25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Kakejaman Sato

25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Kakejaman Sato
Melvin Allen

Ayat-ayat Kitab Suci ngeunaan kakejaman sato

Urang sok ngadenge kasus nyiksa sato. Bisa jadi mun anjeun ngahurungkeun warta atawa malah di lingkungan anjeun sorangan. Kaseueuran waktos anu nyiksa éta bodo sareng aranjeunna gaduh saraf pikeun nyarioskeun hal-hal sapertos, "tapi aranjeunna ngan sato, anu paduli."

Jalma-jalma ieu kedah terang yén Gusti mikanyaah sato sareng urang kedah hormat ka aranjeunna sareng dianggo pikeun kauntungan urang. Nyiksa jeung maéhan sato téh dosa. Éta Allah anu nyiptakeun aranjeunna. Nya Allah anu ngadéngé ceurik maranéhna. Allah nu nyadiakeun keur maranehna. Urang Kristen kedah gaduh haté anu murni naha éta sato atanapi henteu urang henteu nyiksa piaraan sareng sato sanés.

Kumaha aya anu nyangka yen Allah bakal ngahampura jalma anu neunggeul anjing nepi ka ampir paeh atawa teu didahar nepi ka ampir paeh? Ieu nunjukkeun amarah, kajahatan, sareng kajahatan anu sadayana sipat non-Kristen.

Naon Kitab Suci nyebutkeun?

1. Kajadian 1:26-29 Tuluy Allah nimbalan, “Urang jadikeun manusa saperti Kami, jadi huluna lauk laut, manuk di awang-awang, jeung leuwih. sapi, jeung sakuliah bumi, sarta leuwih sagala hal anu gerak dina taneuh." Jeung Allah nyiptakeun manusa dina sasaruaan-Na sorangan. Dina sasaruaan Allah Anjeunna ngadamel anjeunna. Anjeunna ngadamel duanana jalu jeung bikang. Jeung Allah miharep alus datang ka aranjeunna, nyebutkeun, "Babarkeun loba. Tumuwuh dina jumlah. Eusian bumi sareng maréntahkeunana. Aturan pikeun lauk laut,leuwih manuk langit, jeung leuwih unggal mahluk hirup nu gerak di bumi. ” Lajeng Allah ngandika, "Tingali, Kami geus dibikeun anjeun unggal tatangkalan anu méré siki anu aya di bumi, sarta unggal tangkal anu buah anu ngahasilkeun siki. Éta bakal janten tuangeun pikeun anjeun. ”

2. 1 Samuel 17:34-37 Daud ngawaler ka Saul, “Kami teh tukang ngangon domba bapa. Iraha aya singa atanapi biruang sumping sareng nyandak domba tina para domba, kuring ngiringan éta, nyerang éta, sareng nyalametkeun domba tina sungutna. Lamun eta nyerang kuring, kuring nyekel mane na, struck eta, sarta maot eta. Kami geus maehan singa jeung biruang, sarta ieu urang Pelisti anu teu disunat bakal kawas salah sahijina sabab geus nangtang pasukan Allah anu jumeneng." Daud nambahan, "PANGERAN, anu nyalametkeun abdi tina singa jeung biruang, bakal nyalametkeun abdi tina eta urang Pelisti." Punten," saur Saul ka Daud, "Mugia Gusti nyarengan ka anjeun."

3. Kajadian 33:13-14 Saur Yakub, "Juragan, anjeun terang yén budak-budakna rentan, sareng kuring kedah ngurus domba sareng sapi anu ngasuh budakna. Upami aranjeunna didorong teuing pikeun sadinten, sadaya domba bakal maot. Ka payuneun abdi, Pak. Kami bakal ngantunkeun sapi-sapi anu aya di payuneun kuring lalaunan sareng saluyu sareng laju barudak dugi ka sumping ka anjeun di Seir."

Maranéhna mah mahluk hirup.

4.  Pandita 3:19-20  Manusa jeung sato boga nasib nu sarua. Hiji maot kawas nuséjén. Sadayana gaduh napas hirup anu sami. Manusa teu boga kaunggulan ti sato. Sadayana hirup teu aya gunana. Sadaya kahirupan nuju ka tempat anu sami. Sadaya kahirupan asalna tina taneuh, sareng sadayana deui kana taneuh.

Allah mikanyaah sasatoan .

Tempo_ogé: Naha urang Kristen tiasa tuang babi? Naha Éta Dosa? (Kabeneran Utama)

5.  Jabur 145:8-11  Gusti teh pinuh ku kaasih jeung welas asih, lila-lila bendu jeung gede asihna. Gusti teh sae ka sadayana. Sareng kaasih-asih-Na ngalangkungan sadaya padamelan-Na. Sadaya padamelan Gusti bakal muji sukur ka Gusti, Gusti. Jeung sakabeh jalma anu milik Anjeun bakal ngahargaan Anjeun. Aranjeunna bakal nyarioskeun kaagungan bangsa Gusti anu suci, sareng nyarioskeun kakawasaan Gusti.

6. Ayub 38:39-41 Naha anjeun bisa moro dahareun pikeun singa? Naha anjeun tiasa ngeusian kalaparan singa ngora, nalika aranjeunna ngagolér di tempatna sorangan dina batu, atanapi ngantosan di tempat nyumputna? Saha anu nyiapkeun tuangeun pikeun manuk gagak, nalika anakna sasambat ka Allah sareng henteu tuang?

7.  Jabur 147:9-11  Mantenna nyuguhkeun kadaharanana ka sato, jeung manuk gagak ngora, ku naon anu disambat. Anjeunna teu impressed ku kakuatan kuda; Anjeunna teu ngahargaan kakuatan hiji lalaki. Yéhuwa ngahargaan jalma-jalma nu sieun ka Mantenna, jalma-jalma nu miharep kaasih-Na nu satia.

8. Ulangan 22:6-7 Maneh bisa manggihan sayang manuk di jalan, dina tangkal atawa dina taneuh, jeung anak ngora atawa endog. Lamun manggihan indungna diuk dina ngora atawa dina endog, ulah nyandak indung jeung ngora. Cindeknangantunkeun ibu. Tapi anjeun tiasa nyandak anu ngora pikeun diri anjeun. Lajeng éta bakal balik ogé kalawan anjeun, tur anjeun bakal hirup panjang.

Bakal aya sasatoan di Sawarga.

9. Yesaya 11:6-9  Ajag jeung anak domba, macan tutul bakal ngagolér jeung anak domba. embe; Sapi jeung singa ngora bakal ngangon babarengan, sapertos budak leutik nungtun aranjeunna. Sapi jeung biruang bakal ngangon babarengan, anakna bakal ngagolér babarengan. Singa, kawas sapi, bakal ngadahar jarami. Orok bakal maén di liang oray; dina sayang oray hiji orok bakal nempatkeun leungeun-Na. Maranehna moal deui nganyenyeri atawa ngancurkeun di sakuliah gunung karajaan Kami. Sabab bakal aya katundukan universal kana kadaulatan Gusti, saperti cai nutupan laut.

Hak sasatoan

10. Siloka 12:10  Jalma hade miara sasatoan,  tapi kalakuan nu jahat mah kejem.

11. Budalan 23:5  Lamun katenjo kalde musuh geus murag ku sabab bebanna beurat teuing, ulah tinggalkeun di dinya. Anjeun kudu mantuan musuh anjeun meunang kalde deui dina suku na.

12. Siloka 27:23  Pastikeun anjeun terang kumaha kaayaan domba anjeun,  jeung perhatikeun kaayaan sapi anjeun.

13. Ulangan 25:4  Sapi keur ngala gandum, ulah nutupan sungutna supaya teu didahar.

14.  Budalan 23:12-13 Maneh kudu digawe genep poe saminggu, tapi dina poe katujuh kudu istirahat .Ieu ngamungkinkeun sapi anjeun sareng kalde anjeun istirahat, sareng éta ogé ngamungkinkeun budak anu dilahirkeun di bumi anjeun sareng urang asing janten seger. Pastikeun pikeun ngalakukeun sagala anu kuring parantos nyarios ka anjeun. Anjeun malah teu kudu nyebut ngaran dewa sejen; eta ngaran teu kudu kaluar tina sungut anjeun.

Bestiality nyaeta kakejaman sato.

15. Deuteronomy 27:21 ' Dilaknat jalma anu ngalakukeun bestiality .' Saterusna sakabeh jalma bakal ngomong, 'Amin!'

16. Imamat 18:23-24   Maneh teu meunang sanggama jeung sato naon bae anu matak najis jeung eta awewe, jeung awewe teu meunang ngadeukeut ka sato pikeun nyiksa eta sato; éta téh perversion a. Ulah najiskeun diri ku hal-hal ieu, sabab bangsa-bangsa anu ku Kami bakal diusir sateuacan anjeun parantos najis ku sagala hal ieu.

Urang Kristen kudu nyaah jeung bageur.

17.  Galatia 5:19-23 Ayeuna kalakuan daging geus atra: cabul, najis, najis, nyembah brahala, sihir, mumusuhan, pasea, dengki, amarah, tanding egois, perpecahan, golongan, dengki, rajapati, mabok, kaributan, jeung hal-hal anu sarupa. Kami ngingetkeun anjeun, sakumaha anu kuring parantos ngingetkeun ka anjeun sateuacanna: Anu ngalaksanakeun hal-hal sapertos kitu moal bakal ngagaduhan Karajaan Allah! Tapi buah Roh nyaéta cinta, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, lemah lembut, sareng kadali diri. Ngalawan hal saperti teu aya hukum.

18. 1Korinta 13:4-5  Asih teh salawasna sabar; cinta téh salawasna jenis; cinta teu pernah sirik atawa sombong ku kareueus. Anjeunna ogé henteu sombong, sareng anjeunna henteu pernah kasar; anjeunna henteu kantos mikirkeun dirina sorangan atanapi kantos jengkel. Manehna teu pernah ambek.

19. Siloka 11:17-18   Jalma anu mikanyaah asih ka dirina sorangan, tapi jalma anu teu karunya nyaah ka dirina. Jalma nu boga dosa meunang upah palsu, tapi nu nyebarkeun naon bener jeung alus meunang upah nu pasti.

Nu nyiksa

20. Siloka 30:12  Aya jalma anu bersih dina pamadeganana sorangan, tapi teu dikumbah tina kokotorna sorangan.

21. Siloka 2:22 Tapi jalma-jalma jahat bakal ditumpes ti dinya, jeung jalma-jalma khianat bakal ditumpes ti dinya.

22. Epesus 4:31 Leupaskeun sagala kagorengan, ambek-ambekan, ambek-ambekan, omongan-omongan kasar, jeung pitenah, kitu deui sagala rupa kalakuan nu jahat.

Ieu haram

23. Rum 13:1-5  Unggal jalma kudu nurut ka para pamingpin nagara. Teu aya kakuatan anu dipasihkeun salain ti Allah, sareng sadaya pamimpin diidinan ku Gusti. Jalma anu henteu nurut ka pamimpin nagara éta ngalanggar naon anu parantos dilakukeun ku Allah. Saha waé anu ngalakukeun éta bakal dihukum. Jalma nu bener teu kudu sieun ku pamingpin. Jalma anu ngalakukeun salah sieun aranjeunna. Naha anjeun hoyong bébas tina kasieun aranjeunna? Lajeng ngalakukeun naon katuhu. Anjeun bakal dihormat gantina. Pamingpin nyaéta hamba Allah pikeun ngabantosan anjeun. Upami anjeun ngalakukeunsalah, anjeun kudu sieun. Aranjeunna boga kakuatan pikeun ngahukum anjeun. Aranjeunna dianggo pikeun Allah. Maranehna ngalakukeun naon anu dikersakeun ku Allah dilakukeun ka jalma-jalma anu salah. Anjeun kudu nurut ka pamingpin nagara, lain ngan pikeun ngajaga tina bendu Allah, tapi jadi haté anjeun sorangan bakal tenang.

Conto

24.  Yunus 4:10-11 Jeung PANGERAN nimbalan, “Maneh teu ngalakukeun nanaon pikeun eta pepelakan. Anjeun teu nyieun tumuwuh. Ieu tumuwuh nepi peuting, sarta poé saterusna eta maot. Tur ayeuna anjeun sedih ngeunaan eta. Upami anjeun tiasa ngaganggu kana pepelakan, pasti kuring bakal karunya ka kota gedé sapertos Ninewe. Di kota éta loba jalma jeung sasatoan. Aya langkung ti 120,000 urang di dinya anu henteu terang yén aranjeunna ngalakukeun salah.

25. Lukas 15:4-7 “ Upamana bae salah saurang ti aranjeun boga saratus domba jeung leungit hiji. Naha anjeunna henteu ninggalkeun salapan puluh salapan di tanah lapang sareng milarian domba anu leungit dugi ka mendakanana? Sareng nalika anjeunna mendakan éta, anjeunna gumbira nahan kana taktakna sareng angkat ka bumi. Lajeng anjeunna nyauran babaturan sareng tatanggana babarengan sareng nyarios, 'Sing bungah sareng abdi; Abdi parantos mendakan domba abdi anu leungit.’ Kami nyarioskeun ka anjeun yén dina cara anu sami bakal langkung girang di sawarga kusabab hiji jalma dosa anu tobat ti batan salapan puluh salapan jalma séhat anu henteu kedah tobat."

Bonus

Mateus 10:29-31 Naha dua manuk pipit dijual hargana sapeser? Tapi moal salah sahijina bakal murag kana taneuh di luar jagaan Bapa anjeun. Komo bulu sirah anjeun téhkabéh wilanganana. Ku kituna ulah sieun; Anjeun hargana leuwih ti loba sparrows.

Tempo_ogé: 30 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Negatip sareng Pikiran NegatipMelvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.