25 povzbudivých veršů z Bible o zahlcení lidmi

25 povzbudivých veršů z Bible o zahlcení lidmi
Melvin Allen

Biblické verše o přetížení

Když se cítíte přetížení a vystresovaní, místo abyste se soustředili na problém, zaměřte se na Boha. Důvěřujte Bohu a jeho zaslíbení, že tu pro vás vždy bude. Někdy prostě potřebujeme všeho nechat a pracovat moudřeji. Musíme přestat tolik pracovat a spolehnout se na Boží moc.

Tolik pochybujeme o síle modlitby. Televize vám nepomůže, ale pobyt o samotě s Bohem ano.

Pokud se nemodlíte, přicházíte o zvláštní pokoj. Bůh vám pomůže. Přestaňte modlitbu odkládat.

I vy potřebujete denně číst Písmo. Když čtu Písmo, zdá se mi, že vždycky získávám více síly a povzbuzení z mocného Božího dechu. Kéž vám pomohou tyto citáty z Písma.

Citáty

  • "Když vidíme, že loď, na níž plujeme, řídí lodivod, který nás nikdy nenechá zahynout ani uprostřed ztroskotání, není důvod, aby naše mysl byla přemožena strachem a přemožena únavou." Jan Kalvín
  • "Někdy, když jsme zahlceni, zapomínáme, jak velký je Bůh." AW Tozer
  • "Když tě okolnosti zavalí a zdá se, že je toho na tebe moc, spolehni se na Pána a důvěřuj jeho laskavé péči." Sper

On je náš velký Bůh

1. 1 Jan 4,4 Vy jste z Boha, dítka, a zvítězili jste nad nimi, neboť větší je ten, který je ve vás, než ten, který je ve světě.

2. Žalm 46,10 "Buďte klidní , a vězte, že já jsem Bůh! Budu ctěn všemi národy. Budu ctěn po celém světě.".

3. Matouš 19,26 Ježíš se na ně podíval a řekl jim: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.

Restaurování

4. Žalm 23,3-4 On obnovuje mou duši. Pro své jméno mě vede po stezkách spravedlnosti. I když půjdu údolím stínu smrti, nebudu se bát zlého, neboť ty jsi se mnou; tvůj prut a tvá hůl, ty mě utěšují.

Unavený

5. Matouš 11,28 Tehdy Ježíš řekl: "Přijďte ke mně všichni, kdo jste unavení a nesete těžká břemena, a já vám dám odpočinout." A tak se Ježíš vrátil k tomu, co mu řekl.

6. Jeremiáš 31,25 Osvěžím unavené a nasytím zemdlené.

7. Izajáš 40,31 Ale ti, kdo doufají v Hospodina, naleznou novou sílu. Budou se vznášet vysoko na křídlech jako orli. Budou běhat a neunaví se. Budou chodit a neumdlí.

Bůh je skála

8. Žalm 61,1-4 Bože, vyslyš mé volání, vyslyš mou modlitbu, z končin země k tobě volám o pomoc, když je mé srdce přetížené. Veď mě k vysoké skále bezpečí , neboť ty jsi mé bezpečné útočiště, pevnost, kam mě nemohou dostat nepřátelé. Nech mě žít navždy ve své svatyni, v bezpečí pod přístřeškem !

9. Žalm 94,22 Ale Hospodin je má pevnost, můj Bůh je mocná skála, kde se skrývám.

Přestaňte myslet na problém a hledejte pokoj v Kristu.

10. Jan 14,27 "Zanechávám vám dar - pokoj mysli a srdce. A pokoj, který dávám, je dar, který svět nemůže dát. Proto se netrapte ani nebojte."

11. Iz 26,3 Ty zachováš v dokonalém pokoji všechny, kdo v tebe doufají, všechny, jejichž myšlenky se upínají k tobě!

Modlete se, když se cítíte přetíženi.

12. Žalm 55,22 Vlož své břemeno na Hospodina a on tě podepře, nikdy nedopustí, aby se spravedlivý pohnul.

13. Filipským 4,6-7 O nic se nestarejte, ale ve všem se modlením a prosbami s díkůvzdáním obracejte k Bohu. A Boží pokoj, který přesahuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce a mysl skrze Krista Ježíše.

14. Žalm 50,15 a vzývej mě v den soužení, já tě vysvobodím a ty se budeš chlubit.

Trust

Viz_také: 15 epických biblických veršů o trestu smrti (Trest smrti)

15. Přísloví 3,5-6 Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem a nepřikláněj se k vlastnímu rozumu. Na všech svých cestách ho uznávej a on bude řídit tvé stezky.

Buďte silní

16. Efezským 6,10 Konečně buďte silní v Pánu a v jeho veliké moci.

17. 1. Korintským 16,13 Buďte opatrní. Pevně se držte své víry. Mějte odvahu a buďte silní.

18. Filipským 4,13 Všechno mohu skrze Krista, který mě posiluje.

Boží láska

19. Římanům 8,37-38. Ne, navzdory tomu všemu nám patří drtivé vítězství skrze Krista, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen, že nás od Boží lásky nemůže nikdy nic oddělit. Ani smrt, ani život, ani andělé, ani démoni, ani naše dnešní obavy, ani starosti o zítřek - dokonce ani pekelné mocnosti nás nemohou oddělit od Boží lásky.

20. Žalm 136,1-2 Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý! Jeho věrná láska trvá navěky. Děkujte Bohu bohů. Jeho věrná láska trvá navěky.

Pán je blízko

21. Izajáš 41,13 Neboť já tě držím za pravici - já, Hospodin, tvůj Bůh. A říkám ti: Neboj se, já jsem tu, abych ti pomohl.

Připomínky

22. Filipským 1,6 A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, ho dovede k dokončení v den Ježíše Krista.

23. Římanům 15,4-5. Takové věci byly v Písmu napsány už dávno, aby nás poučily. A Písmo nám dává naději a povzbuzení, když trpělivě čekáme na splnění Božích zaslíbení. Kéž vám Bůh, který dává tuto trpělivost a povzbuzení, pomůže žít v naprosté vzájemné harmonii, jak se sluší na následovníky Ježíše Krista.

24. Jan 14, 1 Ať se vaše srdce netrápí. Věřte v Boha, věřte i ve mne.

25. Židům 6,19 Máme to jako jistou a pevnou kotvu duše , naději, která vstupuje do nitra za oponu.

Viz_také: 50 biblických veršů o Bohu, který je s námi (stále!!)Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.