15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Athroniaeth

15 Adnodau Pwysig o’r Beibl Am Athroniaeth
Melvin Allen

Adnodau o’r Beibl am Athroniaeth

Mae Gair Duw yn codi cywilydd ar ddrygioni athroniaeth. Cofiwch fod yna ffordd sy'n ymddangos yn iawn sy'n arwain at farwolaeth. A ddylai Cristnogion astudio athroniaeth? Rhaid inni fod yn ofalus nad ydym yn cael ein twyllo ganddo oherwydd bod llawer wedi bod, ond credaf y byddai'n ddefnyddiol i ymddiheurwyr frwydro yn erbyn dysgeidiaeth ffug ac amddiffyn y ffydd .

Beth mae’r Beibl yn ei ddweud?

1. Colosiaid 2:7-8 Gadewch i'ch gwreiddiau dyfu i lawr iddo, ac adeiladu eich bywydau arno. Yna bydd dy ffydd yn cryfhau yn y gwirionedd a ddysgwyd iti, a byddi'n gorlifo o ddiolchgarwch. Peidiwch â gadael i unrhyw un eich dal ag athroniaethau gwag a nonsens uchel sy'n dod o feddwl dynol ac o bwerau ysbrydol y byd hwn, yn hytrach nag o Grist.

2. 1 Timotheus 6:20-21 Timothy, gochel yr hyn a ymddiriedwyd i ti. Osgoi trafodaethau a gwrthddywediadau dibwrpas yr hyn a elwir yn anghywir yn wybodaeth. Er bod rhai yn honni ei fod, maen nhw wedi cefnu ar y ffydd. Boed gras gyda chi i gyd!

3. Iago 3:15 Nid yw “doethineb” o'r fath yn dod i lawr o'r nef ond yn ddaearol, yn anysbrydol ac yn gythreulig.

4. 1 Corinthiaid 2:13 Pan rydyn ni'n dweud y pethau hyn wrthych chi, dydyn ni ddim yn defnyddio geiriau sy'n dod o ddoethineb ddynol. Yn lle hynny, rydyn ni'n siarad geiriau a roddwyd i ni gan yr Ysbryd, gan ddefnyddio geiriau'r Ysbryd i egluro gwirioneddau ysbrydol.

5. 1Timotheus 4:1 Mae’r Ysbryd yn dweud yn glir y bydd rhai credinwyr yn cefnu ar y ffydd Gristnogol yn y dyfodol. Byddan nhw'n dilyn ysbrydion sy'n twyllo, a byddan nhw'n credu dysgeidiaeth gythreuliaid.

6. 1 Corinthiaid 3:19  Canys ffolineb yw doethineb yr oes hon gyda Duw. Fel y mae'n ysgrifenedig, "Mae'n dal y doethion yn eu crefft."

Gweld hefyd: 25 Adnodau Pwysig o'r Beibl Ynghylch Gweithredoedd Da I Fyn'd I'r Nefoedd

Bydd Duw yn cywilyddio'r byd.

7. 1 Corinthiaid 1:27 Yn hytrach, dewisodd Duw bethau y mae'r byd yn eu hystyried yn ffôl er mwyn cywilyddio'r rhai sy'n meddwl eu bod yn ddoeth. A dewisodd bethau di-rym i gywilyddio'r rhai pwerus.

8. 1 Corinthiaid 1:21  Canys wedi hynny yn noethineb Duw nid adnabu'r byd trwy ddoethineb Dduw , rhyngodd bodd i Dduw trwy ffolineb pregethu achub y rhai sy'n credu.

9. 1 Corinthiaid 1:25 Oherwydd y mae ffolineb Duw yn ddoethach na doethineb ddynol, a gwendid Duw yn gryfach na nerth dynol.

10. 1 Corinthiaid 1:20 Ble mae'r un sy'n ddoeth? Ble mae'r ysgrifennydd? Pa le y mae dadleuwr yr oes hon ? Oni wnaeth Duw ynfyd ddoethineb y byd ?

11. Jeremeia 8:9 Cywilyddir y doethion; byddant yn cael eu siomi a'u caethiwo. Gan eu bod wedi gwrthod gair yr ARGLWYDD, pa fath o ddoethineb sydd ganddynt?

Atgofion

12. 1 Corinthiaid 2:6 Yr ydym, fodd bynnag, yn llefaru neges doethineb ymhlith yr aeddfed, ond nid doethineb yr oes hon na doethineb yr oes hon. llywodraethwyr oyr oes hon, y rhai sydd yn dyfod i ddim.

13. Titus 3:9-10  Ond gochel ymrysonau ffôl, achau, ffraeo, ac ymladdau ynghylch y gyfraith, oherwydd y maent yn ddiwerth ac yn wag. Gwrthod person ymrannol ar ôl un neu ddau o rybuddion.

14. Salm 49:12-13 Er gwaethaf eu cyfoeth, nid yw pobl yn goddef; y maent fel y bwystfilod a ddifethir. Dyma dynged y rhai sy'n ymddiried ynddynt eu hunain, a'u dilynwyr, sy'n cymeradwyo eu dywediadau.

15. 1 Ioan 4:1 Gyfeillion annwyl, peidiwch â chredu pob ysbryd, ond profwch yr ysbrydion i weld a ydynt oddi wrth Dduw, oherwydd y mae gau broffwydi lawer wedi mynd allan i'r byd.

Bonws

Titus 1:12 Mae hyd yn oed un o'u gwŷr eu hunain, proffwyd o Creta, wedi dweud amdanyn nhw, “Mae pobl Creta i gyd yn gelwyddog, yn greulon. anifeiliaid , a gluttons diog .”

Gweld hefyd: 22 Adnodau Defnyddiol o’r Beibl Am OediMelvin Allen
Melvin Allen
Mae Melvin Allen yn gredwr angerddol yng ngair Duw ac yn fyfyriwr ymroddedig o'r Beibl. Gyda dros 10 mlynedd o brofiad yn gwasanaethu mewn gwahanol weinidogaethau, mae Melvin wedi datblygu gwerthfawrogiad dwfn o bŵer trawsnewidiol yr Ysgrythur mewn bywyd bob dydd. Mae ganddo radd Baglor mewn Diwinyddiaeth o goleg Cristnogol ag enw da ac ar hyn o bryd mae'n dilyn gradd Meistr mewn astudiaethau Beiblaidd. Fel awdur a blogiwr, cenhadaeth Melvin yw helpu unigolion i gael gwell dealltwriaeth o’r Ysgrythurau a chymhwyso gwirioneddau bythol i’w bywydau bob dydd. Pan nad yw'n ysgrifennu, mae Melvin yn mwynhau treulio amser gyda'i deulu, archwilio lleoedd newydd, a chymryd rhan mewn gwasanaeth cymunedol.