15 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa mga Mormon

15 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa mga Mormon
Melvin Allen

Mga talata sa Bibliya tungkol sa mga Mormon

Ang mga bagay na naririnig mo mula sa mga huwad na guro at mga erehe tulad ni Joel Osteen ay mali. Napakaraming Kasulatan laban sa Mormonismo. Habang ang karamihan sa mga Mormon ay mabubuting tao sa moral. Hindi nila pinanghahawakan ang mga mahahalagang bagay ng pananampalatayang Kristiyano, na nangangahulugan na hindi sila Kristiyano. Sinisikap nilang ipakita na sila ay mabuti at ginagawa nila ito at iyon, ngunit ang Mormonismo ay isang kulto na nagsimula wala pang 200 taon na ang nakalilipas ng isang lalaking nagngangalang Joseph Smith. Sinabi niya na binisita siya ng Diyos kahit na hindi nakikita ang Diyos.

Ang mga Banal sa mga Huling Araw ay naligtas sa pamamagitan ng mga gawa, sabi nila ang Diyos ay isang tao sa ibang planeta na naging Diyos. Paano mo tinatawag ang Lumikha ng lahat, ang nilikha? Sabi nila may asawa ang Diyos. Sinabi nila na nilikha ng Diyos si Jesus at si Satanas kasama ang Kanyang mga asawa na ginagawa silang mga espiritung kapatid. Tinatanggihan nila si Hesus lamang para sa kaligtasan, tinatanggihan nila ang mga turo ng Banal na Espiritu sa Bibliya. Itinatanggi ng mga Mormon ang Trinidad.

Maaari kang maging Diyos, gumawa sila ng mga diyos, ito ay kalapastanganan. Binalaan kami na mangyayari ito. Sila ay nalinlang at makikita natin sa kanilang mga maling aral na ang LDS Church ay isang huwad na relihiyon at isang malinaw na kultong hindi Kristiyano. Si Joseph Smith ay isang huwad na Propeta na nasa impiyerno ngayon at kung ang kanyang mga tagasunod ay hindi magsisi at magtitiwala kay Jesus lamang para sa kaligtasan, makikilala nila siya. Ang Bibliya lamang ang Salita ng Diyos.

Joseph Smithquotes

  • “Marami pa akong dapat ipagmalaki kaysa sa sinumang tao. Ako ang tanging tao na nakapagpapanatili ng buong simbahan na magkasama mula pa noong panahon ni Adan. Ang isang malaking mayorya ng kabuuan ay nakatayo sa tabi ko. Ni Paul, Juan, Pedro, o Jesus ay hindi kailanman ginawa ito. Ipinagmamalaki ko na walang sinuman ang gumawa ng ganoong gawain tulad ng I Ang mga tagasunod ni Jesus ay tumakas sa Kanya; ngunit hindi pa ako tinatakasan ng mga Banal sa mga Huling Araw.”
  • “Naisip at inakala natin na ang Diyos ay Diyos mula sa walang hanggan. Papatulan ko ang ideyang iyon, at aalisin ko ang tabing, upang makita mo.”
  • “Sinabi ko sa mga kapatid na ang Aklat ni Mormon ang pinakatama sa alinmang aklat sa mundo.”

Ang Mormonismo ay hindi Kristiyano

1. Galacia 1:8-9  Ngunit kahit na kami o isang anghel mula sa langit ay magpahayag sa inyo ng isang ebanghelyong salungat sa kung ano ang aming ipinahayag sa iyo, hayaan ang taong iyon ay hatulan! Ang sinabi namin sa inyo noon ay muli kong sinasabi sa inyo: Kung ang sinuman ay magpahayag sa inyo ng ebanghelyo na salungat sa inyong tinanggap, hatulan ang taong iyon!

2. Mateo 24:24-25   Darating ang mga huwad na mesiyas at bulaang propeta at gagawa ng mga dakilang himala at mga kababalaghan, sinusubukang linlangin ang mga taong pinili ng Diyos, kung ito ay posible. Ngayon ay binalaan na kita tungkol dito bago ito mangyari. – (Mga talata tungkol sa mga huwad na Kristiyano)

3. 2 Corinto 11:4-6 Sapagkat kung may lumapit sa inyo at mangaral ng isang Jesus maliban sa Jesus na aming ipinangaral, o kungtumatanggap ka ng ibang espiritu mula sa Espiritung natanggap mo, o ibang ebanghelyo mula sa iyong tinanggap, madali mo itong tiniis. Sa palagay ko ay hindi ako mas mababa sa mga “super-apostles.” Maaaring hindi ako sanay bilang tagapagsalita, ngunit mayroon akong kaalaman. Ginawa namin itong ganap na malinaw sa iyo sa lahat ng paraan.

4. 1 Timoteo 4:1  Malinaw na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ay iiwan ng ilan ang pananampalataya at susundin ang mga mapanlinlang na espiritu at mga bagay na itinuro ng mga demonyo. (Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa mga demonyo?)

5. 1 Juan 4:1-2 Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, ngunit subukin ninyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta. lumabas na sa mundo. Ganito mo makikilala ang Espiritu ng Diyos: Ang bawat espiritu na kumikilala na si Jesu-Cristo ay naparito sa laman ay mula sa Diyos.

6.  2 Pedro 2:1-2  Ngunit may mga huwad na guro sa mga tao. At magkakaroon din ng mga huwad na guro sa inyo. Ang mga taong ito ay gagawa sa mga lihim na paraan upang magdala ng maling aral sa iyo. Tatalikod sila kay Kristo na bumili sa kanila ng Kanyang dugo. Nagdadala sila ng mabilis na kamatayan sa kanilang sarili. Maraming tao ang susunod sa kanilang maling paraan. Dahil sa kanilang ginagawa, magsasalita ang mga tao ng masama laban sa daan ng katotohanan.

7.  Mateo 7:15-16  Mag-ingat sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa iyo na nakadamit tupa, ngunit sa loob sila ay mabangis na mga lobo. Sa pamamagitan ng kanilangprutas makikilala mo sila. Pumitas ba ang mga tao ng ubas sa mga dawagan, o ng igos mula sa dawagan? ( Mga sipi tungkol sa mga lobo )

Inangkin ni Joseph Smith na nakikita niya ang Diyos

Tingnan din: 25 Makapangyarihang Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Espirituwal na Paglago At Pagtanda

8.  1 Timoteo 6:15-16 na gagawin ng Diyos ang kanyang sariling panahon—ang Diyos, ang mapalad at tanging Tagapamahala, ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon, na nag-iisang walang kamatayan at nabubuhay sa liwanag na hindi malapitan, na walang nakakita o nakakakita. Sa kanya ang karangalan at kapangyarihan magpakailanman. Amen.

Sila ay naligtas sa pamamagitan ng kanilang mga gawa

9.  Efeso 2:6-9 At ibinangon tayo ng Diyos na kasama ni Cristo at iniluklok na kasama niya sa mga makalangit na kaharian kay Kristo Si Hesus, upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang walang katulad na kayamanan ng kanyang biyaya, na ipinahayag sa kanyang kagandahang-loob sa atin kay Cristo Jesus. Sapagka't sa biyaya kayo'y naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya-at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Dios-hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang walang makapagyabang. (Amazing grace Bible verses)

10.  Roma 3:22-26  ibig sabihin, ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng katapatan ni Jesu-Kristo para sa lahat ng naniniwala . Sapagkat walang pagkakaiba, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit malaya silang inaring-ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Cristo Jesus. Ipinakita siya ng Diyos sa publiko sa kanyang kamatayan bilang ang luklukan ng awa na mapupuntahan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay upang ipakita ang kanyang katuwiran, sapagkat ang Diyos sa kanyang pagtitiis ay lumipas nasa mga kasalanang nagawa noon. Ito rin ay upang ipakita ang kanyang katuwiran sa kasalukuyang panahon, upang siya ay maging makatarungan at ang nagpapawalang-sala sa isa na nabubuhay dahil sa katapatan ni Jesus. (Mga Talata tungkol kay Jesu-Kristo)

Sinasabi nila na ang Diyos ay dating tao at itinatanggi nila na si Jesus ay Diyos sa laman.

11. Malakias 3:6 Sapagka't akong Panginoon ay hindi nagbabago; kaya nga kayo, O mga anak ni Jacob, ay hindi nalilipol.

12.  Juan 1:1-4  Nang pasimula ay ang Verbo, at ang Verbo ay kasama ng Diyos, at ang Verbo ay Diyos. Siya ay kasama ng Diyos sa simula. Sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay ay ginawa; kung wala siya walang nagawa na ginawa. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay na iyon ang liwanag ng buong sangkatauhan.

13. Juan 1:14  Ang Salita ay nagkatawang-tao at tumahan sa gitna natin. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng kaisa-isang Anak, na nagmula sa Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan.

Tingnan din: 30 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Biyaya (God's Grace & Mercy)

14. Juan 10:30-34 Ako at ang Ama ay iisa.” Muling dinampot ng mga kalaban niyang Judio ang mga bato para batuhin siya, ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, “Nagpakita ako sa inyo ng maraming mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang binabato mo sa akin?” “Hindi ka namin binabato dahil sa anumang mabuting gawa,” sagot nila, “kundi dahil sa kalapastanganan, sapagkat ikaw, isang tao lamang, ay nag-aangking Diyos. ” Sinagot sila ni Jesus, “Hindi ba nasusulat sa inyong Kautusan, ‘Sinabi ko na kayo ay mga “diyos”

Paalala

15. 2 Timoteo 3:16- 17  Lahat ng Kasulatan aykinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang para sa pagtuturo, para sa pagpapakita sa mga tao kung ano ang mali sa kanilang buhay, para sa pagwawasto ng mga pagkakamali, at para sa pagtuturo kung paano mamuhay ng tama. Gamit ang Kasulatan, ang taong naglilingkod sa Diyos ay magiging may kakayahan, taglay ang lahat ng kailangan para magawa ang bawat mabuting gawa.

Bonus

Juan 14:6-7 Sumagot si Jesus, “Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Kung talagang kilala ninyo ako, makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, kilala mo na siya at nakita mo na siya.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.