ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ 15 ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ 15 ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ
Melvin Allen

ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ

ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ. ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਲਈ ਜਾਗੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ ਮਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ. ਇਹ ਈਮੇਲਾਂ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਡੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਲੂਸੀਫਰ (ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ) ਬਾਰੇ 50 ਐਪਿਕ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕਿਉਂ?

1. ਜ਼ਬੂਰ 143:8 ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ।

ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ: ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ ਅਤੇ ਜਾਦੂ-ਟੂਣਿਆਂ ਬਾਰੇ 25 ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਬਾਈਬਲ ਆਇਤਾਂ

2. ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 90:14 ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੋ! ਫ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ!

3. ਜ਼ਬੂਰ 5:3 ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਮੇਰੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

4. ਜ਼ਬੂਰ 119:147 ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹਾਂ; ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ।

5. ਜ਼ਬੂਰ 57:7-10 ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ, ਅਡੋਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅਡੋਲ ਹੈ; ਮੈਂ ਗਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਾਗ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ! ਜਾਗੋ, ਰਬਾਬ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ! ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂਗਾ. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ; ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ

6. ਜ਼ਬੂਰ86:11-12 ਯਹੋਵਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਾਂ; ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਦਿਲ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸਿਫ਼ਤਿ-ਸਾਲਾਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ; ਮੈਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ।

7. ਜ਼ਬੂਰ 25:5 ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

8. ਜ਼ਬੂਰ 119:35 ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

9. ਫਿਲਪੀਆਂ 4:13 ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ।

10. ਜ਼ਬੂਰ 59:16 ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਹੇ ਹੋ।

11. ਯਸਾਯਾਹ 33:2 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ; ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੋ, ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ.

12. ਜ਼ਬੂਰ 73:26 ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ

13. ਜ਼ਬੂਰ 86:2 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਾਂ; ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈਂ।

14. ਜ਼ਬੂਰ 40:11 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਆਪਣੀ ਦਯਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।

15. ਜ਼ਬੂਰ 140:4 ਹੇ ਯਹੋਵਾਹ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਜੋਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਬੋਨਸ

1 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ 5:16-18 ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ; ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।
Melvin Allen
Melvin Allen
ਮੇਲਵਿਨ ਐਲਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਲਵਿਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਕਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਈਸਾਈ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਬਲੌਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੇਲਵਿਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਲਵਿਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।