25 povzbudivých biblických veršů o Boží ochraně

25 povzbudivých biblických veršů o Boží ochraně
Melvin Allen

Biblické verše o Boží ochraně

Ti, kdo jsou v Kristu, si mohou být jisti, že náš Bůh nás povede a ochrání před zlem. Neděkuji Bohu dostatečně za věci, které dělá v zákulisí. Bůh vás mohl vyvést z nebezpečné situace, aniž byste o tom věděli. Je tak úžasné, že nás Bůh pozoruje a slibuje, že nás nikdy neopustí. Už jste někdy pozorovali spící dítě?

Vypadá tak vzácně a vy jste připraveni to dítě chránit. Tak se Bůh dívá na své děti. I když si zasloužíme to nejhorší, miluje nás a stará se o nás. Bůh nechce, aby někdo zahynul, ale přikazuje každému, aby činil pokání a věřil. Bůh za vás vydal svého dokonalého Syna. Ježíš Kristus vzal na sebe Boží hněv, který si vy i já zasloužíme.

On je Bůh v těle a je jedinou cestou do nebe a jediným způsobem, jak mít vztah s Bohem. Někdy Bůh chrání křesťany tím, že jim dovolí projít zkouškami. Může je chránit před ještě horší situací nebo může zkoušky použít pro své zvláštní účely. Důvěřujte Pánu a utíkejte se k němu. Pán je naše tajná skrýš. Neustále se modlete v duchu.ve všech situacích.

Buďte si jisti a radujte se z toho, že nám Satan nemůže ublížit. Křesťané mají vítězství v Kristu Ježíši. Vždy pamatujte, že ten, kdo je ve vás, je větší než bůh tohoto zkaženého světa.

Co říká Bible o Boží ochraně?

1. Žalm 1,6 Neboť Hospodin bdí nad cestou spravedlivých, ale cesta bezbožných vede do záhuby.

2. Žalm 121,5-8 Hospodin nad tebou bdí - Hospodin je tvůj stín po tvé pravici; slunce ti neublíží ve dne ani měsíc v noci. Hospodin tě ochrání před každou škodou - bude bdít nad tvým životem ; Hospodin bude bdít nad tvým příchodem i odchodem nyní i na věky.

3. Žalm 91,10-11 žádná škoda tě nepostihne, žádná pohroma se nepřiblíží k tvému stanu. Vždyť svým andělům ohledně tebe přikáže, aby tě střežili na všech tvých cestách.

4. Izajáš 54,17 "Žádná zbraň, která se proti tobě utvoří, nebude mít úspěch, a každý jazyk, který tě obviňuje, v soudu odsoudíš. To je dědictví služebníků Hospodinových a jejich obhajoba je ode mne," prohlašuje Hospodin.

5. Přísloví 1,33 ale kdo mě poslouchá, bude žít v bezpečí a v klidu, beze strachu z újmy."

6. Žalm 34,7 Vždyť Hospodinův anděl je stráž, obklopuje a brání všechny, kdo se ho bojí.

Viz_také: 25 užitečných biblických veršů o ukládání pokladů v nebi

Bez ohledu na to, jak špatná se situace může zdát, musíme vždy důvěřovat Pánu.

7. Žalm 112,6-7 Spravedliví se jistě nikdy nezachvějí, budou připomínáni navěky. Nebudou mít strach ze špatných zpráv, jejich srdce jsou pevná, doufají v Hospodina.

8. Nahum 1,7 Hospodin je dobrý, útočiště v časech soužení, stará se o ty, kdo v něj doufají.

9. Žalm 56,4 V Bohu budu chválit jeho slovo, v Boha jsem vložil svou důvěru, nebudu se bát, co mi může udělat tělo.

10. Přísloví 29,25 Strach z člověka se ukáže jako osidlo, ale kdo doufá v Hospodina, je v bezpečí.

Nebojte se, bratři a sestry.

11. Deuteronomium 31,8 Neboj se a nezoufej, neboť Hospodin půjde osobně před tebou. Bude s tebou, nezklame tě ani neopustí."

12. Genesis 28,15 Já jsem s tebou a budu tě střežit, kamkoli půjdeš , a přivedu tě zpět do této země. Neopustím tě, dokud nesplním, co jsem ti slíbil."

13. Přísloví 3,24-26 Když ulehneš, nebudeš se bát, když ulehneš, tvůj spánek bude sladký. Neboj se náhlého neštěstí ani zkázy, která stihne bezbožníka, neboť Hospodin bude při tobě a uchrání tvou nohu před lapením.

14. Žalm 27,1 Davidův . Hospodin je mé světlo a má spása - koho se mám bát ? Hospodin je pevnost mého života - koho se mám bát?

Modlitba za Boží ochranu

Uchýlit se k Pánu

Viz_také: 25 epických biblických veršů o násilí ve světě (mocné)

15. Žalm 91,1-4 Kdo přebývá v úkrytu Nejvyššího, spočine ve stínu Všemohoucího. Řeknu o Hospodinu: "On je mé útočiště a má pevnost, můj Bůh, v něhož doufám." Jistě tě zachrání před nástrahami ptáčníka a před smrtelným morem. Přikryje tě svým peřím a pod jeho křídly najdeš útočiště, jeho věrnost bude tvým štítem arampart.

16. Žalm 5,11 Ale ať se radují všichni, kdo se k tobě utíkají, ať vždycky zpívají radostí. Rozprostři nad nimi svou ochranu, ať se v tobě radují ti, kdo milují tvé jméno.

17. Přísloví 18,10 Hospodinovo jméno je pevná tvrz, zbožní se k němu utíkají a jsou v bezpečí.

18. Žalm 144,2 On je můj milující Bůh a má pevnost, má tvrz a můj vysvoboditel, můj štít, k němuž se utíkám , který mi podmaňuje národy.

Pán může udělat cokoli.

19. Marek 10:27 Ježíš se na ně podíval a řekl: "U člověka je to nemožné, ale ne u Boha; u Boha je možné všechno."

20. Jeremiáš 32,17 "Svrchovaný Hospodine, ty jsi stvořil nebesa i zemi svou silnou rukou a mocným ramenem, nic pro tebe není příliš těžké!

Připomínky

21. Exodus 14,14 Hospodin bude za tebe bojovat , a ty musíš jen mlčet.

22. Exodus 15,3 Hospodin je bojovník, Hospodin je jeho jméno.

Příklady Boží ochrany v Bibli

23. Daniel 6,22-23 Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel lvům tlamy, takže mi neublížili, protože jsem byl před ním shledán nevinným, a také jsem se, králi, před tebou ničeho zlého nedopustil." Král z toho měl nesmírnou radost a přikázal, aby Daniela vyvedli z jámy. Daniel byl tedy vyveden z jámy a nebylo na něm shledáno žádné zranění, protože věřilv jeho Bohu.

24. Ezdráš 8,31-32 Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se vydali od průplavu Ahava na cestu do Jeruzaléma. Ruka našeho Boha byla nad námi a chránila nás po cestě před nepřáteli a lupiči. Tak jsme dorazili do Jeruzaléma, kde jsme tři dny odpočívali.

25. Izajáš 43,1-3 Ale nyní říká Hospodin - ten, který tě stvořil, Jákobe, ten, který tě utvořil, Izraeli: "Neboj se, neboť jsem tě vykoupil, povolal jsem tě jménem, jsi můj. Když půjdeš přes vody, budu s tebou, a když půjdeš přes řeky, nepřeženou tě. Když půjdeš přes oheň, neshoříš, plameny tě nezapálí." 26. Izajáš 43,1-3: "Neboj se, neboť jsem tě vykoupil.Neboť já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj Spasitel; dávám Egypt za tvé výkupné, Kúš a Sebu místo tebe.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.