 6, 11-12 "Taip pat ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, bet gyvais Dievui Kristuje Jėzuje. 12 Todėl neleiskite nuodėmei viešpatauti jūsų mirtingame kūne, kad paklustumėte jos piktiems geismams".

11. Romiečiams 8,1 "Taigi dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje".

12. Hebrajams 10,16 "Štai sandora, kurią sudarysiu su jais po to laiko, - sako Viešpats. Įdėsiu savo įstatymus į jų širdis ir įrašysiu juos į jų atmintį".

13. Jeremijas 31:33 "Bet tai yra . sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais po tų dienų, - sako Viešpats, - aš įdėsiu savo įstatymą į jų atmintį ir įrašysiu jį į jų širdis; aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta".

Ką reiškia vaikščioti gyvenimo naujumu?

Mes mirėme nuodėmei, todėl nebeturime tikslingai toliau joje gyventi. Kaip Tėvo šlovinga galia prikėlė Jėzų iš numirusių, taip ir mes esame įgalinti gyventi naują tyrą gyvenimą. Dvasiškai susivienijome su Jėzumi Jo mirtyje, todėl esame prikelti naujam dvasiniam gyvenimui. Kai Jėzus mirė, Jis palaužė nuodėmės galią. Mes galime laikyti save mirusiais nuodėmės galiai ir savo naujame gyvenime,gyventi Dievo šlovei (Romiečiams 6).

Kai gyvename nauju gyvenimu, mus valdo Šventoji Dvasia, o tokio gyvenimo vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, švelnumas ir susivaldymas (Gal 5, 22-23). Mes turime galios atsispirti nuodėmės kontrolei ir nepasiduoti nuodėmingiems troškimams. Mes visiškai atsiduodame Dievui kaip Jo šlovės įrankis. Nuodėmė nebėra mūsų šeimininkė; dabar mes gyvename pagalDievo malonės laisvę (Romiečiams 6).

14. Romiečiams 6,4 (ESV) "Taigi mes kartu su juo krikštu buvome palaidoti mirtyje, kad, kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlove, taip ir mes gyventume nauju gyvenimu".

15. Galatams 5,22-23 (NTV) "O Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, atlaidumas, malonumas, gerumas, ištikimybė, 23 klusnumas ir susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo".

16. Efeziečiams 2:10 "Juk mes esame Dievo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje daryti gerus darbus, kuriuos Dievas iš anksto paruošė kaip mūsų gyvenimo kelią".

17. Romiečiams 6,6-7 (ESV) "Mes žinome, kad mūsų senasis "aš" kartu su juo buvo nukryžiuotas, kad nuodėmės kūnas būtų sunaikintas ir mes nebebūtume nuodėmės vergais. 7 Juk kas mirė, tas išlaisvintas iš nuodėmės."

18. Efeziečiams 1,4 "Juk Jis išsirinko mus Jame prieš pasaulio sukūrimą, kad būtume šventi ir nepriekaištingi Jo akivaizdoje. Meilėje".

19. Galatams 2,20 "Aš buvau nukryžiuotas kartu su Kristumi ir nebe aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. Gyvenimą, kurį dabar gyvenu kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris mane pamilo ir atidavė save už mane".

20. Jn 10, 10 "Vagys ateina tik vogti, žudyti ir naikinti, o aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir turėtų jo su kaupu".

21. Kolosiečiams 2,6 "Taigi kaip priėmėte Kristų Jėzų Viešpatį, taip juo ir elkitės".

22. Kolosiečiams 1,10 "kad elgtumėtės kaip verti Viešpaties ir visaip Jam patiktumėte: duotumėte vaisių kiekviename gerame darbe, augtumėte Dievo pažinimu".

23. Efeziečiams 4,1 "Taigi kaip Viešpaties kalinys raginu jus elgtis taip, kaip derėtų pagal pašaukimą, kurį gavote".

24. Gal 5, 25: "Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią".

25. Romiečiams 8,4 "kad mumyse, kurie gyvename ne pagal kūną, bet pagal Dvasią, išsipildytų teisingas įstatymo standartas".

26. Galatams 5,16 "Taigi sakau: vaikščiokite Dvasia ir nevykdysite kūno geidulių".

27. Rom 13, 14 "Vietoj to apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nesirūpinkite kūno troškimais".

Jei esu naujas kūrinys, kodėl vis dar kovoju su nuodėme?

Kaip naujai sukurti žmonės, mes nebesame pavergti nuodėmės. Tačiau tai nereiškia, kad mūsų nebekankins pagundos nusidėti ar kad būsime be nuodėmės. Šėtonas vis dar gundys mus nusidėti - jis net tris kartus gundė Jėzų! (Mt 4, 1-11) Jėzus, mūsų Vyriausiasis Kunigas, buvo gundomas viskuo, kuo mes esame gundomi, tačiau nenusidėjo (Žyd 4, 15).

Šėtonas ir žemiški dalykai gali gundyti mūsų fizinį kūną (mūsų kūną). Per visą gyvenimą galime turėti nuodėmingų įpročių - kai kurie iš jų susiformavo dar prieš išgelbėjimą, o kai kurie net ir po jo, jei nevaikščiojome kartu su Dvasia. Mūsų kūnas - mūsų senasis fizinis "aš" - kovoja su mūsų dvasia, kuri buvo atnaujinta, kai atėjome pas Kristų.

"Aš džiaugsmingai sutinku su Dievo įstatymu vidiniame žmoguje, bet savo kūno dalyse matau kitokį įstatymą, kuris kovoja su mano proto įstatymu ir daro mane nuodėmės įstatymo, įstatymo, esančio mano kūno dalyse, belaisviu." (Romiečiams 7,22-23)

Šiame kare su nuodėme naujai sukurtas tikintysis turi pranašumą. Mes vis dar patiriame pagundų, bet turime galios joms atsispirti; nuodėmė nebėra mūsų šeimininkė. Kartais mūsų fizinis "aš" laimi prieš mūsų atnaujintą dvasią, mes patiriame nesėkmę ir nusidedame, bet suprantame, kad tai atitraukė mus nuo saldžių santykių su Kristumi, mūsų sielų mylėtoju.

Pašventinimas - augimas šventumu ir tyrumu - yra procesas: tai nuolatinė kova tarp dvasios ir kūno, o kariams reikia disciplinos, kad laimėtų. Tai reiškia, kad kasdien turime skaityti ir apmąstyti Dievo žodį, kad žinotume ir prisimintume, ką Dievas laiko nuodėme. Kasdien turime melstis, išpažinti ir atgailauti dėl savo nuodėmių ir prašyti Dievo padėti mums šioje kovoje. Turime būtijautriai klausytis Šventosios Dvasios, kai Ji mus įtikina dėl nuodėmės (Jn 16, 8). Neturėtume apleisti susitikimų su kitais tikinčiaisiais, nes taip vieni kitus padrąsiname ir skatiname mylėti bei daryti gerus darbus (Žyd 10, 24-26).

28. Jok 3, 2: "Juk mes visi daug kur suklumpame. Jei kas nors nesuklumpa tame, ką sako, jis yra tobulas žmogus, gebantis valdyti ir visą kūną".

29. 1 Jn 1, 8-9 "Jei sakome, kad neturime nuodėmės, apgaudinėjame patys save, ir nėra mumyse tiesos. 9 Jei išpažįstame savo nuodėmes, Jis yra ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių".

30. Romiečiams 7,22-23 (Įst 7,22-23) "Nes savo viduje aš gėriuosi Dievo įstatymu, 23 bet matau, kad manyje veikia kitas įstatymas, kovojantis su mano proto įstatymu ir darantis mane nuodėmės įstatymo, veikiančio manyje, belaisviu".

31. Hebrajams 4,15 "Juk turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet tokį, kuris buvo visaip gundomas, kaip ir mes, bet nenusidėjo".

32. Rom 8, 16: "Pati Dvasia mūsų dvasia liudija, kad esame Dievo vaikai".

Kova su nuodėme ir gyvenimas nuodėmėje

Visi tikintieji kovoja su nuodėme, o tie, kurie drausmingai siekia šventumo, paprastai pasiekia pergalę. Ne visada - mes visi kartais suklumpame - bet nuodėmė nėra mūsų šeimininkė. Mes vis dar kovojame, bet daugiau laimime nei pralaimime. O kai suklumpame, greitai išpažįstame savo nuodėmę Dievui ir visiems, kuriuos įskaudinome, ir einame toliau. Dalis pergalingos kovos reiškia, kad turime žinoti savo konkrečias silpnybes, nestam tikras nuodėmes ir imtis priemonių, kad tos nuodėmės nepasikartotų.

Kita vertus, žmogus, gyvenantis nuodėmėje. nėra Jie iš esmės atidavė juos nuodėmei - jie nekovoja su ja.

Pavyzdžiui, Biblija sako, kad lytinis ištvirkavimas yra nuodėmė (1 Kor 6, 18). Taigi nesusituokusi pora, gyvenanti kartu lytiniuose santykiuose, tiesiogine prasme gyvena nuodėmėje. Kiti pavyzdžiai - nuolatinis persivalgymas ar girtavimas, nes gobšumas ir girtavimas yra nuodėmės (Lk 21, 34; Fil 3, 19; 1 Kor 6, 9-10). Žmogus, gyvenantis nevaldomu pykčiu, gyvena nuodėmėje (Ef 4, 31).Tie, kurie nuolat meluoja arba gyvena homoseksualų gyvenimo būdą, gyvena nuodėmėje (1 Timotiejui 1:10).

Iš esmės žmogus, gyvenantis nuodėmėje, nuolat daro tą pačią nuodėmę neatgailaudamas, neprašydamas Dievo pagalbos jai atsispirti ir dažnai nepripažindamas, kad ją daro. yra . nuodėmę. Kai kurie gali pripažinti, kad nusideda, bet bando tai kaip nors pateisinti. Esmė ta, kad jie nesistengia kovoti su blogiu.

33. Romiečiams 6,1 "Ką gi mes sakysime? Argi turime pasilikti nuodėmėje, kad malonės padaugėtų?"

34. 1 Jn 3, 8: "Kas daro nuodėmę, tas yra iš velnio, nes velnias daro nuodėmę nuo pat pradžių. Dievo Sūnus pasirodė todėl, kad sunaikintų velnio darbus".

35. 1 Jn 3, 6: "Nė vienas, kuris pasilieka Jame, nesiliauja nusidėjęs; nė vienas, kuris nesiliauja nusidėjęs, nėra Jo nei matęs, nei pažinęs".

36. 1 Korintiečiams 6:9-11 (NLT) "Argi nesuprantate, kad tie, kurie daro bloga, nepaveldės Dievo karalystės? Neapgaudinėkite savęs. Tie, kurie mėgaujasi lytine nuodėme, garbina stabus, svetimauja, paleistuvauja, užsiima vyrų prostitucija, praktikuoja homoseksualumą, 10 yra vagys, gobšūs žmonės, girtuokliai, smurtauja, apgaudinėja žmones - nė vienas iš jų nepaveldės Dievo karalystės. 11 Kai kurie iš jų nepaveldės Dievo karalystės.iš jūsų kadaise buvo tokie. Bet jūs buvote apvalyti, tapote šventi, tapote teisūs su Dievu, šaukdamiesi Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo ir mūsų Dievo Dvasios".

Kaip tapti nauju kūriniu Kristuje?

Kas yra svetainėje Kristus yra naujas kūrinys (2 Korintiečiams 5, 17). Kaip tai pasiekti?

Mes atgailaujame (nusigręžiame nuo) savo nuodėmių ir atsigręžiame į Kristų: "Atsiverskite ir kiekvienas iš jūsų tepasikrikštija Jėzaus Kristaus vardu savo nuodėmėms atleisti, ir gausite Šventosios Dvasios dovaną." (Apd 2, 38).

Jei lūpomis išpažinsime Jėzų kaip Viešpatį ir širdyje tikėsime, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsime išgelbėti (Romiečiams 10,9-19).

Kai atgailaujate ir tikite Jėzumi dėl savo išgelbėjimo, tampate nauju kūriniu Kristuje. Iš tamsos karalystės pereinate į šviesos karalystę - Dievo mylimojo Sūnaus karalystę (Kolosiečiams 1, 13).

37. Efeziečiams 2,8-9 "Juk jūs esate išgelbėti malone, tikėjimu - ir tai ne iš jūsų pačių, tai Dievo dovana - 9 o ne darbais, kad niekas negalėtų girtis".

38. Romiečiams 3,28 "Mes teigiame, kad žmogus išteisinamas tikėjimu be įstatymo darbų".

39. Romiečiams 4,5 "Tačiau tam, kuris nedirba, bet pasitiki Dievu, kuris išteisina bedievius, jo tikėjimas įskaitomas kaip teisumas".

40. Ef 1, 13: "Ir jūs taip pat buvote įtraukti į Kristų, kai išgirdote tiesos žinią, jūsų išgelbėjimo Evangeliją. Kai įtikėjote, buvote paženklinti jame antspaudu - pažadėtąja Šventąja Dvasia".

41. Romiečiams 3,24 "ir esame išteisinti jo malone per atpirkimą, kuris yra Kristuje Jėzuje".

Privalumai, susiję su nauju kūriniu Kristuje

  1. Jūs turite švarų lapą! "Bet jūs buvote nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia" (1 Kor 6, 11).

Jūsų nuodėmės nuplautos. Jūs esate pašventintas: tapote šventas ir tyras, skirtas Dievui. Jūs esate išteisintas: tapote teisus Dievo akyse ir išlaisvintas nuo bausmės, kurios esate nusipelnęs. Kadaise buvote pakeliui į pražūtį, bet dabar jūsų pilietybė yra danguje (Fil 3, 18-20).

  1. Jūs esate Dievo sūnus ar duktė! "Jūs gavote įvaikinimo dvasią, kuria šaukiame: 'Abba! Tėve!'

Lygiai taip pat, kaip savo fizinio prasidėjimo ir gimimo metu tapote savo tėvų vaiku, dabar esate gimę iš naujo, ir Dievas yra jūsų Tėvas. Jūs turite laisvą priėjimą prie Dievo bet kuriuo metu; turite intymumą su Juo - "Abba" reiškia "Tėtis!" Jūs turite Jo nuostabią, protu nesuvokiamą meilę ir nieko gali jus atskirti nuo Jo meilės (Romiečiams 8:35-38). svetainėje jus! (Romiečiams 8:31)

  1. Jūs turite Šventąją Dvasią! Jis suteiks gyvybę mūsų mirtingiems kūnams (Rom 8, 11). jis padeda mūsų silpnybėms ir užtaria mus pagal Dievo valią (Rom 8, 26-27). jis įgalina mus gyventi tyrą gyvenimą ir būti jo liudytojais (Apd 1, 8). jis veda mus į visą tiesą (Jn 16, 13). jis nuteisina mus dėl nuodėmės (Jn 16, 8) ir visko moko (Jn 14, 26). jis duoda mums dvasinių dovanų, kad statydintume Kristaus kūną (1Korintiečiams 12,7-11).
  2. Jūs sėdite su Jėzumi danguje! (Ef 2, 6) Mūsų radikalus naujas sukūrimas apima mirtį nuodėmei ir prisikėlimą naujam gyvenimui su Jėzumi, dvasiškai susivienijusiam su Juo danguje. Esame pasaulyje, bet ne iš pasaulio. Kaip Kristuje mirėme nuodėmei ir prisikėlėme kaip naujas kūrinys, taip Kristuje esame pasodinti į dangiškąsias sferas. Tai esamasis laikas - dabar!
  3. Jūs turite gausų gyvenimą ir išgydymą! "Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir turėtų jo gausiai" (Jn 10, 10) Kaip naujas kūrinys mes ne tik egzistuojame. Mes turime puikų, nepaprastą gyvenimą, kuris perpildytas palaiminimais, pranokstančiais viską, ko galėtume prašyti ar apie ką galėtume pagalvoti. Tai apima ir mūsų sveikatą.

"Ar kas nors iš jūsų serga? Tada jis turi pasikviesti bažnyčios vyresniuosius ir jie turi melstis už jį, patepdami jį aliejumi Viešpaties vardu; tikėjimo malda išgydys sergantįjį, ir Viešpats jį prikels" (Jok 5, 14-15).

42. 1 Korintiečiams 6,11 "Ir kai kurie iš jūsų tokie buvo. Bet jūs buvote nuplauti, pašventinti, išteisinti Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu ir mūsų Dievo Dvasia".

43. 1 Korintiečiams 1,30 "Jūs esate Kristuje Jėzuje, kuris mums tapo Dievo išmintimi, mūsų teisumu, šventumu ir atpirkimu".

44. Romiečiams 8,1 "Todėl dabar nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje".

45. Efeziečiams 2:6 "Ir Dievas mus prikėlė kartu su Kristumi ir pasodino kartu su juo dangaus karalystėse Kristuje Jėzuje".

46. Jn 10, 10 "Vagis ateina tik vogti, žudyti ir naikinti, o aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą ir jo turėtų su kaupu".

Naujo sukūrimo pavyzdžiai Biblijoje

Paulius: Saulius (lotyniškai Paulius) patyrė nepaprastą atsivertimą. Prieš įtikėdamas Jėzumi, jis rengė didžiulius krikščionių persekiojimus (Apd 8, 1-3). Jis kiekvienu įkvėpimu išsakydavo grasinimus ir norėjo nužudyti Viešpaties sekėjus. Tada Viešpats nuvertė jį nuo žirgo, apakino ir prakalbo į Saulių. Dievas atsiuntė Ananiją, kad šis išgydytų Saulių ir pasakytų jam, jog jis yra Dievoišrinktas įrankis nešti Jo žinią pagonims, karaliams ir Izraelio žmonėms (Apd 9).

Taip pat žr: Jėzaus H Kristaus reikšmė: ką jis reiškia? (7 tiesos)

Kai Saulius tapo nauju kūriniu, jis nustojo persekioti Bažnyčią ir tapo svarbiausiu jos evangelizuotoju, skelbusiu Jėzaus žinią Artimuosiuose Rytuose ir Pietų Europoje. Jis taip pat parašė pusę Naujojo Testamento knygų, aiškindamas esmines tikėjimo doktrinas ir tai, ką reiškia būti "nauju kūriniu".

Kornelijus buvo romėnų italų pulko kapitonas Cezarėjoje (Izraelyje). Galbūt dėl pamaldžių žydų įtakos jis ir visi jo namiškiai reguliariai meldėsi Dievui ir dosniai dalijo vargšams. Tuo metu po Jėzaus prisikėlimo ir įžengimo į dangų kaip tik kūrėsi naujoji Bažnyčia, tačiau joje buvo tik žydai - ne "pagonys" ar nežydai. Dievas Kornelijui ir Petrui davė regėjimą.Dievas liepė Kornelijui pasiųsti Petrą ir pasakė Petrui, kad nieko nevadintų nešvariu, jei Dievas padaro tai švariu. Taip Dievas norėjo pasakyti Petrui, kad galima eiti į romėno namus ir dalytis Dievo žodžiu.

Petras keliavo į Cezarėją susitikti su Kornelijumi, kuris surinko savo draugus ir giminaičius, kad išgirstų Petro žinią. Petras pasidalijo Gerąja Naujiena apie Jėzaus mirtį ir prisikėlimą dėl jų išgelbėjimo. Kornelijaus šeima ir draugai, kilę iš stabų garbintojų aplinkos, įtikėjo Jėzų ir buvo pakrikštyti. Jie tapo Bažnyčios tarp romėnų pradžia (Rom 10).

Kalinys: Kai Paulius su draugu Silu buvo vienoje iš savo misionieriškų kelionių, jie buvo Makedonijoje, kur pirmą kartą pristatė Jėzaus žinią. Jie susidūrė su demono apsėsta verge, kuri galėjo spėti ateitį. Paulius liepė demonui ją palikti, ir jis paliko, ir ji neteko galios spėti ateitį. Jos pikti šeimininkai nebegalėjo uždirbti pinigų iš jos ateities spėjimų, todėljie sukėlė minią, ir Paulius bei Silas buvo išrengti, sumušti ir surakinti antrankiais.

Taip pat žr: 21 svarbi Biblijos eilutė apie tuščiažodžiavimą (šokiruojančios eilutės)

Vidurnaktį Paulius ir Silas giedojo Dievui šlovinimo giesmes (naujai sukurti žmonės džiaugiasi net ir blogomis aplinkybėmis), o kiti kaliniai jų klausėsi. Staiga žemės drebėjimas atvėrė kalėjimo duris, ir visiems nukrito grandinės! Kalėjimo prižiūrėtojas pamanė, kad visi pabėgo, ir išsitraukė kardą, norėdamas nusižudyti, kai Paulius sušuko: "Sustok! Nežudyk savęs!

Kalinys puolė jiems po kojų: "Ponai, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas?"

Jie atsakė: "Tikėk Viešpatį Jėzų, ir būsi išgelbėtas tu ir visi tavo namiškiai".

Paulius ir Silas pasidalijo Viešpaties žodžiu su kalėjimo prižiūrėtoju ir visais jo namiškiais. Kalėjimo prižiūrėtojas nusiplovė žaizdas, tada jis ir visi jo namiškiai tuojau pat buvo pakrikštyti. Jis ir visi jo namiškiai džiaugėsi, nes visi įtikėjo Dievą. Prieš tai jie garbino graikų dievų stabus - dabar jie pažino visagalį tikrąjį Dievą, kuris atveria kalėjimų durisir išlaisvina belaisvius!

47. Apd 9, 1-5 "Tuo tarpu Saulius tebekvėpavo žudikiškais grasinimais Viešpaties mokiniams. Jis nuėjo pas vyriausiąjį kunigą 2 ir paprašė jo laiškų į Damasko sinagogas, kad, radęs ten priklausančių Keliui vyrų ar moterų, galėtų juos kaip belaisvius nusivesti į Jeruzalę. 3 Kai jis keliaudamas artėjo prie Damasko, staiga aplink jį nušvito dangaus šviesajį. 4 Jis parpuolė ant žemės ir išgirdo balsą: "Sauliau, Sauliau, kodėl mane persekioji?" 5 "Kas tu esi, Viešpatie?" - paklausė Saulius. "Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji", - atsakė jis.

48. Apd 16, 27-33 "Kai kalėjimo prižiūrėtojas pabudo ir pamatė, kad kalėjimo durys atidarytos, jis išsitraukė kalaviją ir ketino nužudyti save, manydamas, kad kaliniai pabėgo. 28 Bet Paulius garsiu balsu sušuko: "Nekenkite sau, nes mes visi čia esame". 29 Kalėjimo prižiūrėtojas, pašaukęs šviesą, įbėgo vidun ir drebėdamas iš baimės puolė priešais Paulių ir Silą. 30 Tada jis išvedė juos irpaklausė: "Vyrai, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas?" 31 Jie atsakė: "Tikėk Viešpatį Jėzų, ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namiškiai". 32 Ir jie kalbėjo Viešpaties žodį jam ir visiems, kurie buvo jo namuose. 33 Tą pačią nakties valandą jis paėmė juos ir nuplovė jiems žaizdas, ir tuojau pat buvo pakrikštytas - jis ir visa jo šeima.

49. Apd 10, 44-46 "Dar Petrui tebekalbant tuos žodžius, Šventoji Dvasia nužengė ant visų, kurie klausėsi žinios. 45 Visi žydų tikintieji, atėję su Petru, nustebo, nes Šventosios Dvasios dovana buvo išlieta ir pagonims. 46 Jie girdėjo juos kalbant kalbomis ir šlovinant Dievą. Tada Petras atsiliepė".

50. Apd 15, 3: "Taigi, bažnyčios pasiųsti, jie keliavo per Finikiją ir Samariją, smulkiai aprašinėjo pagonių atsivertimą ir teikė didelį džiaugsmą visiems broliams".

Išvada

Tapimas nauju kūriniu Kristuje reiškia, kad tikėjimu į Jėzaus Kristaus didžiąją auką ant kryžiaus ir Jo prisikėlimą užmezgate santykius su Dievu. Tapimas nauju kūriniu reiškia, kad pradedate naują gyvenimą, kupiną kvapą gniaužiančių privilegijų ir įspūdingų palaiminimų. Jūsų gyvenimas radikaliai pasikeičia. Jei dar nesate naujas kūrinys Kristuje, DABAR dabar yra išgelbėjimo diena! Dabar yra diena, kai galite patirti neįsivaizduojamą džiaugsmą naujame gyvenime su Kristumi!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.