15 Ayat Alkitab Mantuan Ngeunaan Dosa Teu Dihampura

15 Ayat Alkitab Mantuan Ngeunaan Dosa Teu Dihampura
Melvin Allen

Ayat Alkitab ngeunaan dosa nu teu bisa dihampura

Pitenah ka Roh Suci atawa dosa nu teu bisa dihampura nyaéta nalika urang Parisi nu boga bukti jelas yen Isa teh Allah nolak ngaku anjeunna salaku. Gusti . Malah sanggeus maca ngeunaan anjeunna, ningali manehna ngalakukeun miracles jeung minuhan prophecies Alkitabiah, dédéngéan ngeunaan anjeunna ngalakukeun miracles, jsb aranjeunna nampik ngaku anjeunna salaku Allah jeung attributed sagalana manehna ngalakukeun ka Iblis tuduh anjeunna keur kasurupan sétan. Sanajan aya tipe séjén pitenah ka Roh Suci ieu téh hiji-hijina dosa unforgivable. Kiwari hiji-hijina hal anu anjeun kedah hariwang nyaéta nolak Kristus.

Upami anjeun maot tanpa tobat sareng percanten ka Yesus Kristus anjeun kaliru di payuneun Allah anu Suci sareng adil sareng anjeun bakal ngaraos murka Allah di naraka. Anjeun jelema nu ngalakukeun dosa merlukeun Jurusalamet anjeun teu cukup pantes pikeun meunangkeun ka Surga ku merits sorangan. Anjeun jadi unrighteous saméméh Allah. Hiji-hijina harepan anjeun nyaéta naon anu dilakukeun ku Gusti Yesus Kristus pikeun anjeun dina salib éta. Anjeunna maot, anjeunna dikubur, sareng anjeunna dihirupkeun deui. Lamun anjeun sabenerna narima Kristus anjeun bakal boga kahayang anyar jeung sababaraha laun ti batur, tapi anjeun bakal mimiti ngarobah jeung tumuwuh dina rahmat. Ulah ngalakukeun dosa unforgivable, percanten Injil Kristus jeung anjeun bakal disimpen.

Naon Kitab Suci nyebutkeun?

Tempo_ogé: Iraha Ulang Tahun Yesus Dina Kitab Suci? (Tanggal Sabenerna)

1. Mateus 12:22-32 Geus kitu maranehna dibawa ka Anjeunna hiji jelema lolong jeung bisu, anu kasurupan setan, tuluy ku Yesus dicageurkeun.supados anjeunna tiasa ngobrol sareng ningali. Jalma-jalma reuwaseun, pokna, "Naha ieu teh Putra Daud?" Tapi ku urang Parisi ngadarenge hal ieu, aranjeunna nyarios, "Nya ngan ku Beelsebul, pangéran sétan-sétan, anjeunna tiasa ngusir sétan." Yesus uningaeun kana pipikiran maranehna, tuluy ngalahir ka maranehna, "Satiap karajaan anu ambek-ambekan bakal ancur, sarta unggal kota atawa kulawarga anu adu-adu moal tahan. Lamun Iblis ngusir Iblis, manéhna dibagi ngalawan dirina. Janten kumaha karajaanana tiasa tahan? Sareng upami Kami ngusir setan ku Beelsebul, ku saha umat anjeun ngusir aranjeunna? Janten, aranjeunna bakal janten hakim anjeun. Tapi upami ku Ruh Allah kuring ngusir setan, maka Karajaan Allah parantos sumping ka anjeun. "Atawa deui, kumaha jalma bisa asup ka imah hiji lalaki kuat sarta mawa harta milikna, lamun teu dihijikeun heula lalaki kuat? Teras anjeunna tiasa ngajarah imahna. "Sing saha anu henteu satuju sareng Kami, éta ngalawan ka Kami, sareng anu henteu ngumpul sareng kami, bakal paburencay. Ku kituna kuring ngabejaan ka maneh, unggal jenis dosa jeung fitnah bisa dihampura, tapi pitenah ngalawan Roh moal dihampura. Saha-saha anu ngomong ngalawan ka Putra Manusa bakal dihampura, tapi saha-saha anu ngomong ngalawan ka Roh Suci moal dihampura, boh dina jaman ieu boh di jaman nu bakal datang.”

2. Lukas 12:9-10 Tapi sing saha anu nolak Kaula di dunya, bakal ditolak ku malaikat-malaikat Allah. Saha waé anu nyarios ngalawan Putra Manusa tiasadihampura, tapi sing saha anu ngahina ka Roh Suci moal dihampura.

Tempo_ogé: Kapercayaan Baptis Vs Lutheran: (8 Bedana Utama Pikeun Nyaho)

Tobat jeung percaya ka Kristus

3. Yohanes 3:36 Sing saha anu percaya ka Putra-Na boga hirup langgeng, tapi sing saha anu nolak ka Putra-Na, moal meunang hirup, sabab hirupna teh kagungan Allah. murka tetep dina aranjeunna.

4. Markus 16:16 Sing saha anu percaya jeung dibaptis bakal disalametkeun, tapi anu henteu percaya bakal dihukum.

5. Yohanes 3:16 Sabab kacida mikaasihna Allah ka dunya, nepi ka maparinkeun Putra-Na nu tunggal, supaya sing saha anu percaya ka Anjeunna ulah binasa, tapi meunang hirup langgeng.

6. Yohanes 3:18 Sing saha anu percaya ka Anjeunna moal dihukum, tapi anu henteu percaya, geus dihukum lantaran henteu percaya kana jenengan Putra Tunggal Allah.

Pangeling-eling

7. Markus 7:21-23 Sabab ti jero, tina jero hate, pikiran-pikiran jahat timbul, nya eta: lampah cabul, maling, maehan. , zinah, karanjingan, niat jahat, tipu daya, lewdness, dengki, fitnah, sombong jeung folly. Sadaya kajahatan ieu asalna ti jero sareng najis hiji jalma.

Gusti masihan kamampuan pikeun tobat

8. 2 Timoteus 2:25 ngabenerkeun lawan-lawan-Na kalayan lemah lembut. Panginten Gusti tiasa masihan aranjeunna tobat ngarah terang kana bebeneran.

Lamun anjeun ngarasa geus ngalakukeun dosa nu Allah moal pernah ngahampura.

9. 1 Yohanes 1:9 Tapi lamun urang ngakukeun dosa-dosa urang ka Mantenna, Anjeunna teh satia jeung adil, ngahampura dosa-dosa urang jeung ngabersihkeun urang tina dosa-dosa urang.sagala kajahatan.

10. Jabur 103:12 Sajauh wetan ka kulon, sajauh ieu Mantenna ngaleungitkeun kajahatan urang ti urang.

0> 11. 2 Babad 7:14 Lamun umat Kami, anu disebut ku ngaran Kami, bakal ngarendahkeun diri jeung neneda jeung neangan beungeut Kami jeung balik ti jalan-jalan jahat maranéhanana, mangka Kami bakal ngadangukeun ti sawarga, sarta Kami bakal. ngahampura dosa maranéhanana jeung bakal cageur tanah maranéhanana.

12. Siloka 28:13 Sing saha anu nyumputkeun dosa-dosana, moal meunang untung, tapi sing saha anu ngaku jeung nolak eta, bakal meunang welas asih.

Naha kuring milampah dosa nu teu bisa dihampura? Kanyataan yén anjeun naroskeun patarosan ieu henteu anjeun henteu. Urang Kristen teu bisa ngalakukeun dosa nu teu bisa dihampura. Upami anjeun komitmen éta anjeun moal hariwang ngeunaan éta.

13. Yohanes 8:43-47  “Naha basa Kami teu jelas ku maraneh? Kusabab anjeun teu tiasa ngadangu naon anu kuring nyarios. Anjeun milik bapa anjeun, Iblis, jeung anjeun hayang ngalakonan kahayang bapana. Anjeunna tukang maéhan ti mimiti, henteu nyekel bebeneran, sabab teu aya bebeneran dina anjeunna. Nalika anjeunna ngabohong, anjeunna nyarios basa aslina, sabab anjeunna tukang bohong sareng bapa bohong. Tapi ku sabab Kami nyarioskeun anu leres, anjeun henteu percanten ka kuring! Naha anjeun tiasa ngabuktikeun yén kuring dosa? Upami kuring nyarioskeun anu leres, naha anjeun henteu percanten ka kuring? Sing saha anu kagungan Allah ngadangu naon anu didawuhkeun ku Allah. Anu jadi sabab anjeun henteu ngadéngé nyaéta anjeun henteu kagungan Allah."

14. Yohanes 10:28 Kami mere hirup langgeng, sarta maraneh moal binasa;moal aya anu bakal ngarebut aranjeunna tina panangan abdi.

15. 2 Korinta 5:17 Ku sabab eta, lamun aya nu aya dina Kristus, ciptaan anyar geus datang. Nu heubeul geus indit, nu anyar aya di dieu!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.