50 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Kasuksésan (Jalan Sukses)

50 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Kasuksésan (Jalan Sukses)
Melvin Allen

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan kasuksesan?

Urang sadaya mikahayang kasuksesan, tapi jalma mukmin mikahayang kasuksesan anu béda ti dunya. Kasuksésan pikeun urang Kristen nyaéta ta'at kana wasiat Allah anu dipikanyaho naha éta hartosna ngalangkungan cobaan atanapi nampi berkah. Kasuksésan anu leres nyaéta ngalakukeun naon anu dipikahoyong ku Gusti pikeun urang sanaos nyeri, hargana pikeun urang, jsb.

Isa ngadawuh, "Sing ati-ati kana sagala kakayaan, sabab hirupna lain ku lobana harta banda."

Anjeunna ngajarkeun Injil kamakmuran, Allah henteu caket kana éta. Anjeun tiasa gaduh sajuta jalma di garéja anjeun sareng éta tiasa janten garéja anu paling gagal dina panon Allah sabab Allah henteu aya di dinya.

Garéja anu diwangun ku 3 jalma anu dipelak ku Allah jauh leuwih suksés sarta sanajan éta leutik, Allah kersa yen sababaraha urang boga ministries leutik pikeun kamulyaan-Na.

Kutipan Kristen ngeunaan kasuksésan

"Sukses aya dina jalan anu sami sareng kagagalan; kasuksesan ngan saeutik leuwih handap jalan ". Jack Hyles

Upami jati diri urang aya dina padamelan urang, tinimbang Kristus, kasuksésan bakal aya dina sirah urang, sareng kagagalan bakal aya dina haté urang. Tim Keller

"Kaleungitan hiji hal dina kersa Gusti mangrupikeun mendakan anu langkung saé." Jack Hyles

"Langkung hadé gagal dina tujuan anu pamustunganana bakal suksésteu bisa hasil.”

34. Pandita 11: 6 "Tabur siki anjeun isuk-isuk, sareng dina sonten ulah nganggur, sabab anjeun henteu terang mana anu bakal suksés, naha ieu atanapi éta, atanapi naha duanana bakal hasil anu sami."

35. Yosua 1:7 “Kudu sing kuat jeung sing tatag. Sing ati-ati pikeun nurut kana sagala hukum anu dipaparinkeun ku Musa abdi Kami ka anjeun; ulah malik ka katuhu atawa ka kenca, supaya maraneh meunang kamana bae.”

36. Pandita 10:10 “Maké kampak kusam butuh kakuatan anu gedé, jadi ngasah sabeulahna. Éta ajén hikmah; éta mantuan anjeun suksés.”

37. Ayub 5:12 “Mantenna ngagagalkeun rencana jalma-jalma licik, nepi ka pananganana teu hasil.”

Conto-conto kasuksesan dina Kitab Suci

38. 1 Babad 12:18 “Lajeng Ruh sumping ka Amasai, kapala Tilu Puluh, sarta anjeunna ngadawuh, "Kami milik anjeun, Daud! Kami sareng anjeun, putra Isai! Sukses, sukses kanggo anjeun, sareng sukses pikeun anu ngabantosan anjeun, sabab Gusti anjeun bakal nulungan anjeun. ” Ku kituna Daud nampi eta, sarta diangkat jadi pamingpin gerombolan rampog-Na."

39. Hakim-hakim 18: 4-5 "Anjeunna nyarioskeun ka aranjeunna naon anu dilakukeun ku Mika pikeun anjeunna, saurna, "Anjeunna parantos nyéwa abdi sareng abdi janten imamna." 5 Tuluy maranehna sasauran ka anjeunna, "Mangga taroskeun ka Allah, supados tiasa terang, naha lalampahan simkuring teh bakal suksés."

40. 1 Samuel 18:5 "Naon waé misi anu dikirimkeun Saul ka anjeunna, Daud suksés pisan, dugi ka Saul masihan anjeunna pangkat anu luhur dina tentara. Hal ieu ngabagéakeun sakabéh pasukan, kitu ogé Saulpatugas ogé.”

41. Kajadian 24:21 "Teu ngomong sakecap-kecap acan, eta lalaki neuteup ka manehna, hayang nyahoeun yen PANGERAN geus maparin hasil atawa henteu."

42. Rum 1:10 "Salawasna dina ngado'a kuring nyuhunkeun upami ayeuna, dina pangersa Allah, kuring bakal hasil sumping ka anjeun."

43. Mazmur 140:8 "Nun PANGERAN, ulah ngantep jalma-jalma jarahat kabawa ku jalanna. Ulah nepikeun rencana jahat maraneh, ulah jadi reueus.”

44. Yesaya 48:15 "Kami parantos nyarios: Kami nyauran Kores! Kuring bakal ngutus anjeunna pikeun tugas ieu sareng bakal ngabantosan anjeunna suksés.

45. Yeremia 20:11 “Tapi PANGERAN nyarengan ka abdi lir pahlawan anu pikasieuneun; kituna persecutors abdi bakal titajong; aranjeunna moal nungkulan kuring. Maranéhna bakal éra pisan, sabab moal hasil. Kahinaan maranéhanana anu langgeng moal dipopohokeun.”

46. Yeremia 32:5 "Anjeunna bakal nyandak Sidkia ka Babul, sareng kuring bakal diurus di dinya,' saur PANGERAN. 'Lamun maneh ngalawan urang Babul, maneh moal meunang."

47. NEHEMIA 1:11 "Nun PANGERAN, mugi-mugi Gusti ngupingkeun paneda abdi-abdi Gusti ieu sareng doa abdi-abdi Gusti anu resep ngadeuheusan nami Gusti. Pasihan abdi kasuksesan dinten ieu kalayan masihan anjeunna kahadean di payuneun lalaki ieu." Abdi janten juru minuman ka raja.”

48. Ayub 6:13 "Henteu, abdi teu daya teu upaya, tanpa kasempetan sukses."

49. 1 Babad 12:18 “Lajeng Roh Amasai, kapala Tilu Puluh.ngadawuh: "Kami milik anjeun, Daud! Kami sareng anjeun, putra Isai! Sukses, sukses kanggo anjeun, sareng sukses pikeun anu ngabantosan anjeun, sabab Gusti anjeun bakal nulungan anjeun. ” Ku kituna Daud nampi eta, sarta diangkat jadi pamingpin gerombolan-gerombolan narajangna.”

50. 1 Samuel 18:30 "Para panglima urang Pelisti terus-terusan narajang perang, sarta unggal-unggal perangna, Daud meunang hasil anu leuwih unggul ti batan perwira-perwira Saul lianna, sarta ngaranna jadi dipikawanoh." 1 Samuel 18:30 2>Bonus

Siloka 16:3 "Pasrahkeun lampah anjeun ka PANGERAN, rencana anjeun bakal hasil. “

tinimbang suksés dina tujuan anu tungtungna bakal gagal."

- Peter Marshall

"Beda antara kasuksésan sareng kagagalan nyaéta padamelan." Jack Hyles

Kagagalan sanes sabalikna tina kasuksesan, éta bagian tina kasuksesan

"Sieun pangageungna urang henteu kedah gagal tapi suksés dina hal-hal dina kahirupan anu henteu penting pisan." Francis Chan

"Jalma anu gagal parah sering anu mimiti ningali rumus Gusti pikeun suksés." Erwin Lutzer

"Kagagalan lain hartina anjeun gagal, ngan hartina anjeun teu acan suksés." Robert H. Schuller

"Rahasia gedé kasuksesan nyaéta ngaliwatan kahirupan salaku lalaki anu teu pernah bosen." Albert Schweitzer

“Di bumi urang teu aya hubunganana jeung kasuksesan atawa hasilna, tapi ngan bener ka Allah jeung ka Allah; sabab éta kaikhlasan sareng sanés kasuksesan anu mangrupikeun rasa anu amis di payuneun Allah." Frederick W. Robertson

"Nalika Gusti nyauran anjeun kana hiji hal, Anjeunna henteu salawasna nyauran anjeun pikeun suksés, Anjeunna ngagero anjeun pikeun nurut! Kasuksésan panggero terserah ka Anjeunna; ta'at terserah anjeun." David Wilkerson

Tempo_ogé: Tarjamahan Alkitab NIV VS KJV: (11 Bedana Epik Pikeun Nyaho)

Sukses Allah vs sukses duniawi

Loba jalma hayang kamulyaan sorangan jeung teu kamulyaan Gusti. Éta rék dipikawanoh salaku carita kasuksésan sarta boga ngaran badag. Naha anjeun daék ngalakukeun pangersa Allah sanaos éta hartosna henteu aya kamulyaan pikeun anjeun sareng nami anjeun sakedik?

Lamun Allah marentahkeun maneh pikeun ngamimitian hiji palayanan, tangtu maneh jadidaék ngalakukeun eta lamun nu dimaksud ngan hiji jalma bakal ngadéngé anjeun da'wah jeung éta janitor anu cleans tempat? Naha anjeun hoyong naon anu anjeun pikahoyong atanapi naha anjeun hoyong anu dipikahoyong ku Gusti? Naha anjeun hoyong katingali ku manusa atanapi naha anjeun hoyong Allah katingali?

1. Pilipi 2:3 Euweuh tina ambisi egois atawa sombong, tapi dina humility nganggap batur leuwih pinunjul ti anjeun sorangan. – (Kitab Suci Karendahan Hati)

2. Yohanes 7:18 Sing saha anu nyarita ku karana sorangan, sangkan meunang kamulyaan pribadi, tapi sing saha anu mikanyaah kamulyaan Allah anu ngutus Anjeunna, nya eta jelema. tina bebeneran; teu aya anu bohong ngeunaan anjeunna.

3. Yohanes 8:54 Waler Yesus, “Lamun Kami ngamulyakeun ka diri sorangan, kamulyaan Kami teh euweuh hartina . Bapa Kami, anu ku maraneh ngaku Allah maraneh, anu ngamulyakeun Kami.

Sukses nyaeta taat kana kersa Gusti

Sukses nyaeta ngalaksanakeun naon anu diparentahkeun ku Gusti teu paduli biaya sareng akibatna. Kuring terang kadang-kadang sesah, tapi ku sabab asih Allah anu ageung urang kedah.

4. 2 Korinta 4: 8-10 Kami ditindes dina unggal sisi, tapi henteu ditumbuk; bingung, tapi teu asa; persecuted, tapi teu ditinggalkeun; diteunggeul, tapi teu ditumpes. Simkuring salawasna mawa sabudeureun dina awak urang pupusna Yesus, ku kituna kahirupan Yesus ogé bisa nembongkeun dina awak urang.

5. Lukas 22:42-44 “Nun Ama, upami kersa, candak ieu cangkir ti abdi; tapi lain kahayang Kami, tapi kersa anjeun laksana.” Malaikat ti sawarga nembongan ka manehna jeungnguatkeun anjeunna. Jeung keur di anguish, anjeunna neneda leuwih earnestly, sarta kesang na éta kawas tetes getih ragrag kana taneuh.

Gusti hoyong anjeun suksés

Sanaos éta hal anu mulia sapertos melak gereja, urang henteu suksés nalika urang milih melak gereja sareng Gusti hoyong urang. ngalakukeun hal sejenna kayaning jadi janitor a. Ieu ngeunaan kersa-Na jeung waktu-Na.

6. Rasul 16:6-7 Paulus jeung batur-baturna ngumbara ka sakuliah wewengkon Frigia jeung Galatia, geus ditangtayungan ku Roh Suci pikeun ngawawarkeun pangandika di propinsi Jawa Barat. Asia . Nalika aranjeunna dugi ka wates Mysia, aranjeunna nyobian asup ka Bitinia, tapi Roh Yesus henteu ngantep aranjeunna.

7. Mateus 6:33 Tapi teangan heula Karajaan-Na jeung kaadilan-Na, sarta kabeh ieu bakal dibikeun ka anjeun ogé.

Sukses di payuneun Gusti

Sakapeung aya jalma anu nyarioskeun hal-hal anu matak ngaganggu anjeun sapertos kieu, "Naha anjeun ngalakukeun ieu henteu suksés, Allah jelas henteu sareng. Anjeun, tapi jalma-jalma henteu terang naon anu didawuhkeun ku Gusti ka anjeun. Anjeun bisa ngaliwatan cobaan Anjeunna bakal nyieun jalan. Naha anjeun émut kana carita Ayub? Pamajikan jeung babaturanana nyaritakeun hal-hal anu teu bener. Anjeunna aya dina wasiat Allah. Kasuksésan henteu salawasna muncul kumaha urang pikir étakuduna. Kasuksésan tiasa janten cobaan anu nuju kana berkah.

8. Ayub 2:9-10 Ceuk pamajikanana, “Naha maneh tetep satia? Kutuk Allah jeung maot!” Anjeunna ngawaler, "Anjeun nyarios sapertos awéwé bodo. Naha urang bakal nampi kahadéan ti Allah, sanés kasusah?" Dina sakabéh ieu, Ayub teu dosa dina naon cenah.

9. 1 Yohanes 2:16-17 Sabab sagala nu aya di dunya—nafsu daging, napsu panon, jeung kareueus hirup—teu asalna ti Rama, tapi ti dunya . Dunya jeung kahayangna sirna, tapi sing saha anu ngalampahkeun pangersa Allah, hirup salawasna.

Sok sukses di payuneun Allah teh ngabantuan urang tumuwuh dina karendahan diri.

Nempatkeun urang di tukang jeung nulungan ka nu mingpin. Nyepeng tali pikeun anu turun di sumur. Sakelompok jalma solat di tukang bari khotib mingpin. Janten abdi mangrupikeun kasuksésan.

10. Markus 9:35 Yesus linggih, nyaur murid-murid anu dua welas, tuluy ngalahir, “Sing saha anu hayang jadi pangheulana, kudu jadi anu pangpandeurina, jeung ngawula ka sadayana. ”

11. Markus 10:43-45 Tapi teu kitu di antara aranjeun, tapi sing saha anu hayang jadi pinunjul di antara aranjeun kudu jadi hamba; jeung saha-saha anu hayang jadi pangheulana di antara aranjeun kudu jadi hamba kasadayana. Malahan Putra Manusa datang lain pikeun dilayanan, tapi pikeun ngawula, sarta pikeun masrahkeun nyawa-Na salaku tebusan pikeun loba jalma."

12. Yohanes 13:14-16 Ayeuna Kami, Gusti jeung Guru maraneh, geus ngumbah suku maraneh, maraneh ogekudu silih cuci suku. Abdi parantos masihan anjeun conto anu anjeun kedah laksanakeun sakumaha anu parantos dilakukeun pikeun anjeun. Satemenna Kami ngabejaan ka maneh, moal aya hamba anu leuwih gede ti dununganana, atawa utusan anu leuwih gede ti anu ngutus manehna.

Naha Alloh maparin kasuksesan finansial?

Leres sareng teu aya anu lepat sareng berkah. Abdi ngadoakeun berkah ieu. Tapi Allah ngaberkahan urang sangkan urang bisa jadi berkah pikeun batur, teu jadi urang sarakah. Upami Gusti ngaberkahan anjeun kamulyaan finansial ka Gusti. Upami Anjeunna ngaberkahan anjeun ku ujian, anu ngabantosan anjeun ngahasilkeun buah, tumbuh, sareng langkung terang ka Gusti, maka kamulyaan ka Gusti.

13. Deuteronomy 8:18 Aranjeun kudu inget ka PANGERAN Allah maraneh, sabab Mantenna anu maparin kakawasaan ka maraneh pikeun meunangkeun kabeungharan, supaya Mantenna neguhkeun perjangjian-Na anu diikrarkeun ka karuhun maraneh, saperti ayeuna. .

Nalika anjeun aya dina pangersa Allah, Anjeunna bakal mukakeun panto pikeun anjeun. Panginjilan, sakola, salaki, padamelan, jrrd.

14. Kajadian 24:40 “Anjeunna ngawaler, ‘PANGERAN, anu ku Kami geus satia, bakal ngutus malaikat-Na jeung maraneh, sarta baris ngumbara ka maraneh. sukses, sangkan anjeun bisa meunangkeun pamajikan pikeun anak kuring ti marga sorangan jeung ti kulawarga bapa kuring.

15. Siloka 2:7 Mantenna ngajaga kasuksesan pikeun jalma jujur, nya tameng pikeun jalma-jalma anu hirupna teu aya cacad,

16. 1 Samuel 18:14 Dina sagala hal anu dilampahkeunana Anjeunna suksés pisan, sabab PANGERAN nyarengan anjeunna.

17. Wahyu 3:8 Kami nyaho kana kalakuan maneh. Tingali, kuring parantos nempatkeun sateuacannaanjeun panto muka anu teu aya anu tiasa nutup. Kuring terang yén anjeun teu gaduh kakuatan sakedik, tapi anjeun parantos netepkeun kecap kuring sareng henteu nampik nami abdi.

Kumaha cara Allah ngahartikeun kasuksesan?

Iman anu sajati ka Kristus wungkul anu baris ngarobah puseur kahirupan anjeun tina kahayang anjeun kana kahayang Allah.

Anjeun bakal boga kahayang anyar pikeun Kristus pikeun hirup hiji pleasing ka Anjeunna. Hirup ku Firman Allah bakal masihan anjeun kasuksésan. Henteu ngan ukur anjeun kedah maca sareng ngapalkeunana, anjeun kedah leumpang ku éta.

18. Yosua 1:8 “Ieu kitab Toret ulah dileungitkeun tina sungut anjeun, tapi kudu dipikiran beurang peuting, sangkan ati-ati ngalakonan sagala anu kaungel dina Kitab Suci. ieu; pikeun lajeng anjeun bakal nyieun jalan anjeun makmur, lajeng anjeun bakal suksés.

Gusti ngaberkahan anjeun sukses

Nalika anjeun leumpang sareng Gusti Allah salawasna aya di sisi anjeun sareng Anjeunna ngaberkahan anjeun dina padamelan anjeun. Allah ngajadikeun jalan. Allah meunang sagala kamulyaan.

19. Ulangan 2:7 “Sabab PANGERAN Allah maraneh geus ngaberkahan ka maraneh dina sagala rupa anu ku maraneh dilakonan; Anjeunna geus dipikawanoh wanderings Anjeun ngaliwatan gurun hébat ieu. Opat puluh taun ieu PANGERAN Allah anjeun parantos nyarengan ka anjeun; anjeun teu kakurangan nanaon. "

20. Kajadian 39: 3 "Potifar perhatikeun hal ieu sarta sadar yen PANGERAN nyarengan Yusup, masihan anjeunna sukses dina sagala hal anjeunna ngalakukeunana."

21. 1 Samuel 18:14 “Dina sagala lampahna, anjeunna meunang hasil anu luhur, sabab PANGERAN nyarenganmanéhna.”

Anjeun kudu terus-terusan ngaku dosa-dosa sabada leumpang jeung Yéhuwa. Ieu bagian tina kasuksesan.

22. 1 Yohanes 1:9 Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna satia jeung adil bakal ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala kajahatan.

Tempo_ogé: 22 Ayat Alkitab Inspirational Ngeunaan Empati Pikeun Batur

23. Siloka 28:13 “Sing saha anu nyumputkeun dosa-dosana moal aya nu makmur, tapi sing saha anu ngaku jeung nolak eta, bakal dipikawelas.”

24. Jabur 51:2 "Kumbahkeun abdi tina kajahatan abdi sareng bersihkeun abdi tina dosa abdi."

25. Jabur 32: 5 "Ahirna, kuring ngaku sagala dosa kuring ka Gusti sareng henteu nyobian nyumputkeun kasalahan kuring. Kuring ngomong sorangan, "Kuring bakal ngaku barontak ka PANGERAN." Sareng anjeun ngahampura kuring! Sadaya kalepatan abdi parantos musna."

Nenedakeun kasuksesan kalayan panon anjeun kana Gusti sareng kersa-Na.

26. Jabur 118:25 Nun PANGERAN, mugi abdi salametkeun. Punten, PANGERAN, punten pasihan kami kasuksésan.

27. Nehemia 1:11 Nun PANGERAN, mugi dangukeun doa abdi! Dangukeun doa urang anu resep ngahormatan anjeun. Punten pasihan abdi kasuksesan dinten ieu ku cara ngajantenkeun raja ka abdi. Lebetkeun kana haténa pikeun mikanyaah ka abdi." Jaman harita mah abdi teh panyandang cangkir raja.

Muga-muga Gusti maparin kasuksesan

Tinimbang ngadagoan waleran, ngarepkeun waleran. Ngaharepkeun Gusti maparin kasuksesan. Percaya yen Anjeunna bakal.

28. Nehemia 2:20 Kami ngawaler ka maranehna, saurna, “Allah Nu Maha Agung bakal maparin kajayaan. Kami hamba-hamba-Na bakal ngamimitian ngawangun deui, tapi pikeun anjeun, anjeun henteu gaduhbagian di Yerusalem atanapi klaim atanapi hak bersejarah pikeun éta."

29. Kajadian 24:42 “Sanggeus sumping ka cinyusu dinten ieu, sim kuring ngadawuh, ‘Nun PANGERAN, Allah juragan Ibrahim, upami kersa, mugi mugi dilancarkeun perjalanan anu ku simkuring dituju.

30. 1 Babad 22:11 "Ayeuna, anaking, PANGERAN nyarengan ka anjeun, sarta muga anjeun suksés sarta ngawangun Bait Allah anjeun, sakumaha ceuk anjeun bakal.

kawas gagal.

Aya hiji da'i anu teu kungsi aya nu datang ka layanan na, tapi budak umur 11 taun nu cicing deukeut. Pelayananna moal pernah dianggap suksés ka dunya, tapi budak umur 11 taun éta disimpen, anjeunna dewasa, sareng Gusti nganggo anjeunna pikeun nyalametkeun jutaan. Entong ningali kana anu katingali.

Yesus mangrupikeun kagagalan pangbadagna pikeun dunya. Hiji lalaki ngaku jadi Allah anu teu bisa nyalametkeun dirina dina salib. Gusti anu suci kedah ngahukum urang, tapi Anjeunna ngadamel jalan pikeun urang. Allah ditumbuk Putra-Na pikeun dunya disimpen. Manéhna nyieun cara pikeun reconciled ka Anjeunna ku tobat jeung percanten ka Yesus Kristus nyalira. Éta carita suksés.

31. 1 Korinta 1:18 Pikeun pesen ngeunaan salib téh foolishness ka jalma anu binasa, tapi pikeun urang anu keur disalametkeun eta teh kakawasaan Allah.

Pépéling

32. Paribasa 15:22 "Rencana gagal kusabab kurang naséhat, tapi ku seueur naséhat éta hasil."

33. Jabur 21:11 "Sanaos aranjeunna ngarencanakeun jahat ka anjeun sareng ngarencanakeun rencana jahat,Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.