25 užitočných biblických veršov o sebapoškodzovaní

25 užitočných biblických veršov o sebapoškodzovaní
Melvin Allen

Biblické verše o sebapoškodzovaní

Mnoho ľudí sa pýta, či je rezanie hriech? Áno, k sebapoškodzovaniu môže dôjsť, keď má niekto pocit, že ho Boh odmietol alebo ho nemiluje, čo nie je pravda. Boh ťa veľmi miluje. Kúpil ťa za vysokú cenu. Ježiš zomrel, aby ti ukázal úžasnú Božiu lásku. Prestaň dôverovať svojej mysli a namiesto toho dôveruj Pánovi.

Nesmieme byť neláskaví, ale prejavovať súcit s rezačmi. Rezač sa môže po rezaní cítiť úľavou, ale neskôr pociťuje smútok a väčšiu depresiu.

Dovoľte Bohu, aby vás povzbudil a pomohol vám namiesto toho, aby ste brali veci do vlastných rúk.

Nedovoľte diablovi, aby vám hovoril, že ste bezcenní, pretože on je klamár od začiatku. Oblečte si plnú Božiu výzbroj, aby ste sa vyhli sebapoškodzovaniu, a neustále sa modlite.

Viem, že vždy počúvate, že sa musíte modliť, ale je to niečo, čo vždy počúvame, ale málokedy to robíme. Nehovorím o 30 sekundovej modlitbe. Hovorím o vyliatí svojho srdca Bohu.

Boh je najlepší poslucháč a utešiteľ. Povedz mu o koreni svojich problémov. Využi Pánovu silu, aby si odolal diablovi. Povedz Duchu Svätému: "Potrebujem tvoju pomoc." Nesmieš tento problém skrývať, musíš ho niekomu povedať.

Vyhľadajte pomoc múdrych ľudí, ako sú kresťanskí poradcovia, pastori atď. Prosím, odporúčam vám, aby ste si prečítali ďalšie dve stránky, keď skončíte s touto.

Prvým je odkaz v hornej časti stránky, aby ste si vypočuli a lepšie pochopili evanjelium. Ďalším je 25 biblických veršov pre prípad, že sa cítite bezcenní .

Citáty

  • "Keď sa modlíme o pomoc Ducha... jednoducho padneme k Pánovým nohám vo svojej slabosti. Tam nájdeme víťazstvo a silu, ktorá pochádza z jeho lásky." Andrew Murray
  • "Ak môže Boh konať skrze mňa, môže konať skrze kohokoľvek." František z Assisi

Vaše telo je chrám

1. 1 Kor 6, 19-20 "Neviete, že vaše telo je chrám, ktorý patrí Duchu Svätému? Duch Svätý, ktorého ste dostali od Boha, žije vo vás. Nepatríte sami sebe, boli ste vykúpení za cenu. Prinášajte teda Bohu slávu tým, ako používate svoje telo."

2. 1. Korinťanom 3,16 "Či neviete, že vy sami ste Boží chrám a že Boží Duch prebýva vo vašom strede?"

3. 3. Mojžišova 19,28 "Nebudete si robiť žiadne rany na tele pre mŕtvych ani sa tetovať: ja som Pán."

Dôvera v Pána

4. Iz 50,10 "Kto z vás sa bojí Hospodina a poslúcha slovo jeho služobníka? Nech ten, kto chodí v tme , kto nemá svetlo, dôveruje v meno Hospodinovo a spolieha sa na svojho Boha."

5. Žalm 9, 9-10 "Hospodin je pevnosť pre utláčaných , pevnosť v časoch súženia. Tí, čo poznajú tvoje meno, dôverujú ti, Hospodine, lebo si nikdy neopustil tých, čo hľadajú tvoju pomoc."

6. Žalm 56, 3-4 "Aj keď sa bojím, predsa ti dôverujem." Chválim Božie slovo, dôverujem Bohu, nebojím sa, čo mi môže urobiť obyčajné telo a krv?

Odolajte diablovi a jeho lžiam

7. Jakub 4,7 "Tak sa pokorte pred Bohom. Odolajte diablovi a on od vás utečie."

8. 1 Petra 5,8 "Buďte triezvi, bdejte, lebo váš protivník diabol ako revúci lev chodí a hľadá, koho by zožral."

9. Efezanom 6,11-13 "Oblečte si celú Božiu výzbroj, aby ste sa mohli pevne postaviť proti diabolským stratégiám. Náš boj totiž nie je proti ľudským protivníkom, ale proti vládcom, autoritám, vesmírnym mocnostiam v temnote okolo nás a zlým duchovným silám v nebeskej ríši. Preto si vezmite celú Božiu výzbroj, aby ste sa mohli postaviť vždy, keď sa zlopríde. A keď urobíš všetko, čo si mohol, budeš môcť stáť pevne."

Boh ťa miluje

10. Jeremiáš 31,3 Hospodin sa nám zjavil v minulosti a povedal: "Miloval som vás večnou láskou, priťahoval som vás neochvejnou láskavosťou."

Pozri tiež: 20 užitočných biblických veršov o obrane

11. Rimanom 5,8 "Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám týmto: Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešni."

Rezanie je v Biblii spojené s falošným náboženstvom.

12. 1 Kráľ 18,24-29 "Potom vzývajte meno svojho boha a ja budem vzývať meno Hospodinovo. Boh, ktorý odpovedá zapálením dreva, je pravý Boh!" A všetok ľud súhlasil. Potom Eliáš povedal Bálovým prorokom: "Vy choďte prví, lebo je vás veľa. Vyberte si jedného z býkov, pripravte ho a vzývajte meno svojho boha. Ale drevo nezapáľte." A tak pripravilijedného z býkov a položili ho na oltár. Potom od rána až do poludnia vzývali Bálovo meno a kričali: "Ó, Bál, odpovedz nám!" Ale žiadna odpoveď neprichádzala. Potom tancovali, kľučkovali okolo oltára, ktorý urobili. Okolo poludnia sa im Eliáš začal vysmievať. "Budete musieť kričať hlasnejšie," posmieval sa, "veď je to určite boh! Možno sa mu len sníva, alebo si uľavuje.Alebo je možno preč na výlete, alebo spí a treba ho zobudiť!" Tak kričali hlasnejšie a podľa svojho zvyku sa sekali nožmi a mečmi, až krv tiekla. Bláznili celé popoludnie až do času večernej obety, ale stále nebolo počuť ani hlások, ani odpoveď, ani odozvu."

Božia pomoc je vzdialená len na modlitbu.

13. 1 Pt 5, 7 "Odovzdajte všetky svoje starosti a starosti Bohu , lebo on sa o vás stará."

14. Žalm 68,19 " Požehnaný Pán, ktorý nás denne nesie. Boh je náš vysloboditeľ."

Nepoužívajte svoju vlastnú silu, používajte Božiu silu.

15. Filipským 4,13 "Všetko môžem skrze toho, ktorý mi dáva silu."

Závislosti

16. 1 Kor 6,12 "Hovoríte: "Je mi dovolené všetko" - ale nie všetko je pre vás dobré. A hoci "je mi dovolené všetko", nesmiem sa stať otrokom ničoho."

17. Korinťanom 10,13 "Nezastihlo vás nijaké pokušenie, ktoré by nebolo bežné človeku. Boh je verný a nenechá vás pokúšať nad vaše sily, ale s pokušením vám poskytne aj únikovú cestu, aby ste to mohli vydržať."

Dôležitosť vyhľadania pomoci.

18. Príslovia 11,14 "Národ padá pre nedostatok vedenia, ale víťazstvo prichádza skrze radu mnohých."

Pán je blízko

Pozri tiež: 21 užitočných biblických veršov o vytrvalosti

19. Žalm 34, 18-19 "Hospodin je blízko k ľuďom so zlomeným srdcom a vyslobodzuje tých, ktorých duch bol zdrvený. Spravodlivý človek bude mať mnoho ťažkostí, ale Hospodin ho zo všetkých vyslobodí."

20. Žalm 147,3 "On uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich rany."

21. Izaiáš 41,10 "Neboj sa, lebo ja som s tebou, neboj sa, lebo ja som tvoj Boh, ja ťa posilním, áno, pomôžem ti, áno, podopriem ťa pravicou svojej spravodlivosti."

Pokoj skrze Krista

22. Filipským 4,7 "A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a mysle skrze Krista Ježiša."

23. Kolosanom 3,15 "A vo vašich srdciach nech vládne pokoj, ktorý pochádza od Krista. Veď ako údy jedného tela ste povolaní žiť v pokoji. A vždy buďte vďační."

Pripomienky

24. 2 Timoteovi 1,7 " Veď Boh nám nedal ducha strachu a bojazlivosti, ale ducha sily , lásky a sebadisciplíny."

25. 1 Ján 1,9 "Ale ak mu vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkého zlého."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznávačom Božieho slova a oddaným študentom Biblie. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v službe v rôznych službách si Melvin vyvinul hlboké ocenenie pre transformačnú silu Písma v každodennom živote. Je držiteľom bakalárskeho titulu z teológie na renomovanej kresťanskej vysokej škole a v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu biblických štúdií. Poslaním Melvina ako autora a blogera je pomáhať jednotlivcom lepšie porozumieť Písmu a aplikovať nadčasové pravdy do svojho každodenného života. Keď Melvin nepíše, rád trávi čas so svojou rodinou, spoznáva nové miesta a zapája sa do verejnoprospešných prác.