25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Greulondeb Anifeiliaid

25 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Greulondeb Anifeiliaid
Melvin Allen

adnodau o’r Beibl am greulondeb i anifeiliaid

Rydyn ni bob amser yn clywed am achosion o gam-drin anifeiliaid. Gall fod pan fyddwch chi'n troi'r newyddion ymlaen neu hyd yn oed yn eich cymdogaeth eich hun. Y rhan fwyaf o'r amser mae'r camdrinwyr yn ffyliaid ac mae ganddyn nhw'r nerf i ddweud pethau fel, "ond dim ond anifeiliaid ydyn nhw, sy'n malio."

Dylai’r bobl hyn wybod bod Duw yn caru anifeiliaid a’n bod ni i’w parchu a’u defnyddio er ein lles. Mae cam-drin a lladd anifeiliaid yn bechadurus. Duw a'u creodd. Duw sy'n gwrando ar eu llefain. Duw sy'n darparu ar eu cyfer. Mae Cristnogion i fod â chalon lân, boed yn anifail ai peidio, nid ydym i gam-drin anifeiliaid anwes ac anifeiliaid eraill.

Sut gall unrhyw un feddwl y byddai Duw yn cydoddef rhywun yn curo ci i'r pwynt lle mae bron â marw neu beidio â'i fwydo i'r pwynt lle mae bron â marw? Mae hyn yn dangos dicter, drygioni, a drygioni sydd i gyd yn nodweddion anghristnogol.

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Genesis 1:26-29 Yna dywedodd Duw, “Gadewch inni wneud dyn fel Ni, a bydded yn ben dros bysgod y môr, ac ar adar yr awyr, a throsodd. yr anifeiliaid, ac ar yr holl ddaear, ac ar bob peth sy'n symud ar y ddaear.” A Duw a wnaeth ddyn yn ei lun ei hun. Mewn cyffelybiaeth Duw a'i gwnaeth. Gwnaeth wryw a benyw. Ac yr oedd Duw am gael daioni ar ddyfod atyn nhw, gan ddywedyd, “Ewch i lawer. Tyfu mewn nifer. Llenwch y ddaear a rheol drosti. Rheola dros bysgod y môr,dros adar yr awyr, a thros bob peth byw sy'n symud ar y ddaear. ” Yna dywedodd Duw, “Edrychwch, yr wyf wedi rhoi i chwi bob planhigyn sy'n rhoi hadau ar y ddaear, a phob coeden sy'n dwyn ffrwyth yn rhoi hadau. Byddan nhw'n fwyd i chi.”

2. 1 Samuel 17:34-37 Atebodd Dafydd wrth Saul, “Bugail defaid fy nhad ydw i. Pa bryd bynnag y byddai llew neu arth yn dod ac yn cario dafad o'r praidd, mi a euthum ar ei ôl, a'i daro, ac a achubais y defaid o'i enau. Os ymosododd arnaf, ymaflais yn ei fwng, trawais, a lladdais hi. Dw i wedi lladd llewod ac eirth, a bydd y Philistiad dienwaededig hwn yn debyg i un ohonyn nhw, am iddo herio byddin y Duw byw.” Ychwanegodd Dafydd, “Bydd yr ARGLWYDD, yr hwn a'm gwaredodd rhag y llew a'r arth, yn fy achub rhag y Philistiad hwn.” Dos,” meddai Saul wrth Ddafydd, “a bydded yr Arglwydd gyda chwi.”

3.  Genesis 33:13-14 Dywedodd Jacob wrtho, “Syr, fe wyddost fod y plant yn eiddil, a bod yn rhaid imi ofalu am y praidd a'r gwartheg sy'n magu eu cywion. Os cânt eu gyrru'n rhy galed am hyd yn oed un diwrnod, bydd yr holl ddiadelloedd yn marw. Dos o'm blaen i, syr. Byddaf yn arwain yn araf ac yn ysgafn y buchesi sydd o fy mlaen ar eu cyflymder ac ar gyflymder y plant nes i mi ddod atat yn Seir.”

Maen nhw'n greaduriaid byw sy'n anadlu.

4.  Pregethwr 3:19-20  Yr un tynged sydd gan fodau dynol ac anifeiliaid. Mae un yn marw yn union fel yarall. Mae gan bob un ohonynt yr un anadl einioes. Nid oes gan fodau dynol unrhyw fantais dros anifeiliaid. Mae bywyd i gyd yn ddibwrpas. Mae bywyd i gyd yn mynd i'r un lle. Mae pob bywyd yn dod o'r ddaear, ac mae'r cyfan yn mynd yn ôl i'r ddaear.

Mae Duw yn caru anifeiliaid .

Gweld hefyd: KJV Vs Cyfieithiad Beiblaidd NASB: (11 Gwahaniaeth Epig i'w Gwybod)

5.  Salm 145:8-11  Mae'r Arglwydd yn llawn cariad a thrueni, araf i ddigio a mawr mewn cariad. Yr Arglwydd sydd dda i bawb. Ac y mae Ei drugaredd Ef dros ei holl weithredoedd. Bydd dy holl weithredoedd yn diolch i Ti, O Arglwydd. A bydd pawb sy'n perthyn i Ti yn dy anrhydeddu di. Byddan nhw'n siarad am ddisglair fawredd dy genedl sanctaidd, ac yn sôn am Dy allu.

6. Job 38:39-41 Allwch chi hela bwyd i’r llew? A elli di lenwi newyn y llewod ieuainc, pan orweddant yn eu lle eu hunain yn y graig, neu aros yn eu cuddfan? Pwy sy'n cael y bwyd yn barod i'r gigfran, pan fydd ei ifanc yn crio ar Dduw ac yn mynd o gwmpas heb fwyd?

7.  Salm 147:9-11  Mae’n rhoi bwyd i’r anifeiliaid, a’r cigfrain ifanc, yr hyn y maent yn crio amdano. Nid yw cryfder ceffyl yn creu argraff arno; Nid yw yn gwerthfawrogi gallu dyn. Mae'r Arglwydd yn gwerthfawrogi'r rhai sy'n ei ofni, y rhai sy'n rhoi eu gobaith yn ei gariad ffyddlon.

Gweld hefyd: Medi-Share Vs Liberty HealthShare: 12 Gwahaniaeth (Hawdd)

8. Deuteronomium 22:6-7 Efallai y dewch chi o hyd i nyth aderyn wrth ymyl y ffordd, mewn coeden neu ar y ddaear, gyda rhai ifanc neu wyau. Os byddwch chi'n dod o hyd i'r fam yn eistedd ar yr ifanc neu ar yr wyau, peidiwch â mynd â'r fam gyda'r ifanc. Byddwch yn siwri ollwng y fam. Ond efallai y byddwch chi'n cymryd yr ifanc i chi'ch hun. Yna bydd yn mynd yn dda gyda chi, a byddwch yn byw yn hir.

Bydd anifeiliaid yn y Nefoedd.

9. Eseia 11:6-9  Bydd blaidd yn byw gydag oen, a llewpard yn gorwedd gydag ifanc gafr; bydd ych a llew ifanc yn cyd-bori, wrth i blentyn bach eu harwain ymlaen. Bydd buwch ac arth yn pori gyda'i gilydd, bydd eu cywion yn gorwedd gyda'i gilydd. Bydd llew, fel ych, yn bwyta gwellt. Bydd babi yn chwarae dros dwll neidr; dros nyth sarff bydd baban yn rhoi ei law. Ni fyddant mwyach yn anafu nac yn dinistrio ar fy holl fynydd brenhinol. Oherwydd bydd ymostyngiad cyffredinol i benarglwyddiaeth yr Arglwydd, fel y mae'r dyfroedd yn gorchuddio'r môr yn llwyr.

Hawliau anifeiliaid

10. Diarhebion 12:10  Mae pobl dda yn gofalu am eu hanifeiliaid, ond mae hyd yn oed gweithredoedd mwyaf caredig y drygionus yn greulon.

11. Exodus 23:5  Os gwelwch fod asyn eich gelyn wedi cwympo oherwydd bod ei lwyth yn rhy drwm, peidiwch â'i adael yno. Rhaid i chi helpu eich gelyn i gael yr asyn yn ôl ar ei draed.

12. Diarhebion 27:23  Byddwch yn siŵr eich bod chi'n gwybod sut mae'ch defaid, a rhowch sylw i gyflwr eich gwartheg.

13. Deuteronomium 25:4  Pan fydd ych yn gweithio yn y grawn , peidiwch â gorchuddio ei geg i'w gadw rhag bwyta.

14.  Exodus 23:12-13 Dylech weithio chwe diwrnod yr wythnos, ond ar y seithfed dydd rhaid i chi orffwys.Mae hyn yn gadael i'th ych ac i'th asyn orffwys, a bydd hefyd yn gadael i'r caethwas a anwyd yn dy dŷ ac i'r estron gael ei eni. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud popeth rydw i wedi'i ddweud wrthych chi. Ni ddylech hyd yn oed ddweud enwau duwiau eraill; rhaid i'r enwau hynny beidio â dod allan o'ch genau.

Creulondeb anifeilaidd yw prydferthwch.

15. Deuteronomium 27:21  'Melltith ar y sawl sy'n gwneud gorfoledd.' Yna bydd pawb yn dweud, 'Amen!'

16. Lefiticus 18:23-24   Peidiwch â chael cyfathrach rywiol ag unrhyw anifail i gael ei halogi ag ef, ac ni ddylai gwraig sefyll o flaen anifail i gael cyfathrach rywiol ag ef; mae'n wyrdroad. Peidiwch â'ch halogi eich hunain â dim o'r pethau hyn, oherwydd y cenhedloedd yr wyf ar fin eu gyrru allan o'ch blaen chwi wedi eu halogi â'r holl bethau hyn.

Y mae Cristnogion i fod yn gariadus ac yn garedig.

17.  Galatiaid 5:19-23 Yn awr y mae gweithredoedd y cnawd yn amlwg: anfoesoldeb rhywiol, amhuredd, afiachusrwydd, eilunaddoliaeth, dewiniaeth, gelyniaeth, cynnen, cenfigen, pyliau o ddicter, ymrysonau hunanol, anghytundebau, carfannau, cenfigenu, llofruddiaeth, meddwdod, cynddeiriog, a phethau cyffelyb. Yr wyf yn eich rhybuddio, fel yr oeddwn wedi eich rhybuddio o'r blaen: Nid yw'r rhai sy'n gwneud pethau o'r fath yn etifeddu teyrnas Dduw! Ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, a hunanreolaeth. Yn erbyn pethau o'r fath nid oes cyfraith.

18. 1Corinthiaid 13:4-5  Mae cariad bob amser yn amyneddgar; mae cariad bob amser yn garedig; nid yw cariad byth yn genfigenus nac yn drahaus â balchder. Nid yw hi ychwaith yn cenhedlu, ac nid yw hi byth yn anghwrtais; nid yw hi byth yn meddwl amdani ei hun nac yn gwylltio byth. Nid yw hi byth yn ddig.

19. Diarhebion 11:17-18   Mae'r dyn sy'n dangos caredigrwydd yn gwneud daioni iddo'i hun, ond mae'r dyn di-drugaredd yn ei niweidio ei hun. Y mae'r pechadurus yn ennill cyflog ffug, ond y mae'r sawl sy'n lledaenu'r hyn sy'n iawn ac yn dda yn cael cyflog sy'n sicr.

Camdrinwyr

20. Diarhebion 30:12 Y mae pobl bur yn eu golwg eu hunain, ond heb eu golchi o'u baw eu hunain.

21. Diarhebion 2:22 Ond bydd pobl ddrwg yn cael eu torri i ffwrdd o'r wlad, a bydd y bradwyr yn cael eu rhwygo ohoni.

22. Effesiaid 4:31 Cael gwared ar bob chwerwder, cynddaredd, dicter, geiriau llym, ac athrod, yn ogystal â phob math o ymddygiad drwg.

Mae'n anghyfreithlon

23. Rhufeiniaid 13:1-5  Rhaid i bob person ufuddhau i arweinwyr y wlad. Nid oes nerth yn cael ei roddi ond oddi wrth Dduw, a chan Dduw y caniateir pob arweinydd. Mae'r sawl nad yw'n ufuddhau i arweinwyr y wlad yn gweithio yn erbyn yr hyn y mae Duw wedi'i wneud. Bydd unrhyw un sy'n gwneud hynny yn cael ei gosbi. Nid oes rhaid i'r rhai sy'n gwneud yn iawn ofni'r arweinwyr. Mae'r rhai sy'n gwneud cam yn eu hofni. Ydych chi eisiau bod yn rhydd rhag eu hofn? Yna gwnewch yr hyn sy'n iawn. Byddwch yn cael eich parchu yn lle hynny. Arweinwyr yw gweision Duw i'ch helpu chi. Os gwnewchanghywir, dylech fod yn ofni. Mae ganddyn nhw'r pŵer i'ch cosbi chi. Maen nhw'n gweithio i Dduw. Maen nhw'n gwneud beth mae Duw eisiau ei wneud i'r rhai sy'n gwneud drwg. Rhaid i chi ufuddhau i arweinwyr y wlad, nid yn unig i gadw rhag dicter Duw, ond felly bydd eich calon eich hun yn cael heddwch.

Enghreifftiau

24.  Jona 4:10-11 A dywedodd yr Arglwydd, “Ni wnaethoch ddim i'r planhigyn hwnnw. Ni wnaethoch iddo dyfu. Tyfodd i fyny yn y nos, a thrannoeth bu farw. Ac yn awr yr ydych yn drist am y peth. Os gallwch chi gynhyrfu dros blanhigyn, mae'n siŵr y gallaf deimlo trueni dros ddinas fawr fel Ninefe. Mae llawer o bobl ac anifeiliaid yn y ddinas honno. Mae mwy na 120,000 o bobl yno nad oeddent yn gwybod eu bod yn gwneud cam â.”

25. Luc 15:4-7 “ Tybiwch fod gan un ohonoch gant o ddefaid ac yn colli un ohonyn nhw. Onid yw’n gadael y naw deg naw yn y wlad agored ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes iddo ddod o hyd iddi? A phan ddaw o hyd iddo, mae'n llawen yn ei roi ar ei ysgwyddau ac yn mynd adref. Yna mae'n galw ei ffrindiau a'i gymdogion ynghyd, ac yn dweud, ‘Llawenhewch gyda mi; Yr wyf wedi dod o hyd i’m defaid colledig.’ Rwy’n dweud wrthych y bydd mwy o lawenhau yn y nef yn yr un modd dros un pechadur sy’n edifarhau na thros naw deg naw o rai cyfiawn nad oes angen iddynt edifarhau.”

Bonws

Mathew 10:29-31 Onid yw dau aderyn y to yn cael eu gwerthu am geiniog? Ac eto ni fydd yr un ohonyn nhw'n cwympo i'r llawr y tu allan i ofal eich Tad. Ac mae hyd yn oed blew eich peni gyd wedi eu rhifo. Felly peidiwch ag ofni; rydych chi'n werth mwy na llawer o adar y to.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.