25 Makapangyarihang Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Espirituwal na Paglago At Pagtanda

25 Makapangyarihang Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Espirituwal na Paglago At Pagtanda
Melvin Allen

Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa espirituwal na paglago?

Sa sandaling magtiwala tayo sa dugo ni Kristo, magsisimula ang proseso ng espirituwal na paglago. Ang Banal na Espiritu ay nagsimulang kumilos sa atin at nagbabago sa atin. Tayo ay nagiging hindi katulad ng mundo at higit na katulad ni Kristo. Tinutulungan tayo ng Espiritu na madaig ang kasalanan at tanggihan ang laman.

Ang espirituwal na paglago ay niluluwalhati ang Diyos sa maraming paraan. Narito ang isang mag-asawa. Una, niluluwalhati nito ang Diyos dahil nakikita natin kung paano kumikilos ang Diyos sa atin.

Gumagawa siya ng magagandang diyamante sa atin. Pangalawa, niluluwalhati nito ang Diyos dahil habang tayo ay lumalago at ang pag-ibig ng Diyos ay kumikilos sa atin, mas gusto nating luwalhatiin ang Diyos. Nais nating parangalan Siya ng ating buhay.

Ang espirituwal na paglago ay nakasentro kay Kristo. Dapat kang magtiwala kay Kristo, tumuon kay Kristo, manalangin na iayon ka ng Diyos sa larawan ni Kristo, at ipangaral ang ebanghelyo ni Jesucristo sa iyong sarili araw-araw.

Christian quotes tungkol sa espirituwal na paglago

"Kung hindi ka nito hinahamon, hindi ka nito binabago."

"Hindi ka dinala ng Diyos hanggang dito para iwan ka."

“Ang paniniwala ay dapat talagang lumago sa buong buhay nating Kristiyano. Sa katunayan, ang isang tanda ng espirituwal na paglago ay ang pagtaas ng kamalayan sa ating pagiging makasalanan.” Jerry Bridges

“Magdasal nang husto kapag pinakamahirap magdasal.”

“Habang lumalago ang mga Kristiyano sa banal na pamumuhay, nadarama nila ang kanilang sariling kahinaan sa moral at nagagalak na anumang kabutihang taglay nila ay yumayabong bilang bunga ngsa iyong pangalan ay nagpapalayas ng mga demonyo at sa iyong pangalan ay gumawa ng maraming himala? Pagkatapos ay sasabihin ko sa kanila nang malinaw, 'Hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan!”

11. 1 Juan 3:9-10 “ Walang sinumang ipinanganak ng Diyos ang gumagawa ng kasalanan, sapagkat ang Kanyang binhi ay nananatili sa kanya; at hindi siya maaaring magkasala, sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diyablo: sinumang hindi nagsasagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid.”

12. 2 Corinthians 5:17 "Kaya't kung ang sinoman ay na kay Cristo, ang bagong nilalang ay dumating na: Ang luma ay nawala na, ang bago ay narito na!"

13. Galacia 5:22-24 “Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang-loob, kabutihan, pananampalataya, kahinahunan, pagpipigil sa sarili . Laban sa mga ganyang bagay ay walang batas. Ngayon ang mga na kay Cristo Jesus ay ipinako sa krus ang laman kasama ang mga hilig at pagnanasa nito."

Mas mabagal ang paglaki ng ilang tao kaysa sa iba.

Huwag kailanman tumingin sa paglaki ng ibang tao at panghinaan ng loob. Ang ilang mga mananampalataya ay lumalaki nang mas mabilis kaysa sa iba at ang ilan ay lumalaki nang mas mabagal kaysa sa iba. Hindi ito tungkol sa kung gaano ka kabilis lumaki. Ang tanong babangon ka ba at magpapatuloy sa paggalaw?

Hahayaan mo ba na ang panghihina ng loob at ang iyong mga kabiguan ay makapagpigil sa iyo? Ang katibayan ng tunay na pananampalataya ay na patuloy kang lumalaban. Minsan ang isang mananampalataya ay sumusulong ng tatlong hakbang at isang hakbang pabalik. Minsan ang isang mananampalataya ay umaatras ng dalawang hakbang at isang hakbangpasulong.

Tingnan din: Kasalanan ba ang Pagsusuot ng Makeup? (5 Makapangyarihang Katotohanan sa Bibliya)

May ups and downs, pero lalago ang isang mananampalataya. Ang isang mananampalataya ay magpapatuloy. Minsan maaari tayong maging mapurol at ma-overwhelm. Minsan ang isang tunay na mananampalataya ay umatras, ngunit kung sila ay tunay na para sa Panginoon dahil sa pag-ibig ay dadalhin sila ng Diyos sa pagsisisi.

14. Job 17:9 “Ang matuwid ay patuloy na sumusulong, at yaong may malinis na mga kamay ay lumalakas at lumalakas.”

15. Kawikaan 24:16 "sapagka't bagaman ang matuwid ay mabuwal ng makapito, siya'y babangon muli, ngunit ang masama ay natitisod sa kapahamakan."

16. Awit 37:24 “Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mababagsak: sapagka't inaalalayan siya ng Panginoon ng kaniyang kamay."

17. Hebrews 12:5-7 “At nakalimutan ninyo ang pangaral na nagsasabi sa inyo na parang mga anak: Anak ko, huwag mong balewalain ang disiplina ng Panginoon, o manglupaypay kapag sinaway ka niya, sapagka't ang Panginoon ay nagdidisiplina. ang minamahal at pinaparusahan Niya ang bawat anak na tinatanggap Niya. Tiisin ang pagdurusa bilang disiplina: Ang Diyos ay nakikitungo sa inyo bilang mga anak. Sapagkat sinong anak ang hindi dinidisiplina ng ama?”

Lahat ng pinagdadaanan mo ay ginagamit ng Diyos para iayon ka sa larawan ni Kristo.

Mayroon ka bang asawang hindi masunurin? Luwalhati sa Diyos. May asawa ka bang walang pakialam? Luwalhati sa Diyos. Mayroon ka bang masamang boss? Luwalhati sa Diyos. Ang lahat ng ito ay mga pagkakataon na biniyayaan ka ng Diyos na lumago. Ang dakilang layunin ng Diyos ay iayon ka sa larawan ni Kristo at walang makahahadlangAng kanyang mga plano.

Paano natin aasahang lalago ang mga bunga ng Espiritu tulad ng pagtitiyaga, kabaitan, at kagalakan kapag hindi tayo inilalagay sa isang sitwasyon na nangangailangan ng mga bagay na ito? May isang bagay tungkol sa mga pagsubok at sakit na nagpapabago sa atin. Kahit na sa pag-aangat ng timbang, ang mas maraming timbang ay katumbas ng mas maraming sakit at ang mas maraming sakit mula sa mas maraming timbang ay nagreresulta sa mas maraming kalamnan. Ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok para sa Kanyang kaluwalhatian.

Kapag lumalago ka sa espirituwal, gusto mong bigyan ang Diyos ng higit na kaluwalhatian. Nais mong bigyan Siya ng kaluwalhatian sa mga pagsubok. Nagiging mas matiisin ka kapag naghihintay ka sa nasagot na panalangin. Nagiging mas maawain ka kapag kailangan mong magbigay ng awa sa isang taong hindi karapat-dapat. Sa pamamagitan ng mga bagay na ito ay nagiging katulad ka ng Diyos na iyong sinasamba.

18. Roma 8:28-29 “At nalalaman natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa kanya, na tinawag ayon sa kanyang layunin. Sapagkat yaong mga nakilala ng Diyos noon pa man ay itinalaga rin niya na maging kawangis ng kanyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid na lalaki at babae.”

19. Santiago 1:2-4 “Mga kapatid, bilangin ninyong buong kagalakan kapag kayo ay nahuhulog sa iba't ibang pagsubok, yamang nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ngunit hayaang magkaroon ng sakdal na gawa ang pagtitiis, upang kayo ay maging sakdal at ganap, na walang pagkukulang."

20. Roma 5:3-5 “At hindi lamang ito, kundi tayo rin ay nagagalak sa ating mga kapighatian, yamang nalalaman natin na ang kapighatian ay nagdudulot ng pagtitiyaga; attiyaga, subok na pagkatao; at subok na pagkatao, pag-asa; at ang pag-asa ay hindi nabigo, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin.”

Kung negosyo ang ibig mong sabihin, negosyo ang ibig sabihin ng Diyos.

Gagawa ang Diyos ng ilang pruning sa iyong buhay. Minsan inaalis ng Diyos ang mga bagay dahil ito ay nagsilbi sa layunin nito at mayroon Siyang mas mabuting nasa isip. Kapag inalis ng Diyos alamin na itinatayo ka Niya. Sa tuwing mawalan ka ng isang relasyon, trabaho, atbp. alamin na ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan nito upang iayon tayo sa larawan ni Kristo.

21. Juan 15:2 “Pinuputol niya ang bawat sanga sa akin na hindi namumunga, habang ang bawat sanga na namumunga ay pinuputol niya upang lalo pang magbunga.”

22. Juan 13:7 Sumagot si Jesus, “Hindi mo nauunawaan ngayon ang aking ginagawa, ngunit mauunawaan mo rin mamaya .”

Gusto mo ba ng higit na katapangan sa iyong buhay? Gusto mo bang umunlad?

Kailangan mong mapalapit sa Panginoon. Kailangan mong alisin ang mga bagay na nakakagambala sa iyo at ihanay ang iyong puso pabalik kay Kristo. Kailangan mong kunin ang iyong Bibliya at ikulong ang iyong sarili sa Panginoon. Kailangan mong mag-isa kasama Siya sa panalangin. Ikaw ay kasing espirituwal na gusto mo. Nagugutom ka ba kay Kristo? Maghanap ng isang malungkot na lugar at manalangin para sa higit pa sa Kanyang presensya. Hanapin ang Kanyang mukha. Tumutok sa Kanya.

Minsan kailangan nating sabihin na, “Diyos ko gusto kitang makilala.” Dapat kang bumuo ng isang intimaterelasyon kay Kristo. Ang relasyong ito ay binuo sa espesyal na oras ng pag-iisa. Mayroong ilang mga tao na nagpakamatay na nagdarasal ng 10 oras sa isang araw. Kilala nila ang Diyos sa mga paraan na hindi natin Siya kailanman makikilala. Paano sa palagay mo nagawang buhayin ni John The Baptist ang isang patay na bansa? Nag-iisa siya sa Diyos sa loob ng maraming taon.

Kapag nag-iisa ka sa Diyos sa loob ng maraming taon, ang presensya ng Diyos ay mananatili sa iyong buhay. Mas magiging matapang ka. Kung hindi ka nagbabasa ng Bibliya at nagdarasal araw-araw mamamatay ka sa espirituwal at wala kang kapangyarihan laban sa kasalanan. Naalala ko noong una akong naligtas wala akong katapangan sa buhay ko.

Takot akong magdasal nang sama-sama sa mga grupo at natatakot akong sumaksi. Pagkatapos ng mahabang panahon na kasama ang Diyos na nag-iisa, naging madali para sa akin ang manguna sa panalangin. Mas marami akong pasanin para masaksihan ng mga nawawala at hindi ako natakot. Minsan medyo kinakabahan pa rin ako, pero ang Banal na Espiritu ang nagtutulak sa akin.

23. Hebrews 12:1-2 “Kaya nga, yamang napalilibutan tayo ng napakaraming ulap ng mga saksi, iwaksi natin ang lahat ng humahadlang at ang kasalanang madaling nakakasagabal . At tumakbo tayo nang may tiyaga sa takbuhan na itinakda para sa atin, na nakatuon ang ating mga mata kay Hesus, ang tagapanguna at tagapagsakdal ng pananampalataya. Dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay tiniis niya ang krus, nililibak ang kahihiyan nito, at naupo sa kanan ng trono ng Diyos.”

24. Marcos 1:35 “Pagka-umaga, habang madilim pa, bumangon si Jesus at lumabas sa isangnag-iisang lugar para manalangin.”

25. Roma 15:4-5 “Sapagka't anomang bagay na isinulat noong una ay isinulat sa ating ikatututo, upang tayo sa pamamagitan ng pagtitiis at kaaliwan ng mga kasulatan ay magkaroon ng pag-asa. Ngayon ang Diyos ng pagtitiis at kaaliwan ay ipagkaloob sa inyo na magkaisa ang pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus."

Hindi pa tapos ang Diyos sa iyo.

Para sa mga nagsisi at nagtiwala kay Jesu-Cristo lamang, ang kanilang kaligtasan ay tinatakan ng Banal na Espiritu. Ang Diyos ay patuloy na gagawa sa iyong buhay hanggang sa wakas. Huwag lumingon, magpatuloy, at huwag sumuko dahil ang Diyos ay hindi sumuko sa iyo. Makikita mo ang Kanyang kaluwalhatian at makikita mo kung paano ginamit ng Diyos ang iba't ibang sitwasyon para sa kabutihan.

Bonus

Juan 15:4-5 “ Manatili kayo sa Akin, at Ako sa inyo. Kung paanong ang isang sanga ay hindi makapagbunga nang mag-isa maliban kung ito ay nananatili sa puno ng ubas, gayon din naman kayo, maliban kung kayo ay manatili sa Akin. “Ako ang baging; kayo ang mga sangay . Ang nananatili sa Akin at Ako sa kanya ay nagbubunga ng marami, sapagkat wala kayong magagawa kung wala Ako."

Espiritu."

"Ang bawat yugto ng lakad ng mananampalataya ay nagtataglay ng partikular na panganib nito. Ang bagong buhay sa loob natin ay nagsasagawa ng patuloy na digmaan laban sa lahat na sumasalungat sa paglago nito. Sa panahon ng pisikal na yugto, ito ay isang digmaan laban sa mga kasalanan; sa soulish phase, ito ay isang labanan laban sa natural na buhay; at panghuli, sa espirituwal na antas, ito ay isang pagsalakay laban sa supernatural na kaaway.” Watchman Nee

“Ang pagiging tulad ni Kristo ay isang mahaba, mabagal na proseso ng paglago.”

“Walang tunay na mananampalataya ang ganap na nasisiyahan sa kanyang espirituwal na pag-unlad. Sa ilalim ng nagbibigay-liwanag, nagpapabanal na impluwensya ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay may kamalayan sa mga bahagi ng ating buhay na kailangan pang dalisayin at disiplinahin para sa kapakanan ng kabanalan. Sa katunayan, habang tayo ay tumatanda, mas may kakayahan tayong makita ang kasalanan na nananatili pa rin sa ating mga puso."John MacArthur

"Ang matigas at kahoy na kalidad tungkol sa ating relihiyosong buhay ay resulta ng ating kawalan ng banal na hangarin. Ang kasiyahan ay isang nakamamatay na kalaban ng lahat ng espirituwal na paglago. Ang matinding pagnanais ay dapat na naroroon o walang pagpapakita ni Kristo sa Kanyang mga tao.” A. W. Tozer

“Ang kahirapan ay hindi lamang isang kasangkapan. Ito ang pinakamabisang kasangkapan ng Diyos para sa pagsulong ng ating espirituwal na buhay. Ang mga pangyayari at mga kaganapan na nakikita natin bilang mga pag-urong ay kadalasan ang mismong mga bagay na naglulunsad sa atin sa mga panahon ng matinding espirituwal na paglago. Kapag sinimulan na nating maunawaan ito, at tanggapin ito bilang aespirituwal na katotohanan ng buhay, ang paghihirap ay nagiging mas madaling tiisin.” Charles Stanley

“Ang espirituwal na kapanahunan ay hindi madalian o awtomatiko; ito ay unti-unti, progresibong pag-unlad na magdadala sa natitirang bahagi ng iyong buhay." – Rick Warren

“At ang lahat ng paglago na hindi patungo sa Diyos ay lumalaki patungo sa pagkabulok.” George MacDonald

“Ang espirituwal na kapanahunan ay hindi naaabot sa pagdaan ng mga taon, ngunit sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos.” Oswald Chambers

Pagod na akong husgahan ng mga tao ang espirituwalidad ng mga tao sa pamamagitan ng kaalaman.

Ganyan tayo mag-isip. Isa itong dakilang tao ng Diyos na napakarami niyang alam tungkol sa Salita. Ang kaalaman ay maaaring maging katibayan ng espirituwal na paglago, ngunit may mga pagkakataon na wala itong kinalaman sa paglago. Mayroong maraming mga tao na alam at hindi kailanman lumalaki.

Nakatagpo ako ng maraming tao na isang walking Bible, ngunit hindi nila magawa ang mga simpleng bagay tulad ng pagpapatawad. Napakarami nilang alam tungkol sa Bibliya, ngunit hindi sila nagmamahal, sila ay mapagmataas, sila ay masama, ang mga bagay na alam nila, hindi nila ito ginagamit. Ito ay puso ng isang Pariseo. Maaari mong malaman ang lahat tungkol sa Diyos at hindi mo pa rin kilala ang Diyos. Maraming tao ang mas mahal ang teolohiya kaysa sa Diyos Mismo at ito ay idolatriya.

1. Mateo 23:23 “Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Fariseo, kayong mga mapagkunwari! Nagbibigay ka ng ikasampu ng iyong mga pampalasa-mint, dill at cumin. Ngunit pinabayaan mo ang mas mahahalagang usapin ng batas–hustisya, awa atkatapatan. Dapat ay sinanay mo ang huli, nang hindi pinababayaan ang una."

Tingnan din: 25 Mahahalagang Talata sa Bibliya Tungkol sa Pag-ibig at Pagbibigay (Makapangyarihang Katotohanan)

2. Mateo 23:25 “Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga Fariseo, kayong mga mapagpaimbabaw! Nililinis ninyo ang labas ng kopa at pinggan, ngunit sa loob ay puno ng kasakiman at pagpapakasasa sa sarili.”

Maaari nating isipin ang espirituwal na paglago tulad ng paglaki.

May mga bagay na dati mong ginagawa bilang isang bata na hindi mo na kaya at hindi na gagawin. . Sa iyong Kristiyanong paglalakad ng pananampalataya, may mga gawi na dati mong ginagawa na hindi mo ginagawa. Ibabahagi ko ang ilang bagay. Noong una akong naligtas, nakikinig pa rin ako sa hindi makadiyos na makamundong musika at nanood ng mga Rated R na pelikula na nakipagtalik dito, maraming pagmumura, atbp. Habang tumatagal, ang mga bagay na ito ay nagsimulang makaapekto sa akin nang higit at higit pa.

Bumibigat ang puso ko. Nagtagal, ngunit sinimulan ng Diyos na alisin ang mga bagay na ito sa aking buhay. Lumaki ako. Ang mga bagay na ito ay bahagi ng aking lumang buhay at sinisikap kong dalhin ito sa aking bagong buhay, ngunit hindi ito magkasya. Ang Diyos ay mas totoo sa akin kaysa sa mga bagay ng mundo.

Iba ang ibabahagi ko. Sinadya kong bumili noon ng mga damit na mas magpapalabas ng katawan ko. Kinausap ako ng Diyos at kahit bilang isang Kristiyano, kailangan nating magpakita ng kahinhinan at huwag subukang maging sanhi ng pagkatisod ng iba. Ang tagal kong naunawaan iyon, ngunit habang tumatagal ay alam kong hindi ko binibigyan ng kaluwalhatian ang Diyos dahil mali ang aking motibo. Ngayon bumili ako ng mas magandang damit. Naniniwala ako na napakalaki ng kahinhinanbahagi ng Kristiyanong kapanahunan lalo na para sa mga kababaihan dahil ito ay nagpapakita ng isang makadiyos na puso vs isang makamundong puso.

3. 1 Corinthians 13:11 “Noong ako ay bata, nagsasalita ako na parang bata, nag-iisip ako na parang bata, nangatuwiran akong parang bata. Noong naging lalaki ako, inilagay ko sa likod ko ang mga paraan ng pagkabata.”

4. 1 Pedro 2:1-3 “Kaya't alisin ninyo sa inyong sarili ang lahat ng masamang hangarin, lahat ng pandaraya, pagkukunwari, inggit, at lahat ng paninirang-puri. Gaya ng mga bagong silang na sanggol, hangarin ninyo ang dalisay na gatas na espirituwal, upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo para sa inyong kaligtasan, dahil natikman ninyo na ang Panginoon ay mabuti."

5. 1 Mga Taga-Corinto 3:1-3 “Mga kapatid, hindi ko kayo masasabing mga taong namumuhay ayon sa Espiritu kundi bilang mga taong makasanlibutan pa lamang–mga sanggol pa lamang kay Cristo. Binigyan kita ng gatas, hindi solidong pagkain, sapagkat hindi ka pa handa para dito. Sa totoo lang, hindi ka pa handa. Makamundo ka pa rin. Sapagka't yamang may paninibugho at pagtatalo sa inyo, hindi ba kayo makasanlibutan? Hindi ka ba kumikilos na parang tao lang?"

Maraming tao ang nag-iisip na kapag ikaw ay naligtas ay pumapasok ka sa isang estado ng pagiging perpekto.

Kung ganoon ang kaso, paano gumagana ang Diyos sa atin sa susunod na 40+ na taon? Wala sana siyang trabaho. Napanood ko ang ilang masamang open air preachers na nangangaral ng mensaheng ito. Pinipigilan nila ang mga tao. Gumising ako sa umaga at hindi ko ibinibigay ang kaluwalhatiang nararapat sa Diyos, hindi ko mahal kung paano ako dapat magmahal, ang aking mga mata ay nakatuon sa mga bagay na hindi nila dapat pagtuunan ng pansin. Ang mga itolahat ay kasalanan.

Sinasabi ng Kasulatan na ibigin ang Diyos nang buong puso at wala ni isa sa atin ang nakagawa nito. Si Hesus lang ang mayroon tayo. Nasaan ako kung wala si Kristo? Gusto ko, ngunit hindi ko magawa ang mga bagay na ito. Ang tanging pag-asa ko ay kay Hesukristo. Nahirapan ako sa kasalanan kaya nanalangin ako sa Panginoon na bigyan ako ng buong katiyakan ng aking kaligtasan at pagkaraan ng ilang sandali ng pagdarasal na ibinigay Niya ito sa akin.

Naniniwala ako na ang pagkakaroon ng ganap na katiyakan ng kaligtasan ay katibayan ng espirituwal na paglago. Naniniwala ako na ang pagkakaroon ng higit na pakiramdam ng iyong pagiging makasalanan sa harap ng isang Banal na Diyos ay katibayan ng espirituwal na paglago. Kapag mayroon tayong higit na pakiramdam ng ating pagiging makasalanan hindi tayo umaasa sa ating sarili. Kapag lumalapit ka sa liwanag ng Diyos ang liwanag ay nagsisimulang sumikat sa mas maraming kasalanan.

Kami ay kahabag-habag at alam namin na ang lahat ng mayroon kami ay si Kristo at kung si Kristo ay hindi namatay para sa atin ay wala tayong pag-asa. Kapag ikaw ay tunay na umaasa sa dugo ni Kristo nakakatanggap ka ng lakas sa iyong mga pakikibaka na hindi mo pa nararanasan noon.

6. Roma 7:22-25 “Sapagka't sa aking panloob na pagkatao ako'y nagagalak na sumasang-ayon sa kautusan ng Diyos. Ngunit nakikita ko ang ibang kautusan sa mga bahagi ng aking katawan, na nakikipagdigma laban sa batas ng aking pag-iisip at dinadala akong bilanggo sa batas ng kasalanan sa mga bahagi ng aking katawan. Kawawa naman ako! Sino ang magliligtas sa akin mula sa naghihingalong katawan na ito? Nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo na ating Panginoon! Kaya nga, sa aking pag-iisip, ako mismo ay alipin ng kautusan ng Diyos, ngunit sa aking laman,sa batas ng kasalanan.”

7. 1 Juan 1:7-9 “Datapuwa't kung tayo'y magsisilakad sa liwanag, gaya ng siya'y nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesucristo na kaniyang Anak sa lahat. kasalanan. Kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan."

Maraming tunay na Kristiyano ang nagtatanong, “bakit hindi ako lumalaki? Bakit hindi gumagana ang Diyos sa buhay ko?”

Sino ang nagsabing hindi ka lumalaki? Sino ang nagsabi na ang Diyos ay hindi gumagawa sa iyong buhay? Naniniwala ako na ang katotohanang itinanong mo ang tanong na ito ay nagpapakita na ikaw ay lumalaki. Maaaring hindi mo ito nakikita, ngunit ikaw ay lumalaki.

Hindi mo ba nakikita, ang simpleng katotohanan na iniisip mo na hindi ka lumalaki dahil nakikipagpunyagi ka sa kasalanan ay nagpapakita na ikaw ay lumalaki. Ang katotohanan na nagmamalasakit ka sa bagay na ito at nagpapabigat ito sa iyo ay may ibig sabihin. Sa simula, mahalaga ba ito sa iyo? Huwag husgahan ang iyong espirituwal na kalagayan sa pamamagitan ng kasigasigan na mayroon ka noon at ang labis na pagkakalapit mo sa Diyos noong una kang naligtas.

Sa pasimula ay sariwa ka pa sa sinapupunan, ipinahayag sa iyo ng Diyos sa napakaraming paraan na Siya ay naroon. Ngayong tumatanda ka na kay Kristo, nasa tabi mo pa rin Siya, ngunit ngayon kailangan mong lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ka na baby. Ngayon kailangan mong lumakad sa Kanyang Salita. Noong una akong naligtas ay hindi ko naisip na akona masama ng isang makasalanan. Ngayon araw-araw kong nakikita ang aking kasalanan at ito ay nagpapabigat sa akin at ito ay nagtutulak sa akin sa panalangin.

Minsan nakakaramdam ako ng backslide. Sinusubukan ka ng diyablo na hatulan ka. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay hindi para sa taong walang pakialam sa kanilang mga buto at gustong mamuhay sa kasalanan. Ito ay para sa mga nahihirapan sa kasalanan at gustong maging higit pa. Dahil hindi ka nananalangin tulad ng dati at hindi mo nakikita ang tagumpay sa partikular na kasalanan na iyon ay hindi nangangahulugan na ang Diyos ay hindi gumagawa sa iyo.

Minsan hindi mo namamalayan. Minsan malalagay ka sa isang sitwasyon at ang Diyos ay maglalabas ng bunga sa iyo na nagpapakita na Siya ay gumagawa. Minsan ang patuloy na pagkauhaw sa katuwiran at pagnanasa kay Kristo ay nagpapakita na Siya ay gumagawa.

8. Filipos 1:6 “na may tiwala sa mismong bagay na ito, na Siya na nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo ay tatapusin ito hanggang sa araw ni Jesu-Cristo.”

9. Filipos 2:13 "sapagka't ang Dios ang gumagawa sa inyo, sa kalooban at sa paggawa para sa Kanyang mabuting kaluguran."

Hindi maikakaila na maraming tao ang hindi lumalaki dahil hindi sila naligtas.

Una, dapat nating maunawaan na mayroong makamundong kalungkutan at makadiyos na kalungkutan . Ang makamundong kalungkutan ay hindi kailanman humahantong sa pagbabago. Nilinaw ng Bibliya na hindi mo maaaring mawala ang iyong kaligtasan, ngunit marami ang hindi naligtas sa simula. Walang ganoong bagay bilang isang Kristiyano na namumuhay ng isang buhay ng kasalanan. Meron isangpagkakaiba sa pagitan ng pakikibaka at pagsasamantala sa biyaya at pagrerebelde ng Diyos.

Maraming nag-aangking Kristiyano na nagsasabing, "ito ang buhay ko." Hindi! Ito ay hindi kailanman naging iyong buhay. Si Hesus ang Panginoon ng iyong buhay sa gusto mo man o hindi. Mayroong pagkakaiba sa pagitan ng isang Kristiyano at isang hindi Kristiyano. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang pag-aangkin ng isang tao na siya ay isang Kristiyano kung sila ay namumunga ng masamang bunga na nagpapakita na sila ay hindi ipinanganak muli. Ang mga Kristiyano ay may bagong kaugnayan sa kasalanan. Ang kasalanan ay nakakaapekto sa atin ngayon. Mayroon tayong mga bagong hangarin para kay Kristo at sa Kanyang Salita.

Kung namumuhay ka sa kasalanan. Kung hindi binago ng dugo ni Kristo ang sentro ng iyong buhay ay katibayan na nililinlang mo ang iyong sarili. Naniniwala ako na karamihan sa mga nagsisimba ay naniniwala na sila ay Kristiyano ngunit hindi. Hindi nila kailanman pinagsisihan ang kanilang kasamaan.

Maraming tao ang nag-iisip na sila ay lumalago sa espirituwal dahil sa kanilang maka-Diyos na mga gawain. Nagsisimba sila, nasa koro, nag-aaral ng Bibliya, nangangaral, nag-ebanghelyo, atbp. Gayon din ang ginawa ng mga Pariseo, ngunit hindi sila naligtas. May kilala akong mga mangangaral na namatay, ngunit hindi nila kilala ang Panginoon. Nagsisi ka na ba?

10. Mateo 7:21-23 “ Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, 'Panginoon, Panginoon,' ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang sumusunod lamang sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. . Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, ‘Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nanghula sa iyong pangalan at
Melvin Allen
Melvin Allen
Si Melvin Allen ay isang masigasig na mananampalataya sa salita ng Diyos at isang dedikadong estudyante ng Bibliya. Sa mahigit 10 taong karanasan sa paglilingkod sa iba't ibang ministeryo, si Melvin ay nakabuo ng malalim na pagpapahalaga sa kapangyarihan ng Banal na pagbabago sa pang-araw-araw na buhay. Siya ay may hawak na Bachelor's degree sa Theology mula sa isang kagalang-galang na kolehiyong Kristiyano at kasalukuyang kumukuha ng Master's degree sa Biblical studies. Bilang isang may-akda at blogger, ang misyon ni Melvin ay tulungan ang mga indibidwal na magkaroon ng higit na pang-unawa sa Banal na Kasulatan at ilapat ang mga walang hanggang katotohanan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kapag hindi siya nagsusulat, nasisiyahan si Melvin na gumugol ng oras kasama ang kanyang pamilya, tuklasin ang mga bagong lugar, at nakikibahagi sa serbisyo sa komunidad.