25 Annog Adnodau o’r Beibl Ynghylch Cael Eich Llethu

25 Annog Adnodau o’r Beibl Ynghylch Cael Eich Llethu
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am gael eich gorlethu

Pan fyddwch chi’n teimlo dan bwysau ac wedi’ch gorlethu yn lle canolbwyntio ar y broblem rhowch eich ffocws ar Dduw. Ymddiriedwch yn Nuw a'i addewid y bydd Ef yno i chi bob amser. Weithiau mae angen i ni roi'r gorau i bopeth a gweithio'n ddoethach. Mae angen inni roi'r gorau i weithio mor galed a dibynnu ar allu Duw.

Yr ydym yn bwrw cymaint o amheuaeth ar nerth gweddi. Ni fydd y teledu yn eich helpu, ond bydd bod ar eich pen eich hun gyda Duw.

Mae yna heddwch arbennig rydych chi'n ei golli os nad ydych chi'n gweddïo. Bydd Duw yn eich helpu chi. Stopiwch ohirio gweddi.

Mae angen i chi fod yn darllen yr Ysgrythur yn ddyddiol hefyd. Wrth ddarllen yr Ysgrythur yr wyf bob amser fel pe bawn yn ennill mwy o nerth ac anogaeth gan Anadl nerthol Duw. Bydded i'r dyfyniadau Ysgrythurol hyn helpu.

Dyfyniadau

  • “Gweld fod peilot yn llywio’r llong yr ydym yn hwylio ynddi, na fydd byth yn caniatáu inni ddifetha hyd yn oed yng nghanol y llongddrylliadau, yno Nid oes unrhyw reswm pam y dylai ein meddyliau gael eu llethu gan ofn a'u gorchfygu â blinder." John Calvin
  • “Weithiau pan rydyn ni’n cael ein llethu rydyn ni’n anghofio pa mor fawr yw Duw.” AW Tozer
  • “Pan fydd amgylchiadau’n llethu Ac yn ymddangos yn ormod i’w goddef,Dibynnu ar yr Arglwydd am nerth Ac ymddiried yn Ei ofal tyner.” Sper

Ef yw ein Duw mawr ni

1. 1 Ioan 4:4 Chwychwi sydd o Dduw, blant bychain, ac a'u gorchfygasoch hwynt: canys mwy yw. yr hwn sydd ynti, na'r hwn sydd yn y byd.

2. Salm 46:10 “Byddwch yn llonydd, a gwybyddwch mai myfi yw Duw! Fe'm hanrhydeddir gan bob cenedl. Byddaf yn cael fy anrhydeddu ledled y byd.”

3. Mathew 19:26 Ond yr Iesu a edrychodd arnynt, ac a ddywedodd wrthynt, Gyda dynion y mae hyn yn amhosibl; ond gyda Duw y mae pob peth yn bosibl.

Adferiad

4. Salm 23:3-4  Mae'n adfer fy enaid . Mae'n fy arwain ar lwybrau cyfiawnder er mwyn ei enw. Er imi gerdded trwy ddyffryn cysgod angau, nid ofnaf ddim drwg, oherwydd yr wyt gyda mi; dy wialen a'th ffon, y maent yn fy nghysuro.

Blinedig

5. Mathew 11:28 Yna dywedodd Iesu, “Dewch ataf fi, bawb ohonoch sy'n flinedig ac yn cario beichiau trymion, a rhoddaf fi. ti'n gorffwys.”

6. Jeremeia 31:25 Byddaf yn adnewyddu'r blinedig ac yn bodloni'r gwan.

7. Eseia 40:31 Ond bydd y rhai sy'n ymddiried yn yr ARGLWYDD yn cael nerth newydd. Byddan nhw'n esgyn yn uchel ar adenydd fel eryrod. Byddant yn rhedeg ac ni fyddant yn blino. Byddant yn cerdded ac nid yn llewygu.

Duw yw’r graig

8. Salm 61:1-4 O Dduw, gwrando ar fy nghri! Clywch fy ngweddi! O eithafoedd y ddaear, gwaeddaf arnat am gymorth pan fydd fy nghalon wedi ei llethu. Arwain fi at graig aruchel diogelwch, oherwydd ti yw fy noddfa ddiogel, amddiffynfa lle na all fy ngelynion fy nghyrraedd. Gad imi fyw am byth yn dy gysegr, yn ddiogel o dan y lloches!

9. Salm 94:22 Ond yr ARGLWYDD yw fy nghaer; fyDuw yw'r graig nerthol lle rwy'n cuddio.

Peidiwch â meddwl am y broblem a cheisiwch heddwch yng Nghrist.

10. Ioan 14:27 “Yr wyf yn eich gadael â rhodd – tawelwch meddwl a chalon. Ac mae'r heddwch a roddaf yn anrheg na all y byd ei roi. Felly peidiwch â phoeni nac ofn."

Gweld hefyd: 40 Prif Bennod o’r Beibl Am Rwsia A’r Wcráin (Proffwydoliaeth?)

11. Eseia 26:3 Byddi'n cadw mewn perffaith heddwch pawb sy'n ymddiried ynot, pawb sy'n meddwl amdanat ti!

Gweddïwch wrth deimlo wedi eich llethu.

12. Salm 55:22 Bwrw dy faich ar yr ARGLWYDD, ac efe a'th gynhalia : ni chaiff efe byth ddioddef y cyfiawn. symud.

13. Philipiaid 4:6-7 Byddwch yn ofalus am ddim; eithr ym mhob peth trwy weddi ac ymbil ynghyd â diolchgarwch gwneler eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw. A bydd heddwch Duw, yr hwn sydd dros bob deall, yn cadw eich calonnau a'ch meddyliau trwy Grist Iesu.

14. Salm 50:15 a galw arnaf yn nydd trallod; Mi a'ch gwaredaf chwi, a chwi a ogoneddwch.

Ymddiried

15. Diarhebion 3:5-6   Ymddiried yn yr Arglwydd â'th holl galon; ac na bwysa wrth dy ddeall dy hun. Yn dy holl ffyrdd cydnabydda ef, ac efe a gyfarwydda dy lwybrau.

Byddwch yn gryf

16. Effesiaid 6:10 Yn olaf, cryfhewch yn yr Arglwydd ac yn ei allu mawr.

Gweld hefyd: 25 Adnod Pwysig o’r Beibl Am Gariad Iesu (Adnodau Uchaf 2023)

17. 1 Corinthiaid 16:13 Byddwch yn ofalus. Daliwch yn gadarn wrth eich ffydd. Byddwch yn ddewr ac yn gryf.

18. Philipiaid 4:13 Gallaf wneuthur pob peth trwy Grist syddyn fy nerthu.

Cariad Duw

19. Rhufeiniaid 8:37-38 Na, er gwaethaf y pethau hyn i gyd, ni sydd â buddugoliaeth aruthrol trwy Grist, yr hwn a’n carodd ni. A dwi’n argyhoeddedig na all dim byth ein gwahanu ni oddi wrth gariad Duw. Nid yw marwolaeth nac einioes, nac angylion na chythreuliaid, na’n hofnau am heddiw na’n pryderon am yfory – ni all hyd yn oed pwerau uffern ein gwahanu oddi wrth gariad Duw.

20. Salm 136:1-2 Diolchwch i'r ARGLWYDD, oherwydd da yw! Mae ei gariad ffyddlon yn para am byth. Diolchwch i Dduw y duwiau. Mae ei gariad ffyddlon yn para am byth.

Y mae'r Arglwydd yn agos

21. Eseia 41:13 Oherwydd yr wyf yn dy ddal ar dy ddeheulaw - myfi, yr ARGLWYDD dy Dduw. Ac yr wyf yn dweud wrthych, Peidiwch ag ofni. Rwyf yma i'ch helpu.

Atgofion

22. Philipiaid 1:6 Ac yr wyf yn sicr o hyn, y bydd i'r hwn a ddechreuodd waith da ynoch, ei gwblhau ar ddydd y dydd. Iesu Grist.

23. Rhufeiniaid 15:4-5 Yr oedd pethau fel hyn wedi eu hysgrifennu yn yr Ysgrythurau ers talwm i'n dysgu ni. Ac mae’r Ysgrythurau yn rhoi gobaith ac anogaeth inni wrth inni aros yn amyneddgar i addewidion Duw gael eu cyflawni. Bydded i Dduw, sy’n rhoi’r amynedd a’r anogaeth hon, eich cynorthwyo i fyw mewn cytgord llwyr â’ch gilydd, fel sy’n addas ar gyfer dilynwyr Crist Iesu.

24. Ioan 14:1 Na fydded i’ch calonnau boeni. Credwch yn Nuw; credwch hefyd ynof fi.

25. Hebreaid 6:19 Y mae hyn gennym yn sicr ac yn ddiysgogangor yr enaid , gobaith sy'n mynd i mewn i'r lle mewnol y tu ôl i'r llen.
Melvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.